İletişim Bilimleri Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Kadir Has Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar İletişim Bilimleri Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Fatih - İstanbul

 • Giriş gereklilikleri
  Sosyal ve İletişim Bilimlerinin her dalından, ya da Sanat, Sinema, Yönetim Bilimleri kökenli öğrencileri kapsayacak şekilde eğitim veren disiplinlerarası bir yüksek lisans programı olmayı amaçlamaktayız. Bu geniş çerçevemiz nedeniyle programımız meslek ya da alan değiştirmek isteyen öğrencilere geniş olanaklar sunmaktadır. Yüksek Lisans Programımız tezli ya da tezsiz olarak iletişim, kültür ve sanat alanlarında planlama, koordinasyon ve üretim yapmak ve bu alanlarda araştırma ve yayın çalışması gerçekleştirmek isteyenlere yönelik olarak tasarlanmıştır.
 • Program tanımları
  PROGRAMIN AMAÇ VE HEDEFLERİ

  Programımız, günümüz dünyasının gerektirdiği biçimde iletişim alanındaki değişim hızını yakalayabilen, kültür ve sanatın kuramsal yönünü üretiminden ayrı tutmayan, toplumsal sorumluluk ve çözümleyici beceri düzeyleri yüksek bireyler yetiştirmeyi göz önüne alarak hazırlanmıştır.

  Sinema, reklam, müzecilik ve tanıtım sektöründe çalışabilecek yazarlar, yönetmenler, tasarımcılar, akademik hayata yönelmek isteyen araştırmacılar, iletişim stratejileri geliştirebilen halkla ilişkiler uzmanları; sivil toplum örgütlerinde çalışabilecek araştırmacı, yönetici; uluslararası festivaller, sergiler, toplu sanat etkinliklerini organize edebilecek donanımda koordinatörler; yazılı, görsel ve dijital ortamda faaliye gösteren medya kuruluşlarında görev yapabilecek editör ve yöneticiler yetiştirmeyi hedeflemekteyiz.
   
  Programlarımızdan mezuniyet için gerekli toplam kredi yükü, ders adedi ve saatleri:

  Tezli Yüksek Lisans Programının
  normal süresi dört yarıyıldır.12 kredisi zorunlu, kalanı seçmeli toplam 24 kredilik ders yükünü başarıyla tamamlayan öğrenciler tez çalışmasına başlarlar. Tez, uygulamalı veya araştırma temelli olmak üzere iki türlü hazırlanabilir. Öğrenciler, programdan mezun olabilmek için, tez dahil, en az 26 kredi yükünü başarıyla tamamlamış olmalıdır.

  Tezsiz yüksek lisans programın
  ı tamamlama süresi en fazla altı yarıyıldır. Bu program toplam 30 krediden az olmamak koşuluyla ders yükü ve dönem projesi dersinden oluşur. Tezli programda olduğu gibi öğrenciler öğrenimlerinin ilk yılında 12 kredilik zorunlu ders alırlar. Öğrenciler diğer kredilerini programda veya diğer yüksek lisans programlarında açılan tüm seçmeli dersler içinden tercilerine göre danışmanlarının rehberliğinde seçerler.

  Eğitim dili ağırlıklı olarak İngilizce'dir.

  Ders Programı

  Birinci Dönem

   
  Zorunlu Dersler
  CS 501 Medya ve İletişim Kuramları   
  CS 503 Karşılaştırmalı Araştırma Yöntemleri

  Seçmeli Dersler
  CS 511 Şehir ve Gösteri
  CS 513 Görsel Çalışmalar
  CS 521 Sanat ve Kültür Etkinlikleri Yönetimi
  CS 523 Kültür ve Sanatta Performans
  CS 525 Belgesel: Biçim ve Anlam       
  CS 527 Televizyon Kültürü     
  CS 531 İnsan Kaynaklarında Yeni Yönelimler
  CS 533 İletişim Stratejileri      
   
  İkinci Dönem

  Zorunlu Dersler

  CS 502 Film Kuramları         
  CS 504 Kültür Kuramları  
  CS 506 Sosyal Bilim Kuramları 

  Seçmeli Dersler
  CS 512 Doğu'da Kent, Batı'da Kent  
  CS 514 Metin ve Oyun           
  CS 516 Kültür Endüstrileri ve Politikaları
  CS 518 Kültürel Farklılık ve Politika
  CS 520 Mekan Kurgusu
  CS 522 Medya, Tasarım ve Gelecek              
  CS 524 Senaryo         
  CS 526 Yaratıcı Yazarlık     
  CS 528 Medya Araştırmaları ve İçerik Analizi  
  CS 532 Üretim Yönetimi        
  CS 534 Medya Eleştirisi ve Etik
  CS 536 Kampanya Projesi     
  CS 550 Bireysel Proje

  Üçüncü Dönem
   
  Zorunlu Dersler
  CS 561 Tez I         

  Seçmeli Dersler

  CS 541 Bireysel Çalışma            
  CS 543 Video Sanatı           

  Dördüncü Dönem

  Zorunlu Dersler

  CS 562 Tez II     

  Seçmeli Dersler
  CS 542 Güncel Sanatta ve İletişimde Okumalar
  CS 552 Prodüksiyon Stüdyosu

  DERS İÇERİKLERİ

  CS 501 Medya ve İletişim Kuramları

  Bu ders öğrencilere güncel medyayı analiz etmek için gerekli olan temel kuramsal bakış açılarını tanıştırmayı  ve incelemeyi amaçlamaktadır. Eleştirel kuram, kültür  araştırmaları, izleyici araştırmaları, feminist kuram ve  siyasal ekonomi gibi belli başlı yönelimler kendi dönemleri içerisinde incelenecektir.                     

  CS 503 Karşılaştırmalı Araştırma Yöntemleri       
  Bu ders esas olarak sosyal bilimsel araştırmalar bağlamında karşılaştırmalı metodoloji üzerine okuma,  düşünme ve uygulamayı hedeflemektedir. Kantitatif ve  kalitatif yöntemleri karşılaştırmalı olarak ileri seviyede inceleyecek bu derste söz konusu metotların kültürel araştırmalarda kullanımına ağırlık verilecektir.                                                                    

  CS 511 Şehir ve Gösteri                  
  Dünyada karnaval geleneğine sahip olmayan kentlerde bile günümüzde sokak festivalleri, yeni yıl konserleri, uluslararası fuarlar ve spor turnuvaları gibi etkinlikler yapılmaktadır. Bunlar yerel, ulusal ve ulusaşırı sosyal uzamlara katılım, toplum ve yalnızlık gibi oluşumları   yaratmaktadır. Bu ders esas olarak kentsel gösterilerin gelişimine ve metropolitan sosyal uzamların yeniden yapılanmasına odaklanacaktır.             
   
  CS 513 Görsel Çalışmalar 
  Bu seminer medya, iletişim, dilbilim ve görsel sanatlar alanlarında kullanılan güncel kuramlara genel bir bakış sunacaktır. Dersin temel kavramları arasında kültürel çözümlemeler, kültürel geçişlilik, bilişim teknolojileri, medya sosyolojisi ve post-modern kültür kuramları yer alacaktır.                                                            
   
  CS 521 Sanat ve Kültür Etkinlikleri Yönetimi
  Kültürel yönetim, yaratıcı endüstriler gelişmeye devam ettikçe ve kültürel işlerin şekilleri ve tanımları değiştikçeönem kazanan bir alana dönüşmektedir. Bu ders güncel sanatın sosyal, kültürel ve ekonomik hayattaki yerini sorgulayacak ve öğrencilere pratik yapmaları için gereken deneyim ve yetileri projeler aracılığıyla sağlamaya çalışacaktır.                                   
   

  CS 523 Kültür ve Sanatta Performans       
  Mekana bağımlı sanat, performans sanatları, video ve film sanatlarından örnekleri inceleyen ders, zaman ve mekanı ana eksene alarak izleyici ve ortaya çıkarılan eser arasındaki ilişkiyi gözden geçirir.         
   
  CS 525 Belgesel: Biçim ve Anlam              
  Gerçekliğin temsili sinemanın icadından beri pekçok kuramcıyı düşündürmüştür. Bu derste belgesel sinemanın iletişim aracı olarak ahlaki sorumlulukları, gerçeği yansıtırken nereye kadar doğru metin üretebildiği ve öznellik, nesnellik, tarafsızlık, bilgi, güç, doğru ve yorum gibi konunlar işlenenecektir.
   
  CS 527 Televizyon Kültürü             
  Bu derste televizyonun teknoloji ve kültürel biçim olarak incelenecektir. Televizyonun yarattığı genel ve alt kültürler, televizyon türleri ve cinsellik, ırk ve sınıf çatışmalarının televizyon üzerinden nasıl yansıdığı tartışılacaktır.
   
  CS 531 İnsan Kaynaklarında Yeni Yönelimler
  Bu derste, örgütlerin amacı ve aracı olan insanın "kaynak" ve "yatırım" olarak tanımlanması ile insan  kaynakları yönetiminde stratejik planlama, örgüt yapısı,yönetim fonksiyonları  ve örgütlerin  insan kaynaklarının   örgüt müşterisi ve dış müşteri ile ilişkileri, çatışmaları, insan kaynağı yönetiminin işlevleri ve uygulamaların   insan kaynağının yönetimindeki engelleri ve çözüm önerileri ele alınacaktır.            
   
  CS 533 İletişim Stratejileri              
  Bu dersin hedefi, iletişim sektöründe görevli her düzeydeki yönetici, danışman ve uygulamacı için çok önemli olan stratejik iletişim planlarının nasıl hazırlanacağını ve yönetileceğini öğretmektir. Stratejik planlama ve yönetim, yaratıcı işgörenlerin daha fazla organize olmalarına yardım ederken, bilimsel yöntemlerle çalışan işgörenlerin ise işlerine daha fazla yaratıcı enerji katmalarına yardımcı olur.  Bu dersin amacı, öğrencilere geleceğin İletişim Yöneticileri olarak stratejik ve yaratıcı düşünme becerilerini kazandırmaktır.                                                                                                                           
  İkinci Dönem

  CS 502 Film Kuramları                    
  Bu derste, psikanaliz kuramları, feminist kuramlar yapısalcılık ve post-yapısalcılık, göstergebilim, auteurizm ve postmodernizm üzerine okumalar gerçekleştirilecek ve paralel film izleme sürecinde farklı film kuramları incelenecektir. Ayrıntılı olarak film dilinin, anlatısal, dramatik yöntemleri, gerçekliğin temsili, bir araç olarak film, ses, görüntü ve hareket, tür ve akımlar, seyirci psikolojisi, film yapımının ekonomik ve endüstriyel süreçleri kuramlar üzerinden karşılaştırmalı olarak ele alınacaktır.                          

  CS 504 Kültür Kuramları               
  Bu dersin amacı öğrencileri disiplinlerarası bir alan olan kültür kuramlarıyla tanıştırmak ve bu kuramların sınıf, ırk, toplumsal cinsiyet, cinsellik, küreselleşme ve estetik gibi kuramsal sorgu alanları ile bağlantısını ortaya koymaktır.  Bu çerçevede antropoloji ve kültürel araştırmalar alanlarının temel kuramları tartışılacaktır.   

  CS 506 Sosyal Bilim Kuramları      
  Durkheim, Mauss, Marks, Weber'den günümüz sosyal bilimcileri Castells, Giddens, Sassen'e kadar geniş bir yelpazede temel sosyal bilimsel yaklaşımlar incelenecektir. Ders öğrencilerin analitik yetilerini geliştirerek, kuramdan beslenen araştırma önermeleri oluşturabilmelerini amaçlamaktadır.                        
  CS 512 Doğu'da Kent, Batı'da Kent          
  Ders, Doğu ve Batı'da Kent'in gelişiminin benzerlikleri, farklılıkları ve bağlantıları üzerine odaklanacaktır. Kentlerin Doğu ve Batı'da oluşumu ve gelişimi incelenirken kent-uzamın ve kentsel-kimliğin anlamına yaptıkları karşılıklı etkileri tartışılacaktır.
   
  CS 514 Metin ve Oyun                    
  Ders, çağdaş dramaturji kavramından yola çıkarak bir  dramatik anlatı metni (oyun metni, film senaryosu vb.) ile tiyatro oyunu veya filmdeki performans imkanları arasındaki ilişkiyi ve farklılıkları gözden geçirir.
   
  CS 516 Kültür Endüstrileri ve Politikaları 
  Bu ders medya ve kültür endüstrilerinin geldiği aşama ve nitelikleri kitle iletişim kuramları çerçevesinde incelenecektir.  Ders kuramsal yaklaşımların yanı sıra Türkiye ve dünyada uygulanmakta olan kültür ve sanat politikalarına eleştirel açıdan yaklaşacaktır.

  CS 518 Kültürel Farklılık ve Politika         
  Bu ders, bir arada yaşamak için farklı etnik, dinsel ve kültürel gruplar için zorunlu olan siyasal, kültürel,ekonomik ve sosyal stratejilerin irdelenmesi üzerine kuruludur. Ders Türkiye'nin tecrübelerinde odaklanarak, Charles Taylor, Jürgen Habermas, Michel Foucault, Gilles Deleuze, Felix Guattari, Alain Touraine gibi kuramcıların yaklaşımları incelenecek ve tartışılacaktır

  CS 520 Mekan Kurgusu                  
  Bu ders mekana ve tasarıma ait kuramlar üzerinden,  mekanın ve mekan tasarımının günlük yaşantımızla ve teknoloji ile olan ilişkisini inceler. Mekanı algılayışımızın nasıl biçimlediğini felsefe, psikoloji, sosyoloji ve şehir çalışmaları kuramları üzerinden anlamak için yola çıkan bu ders mekan kavramını tarihi bir perspektiften kültürel olarak inceler. Anahtar metinler Foucault, Deleuze, Lefebvre, Vidler, Sassen, Tschumi ve Sterlin'den olacaktır.
   
  CS 522 Medya, Tasarım ve Gelecek         
  Gelişen yeni teknolojiler, olası gelecek teknolojiler ve kullanıcının kültürel geçmişi ışığında, bu derste öğrencilerin interaktif sistemler üzerine fikir projeleri geliştirmesi hedeflenmektedir.
   
  CS 524 Senaryo                               
  Bu derste televizyonda ve sinemada diyaloglu, diyalogsuz senaryo yazma teknikleri öğretilecek, farklı uzunluktaki senaryolarda fikir geliştirme ve o fikrin üzerine olay kurgusu kurabilme yeteneği geliştirilecektir.                                                                                                                                                                                             
   
  CS 526 Yaratıcı Yazarlık                 
  Yaratıcı yazarlık dersinin temel ilkeleri, yaratıcılık, yenilik, özgünlüktür. Dersin yoğunlaşacağı yaratıcı yazarlık alanları, edebiyat, tiyatro, reklam, radyo, televizyon, sinemadır. Yaratıcı yazarlık, malzeme toplama, gözlem yapma ve kurgulamadan yararlanarak, öz ve biçim ilişkisi, anlatı üzerinde durur. Ders, kişiler, zaman, uzam, olaylar, söylem yaratma ve yapıt oluşturma ile ilgilidir.             
   
  CS 528 Medya Araştırmaları ve İçerik Analizi     
  Bu ders, medya yapısı organizasyonlarına odaklanarak iletişim süreçlerini makro düzeyde sınar ve medya metinlerinin göstergebilimsel ve kurgusal çözümlemelerini yaparak, dilbilimsel yöntemleri mikro düzeyde inceler.
   
  CS 532 Üretim Yönetimi                  
  Bu ders öğrenciyi ürün ve servisleri yaratma sürecinin   tasarlanması, planlaması, ve geliştirilmesine yönelik kavramlarla tanıştırmayı amaçlar. Derste, operasyon stratejileri, tahmin teknikleri, envanter yönetimi, toplam kalite yönetimi, arz zinciri yönetimi, üretim planlama ve  proje yönetimi gibi konular üzerinde durulacaktır.

  CS 534 Medya Eleştirisi ve Etik    
  Bu ders çeşitli eleştirel bakışlardan medya analizini içerir. Medya eleştirileri okumak kadar medya eleştirileri yazabilmek üzerine odaklanır.                       

  CS 536 Kampanya Projesi    
  Bu dersin amacı, iletişim kampanyalarının oluşturulması, uygulanması ve sonuçlarının irdelenmesi aşamalarını öğretmektir. Bu çerçevede, uluslararası ve Türkiye'deki uygulamalardan örnekler verilecek ve öğrencilerden birer iletişim kampanyası hazırlamaları istenecektir.                                                                        
  CS 550 Bireysel Proje                     
  Tezsiz Yüksek Lisans öğrencilerinin programı tamamlamadan önce öğrendikleri ve edindikleri bilgi ve becerileri proje bazında gerçekleştirmeleri amaçlanmaktadır. Öğrenci program koordinatörüne danışarak belirlediği danışman öğretim elemanı ile birlikte çalışacaktır. Proje, araştırma ya da uygulama biçiminde olabilir. Bu ders kredisiz olup tezsiz yüksek lisans öğrencileri için zorunludur.
                                                
  Üçüncü Dönem

  CS 561 Tez I                                     
  Yüksek Lisans tezine yardımcı olmak için tasarlanan bu ders her öğrencinin kendi odaklandığı konu üzerinde araştırmalarına danışmanlarla destek vermeyi amaçlar. Öğrencilerin yüksek lisanslarını tamamlamadan önce öğrendikleri ve edindikleri bilgi ve becerileri proje bazında gerçekleştirmeleri amaçlanmaktadır. Hazırlanacak tezler kuramsal ya da pratik alanda olabilir. Tez dersi danışman öğretim görevlisinin danışmanlığında alınacak bir derstir.                                                                           
  CS 541 Bireysel Çalışma                 
  Bu ders öğrencilerin danışmanları gözetmenliğinde tez  çalışmasıyla paralel yürütülecek pratik veya kuramsal alanda yapacakları bireysel çalışmalarını okumalarla desteklemeyi amaçlar.     
                                                                                                      
  CS 543 Video Sanatı
  Video sanatı biçim olarak ve içerik olarak bireysel ve topluma dair değişik anlatılar içeren bir iletişim aracıdır. Bu derste öğrenciler hem video sanatının felsefesini tartışacak hem de bu dalda birer ürün vereceklerdir.

  Dördüncü Dönem

  CS 562 Tez II                                   
  Öğrencilerin yüksek lisanslarını tamamlamadan önce öğrendikleri ve edindikleri bilgi ve becerileri proje bazında gerçekleştirmeleri amaçlanmaktadır. Hazırlanacak tezler kuramsal ya da pratik alanda olabilir. Tez dersi danışman öğretim görevlisinin danışmanlığında alınacak bir derstir.

  CS 542 Güncel Sanatta ve İletişimde Okumalar
  Bu ders, öğrencinin yürüteceği tezi destekleyecek bir konuda uzmanlaşmak amacıyla güncel sanat ve iletişime yönelik okumalar yapmasını amaçlar.            
   
  CS 552 Prodüksiyon Stüdyosu        
  Bu ders öğrencilerin danışmanları gözetmenliğinde pratik bir projenin konusunun kararlaştırılmasını, tasarımının yapılmasını ve gerçekleştirilmesini  desteklemeyi amaçlar.        

İletişim bilimleri ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |