Pazarlama İletişimi Yüksek Lisans Programı - Maltepe - İstanbul - Maltepe Üniversitesi - I504

Home>Yüksek Lisans Programları>Pazarlama İletişimi>Maltepe>Pazarlama İletişimi Yüksek Lisans Programı - Maltepe - İstanbul
 
Pazarlama İletişimi Yüksek Lisans Programı
Metod: Kurumda
Yerleşim yeri:
Program ücreti: İsteğe Bağlı
Sponsor Linkler
Loading...

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir
Maltepe Üniversitesi

Pazarlama İletişimi Yüksek Lisans Programı - Maltepe - İstanbul

Ad
Soyad
E-posta adresi
Telefon Numarası
Yerleşim Yeri
Cep telefonu numarası
Yorumlar/ Sorular
İsteği göndermek için gizlilik politikasını kabul etmelisiniz
* Zorunlu Alanlar

İlgili Kurum’dan bir yetkili en kısa zamanda konuyla ilgili daha çok bilgi vermek amacıyla sizinle iletişime geçecek.
Lütfen her alanı doğru bir şekilde doldurunuz
Pazarlama İletişimi Yüksek Lisans Programı - Maltepe - İstanbul Pazarlama İletişimi Yüksek Lisans Programı - Maltepe - İstanbul
Program Tanımları:

Teknolojik gelişmelerin bir getirisi olan benzer ve hızlı üretim sistemlerinin rekabet şartlarını zorlaması, pazarlama çabalarının iletişim disipliniyle yeniden yorumlanmasını gerektirmiştir. Pazarlama ve iletişim bilimlerinin bir arada yer aldığı pazarlama iletişimi alanı, kurumların ve markaların sunumuna ilişkin yeni yöntem ve kavramlar ortaya çıkarmıştır. İletişim stratejileri nihai tüketici yerine geniş bir yelpazede ele alınan hedef kitle üzerine odaklanmıştır. Bu gelişmelere paralel olarak, hedef kitleyi anlamaya ilişkin tüketici araştırmaları, iletişim çabaları öncesi ve sonrası araştırmalar (pre-test ve post-testlerle geliştirilen ürün ve pazarlama iletişimi çalışmaları) önceki dönemlerde olmadığı kadar önemsenmiştir. Bütün bunlar hedef kitleye verilen önem kadar, kurum ve markaların imajına ilişkin algı yönetiminin gereklilikleridir. Ayrıca, benzer ürün ve hizmetlerle rekabet edebilme zorluğu, rasyonel vaatler dışında duygusal vaatlere de tutundurma çabalarında yer verilmesini gerektirmiştir. Pazarlama iletişimi çabaları rasyonel (faydacı) düzleminin yanı sıra,  duygusal çekiciliklerle de anılır olmuştur.  Farklılaşma, ayrıcalıklı bir konuma yerleşebilme amacıyla geliştirilen tutundurma çabaları kurumsal itibar, marka kişiliği gibi kavramlarla anılır olmuştur.

Pazarlama İletişimi Yüksek Lisans programı, pazarlama disiplinine ait temel bilgilerin yanı sıra kurumlar ve markalar için tutundurma çabalarını içeren zorunlu ve seçmeli derslere yer verir. Pazarlama iletişimi alanındaki gelişmeler ışığında, alanındaki akademisyen ve profesyonellere pazarlama stratejilerinin etkinliğini arttıracak yeni bakış açıları ve bilgi birikimleri sunmayı amaçlar.  

Öğretim Üyeleri

Ana Bilim Dalı Başkanı : Y
Yard. Doç. Dr. Filiz Otay DEMİR
Prof. Dr. Peyami ÇELİKCAN
Prof. Dr. Şahin KARASAR
Prof. Dr. Ömer Saydam UYSAL
Doç. Dr. Konuralp ERCEDESUN
Doç. Dr. İzzet BOZKURT
Yard. Doç. Dr. Yalçın KIRDAR
Yard. Doç. Dr. Filiz Otay DEMİR
Yard. Doç. Dr. Hatice ÖZ
Yard. Doç. Dr. Ebru ÖZGEN
Yard. Doç. Dr. Nazan Haydari PAKKAN


DERS İÇERİKLERİ


PİL 501
Araştırma Yöntemleri  
Araştırma yöntemleri dersi, sosyal bilimler alanında ve iletişimle ilişkili çalışma yaşamında gerek duyulan araştırma yöntemleriyle ilgili temel bilgilerin kazandırılmasını amaçlar. Bu amaçla ders kapsamında kuram ve araştırma ilişkisi, nicel ve nitel araştırma teknikleri ve araştırma tasarımı, örneklem, betimleyici istatistik, iletişim araştırmalarında fazlasıyla yer alan deney, saha araştırmaları ve içerik çözümlemeleri yer almaktadır.

PİL 503 Bütünleşik Pazarlama İletişimi  
Pazarlama karması, karmada yer alan tutundurma bileşenleri ve stratejileri bu ders kapsamında özellikli bir biçimde yer almaktadır. Pazarlama stratejisinin yürütülmesinde tutundurma, tutundurma politikası ve planlaması, tutundurma araçları olarak reklam, yüz yüze satış, halkla ilişkiler, satış promosyonu ve sponsorluk bu kapsamdadır. Ayrıca, ürün ve ürün stratejileri, pazarlama çevresi (politik, ekonomik, kültürel, teknolojik ve doğal çevre) ve pazarlama karmasının gibi bütünleşik pazarlama iletişiminin emel kavram ve uygulamaları ders kapsamında ele alınacaktır.  
PİL 505 İkna Stratejileri
 
Geleneksel ikna yaklaşımları, teorileri ve araştırmaları, mesaj stratejileri ve analizi, iş yaşamında ikna mesajlarının alınması ve gönderilmesi, sözlü ve yazılı ikna performansları ve bu yeteneklerin geliştirilebilme şekilleri, propaganda ve dilin ikna etme sürecinde kullanımı ders kapsamında yer almaktadır.

PİL 507 Stratejik Marka Yönetimi
Bu ders markanın üründen farklılığını göstererek ne olduğu, neden önemli olduğu, tüketiciler için anlamı ve doğru olarak yönetilebilmeleri için geliştirilecek stratejiler üzerine yoğunlaşır. Ayrıca marka değerinin nasıl yaratıldığı ve nasıl algılandığıyla ilgili kimlik ve imaj bilgilerine de yer verir. Ders kapsamında marka yönetimine dayalı uygulamalar ve çeşitli marka simülasyonları ve örnek çalışmalar da değerlendirilecektir.

İL 509 Görsel İmaj Yönetimi
Bu ders imaj oluşumu ve imaj ve gerçeklik arasındaki ilişkileri ve bu ilişkilerin yönetimi konusunda bir perspektif kazanımı sağlamak amacını taşır. İmaj oluşturmada etkili olan görsel elemanların analizi ve seçimi konusunda projeler üretir. İmaj oluşturmada renk, biçim, yazı, görüntü kullanımının etkileri incelenir. Hedef kitlenin bakış açısını, davranışlarını etkileyen bu görsel elemanların amaca uygun seçilmesi ve yönlendirilmesi amaçlanır. 

PİL 511 Uluslar Arası Sosyal Sorumluluk Kampanyaları
Bu ders kapsamında; soysal sorumluluk kavramı, Türkiye ve dünyadaki gelişimi, pazarlama iletişimi içindeki yeri, Sivil Toplum Kuruluşları (STK), Türkiye ve dünya örnekleri ve bu örneklerin topluma katkıları, ölçümlenmesi gibi kavramlar incelenerek, öğrencilerin sosyal sorumluluk kampanyaları geliştirmeleri amaçlanmaktadır.

Pil 513 Uluslar arası İş İletişimi  
Kültürel farkların iletişim kodlarına yansımaları üzerine yoğunlaşan bu derste farklı kültürleri anlayarak kültüre ilişkin kodlamaların iş ortamlarına olan yansımaları betimlenir. İş yapma biçimleri, özellikle de zaman kullanımı, kişisel iletişim tarzları (mesafeler, konuşma üslubu, tanışmalar, davetler …) toplantılar, yazışmalar, sunumlar gibi konularda kültürel kodlar ve ilgili kurallarda bilgilendirme yapar.   

PİL 515
Tematik Medya ve Reklam  
Medya endüstrisindeki teknolojik gelişmeler sonucu medya giderek daha fazla oranda belirli temalar üzerinde uzmanlaşmaktadır. Medya artık herkese ulaşmak için genel konulara yer vermek yerine bir konu üzerinde uzmanlaşmaya yönelmekte ve farklı medya türlerinin ortak bir özelliği olmaktadır; gazete, dergi, radyo, televizyon, internet…

Herhangi bir konu üzerine odaklanan medya tematik medya olarak tanımlanmaktadır. Tematik medya alanındaki gelişmelerle kitle iletişim süreci hızlı bir değişime konu olmuştur.  Tematik medya dersi, televizyon-izleyici, reklam ve içerik ilişkilerinin yeniden tanımlayarak değişen özellikleri reklam bağlamında ele almaktadır. Tematik medya ve reklam dersi, tematik medyanın özellikleri, medya teknolojilerinde gelişmeler, tematik medya hizmetleri, televizyon programcılığında değişim, reklamda değişim, izleyicide değişimleri konularına yoğunlaşmaktadır.Pazarlama İletişimi ile ilgili diğer programlar: