İletişim Sanatları Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Kültür Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar İletişim Sanatları Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Bahçelievler - İstanbul

 • Giriş gereklilikleri
  • 4 yıllık lisans programı mezunu olmak,
  • ALES sınavına geçtiğimiz üç yıl içinde girip, başvurulan lisansüstü*
  programın puan türünde en az 55 (lisans diplomasıyla doktora veya
  sanatta yeterlik programına başvuracaklar için 70) puan almaları
  gerekmektedir.
  • Doktora programına başvurabilmek için, ÜDS'den en az 55 puan veya
  Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan, yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden ÜDS'den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.
  * Lisansüstü, Yüksek Lisans ve Doktora programlarını kapsamaktadır.
 • Program tanımları
  PROGRAMIN AMACI

  Etkili iletişim, iletişim stratejilerinin yararlandığı yordamlar ve yöntemler, iletişim danışmanlığı kavramı ve uygulamaları, iletişim sürecindeki görüntü, göstergeler ve bunların değişik bilimsel yöntemlerle çözümlenmesi / anlamlandırılması, reklam iletisi tasarımı, marka ve kimlik oluşturumu gibi temel konular, öbür sanat dallarıyla ilişkilendirilerek aktarmak ve bu konularda "İletişim Sanatı Uzmanı" yetiştirmek.

  Süre

  Tezli Program : 2 Akademik Yıl (4 Yarıyıl)

  Diğer Koşullar
  • Program dili Türkçe’dir.
  • Program, tezli yüksek lisans programıdır.
  • Program, toplam 24 kredi/saattir.
  • İlgili Anabilim Dalı'ndan mezun olmayan öğrenciler için, içeriği ve süresi Anabilim Dalı tarafından belirlenecek bir "Hazırlık Programı" zorunlu tutulabilir.
  • Öğrenciler mezun olabilmek için normal ders yüküne ek olarak “Yüksek Lisans Tezi” hazırlamak zorundadır.
  • ALES sınavına geçtiğimiz iki yıl içinde girip, SÖZEL puan grubundan minimum 55 puan almış olmak,
  Program Açılma Dönemleri

  Programa başvurular yılda iki kez Güz ve Bahar yarıyıllarında yapılmaktadır.

  DERS PROGRAMI


  l.Yarıyıl Ders Programı

  Çözümleme Yordamları
  Etkili İletişim Dili I
  Seminer I
  İletişim Danışmanlığı I
  Seçmeli Ders
  Seçmeli Ders

  II.Yarıyıl Ders Programı

  Çözümleme Yöntemleri ve İlkeleri
  Etkili İletişim Dili II
  Seminer II
  İletişim Danışmanlığı II
  Seçmeli Ders
  Seçmeli Ders
  Seçmeli Ders

  3. ve 4. Yarıyıl
  Yüksek Lisans Tezi
   
  l.Yarıyıl Seçmeli  Dersler

  Reklam İletişimi ve Görsel Tasarım
  AB Ülkelerinde İletişim Sanatları ve İlkeleri
  Kitle İletişim Araçları Eleştirileri
  İletişim Stratejileri I
  İknada Yaratıcılık
  Kurumsal Kimlik Oluşturma

  ll.Yarıyıl Seçmeli  Dersler
  İletişim Stratejileri II
  Siyasal İletişim
  Reklam ve Görsel İletişim
  Marka Yaratım Süreci
  Uluslararası İletişim

  DERS İÇERİKLERİ

   I. YARIYIL

  Çözümleme Yordamları
  Sözlü ya da sözsüz göstergelerin, anlam aktarımında ve yeniden ileti kurgulanmasında gerekli işlevlerin irdeleneceği derste, öğrencilerin anlam yaratımı ve anlatımda göstergeleri çözümleme yetisini kazandıracak bilgiler aktarılmaktadır. Bu bağlamda, göstergebilimsel çözümleme için gerekli kavramsal ve kuramsal altyapının oluşturulması amaçlanmaktadır.

  İletişim Danışmanlığı - 1
  Reklam, halkla ilişkiler, tutundurma, iç iletişim, kurumsal iletişim, olay yaratımı gibi alanlarda danışmanlık yapmak üzere gerekli olacak bilgiler aktarılacaktır.

  Etkili İletişim Dili - 1
  İletişim alanında özellikle halkla ilişkiler ve reklam alanlarında ikna etme, etkili iletişim kurma becerileri ön plandadır. Bu bağlamda, derste etkili konuşma ve etkili yazma becerileri geliştirilecektir. Etkili iletişim sürecinde kullanılması gereken dilsel iletilerin hazırlanması ve aktarılması üzerinde durulacaktır.

  Seminer
  Ders izlencesinde dört saat olarak yer alan Seminer dersi, iki ayrı öğretim elemanı tarafından iki ayrı konu ele alınarak 2’şer saat üzerinden verilmektedir: Hukukun temel ilkelerinin ve reklam iletişiminde karşılaşılan sorunların ve reklamla ilgili yönetmelik ve yasaların incelendiği iki saatlik bir ders ve kitle iletişim araçlarının, siyasalarının ulusal ve uluslararası boyutlarda ele alınacağı 2 saatlik ayrı bir ders biçiminde yapılmaktadır.

  Seçmeli Dersler:

  Kitle İletişim Araçları Eleştirileri
  Günümüzde kitle iletişim araçlarının egemenliği ve bireyleri etkileme gücü gözardı edilemez. Kitle iletişim araçlarında, özellikle televizyonda karşılaşılan aktörel sorunların ele alınacağı ve gerek yazılı basın gerek görsel-işitsel kitle iletişim araçlarından çeşitli izlencelerin irdeleneceği ders katılımcılara eleştiri becerisi ve kitle iletişim araçlarına karşı yeni bir bakış açısı kazandıracaktır.

  Reklam İletişimi ve Görsel Tasarım
  Bir reklam metninin ya da senaryosunun hedef kitle ve reklamverenden elde edilen veriler doğrultusunda oluşturulması ve reklamın etkinliğinin sağlanması konularında kuramsal ve uygulamalı bilgilerin aktarılacağı derste, ses ve görüntünün önemi üzerinde durularak sözün ve görsel ögelerin iletişimdeki özellikle reklam iletişimindeki yerine değinilecektir.

  İletişim Stratejileri – 1
  Bir kuruluşta kurumsal iletişim stratejilerinin oluşturulması, kurgulanması için tüm iletişim etkinliklerini gerçekleştirmek, uygulanmasına yardımcı olmak, bütçenin yönetiminde etkili olmak, çeşitli alanlara yönelik dış, iç, tecimsel gibi stratejileri ortaya koymak ve gerçekleştirmek üzere bilgi aktarımı söz konusudur.

  İknada Yaratıcılık
  Özellikle reklam ve halkla ilişkilerde bireyleri etkilemek ve belli düşünceleri, belli görüşleri benimsetmeyi, tutum ve davranışlarında değişiklik ortaya çıkarmayı sağlayabilmek amacıyla hazırlanabilecek ikna edici ileti türlerinin ele alınacağı derste reklam iletişiminde etkin ve etkili görsel ve dilsel iletilerin kurgulanması da irdelenecektir.

  AB Ülkelerinde İletişim Sanatları ve İlkeleri
  Avrupa Birliği’ne giriş süreci içinde bulunduğumuz şu günlerde, görsel iletişim ve iletişim sanatları üzerine temel bilgilerin aktarılacağı derste, görsel iletişim ve iletişim sanatları olan halkla ilişkiler/reklamcılıkla ilgili ögeler, türler, Avrupa Birliği ve ülkemize kazandıracakları ele alınacaktır. Söz konusu süreçte işlerliği olabilecek değişik stratejiler incelenecektir.

   
  Kurumsal Kimlik Oluşturma
  Belli bir kuruma gerek görsel donanım gerek kurum felsefesi olarak belli bir kişilik, imge kazandırmanın yöntemlerinin aktarılacağı derste, göstergelerden yararlanılarak kuruma nesnel bir yapı kazandırılmasının başlıca teknikleri de verilecektir.

  II. YARIYIL

  Çözümleme Yöntemleri ve Uygulamaları
  I. Yarıyılda verilen Çözümleme Yordamları Dersi çerçevesinde öğrencilere aktarılan göstergebilimsel kavramların, kuramsal bilgilerin ve yöntemlerin ışığında gerek durağan gerekse devingen görsel iletilerin çözümlemeleri uygulamalı olarak irdelenecektir bu derste.

  İletişim Danışmanlığı – 2
  İletişim Danışmanlığı I dersinin devamıdır.

  Etkili İletişim Dili - 2
  Etkili iletişim I dersinin devamı niteliğindeki derste,reklam ve halkla ilişkiler alanlarından seçilen örnek olayların ve metinlerin incelemesi de etkili iletişim bağlamında incelenecektir.

  Seminer
  Reklam iletilerinin reklamla ilgili yasa ve yönetmeliklere uygunluğunun çözümlemelerle ele alındığı iki saatlik bir ders ve iletişim alanında çalışacakların etkili ve etkin olmaları açısından gerekli davranış bilgilerinin aktarıldığı iki saatlik bir ders olarak işlenmektedir seminer dersi.

  Seçmeli Dersler:

  İletişim Stratejileri - 2
  İletişim Stratejileri I dersinin devamıdır.

  Siyasal İletişim
  İletişim sürecinde propaganda ve siyasal süreci için gerekli olan sözel ve sözsüz iletişim Ögelerinin aktarılmasını hedefleyen derste siyasal parti söylemleri irdelenecektir.

  Reklam ve Görsel İletişim
  Reklama ilişkin tanımlamaların yapılacağı derste reklam türlerine değinilerek, dünyada ve Türkiye'de reklamcılığın gelişimi üzerine bilgi verilerek, reklam söyleminin diğer söylemlerden ayrı özellikler taşıması üzerinde durulup, dilsel ve görsel ögeler bağlamında reklam iletisinin çözümlemesinde göz önünde bulundurulacak ilkeler ele alınacaktır. Ayrıca, görsel iletişim sürecinde yer alan ögeler ve etkili/ etkin/yaratıcı görsel tasarımlar yapılması üzerine bilgi aktarılacaktır.

  Marka Yaratım Süreci
  Bir ürün ya da hizmeti tanımlamaya ve ayırt etmeye yarayan adların yaratılması sürecinde işlev gören ögelerin ele alındığı ve günümüzde “markalaşmış” ürünlerin başarılarının nedenlerinin irdelendiği derste, marka imgesi yaratımı üzerine odaklanılacaktır.

  Uluslararası İletişim
  Günümüzde küreselleşme olgusundan etkilenen alanlardan biri olan halkla ilişkilerde yaşanılan sorunların irdeleneceği derste, uluslararası kurumlarda gerçekleştirilen halkla ilişkiler uygulamaları, belirlenen stratejiler, yerelleşme ve ulusal kültür gibi kavramlar da ele alınacaktır.
   
   

Görsel i̇şitsel sanatlar ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |