Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Aydın Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Küçükçekmece - İstanbul

 • Giriş gereklilikleri
  Bu programa devam etmek isteyen adayların Mimarlık ya da İç Mimarlık bölümlerinin birinden mezun olmaları gerekmektedir.
 • Program tanımları
  MiMARİ TASARIM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

  Ülkemizde mimarlık mesleğinin dört yıllık bir öğretim programına sığdırılmasının zor olduğuna ilişkin görüşler çerçevesinde beş yıllık mimarlık öğretim programının gerekli olduğu da tartışılmaktadır. Öte yandan hızlı gelişme yapılanma ve kentsel dönüşüm programları yanında kaçak yapılaşmayı önlemeye dönük daha etkili önlemler gelecekte mimarlık kentsel tasarım şehircilik, peyzaj mimarlığı çevre tasarımı vb. Konularda, kamu ve özel kuruluşlar için ihtisaslaşmış “mimari tasarımcı uzman mimar” ihtiyacını kaçınılmaz olarak artıracaktır.

  Mimari Tasarım Master Programı, teori ve uygulama alanlarında, mimari tasarımın çeşitli konularını derinlemesine araştırmayı hedefler. Yapı tasarımı, ile ilgili farklı süreçlerin pratik yönleri ve insan yapımı çevrenin performansı incelenir. Çalışma konuları arasında; konut tasarımı, turizm eğlence amaçlı tasarım, tarihi çevrelerde tasarım, bilgisayar destekli tasarım vb. bulunmaktadır. Bu programa devam etmek isteyen adayların Mimarlık ya da İç Mimarlık bölümlerinin birinden mezun olmaları gerekmektedir.

   
  MİMARİ TASARIM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERSLERİ

  MYL501 Mimari Araştırma Teknikleri (3-0) 3
  MYL503 Mimarlık Tarihi ve Teorisi (İleri) (3-0) 3
  MYL507 Yapım Teknolojisi (3-0) 3

  Seçmeli Ders I (3-0) 3
  MYL502 Mimari Proje-Tasarım (2-6) 5
  MYL504 Mimari Tasarımda Özel Konular (2-4) 4
  Seçmeli Ders II (3-0) 3

  MYL500 GÜZ YARIYILI Dönem Projesi-Tasarım
  -------
  Seçmeli Ders III (3-0) 3
  Seçmeli Ders IV (3-0) 3


  SEÇMELI DERSLER

  MYL517 GÜZ YARIYILI
  Mekanın Tanımlanması (3-0) 3
  MYL506 Bina Morfolojisi (3-0) 3
  MYL509 Yapının Termal Performans ve Yalıtım Teknolojisi (3-0) 3
  MYL511 Yapı Malzemeleri ve Bileşenleri (3-0) 3
  MYL512 Çevre Düzenlemesi ve Tasarımı (3-0) 3

  MYL513 BAHAR YARIYILI

  Modern / Post-Modern Mimarlık Konuları (3-0) 3
  MYL516 Bilgisayar Destekli Mimarı Araştırma (3-0) 3
  MYL514 Çevre Psikolojisi (3-0) 3
  MYL515 Yapım Sistemleri Entegrasyonu (3-0) 3
  MYL517 Endüstrileşmiş Yapım Sistemleri (3-0) 3


  DERS İÇERİKLERİ

  Mimari Araştırma Teknikleri (3+0)3
  Araştırmanın felsefesine farklı yaklaşım ve yöntemlere giriş. Problem çözme, planlama, programlama, analiz, sentez ve değerlendirme yoluyla araştırma becerisinin geliştirilmesi ve bir mimari problemin çözümünü, belirli bir işlem sırasını izleyerek gerçekleştirme.

  Mimarlık Tarihi ve Teorisi (ileri)(3+0)3

  Ders, klasik dönemden günümüze insan yapısı fiziksel çevrenin genel bir görünümünü çizer. Kültürel ve coğrafi veriler bağlamında kapsam, çok daha geniş olsa da, asıl vurgu Batı dünyası üzerindedir. Dersin amacı; kültür ve coğrafya ile de ilişkilendirilen yapım teknikleri üzerinde durarak; kent ve yapı ölçeğinde insan yapısı fiziksel çevrenin; mimarlığın; tarihine ve teorilerine bir açılım sağlanmasıdır.

  Yapım Teknolojisi (3+0)3
  Dersin kapsamına, genel anlamda yapı üretimi alanında oluşan teknolojik değişikliklerin getirdiği yeni kavram ve gelişmeler; ahşap, çelik, cam, kompozit malzemelerin özellikleri ve sınırlamaları; üretim, yapım ve test teknolojileri; hazır yapı elemanlarının monte edilmesi, birleşme ve toleransları; hızla gelişen teknolojiler, buluşlar ve teknoloji transferi; enerji, bina örtü sistemleri, çatı duvar örtüleri, kaplama, giydirme, cam teknolojileri, vb. konular girmektedir.

  Mimari Proje – Tasarım (2+6) 5

  Bu stüdyo çalışması; öğrencinin, biçim ve mekana; kullanım biçemlerine, tarihsel çevre, kültür, yapım prosesi ve iklime ilişkin tespitlerde bulunma, kararlar alma gibi tasarımla ilgili becerilerinin geliştirilmesini amaçlamaktadır.

  Mimari Tasarımda Özel Konular (2+4) 4
  Ders, problemin tanımlanması ve olası tasarım çözümlerinin ortaya konması çerçevesinde sürdürülür. Toplumun etik, yerel sorunlarını konu edinir. İlk bölüm, problemin aranışı ve tanımlanması; son bölüm ise çözümlerin bulunması üzerinedir.

  Dönem Projesi - Tasarım
  Bu stüdyo çalışması; Mimari Tasarımda Özel Alanlar Dersinde belirlenmiş problem için uygun proje çözümleri sunularak, adı geçen dersin devamı şeklinde yapılacaktır.

  Mekanın Tanımlanması (3+0)3
  Ders, tarih içinde mimari mekana genel bir bakış çerçevesi çizerek, mekanı kavrama ve değerlendirme anlayışı oluşturmayı amaçlamaktadır.

  Bina Morfolojisi (3+0)3
  Ders, tarihte şehir morfolojisinin gelişiminin de genel bir çerçevesini çizerek; tipolojiler ve yapı tipleri ile ilgili bir öngörü oluşturmayı amaçlamaktadır.

  Yapının Termal Performansı ve Yalıtım Teknolojisi (3+0)3

  Binalarda isi transferinin esaslarına, temel prensiplerine ve basitleştirilmiş analitik işlemlere giriş. Yapı malzemelerinin termal özellikleri, iletkenlik, isi transferi modelleri, kondüksiyon, konveksiyon, radyasyon, opak bileşenlerde ve camda isi akısı, sol-air prensipleri, denge durumunda isi transferi, periyodik isi transferinin basit işlemleri ve bina kabuğunun termal yalıtım teknolojisi bu derste ele alınan konulardır.

  Yapı Malzemeleri ve Bileşenleri (3+0)3
  Yapı malzemelerinin, birleşik malzemelerin ve bileşenlerin fiziksel, fonksiyonel ve performansa ilişkin özelliklerinin sistematik analizi. Üretim, yapıda kullanım; özellikle kullanım performansları için tercih edilen malzemelerin test edilmesi; pratik kullanımda malzemelerin performans özelliklerinin değerlendirilmesi.

  Çevre Düzenlemesi ve Tasarımı (3+0)3
  Çevre planlama ve tasarımına ilişkin kavram, prensip, standart ve yöntemler; çevre planlama ve tasarımında tarihsel yaklaşım; çağdaş kapsam ve karmaşıklık; fiziksel çevre ve bileşenleri; arazinin biçimi, doğal ve insan yapısı elemanların organizasyonu; tasarım ve çevre koşullarının ilişkisi; tasarım prosedürleri; aktiviteler, dolaşım, birimler, servisler, görsellik, bitkilendirme ve diğer detaylar. Ders, workshop çalışmalarıyla desteklenmektedir.

  Modern ve Post-Modern Mimarlık Konuları (3+0)3
  Ders, belirli mimarlar ve projeler aracılığıyla, modernizm ve post-modernizmle ilintili polemiklerin, post-modern döneme ilişkin mimarlık konularının tartışılmasını amaçlamaktadır.

  Bilgisayar Destekli Mimari Araştırma (3+0)3
  Araştırma yöntemlerine yönelik problem tanımlama, probleme uygun hipotez kurma ve test etme süreci anlatılacak. Mimarlık alanında kullanılan bilgisayar programları tanıtılacak. Proje alanlarında yapılan analitik etüt bilgilerinin bilgisayar programlarına nasıl aktarıldığı islenecektir.

  Çevre Psikolojisi (3+0)3
  Mimarlık inşa edilmiş çevrenin temel belirleyicisidir. Mimarlık hem toplum ve kültürel yapının sentezinin hem de bu yapıdaki değişimin göstergesidir. Bu yönü ile mimarlık, çevre, toplum ve insandan etkilenir ve toplumu etkiler. Bu etkileşim çerçevesinde çevre psikolojisi, mekanın insan psikolojisi üzerine etkilerinin incelenmesini, çevrenin algılanması ve değerlendirilmesini ve toplumsal yapının temel özellikleri ve mekan ile ilişkilerini konu edinmektedir.

  Yapım Sistemleri Entegrasyonu (3+0)3
  Ders, pasif ve aktif yapı alt-sistemlerin entegrasyonu ile ilgili kuramsal ders ve derse bağlı uygulama çalışmasından oluşmaktadır. Proje; yapı sistemi performansının bütünü ile olan ilişkisini de göz önünde bulundurarak, bir yapı elemanının, strüktürün ya da servis sistemlerinin tam entegrasyonu ya da farklı yapı tiplerinde enerji koruması, enerji kullanımı araştırmaları gibi kısmi entegrasyon biçiminde olabilir. Öğrenci kendi ilgi alanına yönelik bir inceleme yürütebilir. Ders sonunda, öğrenci ‘amaç, kullanılan metodoloji ve sonuçların değerlendirilmesini’ içeren bir rapor sunar ve sınava girer.

  Endüstrileşmiş Yapım Sistemleri (3+0)3

  Yapıda endüstrileşme kavramı, malzemeler, üretim, tasıma, montaj ve inşaat tekniklerinin bu çerçevede ele alınması. Baslıca endüstriyel yapı sistemleri olan hafif ve ağır prefabrike sistemlerin analiz ve değerlendirilmesi. Hafif strüktürlü ve hafif elemanlardan oluşmuş endüstriyel yapılarda dış kabuğun strüktüre entegre edilmesi gibi bina alt sistemlerinin yapıya entegrasyonu.

Mimarlık ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |