Mimari Tasarımda Bilişim Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Teknik Üniversitesi - Taşkışla Kampüsü

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Mimari Tasarımda Bilişim Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Beyoğlu - İstanbul

 • Giriş gereklilikleri
  Başvuru Koşulları Mimarlıkta Bilişim Yüksek Lisans Programına başvuracak öğrencilerde aranacak koşullar şunlardır: İTÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim yönetmeliğine uygun olmak. Yüksek Lisans başvuruları için en az 4 yıllık bir yüksek öğretim kurumunun Mimarlık, Endüstri Ürünleri Tasarımı, İç Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, Peyzaj Mimarlığı ya da Bilgisayar Mühendisliği Bölümlerinden mezun olmak. LES sınavına girmiş ve en az 50 puan almış olmak. İTÜ lisansüstü yabancı dil yeterliliğini sağlamak.
 • Program tanımları
  Tezli Yüksek Lisans Programı olan Mimarlıkta Bilişim programında yer alacak derslerin gruplanması ve belirlenmesinde, İ.T.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği gereğince dersler iki gruba ayrılmıştır:
  • Zorunlu uzmanlık dersleri,
  • Seçime bağlı dersler
  Programa devam eden öğrenciler ders seçiminde aşağıdaki kurallara uymak zorundadır:
  • Yüksek Lisans Programı toplam 30 kredidir.
  • Öğrenimi süresince, en az %30 ingilizce ders almak zorundadır.
  • Toplam kredinin %50 si zorunlu derslerden alınacaktır.
  Mimarlıkta Bilişim Yüksek Lisans Programı, bu konuda uzmanlaşmak isteyen tasarımcılara, konuyla ilgili her alanda oldukça ayrıntıya giren ve birer yarıyıllık derslerle birbirini içerik olarak tamamlayan zorunlu ve seçme derslerle uzmanlaşmayı sağlamayı amaçlamıştır. Bu nedenle, konuyla ilgili kuramsal temeli oluşturacak dersler, kuramsal yapıyı uygulama modellerine dönüştürecek dersler ve doğrudan uygulamaya dönük eğitimin verileceği derslerle, önerilen yüksek lisans programının strüktürü oluşturulmuştur.

  Mimarlıkta Bilişim Yüksek Lisans Programı, bu teknolojilerin tasarımın kuramsal ve pratikteki çalışmalarına etkin olarak uygulanması ve kullanılmasına ilişkin dijital tasarım ortamları, görselleştirme ve grafik sunuşlar, iki ve üç boyutlu modelleme ve animasyon, veri tabanları, hypermedia, multimedia, sanal doku ortamında sunuşlar, sanal ortamda ortak mimari tasarım çalışmaları ile bilgisayarla mimari tasarımın kuramsal modelleri, yöntem ve yaklaşımları, paradigmaları konu alan bir dizi dersi içermektedir.

  Mimarlıkta Bilişim Yüksek Lisans Programı kapsamında, 5 zorunlu ve 12 seçime bağlı olmak üzere toplam 17 adet ders önerilmiştir. Öğrencilerin, 15 kredisi zorunlu olmak üzere toplam 30 kredilik ders almaları uygun görülmüştür. Zorunlu olarak alınması önerilen dersler uzmanlık dersleridir. Seçime bağlı dersler ise öğrencilerin bu konuda farklı ilgi alanlarına göre yönlenebilecekleri ve tezlerini hazırlamada gereken bilgiyi sağlayacak içerikte derslerdir. Kış Yarıyılında, 3 adet zorunlu dersle beraber, 2 adet seçime bağlı ders alınabilir. Yaz yarıyılında, 2 adet zorunlu dersle beraber, 3 adet seçime bağlı ders alınabilir.

  Mimarlıkta Bilişim Yüksek Lisans Programı öğrencileri, 30 kredilik dersleri tamamladıktan sonra İ.T.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği gereğince bir seminer dersi vermek ve Yüksek Lisans Tezini hazırlamakla sorumludurlar.

  Programa kayıtlı olan öğrencinin özlük hakları ve programa karşı sorumlulukları İTÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim yönetmeliğine göre düzenlenir ve Bilişim Enstitüsünün gözetiminde yürütülür.

  Programa başvurular her akademik yarı yıl başında yapılır.

  Programdan mezun olanlara Yüksek Mimar ünvanı verilir.

  Program dili Türkçedir. Dersler en az %30 oranında İngilizce içerecek şekilde gerçekleştirilir.
  Yüksek lisans derslerinde temel bilgi eksikliği bulunan öğrencilere İTÜ lisans programlarından ders aldırılabilinir. Alınacak olan derslere yüksek lisans programı yürütme kurulu ve enstitü kurulu onayı ile karar verilir.

  Yüksek lisans programına alınacak toplam öğrenci sayısı program yürütme kurulu tarafından belirlenir.

  Yüksek lisans programına kabul edilen öğrenciler danışmanlarının onayı ile yüksek lisans programı içinde öngörülen ders paketinden 5 zorunlu, 5 seçmeli ve kredisiz olarak seminer ve Yüksek Lisans tezini almak zorundadırlar.

  Yüksek Lisans Dersleri

  Zorunlu Uzmanlık Dersleri


  Bilgi Tabanlı Mimari Tasarım
  Mimari Tasarımda Üretken Sistemler
  Digital Architectural Design and Modelling
  Digital Architectural Design Studio
  Database Design and its Applications in Architecture
  Uzmanlık Alan Dersi
  Seminer Dersi
  Yüksek Lisans Tezi

  Seçmeli Dersler

  Logic Models of Architectural Design
  Architectural Design Futures
  Mimarlıkta Bilgisayar Programlama
  Mimari Tasarımda Grafik Programlama
  Computer Aided Architectural Design
  Animation in Architectural Design
  Sanal Mimari Tasarım Stüdyosu
  Tasarımda Çoğulortam
  Tasarımda Hypermedia ve İnternet Uygulamaları
  Geospatial Data Acquisition and Processing in Architecture

  Bilgi Tabanlı Mimari Tasarım
  Mimari tasarımda yapay us, uzman sistem ve bilgi tabanlı tasarım sistemleri; Bilgi tabanlı mimari tasarım sistemlerinin yapıları ve özellikleri; Bilgi tabanlı mimari tasarım sistemlerinde tasarım süreci ve tasarım yaklaşımları, bilgi tabanlı mimari tasarım sistemlerinin kuramsal temelini oluşturan modeller; Mimari tasarım bilgisi, bilgisayarla mimari tasarımda bilginin temsili ve yorumlanması; Çözüm arama ve kontrol stratejileri; Tasarımda us yürütme; Mimari tasarım ve yaratıcılık; Mimari tasarımda uzman sistemler; Bilgi tabanlı mimari tasarım sistemleriyle mekan planlaması yaklaşımları ve modelleri; Uygulama örnekleri.

  Mimari Tasarımda Üretken Sistemler
  Mimari tasarımda üretken sistemlerin rolü; Sözdizimsel bilgiye dayalı tasarım sistemlerinin temelini oluşturan modeller: mimari diller ve tipoloji; Sözdizimsel bilgiye dayalı bilgi tabanlı mimari tasarım sistemlerinin yapıları ve özellikleri; Mimari tasarım bilgisi ve bilgisayarla mimari tasarımda sözdizimsel bilginin ve biçimin temsili ve yorumlanması; Sözdizimsel bilgi tabanlı mimari tasarımın bileşenleri: Tasarım ürününe ve tasarım sürecine ilişkin bileşenler, tasarım elemanları, tasarım elemanları arasındaki ilişkiler ve tasarım sürecinde uygulanan işlemler; Biçim grameri ve tasarım grameri yaklaşımları; Parametrik biçim grameri ve parametrik tasarım; Mimari dillere ilişkin biçim grameri kurallarının oluşturulması ve tasarımın üretilmesi süreci; Fraktal geometri ve mimari tasarımdaki rolü; Bir programalama dilini kullanarak biçim grameri uygulamaları.

  Digital Architectural Design and Modelling
  Bilgisayar ortamında modelleme ve çizim yazılımlarından birini kullanarak mimari tasarım ürünlerinin modellenmesi; Parametrik nesne tasarımları ve parametrik mimari tasarım uygulamaları; Tasarımların ses ve devingen görüntülerle bütünleştirilmesi; CAD yazılımlarının veri tabanı yapıları ve yönetimi; Bir mimari tasarım sürecinin kavramsal tasarım aşamasından sunuş aşamasına kadar bilgisayar ortamında modellenmesi için gereken yazılım türleri ve kullanımları; Örnekler üzerinde irdelenmesi ve uygulanması.

  Digital Architectural Design Studio
  Karmaşık bir mimari tasarım probleminin tanımlanması, bina ihtiyaç programı bilgilerinin dijital ortamda organizasyonu, çevre verilerinin bilgisayar ortamında modellenmesi; Bir mimari projenin kavramsal tasarım aşamasından sunuş aşamasına kadar olan tüm sürecinin bilgisayar ortamında geliştirilerek modellenmesi; Kavram geliştirme, seçenek çözüm önerileri geliştirme, değerlendirme ve sunum aşamalarında uygun yazılımları kullanarak mimari tasarımların bilgisayar ortamında geliştirilmesi.

  Database Design and its Applications in Architecture
  Enformasyon sistemleri; Veri işleme sistemleri ve enformasyon sistemi içindeki yerleri; Veritabanı temel kavramları; Veritabanlarının kuramsal yapıları; İlişkisel, hiyerarşik ve ağ türü (web ya da hypertext) veritabanı mimarileri; Nesne tabanlı veritabanı programları; Veritabanı tasarım süreci; İnşaat sektöründe rol alan çeşitli organizasyonlarda (tasarım, danışmanlık, yapım firmaları vd.) mimarların ihtiyaç duyacakları veritabanları; Nesne tabanlı ilişkisel veritabanı modeli geliştirilmesine yönelik bir ortamda tasarıma ilişkin veritabanı uygulaması.

  Uzmanlık Alan Dersi
  Danışmanın yönetimindeki tez seviyesinde olan tüm yüksek lisans öğrencilerinin çalışma konularının ve bu konulardaki yeni gelişmelerin değerlendirilmesi.

  Logic Models of Architectural Design
  Mimari tasarımda yapay us, uzman sistem ve bilgi tabanlı tasarım sistemleri; Bilgi tabanlı mimari tasarım sistemlerinin yapıları ve özellikleri; Bilgi tabanlı mimari tasarım sistemlerinde tasarım süreci ve tasarım yaklaşımları, bilgi tabanlı mimari tasarım sistemlerinin kuramsal temelini oluşturan modeller; Mimari tasarım bilgisi, bilgisayarla mimari tasarımda bilginin temsili ve yorumlanması; Çözüm arama ve kontrol stratejileri; Tasarımda us yürütme; Mimari tasarım ve yaratıcılık; Mimari tasarımda uzman sistemler; Bilgi tabanlı mimari tasarım sistemleriyle mekan planlaması yaklaşımları ve modelleri; Uygulama örnekleri.

  Architectural Design Futures
  Mimari tasarım olgusu: kavram/süreç/ürün/söylem/temsil olarak tanımları ve özellikleri; Elektronik ortamının iletişim ortamı, üretim ortamı, sunum ortamı olarak özellikleri; Tasarım kuramcıları ve tasarımcıların tasarım olgusuna bakış ve yaklaşımları: Tasarım sürecini modelleştirmeye yönelik sistematik yaklaşımlar; Siber uzay, sanallık, etkileşim, simbiosis ve entropi kavramları; Gelecek manifestoları, ütopyalar/karşı-ütopyalar; Elektronik ortam ve bilişim teknolojilerindeki olasılı gelişmelerin fiziksel dünyaya etkileri üzerine tartışmalar: film örnekleri, Johnny Mnemonic, Blade Runner, Matrix...

  Mimarlıkta Bilgisayar Programlama

  Bilgisayar programlamaya ilişkin temel bilgiler; Algoritma kurma ve geliştirme; Akış diyagramı yapıları; Yapılandırılmış programların genel yapısı ve program oluşturma süreci; Editör kullanma ve dosyalama; Yapılandırılmış bir programlama dilinde değişken ve veri tipleri, İşlemciler, ifadeler; Giriş-Çıkış Deyimleri, Kontrol Deyimleri, Döngü yapıları ve deyimleri, Alt Program Deyimleri; Mimari formun bilgisayara tanımında kullanılan modeller, tanım teknikleri ve uygulamaları; Mimarlık problemlerine dönük algoritma geliştirme ve programalama uygulamaları; Mimarlık problemlerinin çözümünde kullanılabilecek benzetim modelleri geliştirme, algoritmalarını kurma ve programlama uygulamaları.

  Mimari Tasarımda Grafik Programlama
  İki ve üç boyutlu grafik modeller; Grafik tanım teknikleri; Tasarım elemanları; Pascal programlama dilinin grafik komutları ve uygulamaları; Grafik ekranda yazı ve renk kompozisyonları; Mimari elemanlar üzerinde ölçekleme, döndürme, yansıtma ve öteleme işlemleri; Şekiller üzerinde küme işlemleri; Perspektif çizimlerin üretilmesi için gerekli kuramsal bilgiler ve uygulamalar; Mimari formların bilgisayarda grafik temsiline ilişkin uygulamalar; Parametrik mimari tasarım amaçlı modeller geliştirilmesine ilişkin uygulamalar.

  Computer Aided Architectural Design
  Çizim yöntemleri; 2 boyutlu elemanların veri ve parametre tanımları; Eleman dönüşümleri; Model üzerinde işlemler: Germe, ayırma, döndürme, yansıtma v.b.; Kat planı üzerinde kapı ve pencere yerleştirme; Kesit ve cephe oluşturma; Bina blokları veya elemanlarının çoğaltılması; Kitaplık kullanılması ve yeni kitaplık oluşturulması; Katların tanımı; Çatı elemanlarının ve karmaşık çatı strüktürlerinin yaratılması; Boyutlandırma türleri: doğrusal, açılı ve radyal boyutlandırma; Katman oluşturma; İleri 3 boyutlu modeller ve perspektifler; İskelet modeller, görünmeyen çizgiler ve gölgeleme; Görüntüleştirim yöntemleri; Canlandırma: kamera yolunun tanımı; Hareketli görüntü oluşturma; Güneş konumunun tanımı, yer ve güneşe bağlı görüntülerin üretilmesi.

  Animation in Architectural Design
  Dijital imaj, ses ve canlandırım; Renk, doku, ışık ve gölge efektleri; Ses ve canlandırım ile tasarımın sunumu; Canlandırımun aşamaları: Modelleme, kaplama ve canlandırım; Tasarım aşamasında karar verme sürecinde canlandırımların kullanılması; Sanal gerçeklik; Mimari tasarımda uygulama örnekleri.

  Sanal Mimari Tasarım Stüdyosu
  Sanal tasarım stüdyosu çalışmalarının tarihçesi; Sanal tasarım stüdyosu için gereken yazılım ve donanım özellikleri; İnsan-bilgisayar etkileşimi; Bilgisayar aracılığıyla ortak tasarım kavramı; Sanal tasarım stüdyosunun organizasyonu; Tasarım enformasyonunun temsili, dokümantasyonu ve iletişimi; İletişim yaklaşımları: eş zamanlı ve eş olmayan zamanlı işbirliği ortamları; Sanal mimari tasarım stüdyosunda kullanılan yaklaşımlar; Sanal stüdyoda ortak tasarıma katılım modelleri; Sanal stüdyoda mimari tasarım çalışmaları: fiziksel ve sanal obje tasarımları; Ortak sanal tasarım uygulamaları; Sanal tasarım stüdyosunda bir mimari proje tasarımı.

  Tasarımda Çoğulortam
  Görsel/işitsel iletişim teknolojilerine ait genel bilgiler, tanımlar; Donanım ve yazılım olanakları; Enformasyon teknolojilerine ilişkin bilgiler; İmaj formatları ve transferleri; İmaj işleme, fotomontaj; Renk kuramı; Sesin dijital temsili; Sibermekan, aşkın ve multimedia; Çokluortamın kuramsal temelleri, özellikleri ve kullanım alanları; Etkileşimli çokluortam süreci; Enformasyon tasarımında renk ve tür; Gestalt kuramı; Akış şemaları; Mimarlıkla ilgili uygulamaları; Bilgi ağları aracılığıyla çeşitli bilgi kaynaklarına ulaşma, kullanma ve iletişim amacıyla yeni sunum ortamlarının oluşturulması.

  Tasarımda Hypermedia ve İnternet Uygulamaları
  Aşkınyazı ve aşkınortamın tanımlaması, tarihçeşi ve uygulama alanları. Aşkınyazı ve aşkınortam mimarisi: düğüm noktaları, bağlantı ve aşkınyazı motorları; aşkınyazının diğer çevrelerle bütünleştirilmesi, donanım desteği ve parametreleri; Aşkınyazı oluşturma; İnternet altyapısı ve topolojisi; bilgisayar ağ yapıları; İnternet protokolleri. Enformasyon mimarisi: WWW, tarayıcılar, URL’s; İnternet güvenliği; sanaldoku programlama ilkeleri; HTML, DHTML XHTML, ve XML ile uygulamalar.

  Geospatial Data Acquisition and Processing in Architecture
  Derse giriş, Ölçme ve harita üretiminin temelleri ve mimari projeler için jeodezik altyapı; Proje hedeflerine yönelik ölçme tasarımı; Jeomekansal veri elde etme, dönüştürme ve eski verileri bu yeni verilerle uyumlu hale dönüştürme; Jeomekansal veri toplama (I, II, III); 3B tarama ölçmeleri; Dijital Yüzey Modeli; Sanal gerçeklik tekniği; Farklı ölçme tekniklerini birlikte kullanabilme; Arazide/Sahada gezici veri işleme; Jeomekansal veri yönetimi; Uygulanan ölçme yöntem ve tekniklerinin değerlendirilmesi; Ölçme ile ilgili uygulama çalışması.

  • Bu programdan mezun olacak Uzmanlar:
  Mimari tasarım etkinliklerini bilgi ve iletişim teknolojileri ile destekleyerek tasarımda bilişim konularında özel bilgi ve beceriyi kazanmış tasarımcılar olarak;

  Mimari tasarımda bilişim alanında destek ve yönetim konularında uzman tasarımcılar olarak;

  Mimari tasarımda bilişim alanında araştırma yaparak bu konuda uzman tasarımcı ve eğitimciler olarak görev yapabileceklerdir.

Mimarlık ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |