Mimari Tasarımda Bilişim Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Teknik Üniversitesi - Taşkışla Kampüsü

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Mimari Tasarımda Bilişim Doktora Programı - Kurumda - Beyoğlu - İstanbul

 • Program tanımları
  Mimari Tasarımda Bilişim Doktora Programı

   Ders Listesi


  Mimari Tasarımda Evrimsel Yaklaşımlar
  Biliş Bağlamında Mimarlıkta Bilgi Kuramı
  E-güdülü Mimarlıkta Özel Konular
  Building Information Models
  Mimari Tasarımda Karar Destek Sistemleri
  Comtemporary Architectural Design Theories
  Computing Theories and Models in Architectural Design
  Uzmanlık Alan Dersi
  Doktora Tezi

  Ders İçerikleri

  Mimari Tasarımda Evrimsel Yaklaşımlar
  Genetik evrim; Genetik algoritma terminolojisi, genotip, fenotip, uygunluk; Genetik algoritma tekniği ve aşamaları; Genetik algoritma operatörleri, üreme, çaprazlama, mutasyon, elitizm; Genetik algoritma parametreleri; Tasarım sürecinde evrim, evrimsel tasarım görüşleri, evrimsel tasarım optimizasyonu, evrimsel sanat, evrimsel yapay hayat formları; Yaratıcı evrimsel tasarım; Tasarım sürecinde evrimsel yaklaşımlar; Tasarımda evrimsel iyileştirme; Katı cisimlerin evrimi, obje tasarımı, etkileşimli evrimsel hesaplama modeli; Yaratıcılıkta evrimsel yaklaşımlar, evrimsel fikir arayışları, bütünleşik evrimsel tasarım; Mimari tasarımda genetik algoritmaların kullanımı, genetik mimarlık; Dijital mimari tasarım, form üretimi ve örnek modeller; Konut tasarımı evrimi, EDGE, biçim evrimi, kat planı tasarım modeli; Yaratıcı mimari tasarımda genetik algoritmalar ve evrimsel tasarımın rolü; Yaratıcı tasarımın değerlendirilmesi; Yaratıcı tasarım için evrimsel model örnekleri

  Biliş Bağlamında Mimarlıkta Bilgi Kuramı
  Biliş bilimleri kapsamında: Biliş, bilgi, bilginin temsili, görsel-dilsel hafıza, algılama; Mimari tasarım bilgisinin epistemolojik temelleri kapsamında: ontolojik tanım(lar); mimarlıkta mevcut bilgi alanlarının taksonomisi; mimarlık-tasarım ilişkileri; farklı boyutlarda bilgi tanımı   sezgi-bilgi, yapma bilgisi, dönüştürücü bilgi.

  E-güdülü Mimarlıkta Özel Konular
  E-güdülü güncel mimarlık konularının irdelenmesi; Dijital teknolojilerin çağdaş mimarlık üzerindeki etkileri; Mimarlığın kuramsal ve uygulama alanlarında dijital teknolojilerin yarattığı dönüşümler; Dijital teknolojilerin yönlendirdiği etkileşimli ve tepkisel mimari ürünler; Yenilikçi mimari gelişmeler.

  Building Information Models
  Bina bilgi modellerine giriş; Elektronik ortamda bina modelleri ve değişimi; Süreç ve veri modellerinin tanımı; Erken bina modelleri ile veri değişimi; İnşaat sektöründe veri değişimi standartları; Temel modelleme kavramları; ISO   STEP; Industry Foundation Classes; Modelleme dilleri: EXPRESS; Modelleme dilleri: Unified Modeling Language (UML); Örnek modeller: COMBINE, CIMSteel, aecXML, ifcXML, AEX.

  Mimari Tasarımda Karar Destek Sistemleri
  Yapay zeka, yapay zeka uygulama alanları; Mimarlıkta yapay zeka kullanımı; Uzman sistemler; Karar destek sistemleri; Etmenler ve etmen tanımı, özellikleri, etmen ortamı; Etmen türleri, yerleştirilmiş etmenler, meraklı etmenler, ortak çalışan etmenler, internet etmenleri, uyarlanır etmenler, kendisini değiştirebilen etmenler, tepkisel etmenler, tek fonksiyonlu etmenler, çok etmenli karar destek sistemleri; Çok etmenli sistemlerde iletişim, mesaj tipleri, iletişim düzeyleri; İletişim protokolleri; Etmenler arası koordinasyon; Etmenlerde öğrenme sistemleri; Planlama-karar verme-öğrenme; Etmenler ve algı; Etmenler ve deneyim; Öğrenme ve uyum sağlama, açıklama tabanlı öğrenme, deneyimleme tabanlı öğrenme; Kural tabanlı davranışlar; Yapısal bellek sistemi, etmen toplulukları, iletişim, toplum, grup etkisi; Kendi kendine organizasyon; Çok etmenli karar destek sistemlerinin tasarım alanında kullanımı ile ilgili modeller; Etmen geliştirme araçları ve platformları.

  Comtemporary Architectural Design Theories
  Kuram, kılgı, söylem, paradigma, model, manifesto olgularını temel öğretiler bağlamında tartışmak, mimarlık kültürü ile ilişkilendirerek örneklemek; Yapılı çevre ve mimarlığın modernite sonrasına eleştirel bir bakış; Diğer disiplinlerle etkileşimler; 1960'lar öncesi ve sonrası mimarlık düşüncesini Adorno, Simmel, Heidegger, Baudrillard, Habermas, Derrida, Eco, Foucault, Lyotard, Tafuri'nin yazıları ve çağdaş tasarımcıların ürün ve söylemleri bağlamında değerlendirmek ve tartışmak; Eşzamanlı filmler üzerinden mimari nesne ve ortam ilişkilerini tartışmak; Enformasyon teknolojileri etkisinde değişen mimari nesneyi ve üretim sürecini Eisenmann, Lynn, Chu, Oesterhuis, Novak'ın nesnel önermeleri ve kuramsal bakışları ile değerlendirmek ve tartışmak.

  Computing Theories and Models in Architectural Design
  Bilgi işleme kuramına giriş; Bilgi işlemsel ve kompleks problemler; Bilişsel tasarıma giriş; Tasarımcıların bilişsel analizi ve tasarımın biçimsel yöntemleri; Tasarım düşünme süreci ve tasarımın ilk aşamaları; Üretken sistemlerin karşılaştırmalı analizi: plan üreticileri, gramerler, mekansal kompozisyonlar, uzman sistemler, örnek tabanlı tasarım. Tasarım aracı geliştirme: tasarımın ilk aşamaları (eskiz ve ihtiyaç belirlenmesi), arayüz tasarımı ve tasarım veritabanı, benzetim ve performans analizi; Mimarlık/Mühendislik/Yapım işbirliği: bölünmesiz veri entegrasyonu, bina bilgi modelleri, yapı performans değerlendirmesi; Diğer alanlarda CAD.

  Uzmanlık Alan Dersi
  Danışmanın yönetimindeki tez seviyesinde olan tüm yüksek lisans öğrencilerinin çalışma konularının ve bu konulardaki yeni gelişmelerin değerlendirilmesi.

  Doktora Tezi

Mimarlık ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |