Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Doğuş Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Kadıköy - İstanbul

 • Giriş gereklilikleri
  Kayıt Kabul Şartları Adayın, 1. Aşağıdaki sınavlardan birine girip belirtilen minimum başarı notlarından birini almış olması: * ALES: Sayısal 55 * GRE: Sözel + Sayısal bölümlerde 950 ve Analitik yazımda 3,5 2. Lisans eğitimini İngilizce olarak yapmış olmak veya İngilizce yeterlilik için aşağıdaki sınavlardan birine girip belirtilen minimum başarı notlarından birini almış olması: * TOEFL: 550 * Bilgisayarlı TOEFL: 213 * IELTS: 6,5 * CPE, CAE: PASS * DÜİYES (Doğuş Üniversitesi İngilizce Sınavı): 60 * KPDS, ÜDS: 60 3. Anabilim Dalı tarafından yapılan bilim sınavı ve/veya mülakatta başarılı olması, Adayın seçiminde LES puanına % 50, lisans not ortalamasına % 10, bilim sınavı ve/veya mülakata % 40 ağırlık verilecektir. 4. Adaylar Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Haberleşme Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Sistem Mühendisliği ve Fizik Mühendisliği dallarından birinde lisans derecesine sahip olmalıdırlar. Fen Bilimlerinin başka bir alanlarından lisans derecesini almış olanlar, Doğuş Üniversitesi’nin Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümünce verilen aşağıdaki lisans derslerinden en az 4 en fazla 10 dersi iki yarıyılda başarıyla tamamlamak zorundadırlar. Bu öğrencilerin başarılı sayılmaları için B veya daha yüksek not almaları gerekir. Bilimsel Hazırlık Dersleri (Yan dallardan gelen öğrenciler için) Elektrik Devreleri Elektronik Devreleri I Sayısal Devre Tasarımı Elektronik Mühendisliğinde Sayısal Yöntemler Ayrık-Zaman İşaretleri ve Sistemleri Elektronik Devreleri Mikroprosesör Sistemleri Analog Haberleşme Kontrol Sistemlerine Giriş Elektromanyetik Alanlar Sayısal Haberleşme Sayısal İşaret İşleme Elektromanyetik Dalgalar Mikrodalga, Anten ve Propagasyon Elektromekanik Enerji Dönüşümü Endüstri ve Haberleşme Elektroniği Telsiz Haberleşme Bilgisayar Haberleşme Ağları Mühendislik İstatistiği
 • Program tanımları
  Bilgisayar, enformasyon teknolojileri, haberleşme, algılama gibi birçok disipline ilişkin bilgileri uzmanlık alanı içine alan Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (EHM) yirmi birinci yüzyılın mesleği ilan edilmiştir (Bkz. Hürriyet Gazetesi 7 Ekim 2001); Türkiye’de de buna paralel olarak ilk 100 giren öğrencilerden 58’i EHM’yi seçmiştir. Ancak gerek Türkiye’de gerekse dünyada iyi yetişmiş EHM uzmanlarına çok büyük gereksinim vardır. Bilim dalı olarak EHM lisans ve yüksek lisans programlarına baktığımızda önümüze çok önemli iki sorun çıkar: kapsamının çok geniş olması sonucu tutarlı ve derinlemesine bir program yapmanın güçlüğü; konularının hızlı değişmesi sonucu eğitim programlarının, her 8-10 senede bir hemen tümüyle yenilenmesi zorunluluğu.

  Doğuş Üniversitesi EHM dalında tezli ve tezsiz olma üzere iki Yüksek Lisan programı sunar. Bu programların amacı son derece girift ve çok geniş kapsamlı bir uzmanlık alanında temel ve gerekli bilgilere sahip, yetkin, kendisini yenileyebilen ve mesleğindeki gelişmeleri kendi başına izleyebilecek, onları uygulayabilecek elektronik ve haberleşme mühendisleri yetiştirmektir.

  Tezli Yüksek Lisans Programından mezun olacak öğrencinin, 3’ü zorunlu diğerleri seçmeli olmak üzere en az 7 (toplam 21 kredilik) ders alması ve kredisiz bir seminer ile danışman gözetimi altında bir Yüksek Lisans Tezi hazırlaması gerekmektedir. Öğrenci, isterse zorunlu ders listesinden almadığı dersleri seçmeli ders olarak ta alabilir. Ayrıca öğrenci, EHM Lisans Programından almamış olduğu dört yüz kodlu meslek derslerinden veya Bilgisayar ve Enformasyon Bilimleri Yüksek Lisans programındaki derslerden en fazla 2’sini, danışmanın onayı ile seçmeli ders olarak alabilir.

  Tezsiz Yüksek Lisans Programından mezun olacak öğrenci tez yerine en az 3 ders (9 kredi) daha fazla alması gereklidir. Tezsiz Yüksek Lisans Programı öğrencisi mezuniyet için toplam 10 (30 kredilik) ders alır ve danışmanının gözetiminde kredisiz bir dönem projesi hazırlar. Seçmeli derslere ilişkin koşullar Tezli Yüksek Lisans Programındaki ders seçime ilişkin koşullarla aynıdır. Ancak bu programdaki öğrenci, yine danışmanın onayı ile Fen Bilimleri Enstitüsündeki diğer programlarda açılan derslerden de seçmeli ders alabilir. Derslerini başarıyla tamamlayan Tezsiz Yüksek Lisans öğrencisi, aldığı derslerden sözlü bir yeterlik sınavına girip başarılı olmak zorundadır.

  Ders İçerikleri

  Sistem Teorisi
  Matematik kavramlar: Lineer uzaylar ve dönüşümler, normlu uzaylar, yakınsama, adi diferansiyel denklemlerde çözümlerin varlığı ve tekliği. Sistem tanımı; durum-geçiş ve çıkış bağıntıları. Zamanla değişen lineer sistemler: durum-geçiş matrisi, sıfır-durum ve sıfır-giriş yanıtları, birim dürtü yanıtı. Zamanla değişmeyen lineer sistemler: matrisin üsteli, matris fonksiyonları, kanonik yapılar, matris transfer fonksiyonu. Yönetilebilirlik, gözlenebilirlik, karalılık tanımları ve kriterleri. Gerçekleme, minimal gerçekleme problemleri ve yöntemleri. Durum ve çıkış geri-beslemesiyle özdeğer yerleştirme. Tam ve indirgenmiş mertebeden gözleyici tasarımı.
  Zorunlu Ders

  Enformasyon Teorisi
  Enformasyon ölçüsü: entropi, özellikleri, ortak ve koşullu entropi. Gürültüsüz kodlama tekniği: tek ve/veya ani olarak çözülebilir kodlar, Kraft eşitsizliği, gürültüsüz kodlama teoremi, Huffman kodları, Lempel-Ziv algoritması. Ayrık kanal modelleri: ayrık belleksiz kanal, kanal kapasitesi ve hesaplama yöntemleri. Kod çözme teknikleri: optimum ve maksimum olabilirlikli kod çözme. Gürültülü ortam için kodlama teoremi. Hata düzeltme kodları: lineer blok kodlar, üreten matris ve eşlik denetim matrisi, Hamming, çevrimsel, BCH ve benzer kodlar. Kodlayıcı ve kod çözücü yapıları.
  Zorunlu Ders

  Olasılık ve Rastlantı Süreçleri
  Olasılık teorisi, rastlantı değişkenleri ve dizileri, yakınsama. Rastlantı süreçleri: korelasyon ve güç spektrumu, durağanlık, rastlantısal girişli lineer sistemler, ikinci mertebeden süreçler; rastlantısal süreklilik, türetme ve entegral alma; Gauss, Poisson, Markow, Wiener süreçleri; ortogonal açınımlar, en küçük ortalama karesel hata.
  Zorunlu Ders

  Elektrik Mühendisliğinde İleri Sayısal Yöntemler
  Kayan nokta aritmetiği, doğru hane ve doğru ondalık sayısı. Lineer direnç devrelerinin analizi: denklemlerin yazılması ve çözülmesi, işlem sayısı, hata sınırları. Lineer olmayan direnç devrelerinin analizi: denklemlerin yazılması ve çözülmesi, yakınsama hızı, devre elemanlarının ayrık modelleri. Zamanla değişen lineer devrelerin çözümleri. Lineer olmayan dinamik devrelerin analizi: durum denklemlerinin yazılması, sayısal çözümü ve yöntemlerin karşılaştırılması. Devrelerin ayrık eşdeğeri. Yakınsama, kasık (stiff) denklemlerin çözümü, çok-adımlı algoritmalar.
  Zorunlu Ders

  Karmaşık Değişkenli Fonksiyonlar
  Karmaşık düzlem ve üzerine tanımlanmış fonksiyonlar. Türev alma ve analitik fonksiyonlar. Tekil noktalar ve rezidüler. Analitik süreklilik. Kontur entegrali. Cauchy formülü. Taylor ve Laurent serileri. Konform dönüşüm ve uygulamaları.
  Zorunlu Ders

  İstatistiksel İşaret İşleme
  Rastlantı süreçleri: korelasyon fonksiyonu ve durağan süreçlerin güç yoğunluk spektrumu. Gürültü modelleri, Gauss ve Poisson süreçleri. AR, MA, ARMA modelleri. İşaret deteksiyonu, optimum doğrusal süzgeçler, Wiener ve Kalman süzgeçleri, Levinson ve Schür algoritmaları. En küçük kareler süzgeçlemesi. İşaret modellemesi ve parametrik spektral kestirim. Modülasyon teorisi ve sistem analizi.
  Zorunlu Ders

  Devre Sentezi
  s-tanım bölgesinde çevre ve düğüm denklemleri, durum denklemleri, Tellegen teoremi, kesin pozitif karesel yapılar. Emmitans ve transfer fonksiyonlarının gerçekleştirilmesi: transmisyon sıfırları. Aktif devre sentezi, bazı klasik devre yapıları, işaret alış grafikleri ile gerçekleme yöntemleri. Süzgeç karakteristikleri ve yaklaşıklık teknikleri. Duyarlık ve tolerans analizi.
  Zorunlu Ders

  Dinamik Sistemlerin Kararlılığı
  Bazı dinamik sistem kavramları: çözümlerin varlığı ve tekliği, denge durumları ve sınıflanmaları. 2-boyutlu sistemler; limit döngüler için Poincaré-Bendixon teorisi. Liapunov anlamında kararlılık tanımı; lineer ve lineer olmayan sistemlere uygulanması, geri beslemeli sistemler. Giriş-çıkış kararlılığı: tanımlar, kararlılık testi için frekans yanıtı kriterleri. Yapay sinir ağlarında kararlılık.
  Zorunlu Ders

  Elektromanyetikte Sayısal Yöntemler
  Matris denklemlerin sayısal çözümü ve özdeğer problemi. Momentler yöntemi. Sonlu eleman ve sonlu fark yöntemleri. Küçük değişimler yöntemi. Spektral yaklaşım. Bu yöntemlerin, anten ve saçılma problemlerinin çözümlerine, pasif mikrodalga elemanlarının analizine uygulanması.
  Seçmeli Ders

  Yarıiletken Elemanların Modellenmesi
  Modelleme kavramı. Diyot ve BJT modelleri: statik ve dinamik parametreler. SPICE, Ebers-Moll EM1, EM2, EM3 Gummel-Poon modelleri. Geliştirilmiş EM, JFET, MOSFET modelleri: SPICE Düzey-1, Düzey-2, Düzey-3, Düzey-4 modelleri. Op-Amp., OTA, CC, analog çarpma devresi makromodelleri. Güç elektroniği elemanları modellenmesi. Model parametrelerinin ölçülmesi. BSIM3 ile MOSFET modellenmesine giriş.
  Seçmeli Ders

  Haberleşme Elektroniği
  Yüksek Frekans (YF) kuvvetlendiricilerinin küçük/büyük işaret modelleri. YF osilatörleri. YF kuvvetlendiricilerinde gürültü. YF amplifikatörleri. Mikroşerit ve stripline teknikleri. Tranzistor, amplifikatör ölçüm teknikleri. Bilgisayar destekli amplifikatör tasarımı. Faz detektörleri, faz-kilitlenmeli çevrim (PLL). Gerilim-kontrollü osilatörler (VCO). PLL’li frekans üreteçleri.
  Seçmeli Ders

  Analog Tümdevre Tasarımı
  NMOS ve CMOS prosesler. Tranzistor devre modeli. Temel ve gelişmiş akım aynaları, işlemsel kuvvetlendiriciler. Karşılaştırıcılar. Gürültü analizi ve modellenmesi. Örnekle ve tut devreleri. Referans gerilimi üreteci ve translineer devreler. Geçiş iletkenliği kuvvetlendiricisi (OTA). Akım taşıyıcılar (CC). Sürekli-zaman ve anahtarlı C süzgeçleri. A/D ve D/A dönüştürücüler. Faz kilitlemeli çevrimler (PLL).
  Seçmeli Ders

  Sayısal ve Karma Tümdevre Tasarımı
  CMOS devrelere giriş: teorisi, süreci ve teknolojisi. Devre özellikleri ve davranış kestirimi. CMOS devreler ve lojik tasarım. İletim-kapısı ve diferansiyel CMOS lojik tasarım. Yarıiletken bellekler. Düşük güçlü CMOS lojik devreler. BICMOS, GaAS sayısal devreler. Kırmık giriş-çıkış devreleri. Karma tüm-devre tasarımına genel bakış. DA ve parametrik ölçümler, ölçüm doğruluğu.
  Seçmeli Ders

  Güç Elektroniği
  Faz denetimli doğrultucu/evirici/kırpıcı devreler. DC/DC dönüştürücüler, yüksek frekans eviricileri ve elektromekanik hızı sürücü denetim sistemleri. Harmonikler ve süzgeçler. Yarı iletken güç elemanlarının özeğrileri: diyot, bipolar ve alan etkili tranzistorlar, IGBT ve tristor; modelleme, analiz ve denetim teknikleri. Manyetik devreler. Endüstriyel sistemlerde sürücü motor denetim uygulamaları. Enerji dönüşümleri. YGDA iletimi.
  Seçmeli Ders

  Haberleşme Teorisi
  Fourier, çift ve tek yanlı Laplace dönüşümleri, uygulamaları. Kovarians, yoğunluk fonksiyonlarının ve spektral yoğunluğun hesabı. Lineer olmayan sistemlerde işaret/gürültü oranı. Örnekleme ve enterpolasyon. Langevin, Fokker-Planck ve Boltzmann denklemleri. İşaret ve gürültüyle genlik, frekans ve faz modülasyonu. Saptama olasılıkları. En iyi kestirici. Saptanabilen en küçük işaret. Neyman-Pearson ve ideal gözleyici saptama algoritmaları. Çok alternatifli saptama algoritmaları ve performans ölçüleri.
  Seçmeli Ders

  Sayısal Haberleşme Sistemleri
  Temel bantta darbe iletimi, sayısal modülasyon. Lineer modülasyon türleri: BPSK, DPSK, QPSK. Sabit zarflı modülasyon teknikleri: BFSK, MSK,GMSK. Karma Lineer ve sabit zarflı modülasyon teknikleri: MPSK, QAM, MFSK. Yayılmış spektrum modülasyon teknikleri: DS-SS, FH-SS. Eşitleyiciler. Taşıyıcı ve bit senkronizasyonu.
  Seçmeli Ders

  Mikrodalga ve Uydu Sistemleri Mühendisliği
  RF ve uydularda yayılımın özellikleri. İletim ortamları. RF, mikrodalga ve uydu antenleri. Kanal modelleme ve haberleşme link analizi. Temel bant işaretleri, modülasyon ve kodlama. Sistem örnekleri: hücresel, radyolink, yes bulma (GPS), ve uydu sistemleri. Gezgin uydu haberleşmesi. Yazılım teknikleri; uydu haberleşme sistemlerinin modellenmesi ve simülasyonu.
  Seçmeli Ders

  Bilgi İletimi için Kodlama
  Kanal modelleri ve kapasitesi. Modülasyon ve klasik kodlama/kod çözme teknikleri. Çok düzeyli kodlama, çok aşamalı kod çözme. Sıralı kodlar. Yumuşak kararla kod çözme algoritmaları: MAP, Log-MAP, SOVA. Paralel sıralı ( turbo) kodlar. Yinelemeli kod çözme. Serpiştiriciler. Kod tasarımı ve hata analizi, EXIT diyagramları. Turbo türü kodlar. Seri/paralel/karma sıralı kodlar, uygulamaları. Bant-genişlikli ve güç verimlilikli sıralı kodlama. Düşük yoğunluklu eşlik denetim kodları. Mesaj aktarma algoritmaları. Seri ve paralel sıralı uzay-zaman kodları. Çok girişli-çok çıkışlı kanallarda kodlama. Sönümlemeli kanallar için kodlama ve optimum alıcı tasarımı. Dik frekans bölmeli çoğullama (ODFM). Frekans seçici sönümlemeli kanallarda işaretleşme. Yayılmış spektrumlu iletişim.
  Seçmeli Ders

  Elektrik Mühendisliğinde Gürültü
  Gürültü çeşitleri: ısıl, saçma, yeniden birleşme, alçak frekans 1/f, kısa vb. gürültüler, kaynak gürültüsü oluşturma. Alçak frekans gürültüsü ve minimum frekans: rastlantımsı gürültü üreteçleri. Lineer sistemlerde gürültü: işaret/gürültü oranı, gürültü sıcaklığı. RF, mikrodalga, osilatör, kuvvetlendirici, frekans çoğullayıcı/bölücü vb. gürültü süreçleri. Devrelerin gürültü özellikleri, Sayısal sistemlerde gürültü.
  Seçmeli Ders

  İşaret İşlemede İleri Konular
  Spektral kestirim problemi. Parametrik olmayan yöntemler: korelogram, periodogram ve istatistiksel özellikleri. Rasyonel spektrumlar için parametrik yöntemler: mertebe yinelemeli çözümler ve durum uzayı denklemleri. Doğrusal spektrumlar için parametrik yöntemler. Veri toplama sorunu ve sensör özellikleri. İşaret işlemede istatistiksel gereçler. Akıllı işaret işleme: karatahta mimarileri ve bilgi tabanlı işaret işleme.
  Seçmeli Ders

  Video İşareti İşleme
  Film ve video kavramları: eksik veri, gürültü, resmin kararsızlığı ve kırpışması, uzaktan çekim etkileri. Resmin sayısallaştırılması ve kodlanması. Video görüntülerin analizi, hareket kestirimi. Görüntü dizilerinin modellenmesi ve kestirimi. Video görüntü süzme ve sıkıştırma. Cisim parçalama ve interaktif video işleme için izleme. Resim dizisi iyileştirilmesi. Video-kod standartları: MPEG-2, MPEB-4 vb.
  Seçmeli Ders

  Uzaktan Algılama ve Uygulamaları
  Aktif uzaktan algılamayla ilgili elektromanyetik temeller. Işınım kuralları. Pasif uzaktan algılama sistemleri: optik, kızlı ötesi algılayıcılar ve mikrodalga radyo ölçüm sistemleri. Aktif uzaktan algılama sistemleri: Radar temelleri ve saçılma. Mikrodalga görüntüleme radarları, SAR ve ISAR veri toplama, işleme ve değerlendirme. Veri birleştirme ve sınıflama. Jeolojik (Stratigrafi, yapı), bitki örtüsü (tarım, orman, çevre), şehircilik ve arazi kullanımı, bölgesel incelemeler, Landsat/Mosaic kullanımı gibi uygulamalardan örnekler.
  Seçmeli Ders

  Mikroişlemciler ve Uygulamaları
  Mikroişlemci tabanlı donanım ve yazılım sistemleri. Elektronik, kontrol ve haberleşmede kullanılan sistemlerin tasarımına yönelik seçilmiş konular. Orta/büyük boyutlu mikroişlemci sistem tasarımı. Çok işlemcili sistem tasarımı. Yazılım mühendisliği yöntemleri. Tutarlılık, eşleme, kontrolün gergisi. Yazılım tasarımında yeni yaklaşımlar. Yazılımın denenmesi, gerçeklenmesi ve bakımı. Donanım-yazılım tümleştirilmesi.
  Seçmeli Ders

  Dönem Projesi
  Bu derste öğrenciler Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği’nin güncel konularında uygulamaya yönelik bir proje hazırlayacaklardır. Programda öğrenilen kavram ve metotlar uygulanarak bir araştırma/geliştirme sorunu ele alınarak, konu etrafında araştırma yapılacak ve probleme bir çözüm üretilecektir.
  Zorunlu Ders

  Yüksek Lisans Semineri
  Yüksek lisans öğrencilerinin grup halinde veya tek başına Elektronik haberleşme Mühendisliği bilim dallarındaki güncel konulardan birinde yapılan son yayınları inceleyerek seminer halinde sunarlar. Seminerler öğrencinin tez konusu ile ilgili konulardan seçilir. Her öğrencinin bir yarıyılda iki seminer raporu ve bir sunum hazırlamaları gerekir.
  Zorunlu Ders

  Yüksek Lisans Tezi
  Öğrenciler tez danışmanının yönetiminde güncel bir konuda araştırma yaparak bir tez hazırlayacaklardır. Tez çalışması EHM dalındaki tekniklerin uygulamasını, geliştirilmesini içererek ya da yeni bulgular elde ederek orijinal bir katkıda bulunmalıdır. Öğrenciler tezlerini Enstitü Yönetim kurulu’nun atayacağı bir jüri önünde savunmak zorundadırlar.
  Zorunlu Ders

  Optoelektronik ve Optik Düzenler
  Işığın elektromanyetik teorisi. Işınların yayılması, küresel dalgalar, Gauss huzmeleri, Fourier optiği. Optik ışımanın modülasyonu ve deteksiyonu: gürültü, girişim, kırınım, görüntüleme, frekans tanım bölgesinde süzgeçler, holografi. Ses ve ışığın girişimi. Lazerler, optik dalga kılavuzları, fiberler, rezonatörler, ve uygulamaları. Fiberoptik ve uygulamaları.
  Seçmeli Ders

  Düşük Gerilimli Analog Tümdevre Tasarımı
  MOSFET ve BJT’de Düşük Gerilim (DG) sınırlamaları. DG işlemsel kuvvetlendiriciler için sabit geçiş-iletkenlikli beslemeden beslemeye giriş katları. DG işlemsel kuvvetlendiriciler için beslemeden beslemeye çıkış katları. DG çok katlı işlemsel kuvvetlendiricilerin kompanzasyonu. DG akım aynaları, geçiş iletkenliği devreleri, analog çarpıcılar. DG analog tasarım için akım-modu teknikleri. Diğer DG tasarım teknikleri; diferansiyel yaklaşım, log-bölgesi süzgeçler, vb.
  Seçmeli Ders

  Faz Kilitlemeli Sistemler
  Geri beslemeli sistemler, faz ve frekans kilitleme, faz-kilitlemeli çevrim (FKÇ) ve analizi, kararlılık, çevrim dinamiği ve diğer karakteristikleri. İşaret yakalama ve izleme, faz gürültüsü, FKÇ’lerin gürültü performansı. Çevrim filtreleri, faz/frekans detektörleri. Gerilim kontrollü osilatörler, referans osilatörler. Bölücüler, sayıcılar, ön-bölücüler. Frekans sentezleme, frekans ötelemeli çevrimler, çoklu çevrim ve kesirli-N sentezleyiciler. Faz ve frekans modülasyon/demodülasyonu. Sayısal FKÇ, örnek sistemler, bilgisayarla FKÇ analizi ve tasarımı, sayısal sentezleyiciler.
  Seçmeli Ders

  Analog İşaret İşleme Tüm Devreleri
  CMOS devre teknikleri. Düşük gerilim ve akım modlu işaret işleme. Kuvvetlendirici anahtarlamalı kapasite (SC) ve anahtarlamalı akım devreleri. Entegral alıcılar, S/H devreleri, süzgeçler, osilatörler, karşılaştırıcılar, A/D ve D/A çeviriciler. İdeal olmayan davranış için ileri düzeltme yöntemleri. Analiz ve benzetim projeleri.
  Seçmeli Ders

  Karmaşık EM Saçılım ve Uygulamaları
  EM temelleri, radyo dalgaları yayılım modellenmesi, Antenler ve faz değişimli dizilerin modellenmesi, EM Saçılma, Kırınım teorisi, Yüksek frekans asimptotik yaklaşımları (Geometrik optik, fizik optik, Kırınım teorisi), EM alan – madde etkileşimi, Tıpta EM uygulamalar
  Seçmeli Ders

  Radar Saçılma Yüzeyi Kestirimi
  Radar Saçılma Yüzeyi (RSY) tanımı, RSY frekans bölgeleri, Yüksek Frekans RSY hesaplama teknikleri, Geometrik Optik (GO), fizik optik (PO), Geometrik ve fizik kırınım teknikleri, sayısal yöntemler, FDTD, TLM ve MoM yöntemleri, RSY azaltma teknikleri.
  Seçmeli Ders

  Kriptolama Yöntemleri
  Kriptografi ve ağ güvenliği kavramları ve ilkeleri. Klasik ve modern kriptografi, kriptoanaliz, gizli anahtar kripto sistemleri, açık anahtar kripto sistemleri, sayısal imza ve kimlik kanıtlama, tek yönlü fonksiyonlar ve mesaj özbilgisi, anahtar dağıtımı ve anahtar yönetimi, ağ güvenliği protokolleri. İnternet gibi ağa dayalı sistemlerdeki güvenlik protokolleri ve kripto sistemleriyle ilgili pratik yönler ve uygulamaları.
  Seçmeli Ders

  Radyo Dalgaları Yayılımının Modellenmesi
  Yer dalga yayılımı, Hücresel (cep) haberleşme sistemleri ve propagasyon etkileri, uydu haberleşme ve propagasyon etkileri, yüzey (yer) altı görüntüleme ve propagasyon etkileri, iki ve üç boyutlu problemlerde analitik ve sayısal yöntemler, FDTD-temelli simülatörler, TLM-temelli simülatörler, MoM-temelli simülatörler, Adım-adım parabolik denklem yöntemi, geçerlilik analizleri, veri doğrulama, kredilendirme, kanonik örnekler.
  Seçmeli Ders

  Anahtarlama ve Otomata Teorisi

  Ardışıl makineler ve Hartmanis-Stearns cebirsel teorisi. Düzenli ifadeler. Ayrıştırma teorisi, Lineer ardışıl makineler. Bilgi-kayıpsız makineler. Kodlar, Tek kod-çözülebilirlik. Formel dillere giriş. İçerikten-bağımsız ve içerik-duyarlı diller. Turing makineleri. Hesaplanabilirlik, kararlaştırabilirlik ve çözümsüzlük.
  Seçmeli Ders

  Adaptif İşaret İşleme
  Ayrık-zaman rastlantısal süreçlerin gözden geçirilmesi ve lineer süzgeçlerin ayrıntılı incelenmesi. Optimal süzgeçler: Wiener, Kalman, Lineer Kestirim. En Küçük Karesel Ortalama algoritması ve türleri. Yinelemeli En Küçük Karesel algoritmalar ve türleri. Uyarlama algoritmalarının analizi, hesaplama karmaşıklığı, gerçek zamana uyarlama, FIR, IIR ve Kafes adaptif filtreler. Algoritmaların sayısal kararlılığı.
  Seçmeli Ders

  Optimal Kontrol Teorisi
  Kararlılık, Lyapunov’un ikinci yöntemi; kontrol sistemlerinin tasarımına uygulanması. Varyasyon hesabı, maksimum prensibi, dinamik programlama ve Hamilton-Jacobi denklemleri. Pontryagin’in minimum prensibi, lineer karesel regülatör tasarımı, zamanda optimal kontrol sistemleri, tekil kontrol problemleri. Dinamik sistemlerin dayanıklı geribesleme ile kontrolü ve optimal kontrol sistemlerinde hesaplamalı yöntemler.
  Seçmeli Ders

  Çok Giriş-Çok Çıkışlı Kontrol Sistemleri
  Sistem matrisleri, standart formları, ayıran sıfırlar. Çok giriş-çok çıkışlı kontrol sistemlerinin kararlığı ve tasarımı. Dinamik durum geri beslemesi ve kuvvetli gözlenebilirlik. Frekans bölgesinde çok giriş-çok çıkışlı kontrol sistemlerinin kararlığı ve tasarımı: ters Nyquist dizisi ve karakteristik yer eğrisi teknikleri, sanayi sistemlerine uygulamalar.
  Seçmeli Ders

  Modelleme ve Sistem Tanıma
  Stokastik süreçler; modelleme, enerji/kütle/momentum korunumu. Basamak cevabından süreç tanıma; birinci, ikinci ve yüksek mertebeden süreçler. Frekans tanım bölgesinde sistem tanıma; korelasyon yöntemleri. En küçük karesel yaklaşıklık ile sistem tanıma. Model mertebesinin belirlenmesi; modellerin geçerliliği. Rekiürsif en küçük karesel yaklaşıklık yöntemleri; AR/MA model. Linear öngörü. Uygulamalar.
  Seçmeli Ders

Mühendislik ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |