Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Doğuş Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Kadıköy - İstanbul

 • Giriş gereklilikleri
  Kayıt Kabul Şartları Bu programda tezli veya tezsiz Yüksek Lisans derecesi alınır. Tezli Lisansüstü derecesi almak için öğrenciler zorunlu ve seçmeli dersleri başarmak ve orijinal tez yazmak zorundadırlar. Tezsiz programa kaydolan öğrenciler tez yerine 6 kredilik ek ders almak zorundadır. Bu program, genelde, endüstriyel kuruluşlarda çalışan mühendislere yöneliktir. Bu nedenle Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Lisansüstü programına başvuru için mühendislik alanlarının birinden lisans diploması gereklidir. Her başvuru yapan öğrenciden, özgeçmişi, öğrencilik çizelgesi ve yapacağı lisansüstü çalışma hakkında düşündüklerini belirten bir yazı ile, lisans çalışmalarını yaptığı kurumdan ve/veya halen çalıştıkları işyerlerinden sağladıkları üç ayrı tavsiye mektubunu başvurularına iliştirmeleri istenir. Ayrıca Adayın, 1. Aşağıdaki sınavlardan birine girip belirtilen minimum başarı notlarından birini almış olması: * ALES: Sayısal 55 * GRE: Sözel + Sayısal bölümlerden 950 ve Analitik yazımda 3.5 2. Lisans eğitimini İngilizce yapmış olmak veya İngilizce yeterlilik için aşağıdaki sınavlardan birine girip belirtilen minimum başarı notlarından birini almış olması: * TOEFL: 550 * Bilgisayarlı TOEFL: 213 * IELTS: 6.5 * CPE, CAE: PASS * DÜIYES (Doğuş Üniversitesi İngilizce Sınavı): 60 * KPDS, ÜDS: 60 3. Dört yıllık bir Mühendislik lisans programından mezun olması 4. Anabilim Dalı tarafından yapılan bilim sınavı ve/veya mülakatta başarılı olması gerekir. Adayların seçiminde LES puanına % 50, lisans not ortalamasına % 10, bilim sınavı ve/veya mülakata % 40 ağırlık verilecektir.
 • Program tanımları
  Programın Amacı

  Son yirmi yıl içinde birçok alanda, mühendislik ve teknoloji alanlarındaki hızlı ve büyük değişimlere ayak uydurabilen, ileri kavramları yakından izleyip ilişkilendirebilen, rekabetçi etkilerini görüp organizasyonlarına uyarlayabilen yönetici mühendislere olan gereksinim giderek artmaktadır. Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Yüksek Lisans Programı’nın amacı, herhangi bir mühendislik dalından lisans dereci almış olan kişilere, mühendislik, teknoloji, çevre, bilişim, hukuk, yönetim konularındaki bilgileri sisteme uygun bir bakış açısıyla ele alabilen, onları etik, teorik ve uygulamalı olarak, etkin bir biçimde kullanabilen, dünyadaki gelişimleri izleyebilen ve endüstri ile üretim alanlarında araştırma, geliştirme, uzmanlık ve liderlik yapacak yöneticileri yetiştirmektir. Bu program, endüstriyel kuruluşlarla yoğun bir işbirliğine dayalı olup, ekip çalışması, yazılı ve sözlü iletişim gibi etkileşimli öğretim esasları çerçevesinde yürütülür. Ayrıca mühendislik, teknoloji ve yönetim konularını hem ayrıntılı bir biçimde hem de birbirleriyle ilişkilendirerek sunar.

  Tezsiz Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Yüksek Lisans Programı genelde, endüstriyel kuruluşlarda çalışan mühendislere yöneliktir ve her biri 14 haftadan oluşan dört yarıyıllık bir eğitim süresini kapsar. Bu program terminal bir yüksek lisans programı olup Doktora çalışmalarına kapalıdır. Bu programdaki öğrenci en az 1 kredilik bir seminer, 5 zorunlu (15 kredi) ve 6 seçmeli (18 kredi) ders almak ve bir danışmanın gözetiminde bir mezuniyet projesi hazırlamak zorundadır.

  Tezli Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Yüksek Lisans Programı öğrencisi, daha sonra Doktora programına devam edebilecek biçimde, araştırmalara ve akademik çalışmalara ağırlık verilen bir eğitim görür. Bu öğrenciler de en az 1 kredilik bir seminer, 5 zorunlu (15 kredi) ve 4 seçmeli (12 kredi) ders almak ve bir danışmanın gözetiminde bir mezuniyet tezi hazırlamakla yükümlüdürler.

  Ders İçerikleri

  Kurumsal Teknoloji Yönetimi

  Şirketler için dışardan teknoloji transferinin önemi, teknolojik bilgi kaynakları, Teknoloji araçlarının önemi, Teknolojik değerlendirme ve kestirim: Gelişen teknolojilerin değerlendirilmesi, yeni teknolojilerin stratejik iş hedefleri ile örtüştürülmesi, Yeni teknolojilerin işletim ve finansal analizleri, Teknoloji yörüngeleri-rotaları, Stratejik teknoloji platformlarının edinimi ve geliştirilmesi. Yeni teknoloji transferi: Uygunluk, Eksiksizlik-Bütünlülük, Teknoloji transfer anlaşmalarının düzenlenmesi, Uluslar arası teknoloji transferi, Uzmanlar, uzman olmayanlar ve şirket içi rakip gruplar arasındaki arayüzlerin yönetimi, hudutlarının taranması ve hudut ara yüzlerinin yönetimi. Teknoloji transfer anlaşmaları, Patentler, Lisanslar, Ticari bilgi, Ortaklıklar, İttifaklar ve İşbirlikleri: Teknik bilginin gayrı resmi alışverişi, rakiplerle işbirliği
  Zorunlu

  Karar Destek Sistemleri
  Belirlilik, belirsizlik ve risk altında karar verme problemlerinin analizi. Ekonomi, matematik ve istatistiğin bu amaç doğrultusunda nasıl kullanılacağının anlaşılması.
  Zorunlu

  Mühendislik Ekonomisi

  Paranın zaman değeri, faiz oranları, enflasyon oranları gibi önemli ekonomik kavramları tartışılacaktır. Dersin sonunda, öğrenciler farklı mühendislik ekonomisi model tipleri ile farklı projeleri değerlendirmeyi öğreneceklerdir. Bunun için problemi formüle etme, Excel gibi yazılımları hesap kolaylığı nedeniyle kullanma gibi ek beceriler de geliştireceklerdir.
  Zorunlu

  Teknoloji Projelerinin Yönetimi
  Bir projenin planlanması ve yönetiminde prensip ve yöntemler, proje planının oluşturulması, kaynak planlaması ve çizelgeleme (PERT/CPM), projenin izlenmesi ve terminlenmesi-sunuçlandırılması. Disiplinler arası proje ekiplerinin etkin yönetiminde beceriler. Bu kapsamda teknoloji esaslı şirketlerin sorun ve ihtiyaçlarına yer verilmektedir.
  Zorunlu

  Finansal Yönetim
  Paranın Zaman Değeri,Tahvil ve Hisse Senedi Değerleme, Yatırım Kararları, Geleneksel ve Modern Üreticiler kapsamında vaka çalışmaları , Risk Sermayesi ,-vaka çalışmaları- , alt sözleşmeler, asimetrik bilgi, Yatırımların Finansmanı, Fon Tedariki,Yatırımcı ve Bankalar arasındaki ilişkiler,Teknoloji sektöründe yatırım getirisi,Firma Değerleme ,Bilgiye Dayalı İşletmelerin Değerlemesi, AR-GE ve Müşteri Dostlukları,Performans Muhasebesi
  Seçmeli

  Bilişim, İmalat ve Hizmet Süreçlerinde Teknoloji Stratejileri
  Farklı organizasyonel ve çevresel koşullar altında stratejik yönetim anlayışının temel çatı ve kavramları. Stratejiye giriş, uygulamada stratejik yönetim, stratejik analiz, kaynak yetkinliği ve stratejik potansiyel, paydaş beklentileri ve organizasyonel amaçlar, stratejik tercih ve seçenekler, stratejik değerlendirme ve seçim, organizasyonel yapı ve tasarım, kaynak dağıtımı ve yönetimi, stratejik değişim yönetimi, e-strateji, operasyonel strateji ve rekabetçilik, süreç ve üretim teknolojileri, kapasite planlama, değer analizi, karar verme, tedarik zinciri yönetimi, e-ticaret, Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP), imal etmek veya satın almak, e-lojistik
  Seçmeli

  AR-GE Yönetimi
  Firmalarda araştırmada başarının önkoşulları; korporasyonların yönetimi açısından ARGE; stratejik konularda öncelikler; sermaye olarak insan ve “know-how”; entellektüel sermayenin yönetimi: kalite yönetimi açısından ARGE nin içerdiği süreçler; daha iyi performans için ARGE yönetimi metodolojisi; ARGE planlaması için patent portfolyosu; ARGE de karar süreci kalitesi; uluslararası ARGE projeleri; korporasyon teknoloji stok modeli; olay çalışmaları.
  Seçmeli

  Teknoloji Ürünlerinin Pazarlaması
  İleri teknoloji şirketleri için pazar araştırması, Düzenleme, dağıtım kanallarının yönetimi ve değişimi, ileri teknoloji piyasalarının klasik piyasalardan ayırd edici özelliği nedir?, ileri teknoloji koşullarında ürün ömür çevrimleri, Satış ekibinden bilgi edinimi ve işlenmesi, İleri teknoloji şirketler için stratejik bir silah olarak bilgi, Uzun süreli müşteri ilişkileri ve stratejik birliklerin kurulması, ürün geliştirmede katılımı sağlanarak müşterinin pazarlama sürecine dahil edilmesi, telesatış ve teledestek, ileri teknoloji piyasa koşullarında katma değerin ayırd edilmesi ve iletişimi , stratejik platform pazarlama, teknoloji ürünlerinin markalanması, pazarlama için stratejik birliklerin oluşturulması, endüstriyel pazarlama
  Seçmeli

  İnsan Kaynakları Yönetimi
  Psikolojik sözleşme, organizasyonel analiz seviyeleri, endüstriyel davranış, organizasyonel tasarım, ekip süreci, ekip tasarımı, ortak akıl yürütme, kültür, teknoloji, dışsal çevre, çatışma ve iletişim, Japonlaşma, Yeni teknolojilere yönelik işletme stratejileri, Ar-Ge yönetimi, fikri mülkiyet hakların yönetimi, Ürün ömür kavramının etkileri, yeni ürün fikirlerinin araştırılması ve değerlendirilmesi, yeni bir iş öngörüm tekniği olarak teknoloji transferi. Yüksek performanslı iş sistemlerinin rolü ve etkileri
  Seçmeli

  Kalite Yönetimi
  Kalite sistemleri ile dünya çapında rekabetçiliğin yetkinlikleri olan: sürat, maliyet, güvenilirlik ve yenilikçilik arasındaki ilişki; bu kapsamda ekip çalışması, değişim mühendisliği, küçülme ve teknik değişimin hayata geçirilmesi kapsamında çıkabilecek İnsan Kaynakları problemleri; Teknoloji Yönetimi kapsamında İnsan Kaynakları problemlerini tespit, teşhis ve çözmede faydalı olacak araç ve yöntemler; Ürün ve süreç geliştirmede kalite teknikleri uygulamaları, ürün geliştirmede standartlar, ürün sertifikasyonu
  Seçmeli

  Mühendislik ve Teknoloji Yönetiminde Özel Konular
  Bu derste, Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi alanlarında yayımlanan güncel makaleler, bildiriler ve diğer yayınlar incelenecek ve öğrenciler seçecekleri konu ve yayın üzerinde sunum yapacaklardır.
  Seçmeli

  Teknolojik Yenilikçilik ve Liderlik
  Yenilikçilik Yönetimi; Organizasyonel analizde genel sistemler.Yenilikçi organizasyonların özellikleri. Ulusal Yenilikçilik inisiyatifleri ve sistemleri, Entelektüel Sermaye. Yenilikçiliğin çeşidi ve kaynakları. Yenilikçilik sürecinin safhaları. Yenilikçilik sürecinde risk ve belirsizlik. Yenilikçilikde organizasyonel stratejiler ve uygulamalar. Yenilikçilik sürecinde kişisel roller. Yenilikçiliğin yayılımı. Stratejik birlikler vasıtasıyla teknoloji transferi. Ürün, süreç ve stratejik yenilikçilik ve ürün ömür çevrimi. Bir yönetim süreci olarak, başarılı bir yenilikçilik yönetiminin anahtar özellikleri. Ulusal koşullar ve rekabetçi piyasa şartları ile şirketin teknolojik alt yapısı esasında bir yenilikçilik stratejisinin oluşturulması. Yenilikçilikde dışsal bağlantılar, kurulan ittifaklardan ve piyasalardan öğrenmek. Etkin yenilikçilik mekanizmalarının oluşturulması. Yenilikçi organizasyonların tasarımı ve muhafazası . Yenilikçilik yönetiminin performansının ölçülmesi ve geliştirilmesi. Değişim ve yenilikçilik yönetiminin çeşitli safhalarındaki liderlik tarzları ve etkileri, şirket kültürünün nasıl geliştirilip, değiştirilebileceği, organizasyonel değişimde geçiş sürecinin nasıl yönetileceği, şirketin kurumsal kültür ve stratejisine uygun olarak planlama ve kontrol sistemlerinin nasıl tasarlanması gerektiği ve değişimin bir aracı olarak bunların nasıl kullanılacağı; değişime dirençin üstesinden nasıl gelineceği
  Seçmeli

  Bilim, Teknoloji ve Toplum
  Bu ders günümüz temel yaklaşımlarıyla bilim, teknoloji ve toplum arasındaki ilişikiyi irdelemektedir. . Esas sorgulanan, teknolojik gelişimin belirleyicileri, bilimin toplumsal sonuçları, ve bilgi temelli toplumsal oluşumuna üzerindeki etkisi. Özellikle vurgulanan konular ulusal ve bölgesel yenilikçilik sistemleri, bu sistemlerin aktörleri (müteşebbisler, üniversite, araştırma-destek vb.gibi kurumlar) arasındaki ilişkiler.
  Seçmeli

  Bilişim Sistemleri ve Yazılım Yönetimi
  Bilgi çağına giriş, bilgi planlama, teknoloji planlama, ağa dayalı organizasyon, bilişim sistemleri geliştirme, veritabanı sistemleri, bilişim sistemlerinin vertabanı sistemleri ile yönetimi, billişim teknolojilerinin gelecekteki etkileri
  Seçmeli

  Ürün Tasarımı ve Ürün Geliştirme
  Ürün geliştirme yaklaşımları, eş zamanlı mühendislik modelleri, X için tasarım, tasarım süreci, QFD, FMEA, Taguchi ve bilgisayar destekli diğer araçlar. Çevreye dost tasarımlar, piyasadan kalkan ürünlerin geri alımı, yeniden kullanımı, atık bertarafı ve yönetimi. Tasarımdan piyasaya hızlı prototip imalat teknolojileri. Hızlı prototip imalat sistemlerine SLA, 3D vb.gibi genel bir bakış. Tasarım ekibinin rolü ve komposizyonu, müşterinin tasarım sürecine dahil edilmesi, pazarlama, üretim, kalite, ürün maliyetlendirme, tedarikçiler, proje ekiplerinin türleri.
  Seçmeli

  Değişim Mühendisliği
  Yeni ürün gelişim süreci. Kurumsal sistemlerde referans modeller, süreç tasarım modelleri, CIM-OSA referans mimarisi gibi. Süreç modelleme ve analizi araçları IDEF 0, DFDS, Petri Nets, IDEF 1, simulasyon, Sistem teorisi, Sistem tasarımı ve Analizi, Tekliflendirme ve spesifikasyonlar, Tasarım-İmalat arayüzü, Değişim Mühendisliği yöntem ve ilgili yazılım araçlarına genel bir bakış, CAD (Computer Aided Design), Product Data Management (PDM), STEP (Standard for the Exchange of Product Data) teknolojileri ve analiz araçlarına genel bir bakış. Tasarımdan piyasaya hızlı prototip imalat teknolojileri. Hızlı prototip imalat sistemlerine SLA, 3D vb.gibi genel bir bakış.
  Seçmeli

  Üretimde Kıyaslama
  Bu ders sosyoteknik sistem yaklaşımını benimsemektedir. Bu yaklaşım insan, süreç ve teknoloji ile ilintili konuları içermektedir. Çekirdek bölümler: WCM felsefesi, destekleyen araç, teknik ve yöntemler, WCM tasarım ve üretim yöntemleri, JIT ve KANBAN konularını da içererek optimum satıcı, tedarik zinciri yönetimi, ve lojistik yönetimi. Sürekli gelişim KAIZEN, TQM ve SPC desteklemek üzere kalite yönetimi. Bilgi sistemleri, çevre sistemleri, kalite ve maliyet sistemleri, motivasyon ve katılımcılık olmak üzere İnsan Kaynakları Sistemleri
  Seçmeli

  Gelişen Teknolojiler
  Bu derste geliştirilmekte olan yeni teknolojiler incelenmektedir. Her yeni teknoloji o konuda uzman bir kişi tarafından anlatılacaktır. Derslerde bu teknoljilerin bilimsel temelleri, ticari uygulama potansiyelleri, rakip teknolojiler ve eldeki teknoljinin limitasyonları ele alınacaktır.
  Seçmeli

  Büyük Veri Tabanlarında Veri Yönetimi
  Bu ders, istatistiki yöntemler, birliktelik analizi, sınıflandırma, kümeleme, veritabanları, veri ambarları ve OLAP gibi veri üretimi ve veri madenciliğinin temel yöntemlerini içermektedir.
  Seçmeli

  Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Semineri
  Bu seminer diğer derslerdeki çalışmaları desteklemek üzere tasarlanmıştır. Derste, teknolojiyi oldukça yoğun biçimde kullanan firmaların üst düzey yöneticileri uygulamalardan örnekler sunacaklardır. Seçilen firmalar ya da organizasyonlar daha önceden incelenecek, derslerde formal bir sunuştan sonra informal bir tartışma ortamı yaratılacaktır. Öğrencilerin, sunuculara, mühendislik ve teknoloji yönetimine ilişkin firmaya özel ya da genel bazı sorular yöneltmeleri beklenecektir.
  Zorunlu

  Lisansüstü Proje
  Bu derste öğrenciler endüstri ile birlikte çalışarak bir proje hazırlayacaklardır. Programda öğrenilen kavram ve metodlar uygulanarak oldukça önemli bir problem ele alınacak, konu etrafında araştırma yapılacak ve probleme bir çözüm önerisi üretilecektir.
  Zorunlu

  Yüksek Lisans Tezi
  Öğrenciler bir öğretim üyesinin denetiminde akademik temellerine uygun bir konuda araştırma yaparak bir tez hazırlayacaklardır. Tez çalışması ETM programında kullanılan tekniklerin uygulamasını ya da geliştirilmesini içermeli ve orijinal bir katkıda bulunmalıdır. Mezuniyet adayı öğrenciler tezlerini programın atayacağı bir jüri önünde savunmak zorundadırlar.
  Zorunlu

Mühendislik ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |