İngiliz Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Doğuş Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar İngiliz Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Kadıköy - İstanbul

 • Giriş gereklilikleri
  Kayıt Kabul Şartları Adayın, 1. Aşağıdaki sınavlardan birine girip belirtilen minimum başarı notlarından birini almış olması: * ALES : Sözel 55 * GRE : Sözel ve Sayısal Bölümden 950, Yazılı Bölümden 4,5 2. Anabilim dalının yaptığı mülakatta başarılı olması gerekir. 3. İngiliz/Amerikan Dili ve Edebiyatı, İngilizce Öğretmenliği, Mütercim-Tercümanlık, Dilbilim veya dengi, dört yıllık bir yüksek öğretim programının birinden mezun olması, 4. Dört yıllık başka bir lisans programından mezun ise, DÜİYES (Doğuş Üniversitesi İngilizce Yeterlik Sınavı) veya Doğuş Üniversitesi’nin kabul ettiği eşdeğer bir sınavda başarılı olması ve bir yıl süren bir hazırlık eğitimi alması gerekir. Bu adaylar ilk yıl, Doğuş Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünün Lisans Programında bulunan aşağıdaki bilimsel hazırlık derslerini alarak başarılı olmak zorundadırlar. * Adayların seçiminde ALES puanına % 50, lisans not ortalamasına % 10, mülakata % 40 ağırlık verilir. Bilimsel Hazırlık Dersleri Yarıyıl I ELIT 111 Yazınsal Çalışma Teknikleri ELIT 131 İngiliz Edebiyatına Giriş I ELIT 425 Yazınsal Kuram ve Eleştiri I Yarıyıl II ELIT 132 İngiliz Edebiyatına Giriş II ELIT 242 Tiyatroya Giriş ELIT 426 Yazınsal Kuram ve Eleştiri II
 • Program tanımları
  PROGRAMIN AMACI

  İngiliz Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programı
  , öğrencilerin edebiyatı tarihsel, estetik, ve eleştirel bağlamda ele alıp tartışma becerilerini güçlendirmeyi hedefler. Programın bir başka amacı ise öğrencilerin, metin ile metnin yaratıldığı dış dünya ve bunları kendilerinin nasıl algıladığı, yorumladığı konuları arasındaki ilişkileri anlamalarını sağlamaktır. Dersler, değişik kültür, dönem ve akımları kapsayacak biçimde öğrencileri karşılaştırmalı incelemelere yöneltir. İngiliz yazarlarının metinleri hem İngiliz edebiyat geleneği hem de cinsiyet, globalleşme, postmodernizm ve postcolonializm gibi daha çağdaş bir bağlamda tartışılır.

  Ders Listesi

  Yazınsal Çalışma Teknikleri
  İngiliz Edebiyatına Giriş I
  Yazınsal Kuram ve Eleştiri I
  İngiliz Edebiyatına Giriş II
  Tiyatroya giriş
  Yazınsal Kuram ve Eleştiri II

  Zorunlu Dersler
  Ortaçağ Edebiyatından Seçmeli Konular
  Tez Yazım Teknikleri
  Shakespeare
  İngiliz Edebiyatında Modernizm
  Eleştiri Kuramı
  Zorunlu ders kredileri toplamı 17

  Seçmeli Dersler (Aşağıdakilerden herhangi 2 si)

  Restorasyon ve 18. Yüzyıl İngiliz Edebiyatı
  19. Yüzyıl İngiliz Edebiyatı
  Romantizm
  17. Yüzyıl İngiliz Edebiyatı
  Shakespeare’nin Çağdaşları
  Çağdaş İngiliz Romanı
  Modern İngiliz Tiyatrosu
  İngiliz Edebiyatında Seçme Konular I
  İngiliz Edebiyatında Seçme Konular II
  İngiliz Edebiyatında Seçme Konular III
  İngiliz Edebiyatında Seçme Konular IV
  İngiliz Edebiyatında Seçme Konular V
  İngiliz Edebiyatında Seçme Konular VI
  Seçimlik ders kredileri toplamı 8

  Seminer
  Yüksek Lisans Tezi


  Ders İçerikleri

  Seminer

  Öğrencilerin edebiyat konularındaki bilgilerini arttırmak amacıyla yazar, eleştirmen ve değişik üniversitelerden öğretim üyelerinin katıldığı, belirli aralıklarla düzenlenen seminerler.

  Ortaçağ Edebiyatından Seçmeler
  Bu ders, Ortaçağ İngiliz Edebiyatını kültürel ve tarihsel bağlamda ele alarak irdeler. İncelenEN eser, konu ve yazarlardan bazıları: Beowulf, Sir Gawain and the Green Knight, ortaçağ aşk şiiri geleneği, interlüdler, William Langland, Geoffrey Chaucer, Sir Thomas Malory.

  Tez Yazım Teknikleri
  Bu ders, öğrencileri araştırma teknikleri ve tez yazım kuralları konusunda bilinçlendirmeyi amaçlar.

  Shakespeare
  Bu ders, Shakespeare’in belli başlı eserlerini tarihsel ve eleştirel bağlamda ele alarak yorumlamaya dayalı sorunları tartışır. Ders, film uyarlamalarını da içerir.

  Restorasyon ve Onsekizinci Yüzyıl İngiliz Edebiyatı
  Ders, Restorasyon dönemi tiyatrosundan örnekler, hiciv, romanın doğuşu ve neo-klasik eleştiri kuramı gibi konuları içerir. İncelenen yazarlardan bazıları Dryden, Defoe, Swift, Pope, Fielding, Richardson, Boswell, Goldsmith ve Gray’dir.

  Ondokuzuncu Yüzyıl İngiliz Edebiyatı
  Derste dönemin şiir ve düzyazı örnekleri sosyo-politik sorunlar bağlamında ele alınarak irdelenir. Belli başlı yazarlar: Carlyle, Ruskin, Mill, Arnold, Darwin, Huxley, Browning’ler, Tennyson, Rossetti’ler ve Hopkins.

  Romantizm
  Bu ders Romantik dönemi, hem kendi içinde hem de daha sonraki kuramsal yaklaşımların ışığında ele alır. Blake, Wordsworth, Keats, Coleridge, Byron, Shelley tartışılan yazarlar arasındadır.

  İngiliz Edebiyatında Modernizm
  Yirminci yüzyıl başlarında üretilen eserler bağlamında İngiliz edebiyatındaki modernist yaklaşımlar ayrıntılı bir biçimde irdelenir. Yeats, Pound, Eliot, Joyce, Woolf ve Conrad üzerinde özellikle durulur.

  Eleştiri Kuramı
  Bu ders, çağdaş eleştiri kuramının güncel konu ve sorunlarını ele alarak yeni eleştiriden biçimciliğe, yapısalcılıktan modernizm sonrasına kadar bir çok estetik kurama eleştirel bir yaklaşım getirir. Derste klasik eleştiri kuramı da kısaca gözden geçirilir

  Onyedinci Yüzyıl İngiliz Edebiyatı
  Metafizik şiirden örnekler, John Milton’ın belli başlı eserleri ve dönemin diğer düzyazı örnekleri Thomas Hobbes, Isaac Newton ve Cambridge’li Platoncular’ın felsefi ve bilimsel görüşleri bağlamında ele alınarak incelenir.

  Shakespeare'in Çağdaşları
  Derste Shakespeare ile aynı dönemde yaşamış olan yazarların eserleri tarihsel ve eleştirel bağlamda irdelenir. Marlowe, Jonson, Marston, Middleton, Webster tartışılan yazarlar arasındadır.

  Çağdaş İngiliz Romanı
  Yazın alanında yirminci yüzyılın başından günümüze kadar uzanan önemli gelişmelerin incelendiği bu derste Lessing, Murdoch, Bradbury, Ishiguro, Byatt gibi yazarların eserleri tartışılır.

  Modern İngiliz Tiyatrosu
  Bu ders, İngiliz tiyatrosunda Oscar Wilde ve George Bernard Shaw’dan başlayarak günümüze kadar gelen belli başlı akım ve trendleri yazarların eserleri üzerinde ele alarak inceler.

  İngiliz Edebiyatında Özel Konular I-VI
  Konusu ve içeriği her yarıyılda değişen bu derslerde edebiyata ilişkin önemli sorunlar ya da konular ele alınıp ayrıntılı bir biçimde incelenir.

  Yüksek Lisans Tezi
  Öğrenciler, kendi seçtikleri bir konuda, bir tez danışmanının gözetiminde araştırma yaparak tez yazarlar ve tezlerini jüri önünde sözlü bir sınavda savunurlar.

İngiliz dili ve edebiyatı ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |