Psikoloji Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Doğuş Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Psikoloji Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Kadıköy - İstanbul

 • Giriş gereklilikleri
  1. Aşağıdaki sınavlardan birine girip belirtilen minimum başarı notlarından birini almış olması: * ALES : Eşit Ağırlık 55 * GRE: Sözel + Sayısal bölümlerden toplam 950 2. Aşağıda belirtilen İngilizce Yeterlik Sınavlarının birinden gerekli minimum puanı alması: * DÜİYES (Doğuş Üniversitesi İngilizce Sınavı): 60 * TOEFL: 550; TOEFL: 550 * Bilgisayarlı TOEFL: 213 * IELTS: 6,5 * FCE; CPE, CAE: PASS * KPDS : 60 * ÜDS : 60 Lisans öğrenimlerini İngilizce yapmış adaylardan ayrıca yabancı dil yeterlilik belgesi aranmayacaktır. 3. Psikoloji lisans diplomasına veya Eğitim Fakültelerinin Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümlerinden lisans diplomasına sahip olmak. Bu koşulların geçerli olduğu adaylardan aşağıda belirtilen ön koşul lisans derslerini almış olmaları gerekir. * Gelişim Psikolojisi * Psikolojiye Giriş * Kişilik Kuramları * Anormal Davranışlar Psikolojisi * Sosyal Psikoloji * Araştırma Yöntemleri * İstatistik * Öğrenme Kuramları 4. Anabilim Dalının yaptığı mülakatta başarılı olması gerekir. Adayların seçiminde ALES puanına % 50, lisans not ortalamasına % 10, mülakata % 40 ağırlık verilecektir.
 • Program tanımları
  Doğuş Üniversitesi Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans Programının amacı, klinik psikoloji alanında duyulan ihtiyacı karşılamak üzere uygulama becerileri yüksek uzmanlar yetiştirmektir.

  Kabul edilecek uzman adaylarının yetkinliklerini geliştirmek üzere hazırlanan programda şu temel becerilerin kazandırılması hedeflenmektedir:

  • Davranışsal ve duygusal sorunların giderilmesi amacını taşıyan çeşitli yaklaşım ve modeller arasındaki benzerlik ve farklılıklarının analiz ve sentezini yapabilme,
  • Genelde psikoloji, özelde klinik psikoloji alanında gerçekleştirilen bilimsel araştırma faaliyetlerini ve sonuçlarını yorumlayabilme, eleştirebilme ve uyarlayabilme,
  • Özellikle psikoterapi alanında bilimsel destek almış yaklaşımları (bilişsel, bilişsel/davranışçı, davranışçı, gibi) uygulamaya dönüştürme,
  •  Mesleki uygulamalarda etik standartlara duyarlılık geliştirme.

  DOĞUŞ Üniversitesi Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans programına kabul edilecek adaylar psikoterapütik becerilerini geliştirme olanağını, Psikoloji Bölümüne bağlı “Uygulamalı Psikoloji Merkezi”nde bulacaklardır. Kayıtlı veya canlı süpervizyona elverişli bir şekilde hazırlanmış ve donatılmış bu merkezde, adaylar 2.yarıyıldan itibaren klinik danışmanları ile birlikte psikoterapütik becerilerini geliştirmeye başlayacaklardır. DOĞUŞ Üniversitesi Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Psikoloji Eğitim Merkezi ile öncü bir model sunmaktadır. Adaylar, iç staj olarak tanımlanan çalışmalarını bir yıl boyunca bu merkezde gerçekleştireceklerdir. Saha stajı olarak da bir başka kurumda bir yarıyıl çalışmalarını sürdüreceklerdir.

  Program dili İngilizce’dir

  Psikolojide Tezsiz Yüksek Lisans Diploması Şartları

  Psikolojide Tezsiz Yüksek Lisans Programına kabul edilmiş bir öğrencinin, “Bilim Uzmanlığı” derece ve diploması alabilmesi için, 9’u zorunlu ve 4’ü seçmeli toplam 39 kredilik dersi ve projesini başarıyla tamamlaması zorunludur. Ayrıca öğrencinin, sıfır kredili tüm staj ve uygulamalı çalışmalara katılarak başarılı olması beklenir.

  Ders Listesi

  Araştırma Yöntemleri ve Veri Analizi-I
  Psikolojik Testler-I
  Psikolojik Testler-II
  Saha Stajı
  Öğrenme ve Şartlanma Kuramı
  Kişilik ve Psikoterapi Kuramları
  Bilişsel Davranışçı Terapi Kuramları ve Uygulamaları
  Temel Psikoterapötik Beceriler
  Psikopatoloji
  Psikoterapötik Beceri Stajı-I
  Psikoterapötik Beceri Stajı-II
  Zorunlu Ders Kredileri Toplamı 28

  Seçmeli Dersler

  Araştırma Yöntemleri ve Veri Analizi-II 1 + 2 2
  İleri Düzey Rorschach 2 + 0 2
  Nöropsikoloji 2 + 0 2
  İleri Düzey Gelişim Psikolojisi 2 + 0 2
  Adli Psikoloji 2 + 0 2
  Sosyal Psikolojinin Klinik Psikolojide Uygulamaları 2 + 0 2
  Aile Terapisi 2 + 0 2
  Sağlık Psikolojisi 2 + 0 2
  Psikoterapide Seçme Konular 2 + 0 2
  Psikopatolojide Seçme Konular 2 + 0 2
  Klinik Psikolojide Seçme Konular 2 + 0 2
  Varoluşçu Bilişsel Terapi 2 + 0 2
  Seçmeli Ders Kredileri Toplamı 6

  Ders İçerikleri

  Araştırma Yöntemleri ve Veri Analizi-I

  Bu derste, davranış bilimlerinde kullanılan çeşitli araştırma yöntemleri temel bir çerçevede tanıtılır. Öğrencilere bilimsel düşünme, uygun araştırma ve istatistiksel yöntemleri seçmeye ilişkin kavramsal bir anlayış kazandırılır. Öğrenciler bu anlayışı davranışsal bilimlerde sıkça kullanılan SPSS istatistiksel paket programı çerçevesinde edinirler.

  Araştırma Yöntemleri ve Veri Analizi-II
  Bu derste derinlikli bir şekilde veri toplama, ölçek geliştirme, çok değişkenli analiz teknikleri, regresyon ve faktör analizleri, karmaşık deneysel düzenekler ve süreçler ile rapor yazma gibi konulara odaklanılacaktır.
  Ön Koşul: PSY 501 (Araştırma Yöntemleri ve Veri Analizi)

  Psikolojik Testler-I
  Bu derste psikometrik kuramların yanısıra temel test uygulama ve yorumlama becerileri üzerinde durulur, özellikle çocuklarla ilgili test uygulamaları üzerinde çalışılır. Bu bağlamda Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği, İnsan Çizimi, Bender-Gestalt gibi testler işlenir ve uygulanır. Bu derste ayrıca, rapor yazma becerileri geliştirilir.

  Psikolojik Testler-II
  Bu derste yetişkin psikopatolojisini anlamaya yönelik test uygulama becerilerine yer verilir. Özellikle Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri ve Rorschach (Exner Sistemi) testlerinin uygulama ve yorumları üzerinde durulur. Rapor yazma becerileri işlenir.

  Saha Stajı
  Bu ders çerçevesinde öğrenciler, terapötik becerilerini geliştirmek üzere ve süpervizyon eşliğinde uygun klinik ortamlarda stajlarını yaparlar.

  İleri Düzey Rorschach
  Bu derste, Rorschach ile ilgili daha derinlemesine bir anlayış, uygulama ve yorumlama becerisi kazandırılır. Öğrenci Rorschach uygulama, puanlama, yorumlama ve sonuçları raporlama alanında beceri kazanır. Ayrıca, Rorschach uygulamalarının daha kısa ve hızlı tanıya götürebilecek versiyonları üzerinde durulur.

  Nöropsikoloji
  Bu ders, nöropsikoloji alanına temel bir anlayış geliştirmeyi hedefler. Öğrenciye, nöropsikoloji alanında yapılabilecek uygulama örnekleri verilir. Ayrıca merkezi sinir sistemi ve beyin-davranış ilişkisi işlenir. Öğrenciye test bulguları çerçevesinde hiperaktivite, dikkat bozukluğu, afazi, disleksi gibi sorunların teşhisini yapmaya ilişkin beceriler kazandırılır.

  İleri Düzey Gelişim Psikolojisi
  Bu derste algı, duygu, sosyal ve nöropsikolojik alanlardaki gelişim süreçlerinin davranışsal sorunlarla olan ilişkisi işlenir. Bu alanlarda ortaya çıkan sapmalar ve bozulmaların psikopatoloji ile ilgili bağlantıları kurulur.

  Adli Psikoloji
  Bu ders, suçun soruşturulması ve aydınlatılmasında, şüpheli ve mağdurların değerlendirilmesinde, mağduriyet dinamiklerinin anlaşılmasında, fail psikolojisi alanında ve hükümlülerin tedavi ve rehabilitasyonunda psikoloji bilgi ve metotlarının kullanılmasına odaklanılacaktır.

  Sosyal Psikolojinin Klinik Psikolojide Uygulamaları
  Bu derste sosyal algılama alanının klinik psikoloji ile bağlantısı işlenir. Özellikle reaktens, dissonans, atıf ve tutum değiştirme kuramlarına vurgu yapılarak sosyal-klinik psikoloji bağlantısı kurulur. Öğrenciye, tutum ve davranış değişimine yaklaşımda sosyal ve klinik psikoloji alanlarında gerçekleştirilmiş olan yöntemler arasındaki benzerlikler açısından iç görü kazandırılır.

  Aile Terapisi
  Bu derste, aile terapisi alanında var olan stratejik, yapısal, sistemik, davranışçı/bilişsel gibi terapötik yaklaşımlar işlenerek öğrenciye kıyaslama olanağı sunulur.

  Sağlık Psikolojisi
  Bu derste sağlık psikolojisinin ortaya çıkış nedenleri, uygulama alanları işlenir. Bu çerçevede önleyici, birincil ve ikincil aşama müdahale kavramları işlenir. Stres araştırmaları ve programları ile “vekil” uygulayıcı eğitimleri üzerinde durulur. Klinik psikologların medikal ortamlardaki rolleri tanımlanır.

  Öğrenme ve Şartlanma Kuramı
  Bu derste öğrenciye, davranış sorunlarının anlaşılmasında ve giderilmesinde öğrenme kuramlarının çıkışı ve şartlama modelleri işlenir. Öğrenci, operant ve klasik şartlama modelleri arasındaki farklılıkların yanısıra benzerliklerin neler olduğunu anlar. Belirli örnekler çerçevesinde şartlama modellerinin temel ilkeleri kullanılarak teşhis ve müdahale tarzları açısından planlama becerilerini geliştirir.

  Psikoterapide Seçme Konular
  Bu dersin içeriği her yıl değişebilir. Amacı öğrenciye psikoterapi alanında önem taşıyan temel konuları aktarmaktır. Bunlar arasında psikoterapi alanında araştırma, entegrasyon ve etkinlik gibi konular sayılabilir.

  Psikopatolojide Seçme Konular
  Bu dersin içeriği her yıl değişebilir. Amacı öğrenciye psikopatoloji alanında önem taşıyan temel konuları aktarmaktır. Bunlar arasında psikopatoloji alanında yapılan araştırmaları güncelleme, ayırt edici tanı geliştirme, psikopatolojiye eğilim gibi konular sayılabilir.

  Klinik Psikolojide Seçme Konular
  Bu dersin içeriği her yıl değişebilir. Amacı öğrenciye klinik psikoloji alanında son zamanlarda ortaya çıkan uygulama alanları hakkında bilgi kazandırmaktır. Bunlar arasında, klinik psikolojinin genel hastane ortamlarındaki rolü, duygusal ve davranışsal sorunları önleme, toplumsal klinik psikoloji gibi konular sayılabilir.

  Kişilik ve Psikoterapi Kuramları
  Bu derste, öğrenciler kişilik psikolojisi alanında etkili olmuş kuramlarla tanışır ve bunların psikoterapi ile bağlantılarını anlar. Aynı zamanda öğrenci çeşitli psikoterapötik kuramların (psikodinamik, hümanistik, davranışçı ve bilişsel) insan psikopatolojisine yaklaşımları açısından birbirleriyle olan benzerlik ve farklılıklarını değerlendirir.

  Bilişsel Davranışçı Terapi Kuramları ve Uygulamaları
  Bu ders bilişsel ve bilişsel-davranışçı terapi yaklaşımlarına odaklanmaktadır. Ders, vaka formülasyonun nasıl yapılacağı, bu bağlı tedavi planının nasıl oluşturulacağı, terapi teknik ve müdahale yöntemlerinin nasıl kullanılacağı gibi konuların öğrenilmesine yöneliktir. Bilişsel yaklaşımın ortaya çıkış nedenleri ve bu alan içerisinde yapılan araştırmalar dersin kapsamında ele alınır.

  Temel Psikoterapötik Beceriler
  Uzmanlık becerilerinin gelişmesine yönelik derslerin ilkidir. Bu derste özellikle tanı amaçlı mülakat ve danışanla ilk temasta kurulacak olumlu çalışma için önemli iletişim becerileri işlenir. Öğrenciye danışan ile yapılan temaslarda olumlu atmosfer oluşturmada önemli ilkeler kazandırılır. Bu dersle birlikte öğrenciler mesleki etik konularını da işlemeye başlarlar. Bilişsel, bilişsel davranış terapilere özgü temel teknikler işlenir. İlk görüşme mülakatı becerileri geliştirilir.

  Psikopatoloji
  Bu derste, anormal davranış örüntüleri, halihazırda var olan davranış bozukluğuna ilişkin sınıflama işlenir. Psikopatolojik sınıflamalar özellikle DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders-IV) çerçevesinde işlenir. Bu çerçevede öğrenci nörotik, psikotik ve kişilik bozukluğu ana grupları altında yer alan çeşitli psikopatolojiler açısından iç görü kazanır.

  Psikoterapötik Beceri Stajı-I
  Bu ders çerçevesinde öğrenciler, DOĞUŞ Psikolojik Uygulama Merkezi’nde psikoterapi becerilerini geliştirmeye yönelik süpervizyon eşliğinde staj yaparlar.

  Psikoterapötik Beceri Stajı-II

  Bu ders PSY 547’nin devamıdır.

  Varoluşçu Bilişsel Terapi

  Bu derste çeşitli duygusal ve davranışsal sorunların gerisinde yatan üç temel yanılgı sistemi işlenir. Öğrenciye her bir yanılgı çerçevesinde duygusal sorunları anlama becerisi ve sınıflama becerileri kazandırılır. Her bir duygusal sorunun gerisinde yatan düşünce biçimleri ile ilgili iç görü kazandırılır.

  Yüksek Lisans Projesi

  Bu ders “Profesyonel Uygulama Yetkinliği” sınavı için son gerekliliktir. Her bir öğrenci bir danışman eşliğinde psikoterapi alanında ya belirli bir davranış sorunu, ya da belirli bir terapi yaklaşımı seçerek literatür taraması yapar. Proje üç kişilik bir değerlendirme kurulu önünde sunulur. Kurul, çalışmayla ilgili “”başarılı” veya “başarısız” değerlendirmesi yapar.

Psikoloji ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |