İşletme Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Yeditepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar İşletme Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Kadıköy - İstanbul

 • Giriş gereklilikleri
  Adayların; * Yurtiçinde 4 yıllık lisans eğitimi veren bir Yüksek Öğrenim Kurumunun herhangi bir bölümünden veya YÖK denkliği olan yurtdışı yüksek öğrenim kurumundan mezun olmaları, * Son iki yıl içinde alınan Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavı'ından LES'ten (EA) en az 47 puan veya ALES'ten (EA) en az 55 puan almaları, * Yeditepe Üniversitesi tarafından düzenlenen İngilizce seviye sınavını almış olmak. * Ya da son iki yıl içinde girilen TOEFL'dan en az 213, veya IELTS'ten (Akademik) en az 6,5 almış olmaları gerekmektedir. * İngilizce seviye sınavı Başlangıç, Orta ve İleri İngilizce programlarını içerir. Seviye sınavında başarılı olan adaylar İngilizce Hazırlık programından muaf tutulur ve doğrudan MBA derslerine başlarlar. Diğerleri bu üç kademeden birine devam ederek Lisan programını tamamlarlar.
 • Program tanımları
  Genel Bilgiler:
   
  MBA Programı kurumların her düzeyinde görev yapan ve bilgilerini yenilemek, güncelleştirmek isteyen profesyonellerle, kariyerini geliştirme çabasında olan üniversite mezunlarının katılabileceği çağdaş ve etkin bir işletme yüksek lisans programıdır.
   
  Programın özellikleri;
  • derslerin çeşitliliği ve gerçek uygulamalara dayalı içeriği,
  • deneyimli ve nitelikli öğretim elemanları,
  • haftaiçi akşamları 19.30-22.00 ve haftasonu 09.30-16.00 ders saatlerinin çalışanlar için uygunluğu,
  • derslerin yalnız haftaiçi veya haftasonu, ya da her ikisinin karması olarak seçilebilme esnekliği,
  • kredili sistem içinde bütün derslerin Güz ve Bahar dönemlerinde, hatta bazılarının Yaz döneminde de açılma sürekliliği,
  • katılımcı ve uygulama ağırlıklı olmasıdır.

  MBA programındaki dersler öğrencileri işletme biliminin her alanında, işletmenin genel yönetimine hazırlama hedefine yöneliktir. MBA Programının genel felsefesi ve yapısı, öğretim elemanlarının deneyim ve nitelikleriyle; derslerin çeşitliliği ve güncel kavramlara dayanan uygulamalı içerikleriyle; internet erişimli bilgisayar labaratuvarları, kütüphane ve online akademik yayın bağlantılarıyla öğrencilerin gelişimlerine olanak tanır.
  Öğrenciler alacakları seçmeli derslerle aşağıdaki alanlardan en fazla ikisinde uzmanlaşabilirler:
   
  • Muhasebe ve Finans(Accounting and Finance)
  • İşletme Yönetimi (General Management)
  • Pazarlama Yönetimi (Marketing Management)
  • Yatırım Uzmanlığı ve Borsacılık (Investment Specialist and Stock Exchange Dealer)
   
  İşletme yüksek lisans programı öğrencileri enstitü kuralları çerçevesinde ‘‘tezli’’ veya ‘‘tezsiz’’ programı seçebilirler.
  Tezli programı seçen öğrencilerin “Araştırma Yöntemleri” dersini başarı ile tamamlamış olmaları zorunludur. Tez yazan öğrencilerin, Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenen tez danışmanının yönetiminde tezlerini ingilizce olarak hazırlamaları ve tez jürisi önünde sözlü olarak savunmaları gerekmektedir. Tezli yüksek lisans programı ile ilgili ayrıntılı bilgiler Enstitü Yönetmelik ve Yönergelerinde yeralmaktadır.
  Tezsiz yüksek lisans programını seçen öğrencilerin program sonunda tez yerine Mezuniyet Projesi (Graduation Project) dersini almaları ve başarı ile tamamlamaları gerekmektedir.

  Program:
   
  Öğrenciler her dönem (güz ve bahar) yönetmelik gereği dört ders almak zorundadırlar. Ancak, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla zorunlu hallerde ders sayısında azaltma veya çoğaltma yapılabilir.
   
  MBA programına başvurmadan önceki son üç (3) yıl içinde lisans yada lisans üstü düzeyde alınmış ve en az “BB” veya üstünde not alınmış olması halinde , öğrenciler aşağıdaki bilimsel hazırlık derslerinden muaf tutulabilirler.
   
  BUS    501  Contemporary Management
  ECON 501   Foundations of Microeconomics
  ECON 502   Foundations of Macroeconomics
  BUS 502     Financial Accounting
  BUS 503     Marketing Management
   
  MBA programı bilimsel hazırlık derslerinden sonra öğrencinin tercihi doğrultusunda tezli ya da tezsiz olarak tamamlanabilir. Her iki programda alınması gereken zorunlu dört ders aşağıda sıralanan derslerdir. Seçimlik dersler ise alanlara (track) göre ekte belirtilmiştir.
   
  Öğrenciler ders seçimlerini danışmanlarının gözetimininde ilgili akademik dönemin ilk iki haftasında internet ortamında tamamlarlar. Ders ekleme/bırakma (add/drop) ve dersten çekilme (withdrawal) akademik takvim ve yönetmeliklerde belirlenen sürelerde ve kurallar çerçevesinde uygulanır.
   
  Derslere devam zorunlu olup, devamsızlık oranı %20’yi geçemez.
  Zorunlu derslerden başarısız olunması halinde bu derslerin izleyen dönemde tekrarlanması gerekmektedir. Başarısız olunan seçimlik ders yerine başka bir seçimlik ders alınabilir. 
   
  Öğrencilerin mezun olabilmesi için genel not ortalamasının 2,50/4,00 olması gereklidir. Herhangi bir dersten CC'nin altında not alan öğrenciler, bu dersi genel not ortalamasına bakılmaksızın tekrarlamak zorundadırlar.
   
  Program Süresi:
   
  Bilimsel hazırlık programının 2 yarıyılda tamamlanması zorunludur.Derslerin tamamlanması için maximum süre tezsiz program için 6 ve tezli program için 4 yarıyıldır. Tezli programda tez süresi maximum 4 yarıyıldır. Tezli ve tezsiz programlarda yönetim kurulunca kabul edilen mazeretlere dayalı olarak öğrenciye maximum 4 yarıyıl kayıt dondurma hakkı tanınır.Kayıt dondurma istekleri her dönem için yeniden değerlendirmeye alınır. Bilimsel hazırlık derslerinden muaf olan öğrenciler için tezli program maximum süresi 6 yarıyıl, tezsiz program için 8 yarıyıldır.

  Program İçeriği:

  HAZIRLIK DERSLERİ :
  BUS  501   Çağdaş Yönetim (Contemporary Management)
  Çağdaş yönetim İşletme alanı dışından olan MBA öğrencilerine programda alacakları derslere temel teşkil edecek İşletme yönetimi kavram ve uygulamalarının tanıtım, amacı ile tasarlanmış bir dersdir. Bu nedenle öncelikle yönetim ve yöneticilik konuları, yöneticinin görevleri, başarı için gereken bilgi ve becerilerin neler olduğu gözden geçirilir. Yöneticiliğin yaşandığı ekonomik, politik ve sosyal ortam, teknoloji ve yönetim ilişkisi gibi güncel konulara yer verilir.    
   
  ECON  501    Mikro İktisat  ( Foundations of Microeconomics )
  Ders süresince kıtlık, fırsat maliyeti, marjinalist yaklaşım, arz-talep, piyasa mekanizmaları gibi temel genel kavramlar ve bu kavramların çalışma ilkeleri incelenecektir. Bireylerin ve toplumların temel sorunu olan kıt kaynaklar ile  nasıl  başa çıkıldığı dersin temel  konusunu içerir.  Bu bağlamda  ders  iktisat biliminin temel metodolojisinin anlatımıyla başlar ve biryelerin (hane halkı veya  firma) karar verme mekanizmalarının ve piyasaların işleyişi incelenerek bitirilir.
   
  ECON 502    Makro İktisat   ( Foundations of Macroeconomics )
  Bu ders milli gelir hesapları, faiz oranları, reel ve nominal değerlendirme, maliye ve para politikaları, ödemeler bilançosu, iktisadi büyüme gibi kavramlar hakkında genel bilgileri ve bu kavramların çalışma prensiplerini içerir. Dersin iki temel amacı vardır. Önce öğrencilere temel makroekonomik bilgileri vermek, ve ikinci olarak da, bu verilen bilgilerin günlük hayata uygulanmasını sağlamak.
   
  BUS    502    Finansal Muhasebe ( Financial Accounting )
  Muhasebe temel kavram ve ilkelerine giriş; işlemlerin kaydı ve yıl sonu denkleştirmeleri, bilanço eşitliği, işlemlerin bilanço eşitliğine etkisi, çifte kayıt usulü defter tutma, borç ve alacak kavramı, işlemlerin yevmiye kaydı ve diğer defterlere aktarılması, mizan hazırlanması, hesapların denkleştirilmesi ve gelir tablosu ile bilanço hazırlanması, temel hesaplar; kasa, alacakalar ve senetler hesabı, stok ve stok değerleme yöntemleri; amortisman kuramı, nakit akışı ve finansal tablo çözümlemesi.
   
  BUS    503    Pazarlama Yönetimi ( Marketing Management )
  Bu derste pazarlama dünyasında kabul görmüş tüm ana kavramlar kapsamlı olarak incelenir. Pazarlama faaliyetlerini etkileyen tüm faktörler, stratejilerin geliştirilmesi için uygulanacak araştırma yöntemleri, tüketici davranış biçimleri gibi ana konular incelendikten sonra pazarlama stratejilerini oluşturabilmek için uygulanması gereken segmentasyon, hedef kitle belirleme, ve konumlandırma konuları detaylı olarak işlenir. Pazarlama odaklı bakış açısı çerçevesinde stratejilerin geliştirilebilmesi için ürün, fiyat, dağıtım ve iletişim karması detaylı olarak incelenir. Dersin amacı pazarlama odaklı bakış açısına sahip olabilmektir.
   
  TEMEL DERSLER : ACC    508   Yönetim Muhasebesi   ( Managerial Accounting )
  Temel bütçe ve kişilerin sorumluluğu esasına gore yönetilen maliyet muhasebesi, toplam maliyet hesaplama sistemleri; kara geçiş ve maliyet-hacim-kar çözümlemesi; esnek bütçeler ve standartlar; standart maliyetlendirme; sapmaların hesaplanması ve çözümlenmesi; alternative ürün maliyet yöntemleri, fiyatlandırma ve karar sürecinin gelire etkileri; üretim maliyeti, işlem ve JIT maliyetlendirmesi, üretimde desantralizasyon ve transfer fiyatlandırması, verim ölçümü.   
   
  OPR   509   Araştırma Yöntemleri ve Veri Analizi   ( Research Methodology and Data Analysis ) Yönetim sanatı temel bilimsel yaklaşımların kullanımına bağlı olup, gerçek bilgiye ulaşılmasını amaçlar. Bu çerçevede, araştırma yöntembilimi kuramsal ve uygulamaya dönük olarak verilerin toplanması, organize edilmesi, analizi ve anlamlandırılması için gerekli olan araçları ifade eder. Bu ders, iş yaşamında karar verme sürecini kolaylaştıracak araştırma yöntem ve tekniklerini açıklamak için hazırlanmıştır. Dersin temel amacı emprik yaklaşım, ölçme ve değerlendirmenin bilimsel çalışmalar için önemini vurgulamak ve sınırlı düzeyde, yazılım programlarıyla veri analizi için kimi istatistiksel tekniklerin kullanım biçimlerini açıklamaktır.
   
  FIN    504   Şirket Finansmanı   ( Corporate Finance )

  Finansal yönetimin temel kavramlarına giriş; faiz hesaplamaları; iskontolandırma ve gelecek değer hesaplamaları; bono-tahvil ve hisse senedi fiyatlandırmaları; menkul kıymet yatırımlarında risk hesaplamaları; işletme sermayesi ve yönetim bütçelemesi; proje değerlendirme ve yatırım kararları.
   
  BUS    504    İşletme Politikası & Stratejik Yönetim ( Business Policy and Strategic Management )   

  Bu derste stratejik yönetimin tanımı ve temel kavramları, startejik yönetim süreci, amaç ve misyonunun belirlenmesi, dışsal analiz ve içsel analizlerin yapılması ve uygun stratejilerin seçimi, işletme, bölüm ve işlevler düzeyinde uygulama planlarının oluşturulması, belirlenen bu planlara uygun olarak örgütsel yapımın uyarlaması, entegrasyon ve kontrol sistemlerinin seçimi, strateji, yapı ve kontrolün uyumu, sonuçların değerlendirilmesi ve geri besleme, SWOT analizi, kriz yönetimi gibi konular irdelenir.
   
  SEÇİMLİK DERSLER :  FIN  503      Finansal Kurum ve Pazarlar  ( Financial Institutions and Markets )
  Öğrencilere değişen finansal kurumlar ve bankacılık konusunda daha geniş bakiş açısını sağlar; bankacılıkta finansal karar verme konusundaki anlayış konusunda gelişme sağlar; politika oluşturulması ve förmüle edilmesi becerileriyle ilgili gelişme sağ1ar. Konu başlıkları şunlardır; Finansal kurumların ekonomi; sermaye yeterliliği ve para piyasasındaki açık, likidite yönetimi; mal ve yükümlülük yönetimi; faiz riski oranı yönetimi; döviz riski yönetimi; stratejik planlama.
  Finansal sistemi oluşturan pazar ve kurumlar; finansal pazarların davranışını etkileyen dinamiklerin ve finansal enstrümanların değereinin anlaşılması.Fiat tespiti, teminat ve finansal karar vermede faydalı olan finansal matematik becerilerinide gelişmenin sağlanması.
   
  FIN  503      Finansal Risk Yönetimi  ( Financial Risk Management )
  Asker ve sivil sektör kurumlarındaki finans yönetiminin temel konularını öğrencilere anlatma amacıyla bu konu tasarlanmıştır. Daha çok maliyet hesabı performasının ölçümü ve bütçe üzerinde durulur.Gercek anlamda calışan kurumlardaki çeşitli maliyet ve değerlendirmelerin nasıl tanımlanacağı konusuna hitap eder. Demokratik hükümet sistemi içinde sorumlulukların anşılması konusunda sivil ve askeri kurumlara yardım etmek bu dersin konuları arasındadır.
   
  FIN  552    Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi  ( Investment Analysis and Portfolio Management )

  Bu ders ana konu olarak finans alanları için oluşturulmuştur. Modern yatırım teorisiyle sermaye piyasası yaklaşımların kapsamlı ele alınmasında kapsamlı bir eğitim sağlar. Geleneksel ve yatırım için portfolio yaklaşımlarının teorik ve kavramsal oluşumunu tanıtır. Ayrıca portfolyo teknikleri analiziyle yönetim için uygulama sağlar. Orada o1uşan risk analizi portfolyo kapsamında ayrılan mallara uygulandığı kavramı konusunda Corporate Finans için eksik bilgileri tamamlar. Portfolyo yönetimine ağırlık verilir. Dersin ana teması modern finans yatırımının uygulanması ve empirical kavramlar üzerindedir. Pazara dayalı teminat araştırması; finansal varlıkların özellik ve çeşitleri; özvarlıklar; options ve futures; portfolyo muafiyeti gibi değerlendirme modelleri; sermaye piyasaları ve portfolyo yatırımları hakkında hükümet politikasının etkileriyle ilgili referanslarda işlenecektir.
   
  FIN 585    e-Banking   (Elektronik Bankacılık )
  Bu ders, çağdaş bankacılığın iki ana çehresi üzerine odaklanır. Bunlardan biri, geleneksel bankacılık ve prosedürlerini bilgi-tabanlı ekonomik / ortam ışığında yeniden değerlendirme ve diğeri, internet bankacılığı gibi yeni bankacılık kanallarının entegresyonudur. Dünyanın çeşitli yerlerindeki dot-com bankalar ve bunların iş modellerinin üzerine çalışmalar, e-ticaretin transaction’un kuruluşu yasal ortam ve Türkiye’deki gerçekleştirme örnekleri bu dersin ana konularını oluşturur.
   
  FIN 587     Çok Uluslu Finansal Yönetim  ( International Financial Management )
  Bu dersin amacı öğrencilerin finansal yönetim bilgilerini çok uluslu firmaların yönetimiyle ilgili kavram ve teorileri öğreterek geliştirmektir. Dersin sonunda öğrencilerin uluslararası bağlamda çalışmaktan doğan fırsatları ve riskleri tanıyabilmeleri, ve riskleri yöneterek bu fırsatlardan yararlanabilmelerini sağlayacak teknikleri öğrenmiş olmaları beklenmektedir. Ders uluslararası para sistemi ve ödemeler dengesi, döviz kuru teorisi ve döviz piyasaları, döviz riski pozisyonu ve döviz riski yönetimi, çokuluslu sermaye yönetimi ve uluslararası yatırım kararlarını kapsamaktadır.

  MGT  502   Örgütsel Davranış  (Organizational Behavior)
  Bu dersin amacı şirketlerdeki birey ve grup davranışlarını inceleyerek verimi arttırmaya yönelik becerileri tanımlamak ve geliştirmektir. Dersin içeriğinde organizasyon kültürü, liderlik, motivasyon, iş tatmini,yapısal sistem, politik yapı ve çelişkiler gibi konular yer almaktadır. Kısacası çalışma alanı, hem nasıl ve niçin sorularını, hem de ne olmalı sorusunu yanıtlamaya çalışan bir alandır. Nasıl ve niçin sorularını cevaplarken temel olarak, insanın içinde bulunduğu toplumun, örgütün, grubun ve kişisel özelliklerinin davranışlarını nasıl etkilediğini araştırır. Ne olmalı sorusunu cevaplarken de, örgütsel basarıyı artırmak üzere hangi davranışların hangi koşullarda etkili olabileceğini ve insanların bu davranışlara nasıl yönlendirilebileceğini araştırır.
   
  MGT  503    Kurumsal Yönetişim  (Corporate Governance)

  Ekonomik yargılar ve ahlak felsefesi; İşletme etiği; İşletmelerin en önemli etkilenenleri; İşletmelerde sosyal sorumluluk; Kurumsal yönetim anlayışı ve önemi; Türk hukukunda kurumsal yönetim; SPK kurumsal yönetim ilkeleri; Bankalarda kurumsal yönetim; Sigorta şirketlerinde kurumsal yönetim; İşletmelerde kurumsal yönetim; İMKB kurumsal yönetim endeksi; OECD kurumsal yönetim ilkeleri.
   
  MGT  504   Liderlik (Leadership)

  Bu ders, başlıca liderlik davranışları ve teorilerinin yanı sıra öğrencilerin kişisel liderlik beceri ve stillerinin anlaşılmasını amaçlamaktadır. Ayrıca, yeniliği ve gelişimi ve aynı zamanda gelişim projelerini yönetmek için gerekli liderlik süreçlerini geliştirmeyi hedefler. Kişilerarası  iletişimin gelişimesi, yönetim için gerekli beceri ve anlayışın gelişmesi ve işte verimliliğin artırılması gibi konular kapsanmaktadır.
   
  MGT  505   Girişimcilik ve Yenilik (Entrepreneurship and Innovation)
  Bu derste girişim; girişimci, girişimcilik, girişimci ve yönetici (profesyonel yönetici) arasındaki benzerlik ve farklar, girişimcinin işletme başarısındaki rolü ve önemi, girişimcilik ve küçük-orta boy işletmeciliği ön plana çıkaran eğilimler, küreselleşme, dünyada ve Türkiye'de girişimcilik, girişimci ve KOBİ'lerle ilgili gelişmeler (toplam istihdamda girişimcilerin payı, girişimci sayısındaki değişim), kadın girişimciler, Türkiye'de girişimci adaylarına öneriler, başarılı girişimcilerden örnekler, yenilik, yeni fikirler ve buluşlar, girişim riskleri gibi konular ve başarılı girişimcilerden örnekler incelenir.
   
  MGT  506   Örgütsel Değişim ( Management of Change)
  Bu dersin amacı öğrencilere, çevrelerindeki hızlı değişime ayak uydurmak, hatta değişime öncülük etmek zorunda olan örgütlerin bu alanda başarılı olabilmeleri için uygulayacakları bilgi yöntem ve teknikleri aktarır. İşlenen konular arasında; değişim süreci ve yönetimi, direniş ve çözüm yolları, değişimde başarının değerlendirilmesi yer alır.
   
  MGT  508  Kıyaslama (Benchmarking)
  Bu derste öğrencilerin kıyaslamanın ne olduğunu öğrenmeleri ve Türkiye’deki uygulamaları ile ilgili analiz yapmaları hedeflenmektedir. Başlıca işlenecek konular arasında kıyaslama kavramı, kıyaslama işlemi, çeşitleri ve küresel kıyaslama yer almaktadır.
   
  MGT  509   Yönetim Bilişim Sistemleri (Management Information Systems)
  Bu derste günümüz organizasyonlarının vazgeçilmez bir parçası olan bilişim sistemlerinin önemi, gerekliliği, kurulması, aşamaları, temelini teşkil eden bilgiye ulaşma, özetleme, saklama, ve sunma, kullanım alanları, karar verme, işletme ve yönetim fonksiyonlarına etkisi, karşılıklı etkileşimi, genel olarak bugün gelinen nokta, son gelişmeler ve gelecekler ilgili öngörüler işlenmektedir.
   
  MGT  511  Bilgi Yönetimi  (Knowledge Management)
  Bu ders içerisinde “Bilgi Yönetimi” kavramının tanımı yapıldıktan sonra örtük bilgi, açık bilgi, iç ve dış bilgi kurumsal bağlamda ele alınmakta; kurumların bilgi altyapısı ve öğeleri sistem yaklaşımı ile incelenmektedir. Ayrıca, bilgi yönetimi metodolojisi ve tekniklerine giriş olan bilgiler verilmektedir.
   
  MGT  513   Uluslararası İşletme (International Business)
  Bu dersin amacı uluslararası işletme faaliyetleri ve iş çevreleri konusunda genel bilgiler vermektir. Çeşitli disiplinleri de içeren bir yaklaşımla uluslararası ticaret ve yatırım faaliyetlerinin gelişimini şekillendiren toplumsal , politik ve ekonomik etkiler incelenerek uluslararası ticaret, bölgesel ekonomik birleşmeler, yabancı yatırımlar, uluslararası finans, pazarlama, yönetim, insan kaynakları ve muhasebe konuları üzerinde durulur.
   
  MGT  515   Avrupa Birliği Organizasyonu ve Politikaları    (EU Organization and Policies)
  Bu ders, II. Dünya Savaşından sonra başlayan Avrupa entegrasyon sürecinin analizi, entegrasyonun evrimi üzerinde durmaktadır. Organizasyonun kuruluş yapısı, finansman kaynak ve yönlendirmeleri, bütçe oluşumunu kapsayan bir kurumsal çerçevesini sunar. Buna ek olarak; ticaret, sanayi, tarım, rekabet, para politikaları ve AR-GE gibi AB’nin temel ekonomik politikaları ve bu politikaların Avrupa ekonomik entegrasyonuna gelecekteki etkileri tartışılmaktadır.

  MGT  519  İletişim ve İletişim Çatışmaları Yönetimi (Communication and Conflict Management) Bu ders üçaşamadan oluşmaktadır.Birinci aşamada iletişimde çatışmanın oluşum nedenlerine ve bu nedenlerin kökenlerine inilmekte, çatışmanın kişisel ve örgütsel düzeyde ortaya çıkış nedenleri incelenmektedir. İkinci aşamada çatışmanın çözümündeki farklı yaklaşımlar ve bunun davranışsal boyutları incelenmektedir. Son aşama ise öğrencilerin mevcut kuramlar üzerinden en uygun ve verimli modelleri oluşturabilmesini sağlamayı hedeflemektedir.
   
  MGT  526  Toplam Kalite Yönetimi (Total Quality Management)
  Bu ders öğrencileri toplam kalite yönetimi ile ilgili temel kalite kavramları ve teknikleri öğretmek amacıyla tasarlanmıştır. Derste işlenecek başlıca konular kalite kültürü, kalite geliştirmesi, kalite maliyeti, kalite sistemleri, istatistiksel kalite kontrolü ve kalite yönetimi organizasyonu şeklindedir.
   
  MGT  527    Bilgi Teknolojileri Yönetiminde Karar Destek Sistemleri (Decision Support Systems in IT Management)
  Bu ders işletmelerde karar almayı destekleme, karar destek sistemleri ile rekabet avantajını artırma, işletmelerde karar alma süreçlerinin analizi, karar destek sistemlerinin tasarımı ve programlanması, önyüz tasarımı, karar destek sistemlerinin alt yapı mimarisinin tasarımı ve incelenmesi, ağ ve güvenlik problemleri ve karar destek sistemleri projelerinin değerlendirilmesi konularını kapsar.
   
  MGT  528    Müzakere Teknikleri (Negotiations Techniques)
  Bu dersin kapsadığı temel konular; paylaşım ve bütünsellik amaçlayan sınırlar ötesi müzakereler için stratejiler, müzakere ve uzlaşma süreçleri, tarzları, ikna yöntemleri; ekip, koalisyon, işlem-vekil ilişkileri ile ilgili stratejiler, müzakere ve yönetimde etik ve seçilmiş bölgelerde, özellikle yükselen piyasalarda, küresel yönetim ve müzakere süreç ve stratejileridir.
   
  MGT  529   Yaratıcılık ve Yenilik (Creativity and Innovation)
  Yaratıcılık tanımı ve önemi; Yaratıcılık ile ilgili kavramlar; Yaratıcılık ve yenilik; Yaratıcılık alanında kuramsal yaklaşımlar; Yaratıcılık alanları; Bireysel yaratıcılık; Örgütsel yaratıcılık; Toplumsal yaratıcılık; yaratıcı düşünme sürecindeki aşamalar; Yaratıcık boyutları; Yaratıcı birey, örgüt ve çevre özellikleri; Yaratıcılık ve yönetim; Yaratıcılığın önündeki engeller; Yaratıcılığı geliştirme yöntemleri.
   
  MGT  530  Yönetimde Güncel Konular (Special Topics in Management)
  Bu ders eğitimcilerin ve yüksek lisans öğrencilerinin ilgi alanına giren yönetim bilimi dalında seçilmiş güncel konuların ve bu konuların yönetim bilim dalının kuram ve uygulamalarıyla ilişkili yönlerinin incelenip değerlendirilmesinden oluşur.
   
  MKT 502    Tüketici Davranışları ( Consumer Behaviour )
  Davranış bilimleri ile pazarlama disiplinin buluştuğu ve pazarlama kavramının en belirleyici öğesi tüketiciyi anlayıp anlatmaya yönelik Tüketici Davranışları dersi farklı bilim ve disiplinleri birleştiriyor. Psikoloji, sosyoloji, antropoloji gibi insana yönelik bilim dalları, pazar / tüketici araştırması, uygulamaları ile tüketiciyi yani bireyi tanımlamaya ve yönlendirmeye dönük teknikleri belirlemede kullanılıyor. Bireyin motivasyonu, algılama, kişilik, tutum geliştirme, iletişim gibi teorik konular pazarlama konusu çerçevesinde somut sonuçlara yönelik faaliyetlere dönüştürülüyor. Amaç pazarlamacının müşterisini anlayıp, etkilemesi için gereken donanımı sağlamak.
   
  MKT 503    Pazarlama Araştırması ( Marketing Research )
  Verinin doğru toplanıp, bilgiye dönüşümünün sağlanmasında ve bu bilginin yöneticilerin karar verme aşamasında kullanılmasındaki süreç, geçmişte olduğundan daha önemli bir hale gelmiştir. Bu ders, veriyi toplayıp, bilgiye dönüştüren araştırmacılar ve bu bilgiyi kullanan pazarlama yöneticileri olmak üzere pazarlama araştırmasının her iki yüzünü de içermektedir. Pazarlama araştırmasının pazarlamadaki rolü ve önemi, problemin tesbiti, araştırma planının tasarlanması, veri toplama yöntemleri ve ne zaman hangilerinin, nasıl kullanıldıkları gibi temel konular geniş bir çerçevede ele alınmaktadır. Edinilen bilgilerin uygulamaya dönüştürülmesi, örnek çalışmalar ve yerel ve yabancı güncel örnekler ile desteklenmekte, teknolojik yenilikler doğrultusunda geliştirilen yeni yöntemlerin kullanım alanları tartışılmaktadır. Grup projesi ile katılımcıların gerekli bilgi, beceri ve deneyimlerinin arttırılması amaçlanmaktadır. 
   
  MKT 504    Stratejik Pazarlama ve Lojistik ( Strategic Marketing )

  Değişen pazar, tüketici, ürün ve hizmet çerçevelerinde farklı pazarlama stratejileri geliştirmek, bu stratejilerin uygulanabilirliğini araştırıp belirlemek, pazarlama planlarını oluşturup eylem planlarını detaylandırmak bu dersin öncelikli başlıkları arasında. Teori ile uygulamanın buluştuğu bu sürecin devamı olarak lojistik faaliyetleri de pazarlama stratejilerine dahil ediliyor. Tedarik, nakliye ve depolama gibi uygulama konularının eklenmesi ile pazarlama fikrinin oluşumundan, tüketici memnuniyetinin ölçümüne kadar geniş işlevler zinciri bu dersin içeriğini belirliyor.
   
  MKT 505    Ürün Yönetimi   (Brand Management)
  Bu ders yönetim, strateji ve pazarlarlama konularının birarada uygulanmasına yöneliktir. Ürün yönetiminin ana fonksiyonları; pazar analizi, pazar payı analizi, satış organizasyonu yönetimi, iletişim kanalları yönetimi ve pazarlama karması yönetimi konularından oluşmakta olup bu konuların tüm incelikleri uygulanmış örnekler baz alınarak incelenir.
   
  MKT 508    Perakende Yönetimi    (Retailing Management)
  İşletme dünyasının dikkat çeken sektörlerinden perakende sektörünün işleyişi, gelişimi ve yönetimini inceleyen dersin amacıdır. Perakende şirketlerini etkileyen faktörlere karşı alınacak önlemler, yer seçimi, fiyat stratejilerinın belirlenmesi, mağaza yönetimi, mağaza iletişim yönetimi gibi stratejik konularla birlikte, perakende satışının inceliklerinin de uygulamalara yönelik olarak incelendiği bir derstir.
   
  MKT 509 Reklamcılık Yönetimi ( Advertising Management )
  Günümüzde önemi gittikçe artan reklamcılık ve iletişimin temel kavramları incelenmekte katılımcılara geniş bir bakış açısı sunularak reklam stratejilerinin belirlenmesi, analizi ve yönetimi konuları ele alınmaktadır. Geleneksel tekniklerin yanında teknolojik yenilikler doğrultusunda geliştirilen en yeni iletişim ve reklam yöntemleri de yerli ve global örneklerle desteklenmekte, ilgili yayinlar izlenmektedir. Reklamın pazarlamadaki rolü, reklam stratejisi, medya planlama, etkin ve etkili reklam, yaratıcı fikir, promosyon, halkla ilişkiler, sponsorluk konuları da incelenmektedir. Edinilen teorik bilgilerin uygulamaya dönüştürülmesi, hem örnek çalışmalar hem kullanılan örnekler hem de hazırlanan grup projesi ile gerçekleşmekte katılımcıların gerekli bilgi, beceri ve deneyimlerinin arttırılması amaçlanmaktadır.
   
  MKT 510    Müşteri İlişkileri Yönetimi   ( Customer Relationship Management )
  Ticaret hayatının geleneksel değerlerinden olan “müşteri haklılığı” presibinin önemi artıyor. Küçülen dünyamızın sürekli değişen ürün, hizmet, servis, tatmin bileşenleri önce tanımları, ardından ölçüm tekniklerini ve değerlerini değiştirdi. Sanal dünya, internet iletişimi, küreselleşme gibi kavramların da etkisi ile önemi, bilgi düzeyi, beklentileri sürekli artan müşterilerin tanımlanması, gruplandırılması, onlara özel uygulamaların geliştirlmesi ve bunları yaparken bilgi teknolojilerinin kullanımı bu dersin ana başlıkları.
   
  MKT 511 Satış Yönetimi ( Sales Management )
  Satış, sanat ve bilimdir . İletişim becerisi satışcının sahip olması gereken birincil ihtiyaçtır ki, bu derste her öğrencinin kişisel satış becerisini, satış yöneticiliği profilini fark etmesi hedeflenmektedir. “Satış Yönetimi” dersi,    kişisel satış, satış stratejisi ve satış yönetimi konularına odaklanmaktadır. Yönetim ve örgütsel davranış teorileri “Satış Yönetimi” dersinin çıkış noktasıdır. Satış fonksiyonundan , satış ekibini yönetmeye kadar birçok konunun incelendiği bu derste; satış süreci detaylı olarak anlatılırken, satış yönetimi kapsamında işe alım süreci, eğitim, motivasyon, delegasyon, performans değerlendirme, ücretlendirme, satış tahmini, satış ekibi organizasyonu konuları interaktif anlatım, kamera çekimli rol oyunları, deneyerek öğrenme aktiviteleri, bireysel sunum ve grup çalışmaları ile iş hayatına yönelik örneklemelerle aktarılmaktadır.
   
  MKT 512    Uluslararası Pazarlama Yönetimi
  Bu ders pazarlama hakkındaki bilgisini uluslararası bağlamda derinleştirip genişleterek arttırmak isteyen yüksek lisans öğrencileri için tasarlanmıştır. Küreselleşmenin kaçınılmaz olduğu günümüzde, ortaya çıkan pazarlama problemleri uluslararası pazarlama yönetiminin önemini daha da arttırmıştır.Uluslararası pazarlamadaki, sosyal ve kültürel farklılıklar, ekonomik gelişim, politik, kaynak ve teknolojiye dayalı zorluk ve fırsatlar kavramsal ve örnek çalışmalarla incelenmekte, yabancı pazarlara giriş stratejileri, ithalat ve ihracatla ilgili problemler ele alınmaktadır. İlgili yayinlar izlenerek güncel olayların uluslararası pazarlama ile olan etkileşimleri incelenerek, analitik olarak sorun çözme becerisi ve pazarlama teknik ve stratejilerinin uluslararası bir perspektifte uygulanması sağlanır.

  MRKT 575   Current Issues in Marketing Management
  Business is continually becoming more competitive and the world is getting much smaller. To remain profitable, businessmen/women continually need to implement innovative interpretations of traditional commerce theory. Marketing is no exception.
  Interest in marketing continues to intensify asmore organizations in the business sector, the nonprofit sector, and the global sector recognize how marketing contributes to improved performance in the marketplace. The result is that marketers are reevaluating various marketing concepts and tools that focus on relationships, databases, communications and channels of distribution, as well as marketing outside and inside the organization.
   
  In this course, we will touch base the increasingly important role of the marketing process in the ever-changing domestic and global business environment; the role of marketing in business and society, to indicate areas where the marketing process and concept will be useful to the participants in assessing business developments.
   
  The course designed to explore the contemporary issues in Marketing Management. We will analyze and evaluate opposing schools of thoughts in Marketing where students becoming critical of the Marketing profession in both positive and negative sense. We will bring out innovative interpretations of the choice of the students within selected areas of marketing.
   
   The nature of the course is an interactive participation with all the students. The instructor will lead the debate and the students will actively take a role in class work. This will be accomplished by reading, research, group work, individual and group presentations.

  HRM 501 İnsan Kaynakları Yönetimi ( Human Resource Management )
  Bu ders birey performansının yönetimi, bilgiye dayalı karar verme, performans sorunlarını teşhis eden yönetim becerileni, azim, performans sonucunda ortaya çıkan ürün ya da sorunlar. Mesleki tatminin önemi, görevin yönetimi, mesleki reorganizasyon, psikolojik çevrenin özellikleri, güdü1eyici yönetici, yönetim tarzının ve esnekliğin etkisi, hedef belirlemeyi pekiştirme, güdüleyici ödül olarak parayı kullanma olarak sıralanabilir.
   
  HRM 503    Motivasyon ve Performans   ( Motivation and Performance )
  Bu ders, üretkenliği ve birey performansını artırmanın güdüleyici yönlerine ağırlık verir ve üretkenliği ölçme ve artırma programlarının analizine ilişkin kuramsal temellerin olması gerektiğini vurgular. Bu bağlamda incelenen konulan arasında, kazanç modelleri, insan gücü arz modelleri, yıpranma ve yeniden listeleme modelleri, ve insan gücü üretkenlik ve telafi sistemlerini saymak mümkündür.
   
  SEÇİMLİK DERSLER ACCOUNTING *
  (MUHASEBE) :
  • ACC 502    Intermediate Accounting
  • ACC 505    Turkish Accounting System by Computers
  • ACC 506    Financial Statement Analysis and Reporting
  • ACC 509    Tax Accounting
  • ACC 510    Cost Accounting
  • ACC 511    Internal Control & Auditing
  • ACC 512    Inflation Accounting
  • ACC 513    Advanced Accounting
  • ACC 514    Budgeting
  • ACC 519    Special Topics in Accounting
  • ACC 521     Accounting for Stock Exchange Reporting
  • ACC 523     Advanced Issues in Financial Reporting
  Önkoşul  ECON 501, BUS 502, ACC 508
   
  FINANCE & BANKING*
  (FİNANS VE BANKACILIK) :
  • FIN 503    Financial Institutions and Markets
  • FIN 505    Financial Risk Management
  • FIN 506    Behavioral Finance
  • FIN 507    Mergers and Acquisitions
  • FIN 508    Capital Budgeting
  • FIN 509    Advanced Topics in Financial Management
  • FIN 514    Special Topics in Finance
  • FIN 552    Financial Modeling And Forecasting
  • FIN 554    Analysis of Financial Time Series
  • FIN 571    Public Finance
  • FIN 573    Monetary Economics
  • FIN 577    Enterprise Risk Management
  • FIN 579    Corporate Finance: Theory, Applications, and Advanced Topics
  • FIN 580    Asset and Liability Management in Banking
  • FIN 581    Risk Management in Banking
  • FIN 582    Investment Banking
  • FIN 583    Bank Treasury Management
  • FIN 584    Lending Functions of Banking & Credit Analysis
  • FIN 585    e-Banking
  • FIN 586    Special Topics in Banking
  • FIN 587    International Financial Management
  Önkoşul  ECON 501, BUS 502, ACC 508, FIN 504
   
  MANAGEMENT*
  (İŞLETME YÖNETİMİ) :
  • MGT 502    Organizational Behaviour
  • MGT 503    Corporate Governance
  • MGT 504    Leadership
  • MGT 505    Entrepreneurship and Innovation
  • MGT 506    Management of Change
  • MGT 508    Benchmarking
  • MGT 509    Management Information Systems
  • MGT 511    Knowledge Management
  • MGT 513    International Business
  • MGT 515    EU Organization and Policies
  • MGT 519    Communication and Conflict Management
  • MGT 526    Total Quality Management
  • MGT 527    Decision Support Systems in IT Management
  • MGT 528    Negotiations Techniques
  • MGT 529    Creativity and Innovation
  • MGT 530    Special Topics in Management
  Önkoşul  BUS 501, ECON 502
   
  MARKETING MANAGEMENT*
  (PAZARLAMA YÖNETİMİ) :
  • MKT 502    Consumer Behaviour
  • MKT 503    Marketing Research
  • MKT 504    Strategic Marketing
  • MKT 505    Brand Management
  • MKT 506    New Product Design
  • MKT 507    International Trade
  • MKT 508    Retailing Management
  • MKT 509    Advertising Management
  • MKT 510    Customer Relationship Management
  • MKT 511    Sales Management
  • MKT 512    International Marketing Management
  • MKT 514     Internet Marketing
  • MRKT 575    Current Issues in Marketing Management 
  Önkoşul  BUS 503
   
  HUMAN RESOURCE MANAGEMENT*
  (İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ) :
  • HRM 501    Human Resource Management
  • HRM 502    Corporate Culture and Ethics
  • HRM 503    Motivation and Performance
  • HRM 504    Management-Labor Relations
  • HRM 505    Compensation Management
  • HRM 506    Cross-Cultural Management
  • HRM 507    Special Topics in HRM
  Önkoşul  BUS 501
    
  PRODUCTION/OPERATIONS MANAGEMENT*
  (ÜRETİM YÖNETİMİ) :
  • OPR 501    Production/Operations Management
  • OPR 502    Production Planning and Control
  • OPR 504    Plant Design, Economics and Implementation
  • OPR 505    Project Management
  • OPR 507    Technology Management
  • OPR 508    Research and Development Management
  • OPR 509    Research Methodology and Data Analysis
  • OPR 511     Manufacturing Planning and Control
  • OPR 519     Business Statistics
  • OPR 520    Special Topics in Productions and Operations Management
  Önkoşul BUS 501, ECON 501
   

   

   
   

İşletme ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |