Yapı Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Kültür Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Yapı Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Bahçelievler - İstanbul

 • Program tanımları
  YAPI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

  Programlarımızın amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazandırmak ve kaydolduğu bilim dalında uzman olmasını sağlamaktır. Tezli yüksek lisans programı, toplam yirmibir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından; tezsiz yüksek lisans programları, toplam otuz krediden az olmamak koşuluyla en az on ders ile bir dönem projesi dersinden oluşur. Dersler, üzerinde çalışılacak tez konusuna göre, tez danışmanlarınca belirlenir.
   
  Yüksek lisans programlarına, bir lisans derecesine sahip ve (ALES) Akademik Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’ndan başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puan alanlar başvurabilir. Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi dört yarıyıldır. Ancak, ders muafiyeti bulunan veya tezini daha kısa sürede sunabileceği danışmanı tarafından belirlenen öğrenciler için bu süre, üç yarıyıla indirilebilir. Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi en fazla altı yarıyıldır.

  DERS PROGRAMI

  Yapı Analizinde Matris Yöntemleri
  Yapı Dinamiği
  Elastisite Kuramı
  Elastik Stabilite Kuramı
  Deprem Mühendisliği
  Büyük Açıklıklı Yapılar
  Sismik İzolasyon ve Enerji Sönümleme
  İleri Yapı Sistemleri
  İleri Sismik Analiz Yöntemleri
  Mühendislik Matematiği
  Yüksek Yapılar
  Öngermeli / Prekast Betonarme Yapılar
  Plaklar ve Kabuklar
  İnşaat Mühendisliğinde İleri Programlama Teknikleri
  Sonlu Elemanlar Yöntemi
  Yapıların Geleneksel Güçlendirme Teknikleri
  Yüksek Performanslı Beton
  İleri Çelik Yapılar
  İleri Betonarme Yapılar
  Depreme Dayanıklı Betonarme Köprü Tasarımı
  Yapıların Deneysel Analizi
  Kompozit Yapı Sistemleri
  İleri Mekanik
  Yapıların Plastik Analizleri
  Çelik Levhalı Yapılar
  Yığma Yapıların Davranışı ve Tasarımı
  Mühendislik Sismolojisi
  Yapıların Yangın Dayanımı
  Yapı Mühendisliğinde İleri Konular
  Dönem Projesi
  Seminer
  Yüksek Lisans Tez Çalışması

  DERS İÇERİKLERİ
   
  FCY001 Yapı Analizinde Matris Yöntemleri 
  Matrisler ile ilgili genel bilgiler, İzostatik ve hiperstatik sistemler, Virtüel iş metodu, Kuvvet ve deplasman matrisleri, Kuvvet yöntemi, Deplasman yöntemi, Doğrudan eleman yöntemi, Düzlem kafes sistemlerin analizi, Rijit çerçevelerin analizi, Özel durumlar, Eleman boyutlarındaki kusurlar, Mesnet çökmeleri.
   
  FCY002 Yapı Dinamiği 
  Hareket denklemi, Tek serbestlik dereceli sistemlerin serbest ve zorlanmış titreşim davranışları, Rezonans, Sönüm ve sönümün belirlenmesi, Newmark beta metodu, Rayleigh metodu, Stodola metodu, Davranış spektrumu, Çok serbestlik dereceli sistemler, Eigen değerleri, Mod birleştirme.
   
  FCY003 Elastisite Kuramı  
  Elastisite kuramının esas hipotezleri, Düzlem gerilme ve düzlem deformasyon, Denge hallerin diferansiyel denklemi, Saint-Venant prensibi, Deformasyon kesitleme şartı, Kutupsal koordinatta düzlem problemin çözümü, Eğilme, Dönme, Termoelastisite, Basınç duvarları için Coulomb yöntemi, Elastisite kuramında kontakt problemler.
   
  FCY004 Elastik Stabilite Kuramı 
  Yapıların stabilitesi, Basit kirişlerin stabilitesi, Çok mesnetli kirişlerin stabilitesi, Çerçevelerin stabilitesi, Parabolik ve dairesel kemerlerin stabilitesi, Enerji yöntemleri (Timoşenko yöntemi, Ritz yöntemi), Kritik kuvvetin bulunması için yaklaşık yöntemler, Plak ve kabukların stabilitesi.
   
  FCY005 Deprem Mühendisliği 
  Deprem hareketinin oluşumu ve mekanizması, Yapıların deprem etkisi altında davranışı, Depreme karşı dayanıklı yapı tasarım ilkeleri, Şartnameler, Uygulamalar.                   
   
  FCY006 Büyük Açıklıklı Yapılar 
  ‘Büyük Açıklıklı Yapılar’ terimi, Izgara sistemler, Kafes kirişler, Tonozlar, Kubbeler, Kablo ağları, Membran (çadır) sistemler, Katlanabilir sistemler ve tensegrity formları, Büyük açıklıklı yapı tipleri, Bu yapılarda sıkça kullanılan eleman birleşim düzenleri, Ticari olarak mevcut prefabrike sistemler (düğüm noktaları), Büyük açıklıklı yapıların analizine ait temel kavramlar, İnşa tekniklerinin genel olarak tanımlanması, Büyük açıklıklı yapıların bilgisayar destekli tasarımı.
   
  FCY007 Sismik İzolasyon ve Enerji Sönümleme 
  Depreme dayanıklı tasarım ilkeleri, Konvansiyonel tasarım kavramı, Sismik izolasyon kavramı, Sismik izolasyonun avantajları, İzolasyon sistemi bileşenleri, UBC 97 yönetmeliğine göre sismik izolasyon sistemlerinin tasarımı, Sürtünmeli sarkaç sistemi ve tasarımı, Elastomer mesnetler ve tasarımları, Dünya üzerinde sismik izolasyon uygulamaları.
   
  FCY008 İleri Yapı Sistemleri 
  Betonarme perde hesabı, Çelik çerçevelerde yatay yük taşıma sistemleri ve hesabı, Çelik-beton kompozit yapı sistemleri, Eğilme etkisi altındaki elemanlar, Basınç etkisi altındaki elemanlar, Bileşik eğilme etkisi altındaki elemanların hesabı, Çelik levhalı yüksek gövdeli kirişlerin davranışı ve hesabı.
   
  FCY009 İleri Sismik Analiz Yöntemleri 
  Performans esaslı sismik değerlendirme ve tasarımın temelleri, Gerilme esaslı ve yer değiştirme esaslı sismik analiz ve tasarım yöntemlerinin değerlendirilmesi, Elastik olmayan sismik (itme) analizinin kuramsal arka planı, Davranış spektrumu analizinin kullanımı ve geliştirilmesi, Sismik talep ve kapasitenin yapısal eleman düzeyinde yorumlanması, Özel deprem kayıtları için lineer olmayan time-history analizi, Çeşitli yönetmeliklerin değerlendirilmesi, Bilgisayar uygulamaları.
   
  FCY010 Mühendislik Matematiği 
  Matrisler (Temel ilkeler, Bir matrisin determinantı, devriği (transpozesi), tersi ve rangı, Özdeğer ve özvektörler, Cayley Hamilton teoremi, Doğrusal Denklem Sistemleri, Gauss-Jordan indirgeme yöntemi, Choleski yöntemi, Cramer yöntemi ); Vektör Cebri (Temel ilkeler, Skaler çarpım, İzdüşüm, Vektörel çarpım, Bir noktaya göre moment, Karışık üçlü çarpım, Bir eksene göre moment, Doğrusal Bağımlılık); Sıradan Doğrusal Diferansiyel Denklemler ( Diferansiyel denklemlerin tipleri, mertebeleri ve dereceleri, Doğrusal diferansiyel denklemler, Sınır koşulları, Doğrusal bağımsız fonksiyonlar, Homojen denklemin çözümü, Harmonik denklem, Serbest titreşimler, Belirsiz katsayılar yöntemi, Zorlanmış titreşimler); Kısmi Diferansiyel Denklemler (Temel ilkeler, Değişkenlerin ayrılması (Çarpım yöntemi), Bir kirişin serbest, sönümsüz titreşimleri); Fourier Serileri (Periyodik fonksiyonlar, Euler formülleri, Keyfi periyoda sahip fonksiyonlar, Çift ve tek fonksiyonlar, Fourier dönüşümü (transformu), Zorlanmış titreşimler, Transfer fonksiyonları)
   
  FCY011 Yüksek Yapılar 
  Genel kavramlar, Yapı formları, Düşey yük taşıyıcı elemanlar, Yatay yük taşıyıcı elemanlar, Rüzgar ve deprem yükleri altında stabilite, Kararlılık bağları hesabı, Betonarme çekirdek hesabı, Temeller.
   
  FCY012 Öngermeli / Prekast Betonarme Yapılar 
  Öngermeli beton eleman ve sistemlerin analizi ve tasarımı, Kirişler, Çerçeveler, Döşemeler, Binalar ve köprüler, Kirişlerin yapısal davranışı, Elastik, Elastik olmayan ve ötesi, Basit ve sürekli kirişlerin servis ve limit yükler altında eğilme, kesme, burulma, eksenel yükleme etkisi altında tarasımı, Uç bölgelerinin tasarımı, Tek yönlü ,çift yönlü  ve uzun açıklıklı asma tipi öngermeli döşeme sistemlerin tasarımı, Kiriş, çerçeve, döşeme ve kabuklar için yük dengeleme yöntemi.
   
  FCY013 Plaklar ve Kabuklar 
  Eğilme davranışı, Navier ve Levy yöntemleri, Döşemelerde efektif genişlik, Anisotropik plaklar, Betonarme döşemeler ve berkitilmiş ortotropik levhalar, Plaka stabilitesi, Çeşitli mesnet koşullarına sahip plakaların basınç altındaki davranışları, İnce cidarlı elemanlarda plaka sistemlerinin burkulması, Kabuk kuramına giriş.    
   
  FCY014 İnşaat Mühendisliğinde İleri Programlama Teknikleri 
  Bilişim teknolojisine ve bilgisayar donanımlarına giriş ve bunların inşaat mühendisliği alanındaki rolü, Yazılım geliştirme süreçleri: yapılabilirlik çalışmaları, veri analizi, proses yönetimi ve nitelikli kullanıcı arayüzü tasarımı, İnşaat mühendisliğinde yazılım değerlendirmesi ve seçimi, Yazılım geliştirme araçları: veritabanları, Excel uygulamaları, Yaygın programlama dilleri (Fortran, C), Özel teknolojiler, Mühendislikte nesneye yönelik programlama, Data modellemesi, Ağ ve internet uygulamaları.
   
  FCY015 Sonlu Elemanlar Yöntemi 
  Yapısal modellemenin temel kavramları, Yapı analizinde doğrudan rijitlik yönteminin gözden geçirilmesi, Rijitliğin, yüklerin, sınır şartlarının ve sınırlamaların modellenmesi, Sonlu elemanların matematiksel yorumu, Şekil fonksiyonları, İzoparametrik elemanlar, Nümerik integrasyon, Ticari sonlu elemanlar programlarının gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi.
   
  FCY016 Yapıların Geleneksel Güçlendirme Teknikleri 
  Güçlendirme kavramına giriş, Mevcut yapıların tipik düzenleme ve detay eksiklikleri, Geçmiş depremlerde yapıların performansı, İyileştirme yaklaşımları: perde duvar ilavesi, kolonların,
  kirişlerin ve birleşim bölgelerinin mantolanması, Mevcut yığma duvarların iyileştirilmesi, LTK (Lif Takviyeli Kompozit) uygulamaları.
   
  FCY017 Yüksek Performanslı Beton 
  Çeşitli yöntem ve mineral katkılarla elde edilen, yüksek akıcılık, yüksek elastisite modülü, yüksek eğilme mukavemeti, düşük geçirgenlik, ileri aşınma dayanımı ve daha iyi dayanıklılık gibi özelliklere sahip olan düşük su/çimento oranlı beton, Yüksek dayanımlı beton ilkeleri, Yüksek performanslı betonun malzemelerinin incelenmesi, Malzeme seçimi, Yüksek performanslı karışım hesabı yöntemleri, Yüksek performanslı beton üretimi, Beton üretimi için hazırlık: ne nasıl, ne ne zaman, Teslim, Yerleştirme ve denetim, Rötreyi azaltmak için kür, Taze beton özellikleri, Sıcaklık artışı, Mekanik özellikler, Dayanıklılık, Ultra yüksek-mukavemetli çimento kökenli malzemeler.
   
  FCY018 İleri Çelik Yapılar 
  Birleşim elemanları genel kavramları, Basit birleşimler, Moment aktaran birleşimler, Çelik köprüler, Kompozit çelik otoyol köprüleri, Özel tipte çelik yapılar, Kaynak teknolojisi, Tahribatsız kontrol, Kompozit sistem köprülerin genel özellikleri, Kiriş ve döşeme yapıları, Döşeme çeşitleri, Kesme bağlantısı, Tali yapılar, Genleşme bağlantıları, Yükler, Kiriş aralıkları ve platform derinliği, Global analiz, Boyuna berkitmeli ve berkitmesiz kirişler, Tekrarlı yükleme etkisi, Kararlılık çaprazları, Berkitme ve ek tasarımları, Birleşim elemanları.
   
  FCY019 İleri Betonarme Yapılar
  Eğilme, Eksenel yük, Kesme ve bunların kombinasyonları altındaki kesitin taşıma gücü yöntemine göre hesabı, Deplasman kullanılabilirlik sınır durumu, Sürekli kiriş analiz ve hesabı, Çerçeve yapıların hesabı, Çatlama kullanılabilirlik sınır durumu, Burulma ve kesmeli ve eğilmeli burulma altındaki kesitin taşıma gücü yöntemine göre hesabı, Yüksek kiriş ve perde hesabı.
   
  FCY020 Depreme Dayanıklı Betonarme Köprü Tasarımı 
  Depreme dayanıklı tasarım felsefesi, Ön tasarım, Yapısal modelleme, Analiz ve tasarım, Sismik izolasyon ve enerji sönümleyici cihazların tasarımda kullanılması, Mevcut köprülerin deprem dayanımlarının belirlenmesi, Güçlendirme ilkeleri ve tasarımı.
   
   
  FCY021 Yapıların Deneysel Analizi 
  İnşaat mühendisliğinde deneysel yöntemler ve ölçüm teknikleri, Laboratuvar cihazlarının tanıtılması, Ölçüm tekniklerinin ana kavramları, Sinyallerin statik ve dinamik
  karakteristikleri, Sistem davranışının ölçülmesi, Olasılık ve istatistik, Belirsizlik analizi, Elektrikli ölçme aletleri, Sinyal ve veri işlenmesi, Deplasman ve şekil değiştirme ölçümü.
   
  FCY022 Kompozit Yapı Sistemleri 
  Kompozit yapılara giriş, Elemanların boyutlandırılması, Kompozit kirişlerin elastik analizi, Basit mesnetli kirişlerin rijit plastik hesabı, Mekanik kesme bağlantıları, Boyuna kesme kuvvetlerinin aktarılması, Kompozit kolonlar.
   
  FCY023 İleri Mekanik 
  Giriş ve mekaniğin tarihçesi, Katı cisimler mekaniğinde temel konular, Gerilme-şekil değiştirme ifadeleri, Yapı analizinde enerji yöntemleri, Eksenel yük etkisi, Eğilme etkisi, Kesme etkisi, Burulma etkisi, Elastik zemine oturan kirişler, Simetrik olmayan eğilme, Dikdörtgen plakların eğilmesi, Plastisite teorisine giriş.
   
  FCY024 Yapıların Plastik Analizi 
  Plastisitede temel kavramlar ve tanımlar, Akma koşulları, Tresca ve von Mises ölçütleri, Çubukların elastik-plastik analizi, Yapı elemanlarının plastisitesi ve göçme analizi, Düzlem
  plastisite problemleri, Eksenel simetrik halin plastisite problemleri, Plakların ve kabukların plastik analizi, Plastisitede enerji yöntemleri, Plastik anizotropi, Plastik burkulma.
   
  FCY025 Çelik Levhalı Yapılar 
  Çelik levha davranışı ve tasarımına giriş, Berkitmeli ve berkitmesiz levha davranışı ve hesabı, yüksek gövdeli yapma kirişler, kapalı kutu kesit kiriş davranışı ve hesabı, çelik kabuk yapılar, berkitmesiz ve berkitmeli silindir kabukların davranışı ve hesabı
   
  FCY026 Yığma Yapıların Davranışı ve Tasarımı 
  Yığma yapıların tarihçesi, Yığma sistemlerin bileşenleri, Tuğla ve harçların mekanik özellikleri, Basınç kuvvetleri altında yığma yapıların dayanımı ve stabilitesi, Donatılı duvarların eksenel yük ve eğilme etkisinde davranışı, Yönetmeliklerde yığma yapıların analiz ve tasarım esaslarının değerlendirilmesi.
   
  FCY027 Mühendislik Sismolojisi 
  Depremler, Levha tektoniği, Elastik geri sekme teorisi, Deprem büyüklükleri, Türkiye'nin depremselliği ve Türkiye'deki depremler, Deprem dalgalarının özellikleri, İki ve üç boyutlu ortamlarda deprem dalgalarının yayılışı, Şiddet cetvelleri, Aletsel şiddetler, Kuvvetli yer hareketi ivme kaydının özellikleri, Davranış spektrumları, Tasarım spektrumları, Üç parçalı spektrumların türetilmesi, Fourier genlik spektrumu ve davranış spektrumları ile ilişkisi, Deprem risk analizi.
   
  FCY028 Yapıların Yangın Dayanımı 
  Tanımlar, Yangının açıklanması, Yapı malzemelerinin ve yapı metallerinin yangında davranışı, Betonarme yapılarda yangına dayanıklı analiz ve boyutlandırma, Betonarme döşemeler, kirişler, ve kolonların yangınlarda davranışı, Çelik taşıyıcı elemanların yangın dayanımı, Çekme çubukları, basınç çubukları, Çelik kirişler, kompozit taşıyıcı elemanların yangın dayanımı, Yangın dayanımının yönetmeliklerde ele alınışı
   
  FCY029 Yapı Mühendisliğinde İleri Konular 
  Yapı mühendisliğindeki son gelişmelerin incelenmesi ve irdelenmesi.
   
  FCY101 Dönem Projesi 
  Tezsiz yüksek lisans programı öğrencileri tarafından yapılır.
   
  FCY102 Seminer 
   
  FCY103 Yüksek Lisans Tez Çalışması 
  Tezli yüksek lisans proğramı öğrencileri tarafından yapılır.
   

İnşaat mühendisliği ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |