Hidrolik ve Su Kaynakları Mühendisliği Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Teknik Üniversitesi - Ayazağa Kampüsü

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Hidrolik ve Su Kaynakları Mühendisliği Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Şişli - İstanbul

 • Giriş gereklilikleri
  ALES Sayısal Puanı minimum 55 olmalıdır. Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.20/4.00 (52.5/100) olmalıdır. İnşaat Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Meteoroloji Mühendisliği ve Makine Mühendisliği mezunları tercih edilir.
 • Program tanımları
  Ders Listesi

  Zorunlu Dersler
  Su Kaynakları Sistemleri    
  İleri Akışkanlar Mekaniği    
  Seminer    
  Uzmanlık Alan Dersi    
  Engineering Mathematics
  Computational Hydraulics
  Seminer    
  Uzmanlık Alan Dersi    
  Engineering Mathematics    

  Seçmeli Dersler
  Groundwater Hydrology
  Analysis of Hydrologic Systems    
  Fuzzy Logic Modelling in Engineering    
  Hidrolojik Modeller
  Baraj Planlama ve Tasarımı
  Sulama Sistemlerinin Tasarımı ve Yönetimi
  Akarsu Düzenlemesi
  İnşaat Mühendisliğinde Olasılık Yöntemleri
  Hareketli Tabanlı Akımların Hidroliği
  Basınçlı Akımlarda Katı Madde Taşınımı ve Mekaniği
  Boşluklu Ortamlarda Sıvıların Dinamiği
  Hydrologic Modelling with Remote Sensing
  İnşaat Mühendisliğinde Uygulamalı İstatistik Yöntemler
  Biriktirme Haznelerinin Tasarımı ve İşletilmesi
  Su Hukuku ve Politikası
  Impacts of Water Resources Development Projects
  Kuraklık ve Taşkın Hidrolojisi
  Taşkın Kontrolü
  Fuzzy Logic Modelling in Engineering
  Stochastic Modeling Techniques in Hydrology
  Hidrolik Modeller ve Ölçümler
  Türbülans
  Su Kuvveti Tesisleri
  Kentsel Altyapı Hidroliği    

  Ders İçerikleri

  Su Kaynakları Sistemleri    
  Su Kaynakları ve Sistem Analizi. Amaçların Belirlenmesi. Fayda - Maliyet Analizi. Optimizasyon, Üretim Fonksiyonu, Optimalite Koşulları. Klasik Optimizasyon Yöntemleri. Doğrusal Programlama. Dinamik Programlama. Simülasyon, Çok Amaçlı Optimizasyon. Belirsizliğin Gözönüne Alınması. Karar Teorisi. Taşkın Kontrolü Projelerinde Fayda - Maliyet Analizi. Hidroelektrik Projelerinde Fayda - Maliyet Analizi.

  İleri Akışkanlar Mekaniği    
  Temel Denklemler : Süreklilik ve Hareket Denklemleri, Kuvvetler ve İvme. Gerilme-Şekil Değiştirme Bağıntısı (Bünye Denklemi), Euler, Bernoulli ve Navier-Stokes Denklemi. Potansiyel Akım Teorisi: Çevrintisiz Akımın Fiziği, Potansiyel ve Akım Fonksiyonları, Akım Ağları. Eksenel Simetrik Akımlarda Akım ve Pot. Fonksiyonları. Sirkülasyon ve Çevrinti: Sirkülasyonun Tanımı, Çevri Boruları, Çevri Tabakası, Serbest Çevri. Basit Potansiyel Akımlar: Üniform Akım, İki Boyutlu Kuyu ve Kaynak. Basit Sistemlerin Süperpozisyonu: Bir Silindir Etrafındaki Akım, Silindire Gelen Kaldırma Kuvveti. Sınır Tabakası: Çevrintinin Difüzyonu Denk., Düz Plaka Üzerindeki Sınır Tab., Sınır Tabakası Kalınlığı. Sınır Tabakası Denklemleri. Sınır Tabakasında Ayrılma. İzler: İlgili Fizik, Çevrilerin Frekansı, İz Denklemleri. Akım İçinde Duran Bir Cisme Gelen Direnç Kuvveti: İlgili Fizik, Direnç Kuvvetinin Genel İfadesi. Akım İzleme ve Ölçme-Değerlendirme Teknikleri.

  Seminer
  Seminerler; öğretim elemanları, çağrılı konuşmacılar ve derse kayıtlı öğrenciler tarafından verilir. Öğrenci Sunumları, tez çalışmaları kapsamında da olabilir.
      
  Uzmanlık Alan Dersi    
  Danışmanın yönetimindeki tez seviyesinde olan tüm yüksek lisans öğrencilerinin çalışma konularının ve bu konulardaki yeni gelişmelerin değerlendirilmesi.

  Engineering Mathematics

  Lineer vektör uzayları, Matrisler, Lineer cebrik denklem sistemleri, Özdeğerler ve özvektörler, Diyagonalleştirme, Üçgenleştirme, Matris fonksiyonları, Diferansiyel denklemler, Tarif ve sınıflama, Lineer diferansiyel denklem sistemleri, Serilerle çözüm, Özel fonksiyonlar, Kompleks integrasyon, Laplace transformu.

  Computational Hydraulics (Hesaplamalı Hidrolik)
  Giriş, Nümerik Yaklaşım, Polinom Eğrisi Bulma, Nümerik Entegrasyon, Sonlu Farklar Metodunun Esası, Açık Şemalar, Kapalı Şemalar, Yakınsaklık ve Kararlılık, Sınır ve Başlangıç Şartları, Genel Akım Fonksiyonu İçin Sınır Şartları, Düzensiz Sınırlar ve Keskin Köşeler İçin Sınır Şartları, Eliptik Denklemlerin Çözümü, Parabolik Denklemlerin Çözümü, Hiperbolik Denklemlerin Çözümü, Karakteristikler Metodu.

  Seminer    
  Seminerler; öğretim elemanları, çağrılı konuşmacılar ve derse kayıtlı öğrenciler tarafından verilir. Öğrenci Sunumları, tez çalışmaları kapsamında da olabilir.

  Uzmanlık Alan Dersi
  Danışmanın yönetimindeki tez seviyesinde olan tüm yüksek lisans öğrencilerinin çalışma konularının ve bu konulardaki yeni gelişmelerin değerlendirilmesi.

  Engineering Mathematics
  Lineer vektör uzayları, Matrisler, Lineer cebrik denklem sistemleri, Özdeğerler ve özvektörler, Diyagonalleştirme, Üçgenleştirme, Matris fonksiyonları, Diferansiyel denklemler, Tarif ve sınıflama, Lineer diferansiyel denklem sistemleri, Serilerle çözüm, Özel fonksiyonlar, Kompleks integrasyon, Laplace transformu.

  Groundwater Hydrology (Yer Altı Suyu Hidrolojisi )

  Yeraltı Suyunun Hidrolojik Çevrimdeki Yeri; Jeolojik Kayaçlar, Akifer Türleri, Basınçlı, Basınçsız, Sızdırmalı Ve Merceksi; Darcy Kanunu, Statik ve Dinamik Yeraltı Suyu Seviyesi, Yeraltı Suyu Ölçümleri, Düşüm, Debi; Akifer Hidroliği ve Değişik Yöntemler, Hidrojeolojik Parametreler, Porozite, Spesifik Verim ve Tutma, Depolama ve İletgenlik Katsayıları; Pompaj Tecrübesi; Tip Eğriler; Türkiye Yeraltı Suyu Kaynakları, Arazi Çalışmaları, Uygulamalar.

  Analysis of Hydrologic Systems (Hidrolojik Sistemlerin Analizi)
  Model Olarak Hidrolojik Çevrim; Hidrolojik Sistemler, Doğrusal ve Doğrusal Olmayan Sistemler; Yığışmalı ve Ayrık Sistemler; Yağış-Akış İlişkileri; Birim Hidroğrafın Matris Çözümleri; Birim Hidrograflar Spektral Çözümlemesi; Yapay Birim Hidrograf; Meskun Bölge Hidrolojisi; Hidrolojik Kara ve Gri Modeller: Kuyu Eniyilenmesi (Optimizasyon); Arazi Çalışmaları; Hidrolojik Karşılıklı Etkileşim Sistemleri; Bilgisayar Yazılım İzahları, Uygulamalar.

  Fuzzy Logic Modelling in Engineering (Mühendislikte Bulanık Mantık Modellemesi)
  Belirsizlik Kavramları; Klasik Kümeler ve Karaktaristik Değerleri; Bulanık Kümeler ve Üyelik Dereceleri; Üyelik Fonksiyonları; Bulanıklaştırma; Bulanık Küme İşlemleri, Veleme, Veyalama ve Değilleme, Bulanık İlişkiler; Bulanık Matematik, Toplama, Çıkarma, Çarpma ve Bölme; Bulanık Mantık Önermeleri, Öncüller, Soncullar, Çıkarımlar; Durulaştırma, Bulanık Kurallar ve Sistemler; Uygulamalar.

  Hidrolojik Modeller

  Hidrolojide Sistem ve Model Kavramları. Hidrolojik Süreçlerin Temel Denklemleri. Doymamış Bölgede Akım. Sızma Modelleri. Doymuş Bölgede Akım Modelleri. Yağışın Akışa Dönüşümü. Artık Yağış ve Dolaysız Akış. Yüzeysel Akışın Havzada Dağılımı. Kar Erimesi. Yağış - Akış Modelleri. Doğrusal Sistemler. Birim Hidrograf Modeli. Rasyonel Metod Modeli. Parametrik Modeller. Hidrografın Akarsu Boyunca Ötelenmesi. Toplu ve Yayılı Akım Öteleme Modelleri. Kısa Süreli Akım Tahmin Modelleri. Uzun Süreli Akım Tahmin Modelleri. Taşkın Debisi Olasılık Dağılım Modelleri. Hidrolojik Tasarım Modelleri.

  Baraj Planlama ve Tasarımı
  Giriş ve Baraj Planlama Esasları. Barajların Çevreye Etkileri. Baraj Hidrolojisi. Barajlarda Katı Madde Hareketi. Baraj Hazneleri. Baraj Jeolojisi. Baraj Temelleri. Dolgu Barajlar. Beton Barajlar. Dolu Savaklar.

  Sulama Sistemlerinin Tasarımı ve Yönetimi
  Konu ve Amaç, Sulamanın Tarihçesi, Türkiye'nin Su Kaynakları ve Toprak Potansiyeli. Toprak Yapısı ve Özellikleri, Toprak-Su-Bitki İlişkileri, Toprak Nemi. Sulama Suyunun Kalitesi ve Sınıflandırılması. Sulama Suyu Kaynakları ve Depolanması, Su Alma Yapıları. Bitkilerin Su İhtiyacı, Sulama Suyu İhtiyacı, Sulama Randımanı. Sulama Suyunun İletimi, Sulama Sistemleri ve Sulama Suyunun Dağıtımı. Sulama Sistemlerinin İşletilmesi. Sulama Kanallarının Tasarımı. Kanal Yapıları, Sulama Suyunu Ölçme Yöntemleri. Yüzeysel ve Yüzeyaltı Sulama Yöntemleri. Yağmurlama Sulama Sistemleri. Damla Sulaması Sistemleri. Tarım Alanlarının Drenajı.

  Akarsu Düzenlemesi
  Giriş, Akarsu Mühendisliğinin Esasları ve Akarsu Morfolojisi, Akarsularda Ulaşım Sistemleri, Akarsularda Düzenleme Esasları, Akarsu Yatağı Kesitinin Stabilizasyonu, Akarsularda Ulaşım Sistemlerinin Yapı Elemanları, Akarsu Yatağının Taranması, İç Su Yolarında Ulaşımın Geliştirilmesi, Seddeler ve Taşkın Kontrol Çalışmaları, Akarsularda Çevirme ve Batardolar, Akarsularda Oyulma Problemleri, Akarsu Eklüzleri, İç Su Limanları, İç Su Yollarında Mühendislik Yapıları.

  İnşaat Mühendisliğinde Olasılık Yöntemleri
  Temel Olasılık Kavramları. Toplam Olasılık Teoremi. Bayes Teoremi. Örneklemede Bayes Teoreminin Uygulanması. Bayes Karar Teorisi. Türetilmiş Dağılımlar. Güvenirlik Analizi. Performans Fonksiyonu. Belirsizliğin Analizi. Probabilistik Tasarım Kriterleri. Sistemlerin Güvenirliliği. Poisson Süreci. Markov Zincirleri. Kuyruk Modelleri. Rastgele Adım Süreli Markov Zincirleri. Stokastik Hazne Teorisi.

  Hareketli Tabanlı Akımların Hidroliği
  İki fazlı akımların mühendislik uygulamaları bakımından önemi ve iki fazlı akımla ilgili olarak pratik uygulamada karşımıza çıkabilecek problemler. Katı tanelerin orijini ve özellikleri.Tane büyüklüğü,tane şekli ve tane çökelme hızı. Akışkan ve akım özellillerinin tanımı.Kayma gerilmesi ve hız dağılımlarının belirlenmesi. İki fazlı akımı karakterize eden boyutsuz büyüklüklerin,boyut analizi ile belirlenmesi ve fiziksel yorumları. Katı madde hareketinin başlaması.Kritik hız,kritik kayma gerilmesi ve kritik kaldırma kuvveti kriterleri. Kum dalgalarının oluşumu , gelişimi ve tipleri. Akıma karşı direnç ve direncin bileşenlere ayrılması. Taban malzemesi debisinin belirlenmesi. Askı malzemesi debisinin belirlenmesi. Toplam katı madde debisinin belirlenmesi. Stabil kanalların projelendirilmesi. Nehir düzenleme ve şev koruma çalışmaları.

  Basınçlı Akımlarda Katı Madde Taşınımı ve Mekaniği

  Giriş : İncelenecek Konuların Ortaya Konması, Katı Made Tanelerinin Özellikleri. Katı Maddelerin Akım İçindeki Hareket Şekilleri ve Sistem Mekaniği. Tabanda Hareketin Başlaması, Sürüntü ve Askı Hareketinin Mekanizması. Basınçlı Boru Akımı ile Katı Madde Taşınımının Hidroliği: Karışımların Fiziksel Özellikleri, Akım Rejimleri. Yük Kayıpları Hakkında Genel Bilgi; Hareketli Tabanlı Akımda, Homojen ve Heterojen Askı Hareketinde Yük Kayıpları. Newtonian ve Non-Newtonian Akışkanların Özellikleri, Yatay, Eğimli ve Dik Borularda Yük Kayıpları. Hidrolik, Pnomatik ve Hidrokapsül Taşınımının Esasları. Hidrolik Taşınımda Boru Hatları ve Pompalar: Boru Çapı, Et Kalınlığı, Boru Cinsi Seçimi. Boru Güzergahı ve Pompa Seçimi. Boru Hatları ve Pompa İstasyonlarının Projelendirilmesi. İletilen Katı Maddenin Sudan Ayrılması ve Kullanılan Yöntemler. Sistemin Tasarlanması, Optimizasyonu ve Maliyeti.

  Boşluklu Ortamlarda Sıvıların Dinamiği
  Giriş, Tanımlar. Sıvılar ve Boşluklu Ortamın Özellikleri . Basınç ve Piezometrik Yük, Hidrolik İletkenlik ve Permeabilite. Boşluklu Ortamda Sıvıların Temel Denklemleri. Darey Kanunu, Çevrintili - Çevrintisiz Akım. Homogen Bir Sıvı İçin Korunum Denklemi. Sınır ve Başlangıç Değer Problemlerinin Çözümü. İzotropik ve Anizotropik Ortamda Çözümler Arasındaki İlişkiler. Nümerik Metodlarla Çözümler. Serbest Yüzeyli Akım ve Dupuit Yaklaşımı. Doymamış Akım. Hidrodinamik Dispersiyon.

  Hydrologic Modelling with Remote Sensing (Uzaktan Algılama ile Hidrolojik modelleme)

  Giriş, dersin amaçları ve hedefleri, başarı kriterleriHidrolojide Uzaktan Algılama’ya neden ve nasıl ihtiyaç duyuluyor. Gelişmiş ülkeler ve bizdeki durumu, Uzaktan Algılama’nın Temel Esasları, Uzaktan Algılamada Veri Sağlama Sistemleri, Hava Fotoğraflarının Analog Yorumlanması, Dijital Görüntü Verileri ve Değerlendirme Esasları, Verilerin Değişik Amaçlara Yönelik Değerlendirilmesi, Uzaktan Algılamada Hidrolojik Açıdan Aktif ve Pasif Mikrodalga Uygulamaları, Uzaktan Algılamada Hidroloji Açısından Termal Kızılötesi Uygulamaları Analog ve Dijital Verilerin Coğrafi Bilgi Sistemine (CBS) Entegrasyonu, Analog ve Dijital Veri Modeli, Kartografik Veri Modeli, CBS’de Veri Tabanı Entegrasyonu, Hidrolojik Sorunlarının İzlenmesinde CBS ve Uzaktan Algılama Verileri ile Modelleme.

  İnşaat Mühendisliğinde Uygulamalı İstatistik Yöntemler
  Verilerin İstatistik Analizi. Parametrelerin Tahmini. Frekans Analizi. Güven Aralıkları. Hipotez Testleri. Dağılım Fonksiyonları. Varyans Analizi. Korelasyon. Basit Doğrusal Regresyon. Alternatif Regresyon Yöntemleri . Kalite Kontrolu. Niteliğe ve Değişkenlere Göre Örnekleme. Zaman Serilerinin İstatistik Analizi. Modelleme. Sentetik Seriler Türetme. Çok Değişkenli Modeller. Gelecek İçin Tahmin. Ekstrem Değerlerin İstatistiği. Monte Carlo Simülasyon Yöntemi.

  Biriktirme Haznelerinin Tasarımı ve İşletilmesi

  Temel Kavramlar. Akarsuyun Doğal Verdisi. Kritik Kurak Dönem. Ampirik Yöntemlerle Hazne Tasarımı. Range Analizi. Deficit Analizi. Stokastik Hazne Teorisi. Simülasyon Hazne Tasarımı. Çok Hazneli Sistemlerin Tasarımı. Ölü Hacim. Taşkin Kontrol Kapasitesi. Dolu Savak Kapasitesi. Genel İşletme Kavramları. Standart İşletme Kuralı. Işletme Eğrileri. Doğrusal Programlama. Şans Kısıtlı Modeller. Dinamik Programlama. Hazne İşletmesinin Simülasyonu. Taşkın Kontrolu. Çok Hazneli Sistemlerin İşletilmesi.

  Su Hukuku ve Politikası
  Giriş ; Derste İşlenecek Konulara Genel Bakış. Dünya'da Su Kaynaklarının Durumu. Türkiye'de Su Kaynaklarının Durumu. Dünya'da ve Türkiye'de Büyük Boyutlu Su Kaynaklarını Geliştirme Projeleri. GAP'ın Uluslararası Boyutu . Su Kaynakları Projelerinde "Çevre ve Sosyoekonomik Sorunlar". Ulusal Su Hukuku ve Politikası. Uluslararası Su Hukuku ve Politikaları. Sınıraşan Sular. Türkiye'nin Sınıraşan Sularla İlgili Sorunları.

  Impacts of Water Resources Development Projects (Su Kaynakları Geliştirme Projelerinin Etkileri)
  Genel: Amaç ve kapsam, ilk barajlar ve kanunlar, günümüzde barajlar. Su kaynaklarının gelilştirilmesi: Su kaynakları için değerlendirme, Temel kavramlar. Su kaynakları geliştirme projeleri: Genel kavramlar, rolü ve önemi, sınıflandırma. Su kaynakları ve politika kapsamında planlama. Bir sistem olarak çevre: Kavramlar,analiz.Su kaynakları yönetimi; Sürdürülebilir gelişme. Su kaynaklarını geliştirmenin Çevresel etki faktörleri: Belirleme, baraj ve etki alanı, memba ve mansap değerlendirmeleri, Sismik etkileşim. Fiziksel faktörlerin izlenmesi: izlame sistemleri, veritabanları. Fiziksel faktörlerin kontrolu: Engel ve taşkın etkisi, microklimaya etki: Değerlendirme ve çareler: Mansap vadisi: insan etkili taşkınlar, akım düzenlemesi. Etki değerlendirme metodları. Bir nehir mühendislik projesi örnek çıktıları.

  Kuraklık ve Taşkın Hidrolojisi
  Ekstrem Olayların Analizi. Olasılık Kavramı, Istatistik Moment Tipindeki Parametreler. Olasılık Ağırlıklı Momentler ve L - Momentleri. Ekstrem Olaylar Için Olasılık Dağılımları; N, LN2, LN3. Ekstrem Değer Dağılımları (GEV), Üstel Dağılım. Pearson Tip 3 ve Log-Pearson Tip 3 Dağılımları. Olasılık Çizgisi Grafikleri ve Uygunluk Testleri. Güçlülük Analizleri, L - Moment Grafikleri. Tahmınlerin Güven Aralıkları. Kuraklık Analizi, Stokastik Süreçler. Run Analizi. Yöresel Kuraklık Analizi, Düşük Akımların Frekans Analizi. Taşkın Frekans Analizi, Bölgesel Taşkın Frekans Analizi. Ekstrem Hidrolojik Büyüklüklerin Analizinde Eşik Ötesi Gözlemlerin Kullanılması.

  Taşkın Kontrolü
  Taşkınların Tarihçesi, Taşkın Tipleri. Türkiye'de ve Dünyada Önemli Taşkınlar. Taşkınların Hidroliği. Deterministik Akım Similasyonu. Taşkın Hidrografı. Taşkınların Meydana Getirdikleri Zarar ve Ziyanlar. Taşkın Zararlarının Toplanması. Taşkın Peryotları, Taşkın Şiddetinin Zamanla Değişmesi. Taşkınların Önceden Haber Verilmesi. Taşkınlardan Korunma Çareleri. Taşkın Havzalarının Problemleri. Taşkınların Çevresel Etkileri. Taşkın Koşullarındaki Yapılar. Matematik Modeller, ve Taşkın Ölçümleri.

  Fuzzy Logic Modelling in Engineering (Mühendislikte Bulanık Mantık Modellemesi)
  Belirsizlik Kavramları; Klasik Kümeler ve Karaktaristik Değerleri; Bulanık Kümeler ve Üyelik Dereceleri; Üyelik Fonksiyonları; Bulanıklaştırma; Bulanık Küme İşlemleri, Veleme, Veyalama ve Değilleme, Bulanık İlişkiler; Bulanık Matematik, Toplama, Çıkarma, Çarpma ve Bölme; Bulanık Mantık Önermeleri, Öncüller, Soncullar, Çıkarımlar; Durulaştırma, Bulanık Kurallar ve Sistemler; Uygulamalar.

  Stochastic Modeling Techniques in Hydrology (Hidrolojide Stokastik Model Teknikleri)
  Stokastik süreçler ve zaman serileri. Hidrolojik serilerin özellikleri. Hidrolojik serilerin genel özellikleri. Zaman serileri modellemesinde istatistik teknik ve ilkeler. Periyodik parametrelerin tahmini. Yıllık zaman serilerinin otoregresif (AR) modellenmesi. Periyodik zaman serilerinin AR modellenmesi. AR modellerin pratik uygulamaları. Hareketli-ortalamalar (MA) modeller. MA modellerin pratik uygulamaları. Otoregresif-hareketli ortalamalar (ARMA) modellemesi. Periyodik zaman serilerinin ARMA modellemesi.

  Hidrolik Modeller ve Ölçümler

  Fiziksel Model Kavramının Temelleri. Birim Sistemleri, Boyut Analizi, Boyut Homojenliği. Hidrodinamikte Kullanılan Başlıca Boyutsuz Sayılar. Hata Teorisi ve Anlamlı Rakkam Kavramı. Benzerlik Teorisi. Model Kavramı, Dinamik Benzeşim Koşullarının Elde Edilmesi. Distorsiyonsuz ve Distorsiyonlu Modeller. NAVIER-STOKES Denklemlerinden Reynolds ve Froude Sayılarının Elde Edilmesi, Fiziksel Yorumları. Reynolds ve Froude Modeli Kavramları. Hidrolik Modellerde Yararlanılan Izleme, Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri. Akarsu Modelleri: Hareketsiz Tabanlı Modeller; Akarsularda Katı Madde Taşınımı; Hareketli Tabanlı Modeller. Akım veya Dalga Etkisinde Kalan Yapıların Dinamik Davranışlarının Incelenmesi. Otoeksitasyon. Su Yapılarında Titreşim Modelleri. Kavitasyon Modelleri. Hidrolik Yapılara Olan Hidrodinamik Etkiler: Enerji Kırıcı Yapılardaki Hidrodinamik Olaylar. Dolu Savaklar ve Enerji Kırıcı Yapıların Modellenmesi. Tabakalı Akım Modelleri: Deşarjlar; Içsel Dalga Modelleri; Çökelme Modelleri. Hazne, Soğutma Havuzu Modelleri; Yeraltısuyu Akımı Modellleri; Kıyı Yapıları Modelleri.

  Türbülans
  Türbülansın Tanımı, Başlaması ve Özellikleri. Temel Denklemler; Ortalama Tanımı ve Reynolds Şartları. Süreklilik Denklemi. Hareket Denklemi. Enerji Denklemi; Genel Enerji Denklemi. Ortalama Hareketin Enerji Denklemi. Türbülansın Enerji Denklemi, Türbülanslı Akımda Enerji Kayıbı. Boru Akımında Enerji Kayıbı; Toplam Enerji Kayıbı. Enerji Kayıbı Yüksekliği. Ortalama Akım Hızı. Ortalama Akım Hızı Cinsinden Enerji Kayıbı Yüksekliği. Sınır Tabakası. Akım Bölgeleri. İç ve Dış Akım Bölgelerinde Hız ve Kayma Gerilmesi Dağılımları. Türbülans Viskozitesi ve Türbülans Viskozitesinin Saptanması. Korelasyon ve Skpektrum Analizi; Giriş, Eulerian Korelasyonlar, Eulerian Zaman Korelasyonları. Korelasyon Eğrileri İçin Deneysel Formüller. Enerji Spektrumu. Enerji Akısı . Türbülans Ölçmeleri; Giriş. Ölçülecek Büyüklükler. Kullanılan Ölçme Teknikleri. Sıcak Uç Anemometresi. Laser Doppler Anemometresi (LDA). Difüzyon ve Dispersiyon; Giriş, Temel Denklemler, Türbülans Difüzyonu Dolayısıyla Madde Akısı; Boyuna Dispersiyon; İlgili Fizik, Akışkan Tanesinin Ortalama Hızı, Boyuna Dispersiyon ile İlgili Sonuçlar ve Dispersiyon Denklemi. Dispersiyon Katsayısı. "Çevre"de Difüzyon ve Bazı Uygulamalar. Bazı Basit İstatistiksel Kavramlar ve Bunların Türbülanslı Akımla İlgili Uygulamaları.

  Su Kuvveti Tesisleri
  Amaç. Alternatif Güç (Enerji) Üretim Kaynakları ve Belirgin Özellikleri. Yenilenebilen ve Yenilenemiyen Enerji Kaynağı Kavramları. Ülkemiz Koşullarının Irdelenmesi. Şebekelerin Güç ve Enerji Gereksinimleri ve Bu Gereksinimlerin Karşılanmasında Alternatif Güç Üretim Kaynaklarının Kullanılması. Hidroelektrik Tesislerin Sınıflandırılması ve Amenajman Tipleriyle, Özellikleri ve Elemanları Ile Bu Elemanların Işlevleri. Dolu Savak ve Yan Savaklar. Gücün Belirlenmesi. Pompajlı Hidroelektrik Tesisler. Dünyadaki ve Ülkemizdeki Durum. Düzenleme (Dengeleme) Hazneleri. Yağış-Akış Ilişkileri. Doğal Debili Santralların Optimum Donatım Debilerinin Belirlenmesi ve Günümüzdeki Eğilimler. Biriktirmeli Tesislerin İşletme (Donatım) Debilerinin ve Hazne Hacımlarının Belirlenmesi. Brüt Düşünün, Sürekli ve Yersel Enerji Kayıplarının, Net Düşünün Belirlenmesi. Su Alma Sistemleri ve Yapıları. Çökeltme Havuzları. Basınçlı Akımlarla Isale ve Denge Bacaları. Serbest Yüzeyli Akımlarla Isale; En Uygun Kesit Kavramı ve Kullanılabilirliği. Denge Bacalarının Görevleri; Denge Bacalarındaki Kütle Halinde Salınım Hareketleri ve Boyutlandırılmaları. Yükleme Odalarının Görevleri ve Boyutlandırılmaları. Basınçlı (Cebri) Borular ve Boyutlandırılmaları. Boru Sayısının Tespiti; Dış Basınca Direnç; Mesnet Aralıklarının Hesabı; Sıcaklık Değişimlerinin Etkisi; Dolma Sırasındaki Ovalleşme. Mesnetler, Tespit Kütleleri ve Boyutlandırılmaları. Su Türbinleri ve Uygulama Alanları; Özgül Dönme Sayısı; PELTON, FRANCIS ve KAPLAN Türbinleri. Türbinlerde Kavitasyon.

  Kentsel Altyapı Hidroliği    

  Giriş, Yağmur Suyu Hesap Metodları, Yerleşme Bölgelerinde Cadde Kesitleri, Caddelerde Su Akımları, Cadde Akımı Problemleri, Caddelerde Su Alma Ağızları Problemleri, Yağmur Suyu Bordür Girişleri, Yağmur Suyu Bordür Girişleri Problemleri, Izgaralı Yağmur Suyu Girişleri, Izgaralı Yağmur Suyu Girişleri Problemleri, Yağmur Suyu Kanallarının Projelendirilmesi, Yağmur Suyu Kanallarının Projelendirilmesi ile İlgili Problemler, Feyezan Geciktirme Yapıları, Birleşik Yağmur Suyu Sistemlerinin Boyutlandırılması.

İnşaat mühendisliği ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |