Ulaştırma Mühendisliği Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Teknik Üniversitesi - Ayazağa Kampüsü

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Ulaştırma Mühendisliği Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Şişli - İstanbul

 • Giriş gereklilikleri
  ALES Sayısal Puanı minimum 55 olmalıdır.
 • Program tanımları
  Ulaştırma Mühendisliği Yüksek Lisans Programı

  Ders Listesi
      
  Zorunlu Dersler
  Mathematical Methods in Transportation Engineering
  Soil Mechanics for Transportation Engineers    
  Transportation Systems Analysis    
  Ulaştırma Mühendisliği ve Planlamasına Giriş
  Seminer
  Uzmanlık Alan Dersi
  Mathematical Methods in Transportation Engineering
  Karayolu ve Havaalanı Üstyapı Tasarımı
  Otoyolların Geometrik Planlaması
  Yüksek Hızlı Demiryolları
  Ulaştırma Mühendisliği Ekonomisi
  Demiryolu Üstyapısı Hesaplamaları
  Seminer
  Uzmanlık Alan Dersi

  Seçmeli Dersler
  Intelligent Transportation Systems
  Karayolu Tasarımında Güvenlik İlkeleri
  Trafik Tekniği ve Etüdleri    
  Yöneylem Araştırması    
  Bitümlü Malzemeler
  Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Görselleştirme    
  Zeminlerin İyileştirilmesi    
  İnşaat Mühendisliğinde Olasılık Yöntemleri
  Preventative Maintenance of Asphalt Pavements
  Transportation Models
  Havaalanı Planlaması ve Tasarımı
  Ulaştırmanın Çevresel Etkileri
  Toplu Taşıma
  Trafik Yönetimi
  İleri Kaplama Teknolojisi    
  Liman Yapılarının Planlanması ve Tasarımı
  İnşaat Mühendisliğinde Uygulamalı İstatistik Yöntemler
  Material Modelling  
  Yeraltı Yapılarının Tasarımı

  Ders İçerikleri

  Mathematical Methods in Transportation Engineering (Ulaştırma Mühendisliğinde Matematik Yöntemler)

  Boole Cebri ve Set teorisinin temel kavramları, vektör uzayları ve lineer tasvirler, matrislerin genel özellikleri, simpleks yöntemi, integer programlama, gradient yöntemi nonlineer programlama, dinamik programlama, graflar ve kombinatorial optimizasyon, kısa yol problemleri, kısa dallanma, ağlar, Ford-Fulkerson algoritması, atama problemleri, en yüksek olasılık yöntemi, lineer diferansiyel denklemler, yüksek mertebeden dif. denklemler...

  Soil Mechanics for Transportation Engineers ( Ulaştırma Mühendisleri İçin Zemin Mekaniği )
  Temel Kavramlar ve Zeminlerin Ulaştırma Mühendisliğinde Sınıflandırılması, Arazi İncelemesi, Laboratuar Deneyleri, Arazi Deneyleri, Sanat Yapılarının Temellerinin İncelenmesi, Granüler Temel ve Alttemel Malzemeleri, Temel ve Alttemel Stabilizasyonu, Üstyapılarda Yan Ürün ve Atıkların Kullanılması, Geomalzemelerin Ulastırma Yapılarında Kullanılması, Üst Yapıların Analitik Tasarımı, Yolların Drenajı ve Drenaj Yapıları, Yol İnşaatlarında Kalite Kontrolu...

  Transportation Systems Analysis (Ulaştırma Sistemleri Analizi)    
  Giriş: Ulaştırma sistemleri analizi- Ulaştırma sistemi ve etkinlikler sistemi arasındaki ilişkiler- Ulaştırma talebinin kestirilmesi: Ayrık davranış modelleri-Yarar fonsiyonları ve kayıtsızlık eğrisi- Deterministik tüketici davranışı modeli- Stokastik tüketici davranışı modeli-Toplulaştırılmış davranış modelleri- Ulaştırma sunusu: Maliyet fonksiyonları- Ulaştırma sistemlerinin performansları ve performans fonksiyonları-İşletme planları- Ağ analizi- Değerlendirme ve seçim süreci- Ulaştırma projelerinin değerlendirilmesinde fayda-maliyet analizi ve çok ölçütlü değerlendirme teknikleri- Genel değerlendirme.

  Ulaştırma Mühendisliği ve Planlamasına Giriş
  Ulaştırma ve sosyo-ekonomik gelişme. Ulaştırmanın gelişimi. Ulaştırma türleri: Kara ulaştırması- Hava ulaştırması- Su ulaştırması- Boru hatları. Ulaştırma türlerine ait altyapılar. Terminaller.Ulaştırma türlerinin işletme karakteristikleri. Performans kriterleri. Kapasite. Trafik esnekliği. Enerji tüketimi. Güvenlik Kent ulaştırma türleri. Ulaştırmada beklenen gelişmeler. Ulaştırma planlamasının amacı. Genel hatları ile ulaştırma planlaması. Ulaştırma ve arazi kullanımı. Ulaştırmanın çevresel etkileri. Ulaştırmada yönetim...

  Seminer
  Seminerler; öğretim elemanları, çağrılı konuşmacılar ve derse kayıtlı öğrenciler tarafından verilir. Öğrenci Sunumları, tez çalışmaları kapsamında da olabilir.

  Uzmanlık Alan Dersi
  Danışmanın yönetimindeki tez seviyesinde olan tüm yüksek lisans öğrencilerinin çalışma konularının ve bu konulardaki yeni gelişmelerin değerlendirilmesi.

  Mathematical Methods in Transportation Engineering (Ulaştırma Mühendisliğinde Matematik Yöntemler)
  Boole Cebri ve Set teorisinin temel kavramları, vektör uzayları ve lineer tasvirler, matrislerin genel özellikleri, simpleks yöntemi, integer programlama, gradient yöntemi nonlineer programlama, dinamik programlama, graflar ve kombinatorial optimizasyon, kısa yol problemleri, kısa dallanma, ağlar, Ford-Fulkerson algoritması, atama problemleri, en yüksek olasılık yöntemi, lineer diferansiyel denklemler, yüksek mertebeden dif. denklemler...

  Karayolu ve Havaalanı Üstyapı Tasarımı
  Üstyapı Seçim Metodolojisi - Hareketli Yükler Altında Üstyapıların Davranışı - Esnek ve Rijit Üstyapılar İçin Gerilme Teorileri - Esnek Üstyapıların Analitik ve Analitik-Ampirik Yöntemle Tasarımı   Esnek Üstyapıların Takviyesi - Rijit Üstyapıların Analitik ve Analitik-Ampirik Yöntemle Tasarımı - Rijit Üstyapıların Takviyesi - Havaalanı Üstyapılarının Analitik ve Analitik-Ampirik Yöntemle Tasarımı - Havaalanı Üstyapılarının Takviyesi...

  Otoyolların Geometrik Planlaması
  • Giriş ve tarihçe 
  • Planlama ve elemanları 
  • Trafik tahminleri 
  • Yol kapasiteleri 
  • İhtiyaç araştırılması 
  • Taşın faktörü ve hızlar
  • Enkesit elemanları
  • Trafiğin yönetimi
  • Yatay ve düşey işaretlemeler
  •  Kavşak planlama elemanları 
  • Çok katlı kavşaklar 
  • Planlama ve uygulama

  Yüksek Hızlı Demiryolları
  -Giriş,
  -Dünyada yüksek hızlı demiryollarının gelişimi ve geleceğe yönelik planlamalar- Yüksek hızlı demiryollarında geometrik standartlar (max. eğimler, min. dönemeç yarıçapları, dever, birleştirme eğrileri, hat sayısı, gabariler vb),
  - Elektrifikasyon, yol-araç iletişimi, sinyalizasyon ve frenleme konuları,
  - Kapasitenin belirlenmesine yönelik hesap esasları ve sayısal örneklerle inceleme,
  - Üstyapı özellikleri,
  - Farklı tekniklerin karşılaştırılması(konvensiyonel, manyetik ve yalpalı sistemler),
  - Taşıtların dizaynı ve teknik özellikleri,
  - İnşa ve işletme giderleri açılarından diğer sistemlerle karşılaştırma, çevresel etkiler açısından değerlendirme,
  - Yüksek hızlı demiryollarına ilişkin geleceğe yönelik planlarda ülkemizin yeri ve durumu.

  Ulaştırma Mühendisliği Ekonomisi
  Ulaştırmanın ekonomik özellikleri
  - Ulaştırma mühendisliği ve planlamasındaki ekonomik sorunlar
  - Ulaştırma maliyetleri
  - Dışsal etkiler ve maliyetler, dışsal maliyetlerin içselleştirilmesi
  - Kullanıcı rantı kavramı
  -Zaman değeri
  - Genelleştirilmiş maliyet, sosyal maliyet
  - Ulaştırma hizmetlerinin fiyatlandırılması
  - Altyapı kullanımının fiyatlandırılması
  -Ulaştırma yatırımlarının değerlendirilmesine ilişkin kavramlar
  - Ulaştırma yatırımlarının girişimci açısından (finansal) değerlendirilmesi
  - Ülke ekonomisi açısından (ekonomik) değerlendirme
  - Fayda/maliyet analizi
  - Çok ölçütlü değerlendirme.

  Demiryolu Üstyapısı Hesaplamaları
  Giriş. Elastik yatak üzerine oturan sonsuz uzunluktaki kiriş için diferansiyel denklemler. Tekil bir yük altında kirişin (rayın) herhangi bir noktasındaki eğilme momentinin ve maksimum yerdeğiştirmenin hesaplanması. Yük katarı etkimesi durumunda, superposizyonla yerdeğiştirmenin ve eğilme momentinin hesaplanması. Tren hızının ve hat durumunun bir fonksiyonu olarak dinamik yükler. Eğilme momentleri, ray-tekerlek etkileşimi, tekerleklerin yassılaşması ve ray mantarı aşınması. Ray tiplerinde esas büyüklükler arasındaki amprik bağıntılar. Travers gerilmeleri ve travers enkesitlerinin belirlenmesi. Balast tabakasında düşey gerilme. Traverslerin teknik ve ekonomik yönden karşılaştırılması. Balast tabakasında oluşan düşey gerilme. Balast yatak içinde gerilmenin dağılımı. Alt zeminde oluşan düşey gerilme ve balast yüksekliğinin belirlenmesi.

  Seminer
  Seminerler; öğretim elemanları, çağrılı konuşmacılar ve derse kayıtlı öğrenciler tarafından verilir. Öğrenci Sunumları, tez çalışmaları kapsamında da olabilir.

  Uzmanlık Alan Dersi
  Danışmanın yönetimindeki tez seviyesinde olan tüm yüksek lisans öğrencilerinin çalışma konularının ve bu konulardaki yeni gelişmelerin değerlendirilmesi.

  Intelligent Transportation Systems (Akıllı Ulaşım Sistemleri)

  AUS Unsurları ve Hissedarları, AUS Sistem Mimarisi ve Standartları, İleri Trafik Yönetim Sistemleri, İleri Yolcu Bilgi Sistemleri, İleri Toplu Taşıma Sistemleri, Ticari Araç Operasyonları, Modlararası Sistemler, İleri Araç Kontrolü ve Güvenlik Sistemleri, Otomatize Karayolu Sistemleri, AUS de İletişim Meseleleri, Dünyada, Avrupa Birliği nde ve Türkiye de AUS Konuşlandırma Durumu, AUS nin Değerlendirilmesi ve Gelecekteki Problemler.

  Karayolu Tasarımında Güvenlik İlkeleri
  Karayolu Güvenliğine Genel Bakış, Güvenlik ve Karayolu Tasarımı-Karayolu Trafik Kazalarında Etkili İnsan ile İlgili Faktörler-Karayolu Trafik Kazalarında Etkili Yol ile İlgili Faktörler-Karayolu Trafik Kazalarında Etkili Taşıt ile İlgili Faktörler-Karayollarında Güvenlik Sorunu Olan Nokta ve Kesimlerin Belirlenmesi (Yöntemler, Yöntem Seçimi)-Karayolu Güvenliği ile İlgili Tasarım Elemanları Arasındaki İlişkiler (Yatay-Düşey Geometri ve Güvenlik)-Görüş Uzunluğu ve Güvenlik, Trafik Durumu, Tasarım Hızı ve Güvenlik-Platform Özellikleri ve Güvenlik, Yol Kenarı ve Güvenlik-Trafik Kontrol Elemanları (İşaretleme, Aydınlatma vb.) ve Güvenlik-Diğer Karayolu Tasarım Elemanları ve Güvenlik-Güvenlik Geliştirilmesinin Maliyet Etkinliği-Karayolu Güvenliği Modellemesi-Dünyada Karayolu Güvenliği-Öğrenci Ödevlerinin Sunumu.

  Trafik Tekniği ve Etüdleri    
  Giriş - Trafik Akımı Değişkenlerinin Gözlenmesi, Hacim, Yoğunluk, Hız - Trafik Etüdleri, Sayım ve Gözlem Yöntemleri, Sabit İstasyonda Hacim, Hız, Yoğunluk Aralık Ölçülmesi, Gecikme Etüdü, Park Etüdü, Hareketli Gözlemci ile Hacim, Hız, Yoğunluk Ölçülmesi, Anket ve Kestirim Yöntemleri - Trafik Akımının Ana Bağıntıları, Hız-Yoğunluk Bağıntıları, Hız-Hacim Bağıntıları, Hacim-Yoğunluk Bağıntıları - Kapasite, Kapasite Kavramı, Pratik Kapasite, Yol Geometrik Standartları Kapasite İlişkisi, Trafiğe Göre Karayollarının Boyutlandırılması.

  Yöneylem Araştırması    
  Optimizasyon kavramı -Yöneylem Araştırmasının gelişimini zorlayan koşullar-Sorunlara en uygun çözüm arayışında yöneylem araştırması yaklaşımı--Yöneylem Araştırmasının tanımı, ilkeleri ve uygulanmasında izlenen aşamalar- Model kavramı-Konuların işlenmesinde benimsenen yaklaşım-Yöneylem Araştırmasının uygulamadaki katkılarının ulaştırma alanından örneklerle açıklanması-Doğrusal programlama - Ağ kuramı , optimal yol, en büyük akış problemi, özgüleme (tahsis) problemi- Dinamik programlama- Bekleme (kuyruk) problemi- Oyun teorisi- Boole Cebri nin optimizasyon amaçlı uygulanması.

  Bitümlü Malzemeler
  Bitümlü Malzemelerin Üretimi, Bitümlü Malzemelerin Özellikleri ve Uygulanan Deneyler, Bitümlü Karışımlarda Kullanılan Agregalar Bitümün Kimyasal Yapısı ve Reolojisi, Asfalt Emülsyonları ve Katbek Asfaltları, Modifiye Bitümler ve SUPERPAVE Deney Yöntemleri, Bitümlü Bağlayıcıların Karışım Performansına Etkileri, Bitümlü Karışımların Tasarım ve Üretimi, Bitümlü Karışımlardan Beklenen Özellikler, Bitümlü Karışımlara Uygulanan Deneyler, Bitümlü Karışımların Mekanik İncelenmesi, Bitümlü Malzemeler ve Karışımlarda Kalite Kontrolu...

  Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Görselleştirme    
  Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Ve Kartografya: Tanımlar, CBS Ve Kartografya Arasındaki İlişkiler, CBS'de Görselleştirme Aracı Olarak Haritaların Önemi, Konumsal Veri, CBS'de Kartografik Yöntemlerin Uygulanmasına Örnekler. CBS'de Harita Özellikleri: Kartografik Yaklaşımlar, CBS'de Kartografik İletişim, CBS Uygulamalarında Kullanılan Haritaların İşlevleri Ve Çeşitleri. Kartografik Görselleştirme: Algılama, İletişim, Formalizm. CBS Sonuç Ürünü Olarak Haritaların Tasarımı: Genelleştirme, İşaretleştirme, Üretim, Masa Üstü Üretim. CBS'ye Konu Olan İstatistiksel Sunumlar: İstatistiksel Ölçmeler, Mekansal Verilerin Kartografik Analizi, İstatistiksel Harita Yapım Yöntemleri. Bilgi Sunum Teknikleri: Elektronik Atlaslar, Haritalar Ve Multimedya Sistemleri, Animasyonlu Haritalar, Kartografyada Uzman Sistem Yaklaşımları, CBS'de Görselleştirme Yazılımlarına Örnekler.

  Zeminlerin İyileştirilmesi    

  Giriş, Temel Zemini İyileştirmesinin İnşaat Mühendisliğinde Önemi, Ders konularının tanımı,
  Temel zemini ve temel zemininin yeterliliği. Zemin iyileştirme yöntemleri.
  Temel zemininin sıkıştırılarak iyileştirilmesi. Zemin yüzünden sıkıştırma. Sıkıştırmaya uygun iş makineleri.
  Ön yükleme ile zeminin konsolidasyonunu önceden sağlama, Kum kazıkları ile iyileştirme
  Zemin dondurma yöntemleri.
  Derin sıkıştırıcılarla iyileştirme, Dinamik konsolidasyon.
  Kireç ve çimento stabilizasyonu, Kum, taş ve çimento kolonları.
  Zemin değiş tokuşu ile iyileştirme.
  Zemin ve Kayalarda Enjeksiyon, Enjeksiyonla iyileştirmenin kullanıldığı yerler.
  Enjeksiyon için yapılan ön çalışmalar, Enjeksiyon malzemeleri ve Yöntemleri.
  Zemin Çivileri, Donatılı Zemin, Kullanıldığı Yerler ve Tasarımı.
  Zemin iyileştirilmesi uygulanan sahaların incelenmesi.

  İnşaat Mühendisliğinde Olasılık Yöntemleri
  Temel Olasılık Kavramları. Toplam Olasılık Teoremi. Bayes Teoremi. Örneklemede Bayes Teoreminin Uygulanması. Bayes Karar Teorisi. Türetilmiş Dağılımlar. Güvenirlik Analizi. Performans Fonksiyonu. Belirsizliğin Analizi. Probabilistik Tasarım Kriterleri. Sistemlerin Güvenirliliği. Poisson Süreci. Markov Zincirleri. Kuyruk Modelleri. Rastgele Adım Süreli Markov Zincirleri. Stokastik Hazne Teorisi.

  Preventative Maintenance of Asphalt Pavements (Asfalt Üstyapıların Koruyucu Bakımı )
  Asfalt Üstyapı Yapısı-Üstyapı Tasarımı Teorileri ve Asfalt Üstyapı Davranışı-Asfalt Üstyapı Tabakaları ve Özellikleri- Zeminlerin Önemli Özellikleri-Üstyapıların Drenaj Özellikleri-Asfalt Üstyapı Bozulması: Nedenlerin Tanımı-Koruyucu Bakım Kavramı-Koruyucu Bakımın Uygulanması ile İlgili Araçlar ve Teknolojiler-Başlıca Koruyucu Bakım Tipleri-Çatlakların Onarımı-Tam Kapsamlı Onarım-Örtme Tabakası-Uluslar arası Koruyucu Bakım Programı Örnekleri-Sonuçlar ve Gelecek Perspektifleri...

  Transportation Models (Ulaştırma Modelleri)
  Giriş: Ulaştırma planlaması ve ulaştırma modelleri; Modellemede genel sorunlar
  - Veri toplama, model hataları ve örnekleme
  - Yolculuk yaratımı modelleri
  - Yolculuk dağıtımı modelleri: Büyüme faktörleri modelleri
  - Yolculuk dağıtımı için çekim modelleri
  - Türel dağılım modelleri
  - Logit türel dağılım modelinin kalibrasyonu
  - Atama modelleri: Ağ dengesi
  - Karayolu atama modelleri
  - Toplu taşıma atama modelleri
  - Diğer modelleme sorunları: Açıklanmış tercihler teknikleri
  - Trafik sayımlarından başlangıç
   -son yolculuk matrislerinin tahmini
  - Otomobil sahipliğinin modellenmesi
  - Yük taşımacılığında talep analizi modelleri.

  Havaalanı Planlaması ve Tasarımı
  Havaalanı planlama yaklaşımları ve planlama çalışmalarında temel ögeler. Talep tahmini ve analizi.
  Tasarım ile ilgili uçak karakteristikleri. Uçak performansının pist uzunluğuna etkisi. Havaalanı yer seçimi. Yer seçimini etkileyen faktörler. Havaalanı ögelerinin yerleşim ve tasarım esasları. Havaalanı kapasitesi. Tasarım standartları. Pistler. Terminal- pist ilişkisi. Taksi yolları. Apronlar. Terminal planlaması. Hava trafik kontrolü. Havaalanı kaplamalarının yapısal tasarımı. Havaalanı drenajı. Havaalanlarının çevresel ve ekonomik değerlendirmesi.

  Ulaştırmanın Çevresel Etkileri
  -Giriş,
  -Tanımlar,
  - Enerji kullanımı ve ulaştırma kaynaklı hava kirliliği, trafikten kaynaklanan gürültü kirliliği, ulaştırmada alan kullanımı, trafik kazaları, trafik tıkanıklığı, ulaştırmanın neden olduğu diğer çevresel etkiler (iklim değişimi-sera gazları, asit yağmurları, zemin ve suyun bozulması, bölme etkisi),
  - Ulaştırma türlerinin bu etkiler açısından farklılıkları,
  - Ulaştırma türlerinde çevresel etkilere ilişkin parametrelerin irdelenmesi,
  -Birim trafiğe düşen çevresel etki maliyetlerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi,
  - Çevresel etkilerin ulaştırma planlamasındaki önemi,
  - Çevresel etkilerin azaltılması için önlemler.

  Toplu Taşıma
  Kentsel ulaşım ve isteminin yapısal özellikleri, Toplu taşıma türlerinin genel özellikleri ve bireysel taşımaya göre farkları, Lastik tekerlekli toplu taşıma türleri, Raylı ulaşım türleri, Toplu taşıma türlarinin düzenlenmesi, Toplu taşıma türlerinin kurumsal yapılanması ve eşgüdümü, Yeni teknoljik gelişmeler ve uygulamaları.

  Trafik Yönetimi
  Giriş
  - Karayolu Kavşaklarının Tasarımı
  - Eşdüzey Kavşak Tasarımı, Adalarla Trafiğin Yönlendirilmesi ve Denetimsiz Eşdüzey Kavşak Tasarımı, Yuvarlakada Kavşak Tasarımı, Sinyalize Eşdüzey Kavşak Tasarımı
  - Katlı Kavşak Tasarımı
  - Eşdüzey Kavşaklarda Talep Yönetimi
  - Sinyalize Kavşaklarda Talep Yönetimi
  - Karayolu Ağ Yönetimi, Taşıt Kümelerinin Dağılması, Kavşak Çiftlerinin Eşgüdümü, Anayoldaki Kavşak Dizisinin Eşgüdümü, Karayolu Ağında Alan Denetimi
  - Otopark Yönetimi
  - Trafik Yönetiminde Organizasyon.

  İleri Kaplama Teknolojisi    
  SUPERPAVE Yöntemiyle Bitümlü Karışım Tasarımı, Beton Asfalt Kaplamalar, Bitümlü Yüzeysel Kaplamalar, Stone Mastik Asfalt (SMA) Kaplamalar, Geçirimli Kaplamalar, Harç Tipi Kaplamalar, Mastik Asfaltlar, Yol Betonu Karışımlarının Tasarımı, Bitümlü Kaplamaların Yeniden Kullanılması, Beton Yol Teknolojisinde Gelişmeler, Sürekli Betonarme Yollar, Karayolu Üstyapısında Jeotekstil Uygulamaları...

  Liman Yapılarının Planlanması ve Tasarımı
  Konu ve Amaç, Limanların Tarihi Gelişimi, Liman İnşaat Mühendisliği Çalışmaları. Gemilerin ve Yüklerin Özellikleri ve Liman Planlaması İle İlişkileri. Limanların Genel Planlama ve Tasarım Esasları, Liman İhtiyacının Tahmini, Limanların Düzenlenmesi ve Kısımları. Liman Yapılarını Etkileyen Yükler: Çevre Yükleri, İşletme ve Yanaşma Yükleri, Diğer Yük Kaynakları. Dalgakıran Tipinin Seçimini Etkileyen Faktörler, Şevli Dalgakıranların Tasarımı. Düşey Yüzlü Dalgakıranların Tasarımı, Yüzer Dalgakıranlar ve Özel Dalgakıranlar. Rıhtım Yapıları ve İskeleler, Dolfin, Palamar ve Usturmaca Sistemleri. Deniz Yapılarında Malzeme Seçimi, Korozyon Kontrolü ve Su Altında Beton Dökme. Liman Kapasitesinin ve En Uygun Yanaşma Yeri Sayısının Belirlenmesi, Kuyruk Teorisi. Konteyner Terminalleri, Ro   Ro Trafiği ve Barç Taşıyan Gemiler İçin Terminaller, Ekipman Seçimi. Çok Amaçlı Genel Yük Terminalleri, Kuru ve Sıvı Dökme Yük Terminalleri, Ekipman Seçimi. Balıkçı Limanları, Küçük Tekne Limanlarının Geliştirilmesi. Navigasyon Yardımcıları (Seyir Güvenliğine Yardımcı Tesisleri). Limanların Örgütlenmesi, Yönetimi ve İşletilmesi.

  İnşaat Mühendisliğinde Uygulamalı İstatistik Yöntemler

  Verilerin İstatistik Analizi. Parametrelerin Tahmini. Frekans Analizi. Güven Aralıkları. Hipotez Testleri. Dağılım Fonksiyonları. Varyans Analizi. Korelasyon. Basit Doğrusal Regresyon. Alternatif Regresyon Yöntemleri . Kalite Kontrolu. Niteliğe ve Değişkenlere Göre Örnekleme. Zaman Serilerinin İstatistik Analizi. Modelleme. Sentetik Seriler Türetme. Çok Değişkenli Modeller. Gelecek İçin Tahmin. Ekstrem Değerlerin İstatistiği. Monte Carlo Simülasyon Yöntemi.

  Material Modelling (Malzeme Modellenmesi)
  Malzeme modellenmesinde temel kavramlar. Deformasyon ve kırılmanın fiziksel mekanizmaları. Gerilme ve şekildeğiştirme analizi, gerilme ve şekildeğiştirme invariantları. Reel katıların reolojik bakımdan sınıflandırılması, deney teknikleri. Reel davranış ve kırılmanın şematik gösterimleri. Elastisite esaslı modeller. Malzeme parametrelerinin belirlenmesi. Plastisite esaslı modeller. Metal plastisitesinde kullanılan bazı akma kriterleri, plastik gerilme şekildeğiştirme bağıntıları. Hasar modelleri, gerilme tekilliği ve kırılma enerjisi, R-eğrileri, fiktif çatlak modeli. Sünme ve yaşlanma.

  Yeraltı Yapılarının Tasarımı
  Giriş, içerik, yöntem ve temel bilgiler. Dayanma yapıları, tarihçe, türler, görevleri. Toprak basınçları, çeşitli teoriler, dış yüklerin etkileri, silo basıncı, kemerlenme. Rijit dayanma yapıları, türler, imalat teknikleri, etkiyen kuvvetler, ön tasarım, imalat ile ilgili sorunlar. Donatılı zemin, donatı kavramı, donatılı zeminin mekaniği, imalat. Esnek dayanma yapıları, türleri, imalat teknikleri, etkiyen kuvvetler, hesap yöntemleri, tasarım. Ankrajlar, kullanım, hesap esasları, deneyler. Tüneller, yapım yöntemleri, destekleme kavramı. Püskürtme beton destek, çelik destek, stabilitenin ankrajlarla sağlanması, destek hesabı. İncelenen konularla ilgili uygulama örnekleri ve bunlar üzerine tartışma. Genel değerlendirme.

İnşaat mühendisliği ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |