Muhasebe Finansman Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Maltepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Muhasebe Finansman Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Maltepe - İstanbul

 • Program tanımları
  MUHASEBE FİNANSMAN TEZLİ YÜKSEK  LİSANS PROGRAMI
  Bu programın amacı, öğrencilere muhasebe finansman hakkında geniş bir fikir ve temel bilgi vermektir. Bunun yanında program, teori ve uygulamayı birlikte içererek öğrencileri hem iş yaşamına hem de akademik hayata hazırlamayı amaçlamaktadır

  Programın Tamamlanması:
  30 kredi + Tez


  DERS İÇERİKLERİ

  Uluslararası Finansal Raporlama Standartları
  Dersin içeriğinde Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu tarafından yayınlanan uluslar arası muhasebe standartları (UMS) ve tüm uluslar arası finansal raporlama standartları (UFRS) açıklanmaktadır

  Stratejik Maliyet Yönetimi
  Dersin içeriğinde Muhasebe Sistemi ve Temel Kavramlar; Maliyet Muhasebesine İlişkin Genel Esaslar, Küresel Rekabet Ortamında Maliyet Yönetim Sistemleri, Hedef Maliyetleme; Faaliyet Tabanlı Maliyetleme; Stratejik Yönetim ve Maliyet Yönetimi konuları yer almaktadır.

  Finansal Tablolar ve Analiz
  Dersin içeriğinde Bilânço ve gelir tablosunun tanımı ve analizi, nakit akışı tablosu, fon akım tablosu, özsermaye değişim tablosu ve kar dağıtım tablosunun tanımları, nakit akışı tablosu ve fon akım tablosunun düzenlenmesi ve finansal tablolar analiz teknikleri yer almaktadır.

  Denetim 
  Dersin amacı öğrencilere dış denetim kavramlarını ve tekniklerini öğretmek ve denetim alanında çalışabilmelerini sağlayacak bir zemin hazırlamaktır. Dersin içeriğinde denetim standartları, denetçinin hukuki ve sosyal sorumlulukları gibi konular yer almaktadır.

  Anonim Şirketler Muhasebesi 
  Dersin içeriğinde Anonim Şirketlerin tanımı, kuruluş, tasfiye, kar dağıtımı ve birleşme işlemlerinin tekdüzen hesap planına göre muhasebeleştirilmesi yer almaktadır.

  İç Denetim
  Dersin içeriğinde İç denetimin tanımı, gelişimi, iç denetim standartları ve planlaması, iç denetimde kullanılan teknikler, iç denetim ve risk değerlemesi, iç denetim ve çalışma kâğıtları, iç denetim ve test çalışmaları, iç denetim ve bilgi sistemleri, iç denetim uygulamaları konuları yer almaktadır.

  İşletme Bütçeleri ve Kontrol
  Derste Bütçe türleri, bütçelerin fonksiyonları, işletme bütçe sistemi, bütçeleme teknikleri, işletme bütçelerinin hazırlanması, sonuçların analizi ve dinamik bütçeleme, modern bütçeleme teknikleri ve yatırım bütçelemesi ele alınmaktadır.

  Muhasebe ve Finansın Özel Konuları
  Ders konusunda uzman misafir öğretim üyeleri tarafından farklı konular işlenerek seminer dersi şeklinde uygulanacaktır.

  Finansal Tablolar ve Analiz
  Finansal raporlama ve analiz, finansal raporlama araç ve teknikleri, kısa ve uzun vadeli varlıkların yönetimi, borç ve öz sermayenin analizi bu dersin konusunu oluşturur.

  Türkiye Sermaye Piyasası ve İMKB
  Menkul Kıymetler yatırımlarına giriş, menkul kıymet analizi, finansal pazarlarda kullanılan araçlar, hisse senedi değerleme modelleri, portföy yönetimi ve IMKB’da ki uygulamalar ele alınmaktadır.

  İşletme Finans
  Bu derste, kurumsal finans yönetimi,  risk ve getiri ilişkisi ve bunların finansal kararlar üzerine etkileri, risk yönetimi ve hissedarların refahı, proje yönetimi gibi konular ele alınmaktadır.

  Vadeli İşlemler Piyasası
  Gelecek ve opsiyon sözleşmeleri, gelecek ve vadeli piyasalar, gelecek fiyatların belirlenmesi ve türev finansal piyasa araçları ile ilgili fiyatlandırma stratejileri ele alınacaktır.

  Kurumsal Yönetim
  Çeşitli Kurumsal finansman ve sermaye yapısı alternatiflerinin incelenmesi, Sahiplik ve kontrol yapısının ayrıştırılmasından doğan temsil maliyetlerin azaltılmasına yönelik içsel ve dışsal mekanizmalar, yatırımcının ve hissedarın haklarının korunmasına yönelik düzenlemeler, ve karşılaştırmalı kurumsal yönetim modelleri anlatılacaktır.

  Portföy Yönetimi
  Risk ve getiri, portföy riskinin ölçüşmesi, risk ve çeşitlendirme, portföy teorisi ve uygulamalı yatırım analizi anlatılacaktır.

Finans ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |