Teknoloji ve Sanayi İktisadı Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Üniversitesi - Beyazıt ve Vezneciler Kampüsü

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Teknoloji ve Sanayi İktisadı Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Fatih - İstanbul

 • Program tanımları
  • PROGRAMIN ADI
   Teknoloji ve Sanayi İktisadı Bilim Dalı/ İktisat Anabilim Dalı
  • PROGRAMIN TÜRÜ
   Yüksek Lisans
  • PROGRAMIN YÜRÜTÜCÜSÜ
   Bilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Targan ÜNAL
   Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Doğan KARGÜL
  • PROGRAMIN İLİŞKİLİ OLDUĞU FAKÜLTE ve BÖLÜM
   İktisat Fakültesi/ İktisat Bölümü

   Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Doğan KARGÜL
   Fakülte Dekanı: Prof. Dr. Şahin Akaya
  • OKUTULAN DERSLER VE İÇERİKLERİ

  I.DÖNEM
  1. YATIRIM PROJE ANALİZİ 
  • Genel Yatırım Kriterleri
  • Sermayenin Sosyal Marjinal Verimliliği
  • Proje Değerlendirilmesinde UNIDO Yaklaşımı
  • Proje Hazırlanmasında Uygun Yatırım Alanlarının Seçilmesi
  • Sermaye Tutarının Belirlenmesi
  • Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesinde Uygulanan Statik ve Dinamik Yöntemler
  • Yatırım Projelerinde Risk Faktörünün Değerlendirilmesi
   
  2. MİKRO İKTİSAT
  • Lisans Düzeyinde Mikro İktisat: Hızlı BirToplu Bakış
  • Fiyat Mekanizmasının Genel Görünüşü
  • Arz -Talep Esneklikleri 
  • Kısmi ve Genel Denge Analizleri: Marshal ve Walras
  • Üretici -Tüketici Rantları
  • Piyasa Dönemleri
  • Örümcek Ağı Teoremi( Cobweb ) 
  • Tüketici Davranışları ve Talep Teorisi
  • Marjinal Fayda ve Kayıtsızlık Eğrileri Yaklaşımı
  • Tüketici Dengesi
  • Talep Eğrisinin Tüketici Dengesiyle İlişkisi ve Türetilmesi
  • Üretici Davranışları ve Arz Teorisi
  • Tam ve Eksik Rekabet Piyasaları;Monopol,Oligopol,Tekelci Rekabet vd.
  • Seçiş ve Tercih Kavramları Ve İlişkileri
  • Açıklanmış Tercihler Teorisi ve Tüketici Dengesiv Slutsky Yöntemi ve Esneklik:Gelir �İkame Etkilerinin Ölçülmesi
  • Pareto Optimumu ve Rekabetçi Denge
   
  3. DOĞRUSAL PROGRAMLAMA
  • Doğrusal programlama
  • Simpleks yöntemi
  • Düalite ve duyarlılık analizi
  • Ulaştırma ve şebeke modelleri
  • PERT ve CPM analizleri
  • Karar analizi /
  • Markov süreçleri
   
  4. OYUN TEORİSİ
  • Teorinin Temel Elemanları: Kazanç Fonksiyonları Hakkında Tam Bilgi İçeren ya da İçermeyen Gözlemlenebilir Hareketli Çokaşamalı Oyunlar
  • Tam Bilgili Statik Oyunlar ve Eksik Bilgili Statik Oyunlar
  • Tam Bilgili Dinamik Oyunlar ve Eksik Bilgili Dinamik Oyunların Temel Çözüm Yöntemleri
  • Eylemlerin Tam Gözlemlenemediği Oyunlar
   
  5. FİNANSAL MATEMATİK 
  • Finansal Amaç ve Finans Fonksiyonu
  • Finansal Tablolar ve Finansal Analiz
  • Finansal Planlama/ İşletme Sermayesi Yönetimi
  • Sermaye Bütçelemesi
  • Paranın Zaman Değeri/ İç Verim Oranı
  • Risk Altında Yatırım Kararları
  • Olasılık Dağılımı Yaklaşımı
  • Simülasyon Yaklaşımı
  • Sermaye-Özsermaye Maliyeti
  • Yabancı Kaynak Maliyeti
  • Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti
   
  6. ÇEVRE EKONOMİSİ 
  • Ekonomi ve Çevre
  • Nüfus Artışı, Teknolojik Gelişmeler ve Enerji Kaynaklarının Solow Büyüme Modeli ile İlişkisi
  • Nüfus Artışı, Nüfus Yapısı ile İlgili Sorunlar, Teknolojik Gelişmelerin Etkileri, Enerji Sorunları ve enerji Kaynakları
  • Bireysel ve Toplumsal Fayda- Maliyet Analizleri Çevre İlişkisi
  • Dışsallıkların Ölçülmesi
  • Coase Teoremi
  • Hicks- Haldor Ölçütü
  • Doğal Kaynak Kullanımı ve Çevre İlişkisi
  • Etkinlik ve Mülkiyet Hakları
  • Çevre Politikasının Mikro ve Makro Ekonomik Araçları
  • Ekonomik Büyüme ve Sürdürülebilir Kalkınma Politikası Çerçevesi
  • Aglomerasyon
  • Ulaşım, Ticaret ve Çevre Faktörü
   
  7. İSTATİSTİK I
  • Tek denklemli lineer regresyon modelleri
  • Değişken dönüşümleri
  • Lineer olmayan modeller
  • Gecikmesi dağıtılmış modeller
  • k-değişkenli lineer modeller
  • Model kurma hataları
  • Modellerin değerlendirilmesi ve tanı testleri
  • Çoklu doğrusallık
  • Değişen varyans
  • Ardışık bağımlılık 
   
  8. SEMİNER I
   
   
  II.DÖNEM
  1. FİNANSAL YÖNETİM
  • Finansal Yönetim ve Fonksiyonları
  • Paranın Zaman Değeri
  • Finansal Analiz
  • Başabaş ve Kaldıraç Analizleri
  • Finansal Planlama ve Kontrol
  • Çalışma Sermayesi Yöntemi
  • Nakit ve Nakit Benzerleri Yönetimi
  • Kısa Vadeli Finansman
  • Orta ve Uzun Vadeli Finansman
  • Sermaye Maliyeti; Sermaye Yapısı
  2. ULUSLAR ARASI FİNANSMAN 
  • Uluslar arası Finansal Pazarlar ve Kurumlar
  • Ödemeler Dengesi
  • Döviz Piyasası
  • Future-Forward-Opsiyon-Swap Analizleri
  • Döviz Riski Yönetimi
  • Uluslararası Nakit Yönetimi
  • Uluslararası Alacaklar Yönetimi
  • Uluslararası Stok Yönetimi
  • Uluslararası Portföy Yönetimi
  3. MAKRO İKTİSAT 
  • Temel Kavramlar
  • Klasik Keynesgil Analiz
  • Kamu Kesimi ile Dışa Açık Ekonomilerde Milli Gelirin Belirlenmesi
  • Para ve Bankacılık Sistemi
  • Para, Faiz ve Milli Gelir İlişkisi IS-LM Analizi ile birlikte incelenmektedir
  • Enflasyonun Tanımı, Türleri ve Etkileri, Enflasyona Karşı Uygulanacak Politikalar
  • Rasyonel Beklentiler
  • Philips Eğrisi
  • Kriz Teorileri
   
  4. ENDÜSTRİ EKONOMİSİ 
  • Oyun Teorisi
  • Oligopol Teorisi
  • Rekabet ve Giriş Engeli
  • Piyasa Yapısı: Tekelci ve Tam Rekabetçi Piyasa Modelleri
  • Batık Maliyetler
  • Farklılaştırılmış Ürünler
  • Reklam ve Firma Değeri- Araştırma Geliştirme
  • Piyasalarda Dikey İlişki
  • Fiyat Farklılaşmaları
  • Birleşmeler ve Devrolmalar
  • Regülasyon ve Tekel
  • Kamu Politikaları ve Özelleştirme
   
  5. FAYDA- MALİYET ANALİZİ
  • Yatırım projelerinin değerlendirilmesi
  • Kamu Yatırım Projelerinde
  • Proje Değerlendirme Teknikleri
  • İskonto Oranı
  • Gölge Fiyat Kavramı
  • Risk ve Belirsizlik durumları
   
  6. ENERJİ EKONOMİSİ
  • Enerji Ekonomisine Giriş Enerji Üretim ve Tüketim Trendleri
  • Enerji Ekonomik Verimlilik ve Büyüme İlişkisi
  • Enerji Ekonomisinin Temel Prensipleri: Enerji Arz ve Talep Teorisi, Enerji Talebi Ölçümü
  • Enerji Transformasyonu, Teknolojik Yapı ve Enerji Talebi İlişkisi
  • Birincil Enerji Endüstrileri: Dünya Petrol Piyasası 
  • Birincil Enerji Endüstrileri: Doğalgaz ve Kömür
  • Enerji Türev Piyasaları: Future, Opsiyon, Swap
  • İkincil Enerji Endüstrisi: Elektrik Piyasası
  • Alternatif Enerji Kaynakları: Nükleer Enerji
  • Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Çevre
  • Türkiye Enerji Piyasası ve Düzenlemeler
  • Vergilendirme ve Enerji Politikaları
   
  7. İSTATİSTİK II
  • Durağan ve durağan olmayan seriler
  • ARMA modelleri
  • GARCH modelleri
  • Eşanlı yapısal denklemler
  • VAR modelleri
  • Eş bütünleşim ve hata düzeltme modelleri
  • Kesikli bağımlı değişken modelleri: Probit, Logit ve Tobit)
   
  8. SEMİNER II

İktisat ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |