Sosyoloji Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Üniversitesi - Beyazıt ve Vezneciler Kampüsü

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Sosyoloji Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Fatih - İstanbul

 • Program tanımları
  • PROGRAMIN ADI
              SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI
   
  • PROGRAMIN TÜRÜ         
        YÜKSEK LİSANS
   
  • PROGRAMIN YÜRÜTÜCÜSÜ
              Bilim Dalı Başkanı          : -
              Anabilim Dalı Başkanı   :    Prof. Dr. Korkut Tuna
   
  • PROGRAMIN İLİŞKİLİ OLDUĞU BÖLÜM VE FAKÜLTE  
   
  SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI / EDEBİYAT FAKÜLTESİ
   
              Anabilim Dalı Başkanı     :    Prof. Dr. Korkut Tuna
              Fakülte Dekanı                :    Prof. Dr. Korkut Tuna
   
  OKUTULAN DERSLER VE İÇERİKLERİ
   
  1.       SEMİNER
  Seminer derslerinde öğrenciler ilerideki tez çalışmalarında destek olacak, yol gösterecek çalışmalar yapılmaktadır
   
  2.       MODERNLİĞİN KA YNAKLARI -I
  Modernliğin kaynaklan, Rönesans ve Reform dönemi insan, toplum, siyaset anlayışları toplumlararası ilişkiler bağlamında ele alınmakta, özellikle siyasi süreçler merkeze alınarak modern düşüncenin gösterdiği özellikler tartışmaya açılmaktadır.
   
  3.       METİN ÇÖZÜMLEME
  Bu derste, yüksek lisans öğrencilerine öncelikle metin okuma, metinle ilişki kurma ve metinden yararlanma biçimi sorunu tanıtılmaktadır. Bu çerçevede metin okuma, yorumlama ve çözümleme/analiz etmeye yönelik sosyal bilimlerde karşımıza çıkan değişik yaklaşım biçimleri tanıtılmaktadır. Daha sonra örnek metinler üzerinde öğrenciler uygulamalar yapmaktadır.
   
  4.       TÜRK İKTİSAT TARİHİ
  Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti ekonomik ve sosyal olaylarının tarihi araştırılarak tartışılır.
   
  5.       BİLİM SOSYOLOJİSİ
  Bilimsel bilginin ortaya çıkışı, önemi ve üniversitelerde kurumlaşması tanıtılmaktadır.
   
  6.       BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAZIM TEKNİKLERİ
  Yüksek Lisans çalışması yapacak öğrencilere bilimsel çalışmalarını sürdürmeleri sırasında karşılaştıkları teorik ve pratik sorunlar anlatılmakta ve sosyolojik bir çalışmanın ortaya çıkışının sağlayan bilimsel çerçeve verilmeye çalışılmaktadır
   
  7.       TOPLUM VE DEVLET TEORİLERİ
  Antik çağdan günümüze dek Batı siyaset felsefelerinin gelişimi ve siyasi düşüncesinin belli başlı özellikleri üzerinde değerlendirmeler yapılmaktadır. Platon, St. Augustinus, Thomas Campanella, Machiavelli, Aquinolu Thomas, Karl Marx vb. gibi düşünürlerin siyasi görüşlerine yer verilmektedir.

  8.       MODERNLİĞİN KA YN AKLARI - II
   
  Modernliği hazırlayan tarihi süreçler bağlamında burjuva devrimleri ve modern devletin doğuşu, Aydınlanma düşüncesi ve Fransız ihtilali ele alınmaktadır.
   
  9.       OSMANLI İKTİSAT TARİHİ
   
  Osmanlı İktisadi dünya görüşünün ilkeleri; bu ilkelere dayanarak oluşan ekonominin gelişme derecesi, değişme potansiyelleri ve parametreleri ile XIX. Yüzyılda meydana gelen köklü değişimlerin ana nitelikleri.
   
  •       PROGRAMIN AMAÇ KAPSAM VE TARİHÇESİ
  Sosyoloji, XIX. yüzyılda Batı'da ortaya çıkmış bir bilim dalıdır. Toplum bilimleri arasında kendisine önemli bir yer edinen sosyoloji, bir bilgiye göre 1912'de, ulaşılabilen Fakülte kayıtlarına göre ise 1914 yılında, Fakültemizde büyük Türk sosyologu Ziya Gökalp tarafından kurulmuştur.
  Bu tarihten, Sosyoloji Bölümümüzün Türkiye'nin en eski bölümü olmakla kalmayıp, E. Durkheim'm Fransa'da ilk sosyoloji bölümünü 1913 yılında açtığı göz önüne alınırsa, dünya ölçeğinde bir ayrıcalığa sahip olduğu anlaşılmaktadır.

  Toplum ve toplum olaylarının anlaşılması ve açıklanması çabası sonucu ortaya çıkan sosyoloji, bu çabalarından elde edilen bilgilerden çeşitli alan ve konularda yararlanmayı amaçlamaktadır.
  Lisans Üstü ders programında öncelikle Türkiye'nin sorunlarının belirlenmesi ve çözümlenmesi için ne gibi bir yol izlenmesi gerektiği konuları üzerinde durulmakta, çözüm için Türkiye'nin sahip olduğu imkan ve zenginlikler belirtilmeye çalışılmaktadır.
   
  Bölümde öğrenim, bir yanda sağlam bir tarih, özellikle Türk tarihi, öte yanda temel matematik bilgileri gerektirmektedir. İletişim, kamu yönetimi, insan kaynakları gibi alanlarda çalışacakların sosyoloji Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi almış olmaları tercih edilmektedir. Bunun yanında kamu ve özel sektörde yönetici ya da uzman araştırıcı olarak çalışma imkanlarına sahiptirler.
   

Sosyoloji ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |