Genel Sosyoloji ve Metodoloji Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Genel Sosyoloji ve Metodoloji Doktora Programı - Kurumda - Maltepe - İstanbul

 • Program tanımları
  GENEL SOSYOLOJİ VE METODOLOJİ PROGRAMI

  Doktora Programı Ders İçerikleri


  1. YARIYIL


  TOPLUMSAL VE POSTMODERNİST YAKLAŞIMLAR
  T3, Kredi 3, ECTS 10

  Amaç/İçerik: Postmodernizm kavramı daha 1960'lı yıllarda Amerikalı soyut
  ekspresyonizm içinde adı anılan Robert Rauschenberg'in resimlerindeki kolajlarla
  birlikte plastik sanatlarda anılmaya başlar. Toynbee'nin tarihçiliği, modernizmin yerine
  postmodernizmin geldiği iddialarını da taşımaktadır. Asıl tartışma 1979 yılında Jean-
  François Lyotard'ın "Postmodern Durum" adlı kitabıyla başlar. Lyotard'ın iddiası
  aslında ideolojilerin ve üst-söylemlerin sonuna gelindiği tezidir. Yani; Marksizm,
  Hıristiyanlık ve Aydınlanma gibi insanlığın kurtuluşu üzerine kurulu olan söylemlerin
  meşruluk krizinden söz eden Lyotard, yeni telematik ve enformatik çağıyla birlikte
  hem sosyal durumun hem de teknoloji sayesinde üretim ilişkileri üzerine kurulu bir
  anlayışın sonuna gelindiğinin haberini vermektedir.
  Bu derste postmodernizm kavramının politik ve sanatsal izlekleri üzerinde durulacaktır. “Toplumsal ve Postmodernist yaklaşımlar” dersinde Türkiye açısından postmodernizmin çerçevesini de tartışılacaktır.
  Değerlendirme Yöntemleri: Dönem sonu ödevi
  Önerilen Kaynaklar:
  - Ali Akay, Postmodernizm, Leyla ile Mecnun Yayıncılık / Epokhe Dizisi, 2005
  - Ali Akay, Eugene W. Holland, J.L. Beller, Michael Hardt, Paul Patton, S.J. Arnott;
  Gilles Deleuze'de Toplum ve Denetim, Çeviren: Barış Başaran, Bağlam Yayınları;
  İstanbul, 2005
  - Ali Akay, Kapitalizm ve Pop Kültür, Bağlam Yayınları; İstanbul, 2002
  - Ali Akay Tekil Düşünce, Afa Yayınları; İstanbul, 1999
  - Ali Akay, Kıvrımlar 1990'larda Plastik Sanatlar, Bağlam Yayınları, İstanbul, 1996
  - Ali Akay, Postmodern Görüntü, Bağlam Yayınları; İstanbul 1997
  - Ali Akay, Iktidar ve Direnme Odaklari, Bağlam Yayınları; İstanbul, 1985
  Dersin Sorumlusu: Prof. Dr. Ali AKAY

  KENT VE MEKANIN TOPLUMSAL ÜRETİMİ
  T3, Kredi 3, ECTS 10

  Amaç/İçerik: Bu derste önce kent ve mekanın toplumsal üretimi üzerine olan
  kuramların genel bir özeti yapıldıktan sonra, 4-5 seçilmiş kent ve mekan üzerine
  çalışma seminerde detaylı bir şekilde incelenecektir. Amaç öğrencilerin kent ve
  mekan üzerine olan kuramları öğrenirken, bu kuramsal yaklaşımların nasıl araştırma
  projesine uyarlanabileceğini sorgulamaları. Seminerin ana sorusu “kent ve mekanı
  nasıl sosyolojik bir araştırmanın konusu yapabiliriz?” olacaktır.
  Değerlendirme Yöntemleri: Dönem sonu sunulacak proje ve derslerdeki tartışmalara
  katılım
  Önerilen Kaynaklar:
  - LEFEBVRE, Henri, The Production of Space
  Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Yıldırım ŞENTÜRK

  MEKAN VE TOPLUM
  T3, Kredi 3, ECTS 10

  Amaç/İçerik: Mekan kavramı ve onun üzerine yapılan son dönemlerdeki tartışmalar
  modernite ve post-modernite tartışmalarının önemli bir parçası halini aldı. Mekan
  kavramı Batı felsefesi geleneği içinde hep bulunmuş anacak M. Foucault’un da
  belirttiği gibi hep ölü, sabit, diyalektik olmayan olarak değerlendirilmiştir. Bu bağlamda
  dersin temel amacı mekan, toplum ve kimlik ilişkisine eleştirel bir bakışla
  yaklaşmaktır. Dersin içinde felsefeden sosyolojiye birçok disiplinde gerçekleşen
  mekan üzerine tartışmalar ele alınacak ve Simmel, Lefebvre, Foucault, Deleuze, Soja
  gibi isimlerin mekan üzerine tartışmaları değerlendirilecektir.
  Değerlendirme Yöntemleri: Yarıyıl sonu ödev değerlendirmesi.
  Önerilen Kaynaklar:
  - Soja, W. E. Postmodern Geographies, Verso, 1989 (p.10-42)
  - Shelds, R. Places on the Margin, Poutledge, 1991 (p. 29-58)
  - Benko, G. 'Modernity, Postmodernity and Social Sciences', in Benko, G., U.
  Strohmayer (ed.) Space and Social Theory, Blackwell, 1997 (p.1-44)
  - Simmel, G. 'Metropolis and Mental Life', in Thompson, K., J. Tunstall (ed.)
  Sociological Perspectives, Penguin Books 1971(p.83-91)
  - Sennett, R. The Conscience of the Eye, W.W. Norton & Company, 1992 (p.189-
  202)
  - Frisby, D., Cityscapes of Modernity, Polity 2001 (p.21-51/100-158)
  - Soja, W. E., Thirdspace, Blackwell 1996 (p.26-47)
  - Lefebvre, H. Writings on Cities, Blackwell 1996 (p.86-110/185-202)
  - Lefebvre, H. The Production of Space, Blackwell 1991 (p.1-67)
  - Lefebvre, H. 'Space and The State', in Brenber, N. (et al) (ed.) State/Space,
  Blackwell 2003 (p.84-100)
  - Lash, S., Urry, J. Economies of Signs and Space, Sage 1994
  Dersin Sorumlusu: Doç. Dr. İ. Emre IŞIK

  SAĞLIK SOSYOLOJİSİ
  T3, Kredi 3, ECTS 10

  Amaç/İçerik: Sağlık Sosyolojisi kavramı;
  Sağlık Sosyolojisinin gelişimi;
  Kültür ve Sağlık tanımı;
  Kültür ve Sağlık ilişkisi;
  Sağlığı etkileyen kültürel ve sosyo-ekonomik faktörler;
  Sağlıkta eşitsizlik
  Değerlendirme Yöntemleri: Yarıyıl sonu ödev değerlendirmesi /Yazılı sınav
  Önerilen Kaynaklar:
  - KASAPOĞLU, Aytül, Sağlık Sosyolojisi, Ankara: Sosyoloji Derneği Yayınları,
  1999.
  - BELEK, İlker, Sınıf, Sağlık, Eşitsizlik, İstanbul: Sorun Yayınları, 1998.
  - Toplum Bilim Dergisi, Sayı:13, Sağlık Sosyolojisi Özel Sayısı, 2001.
  Değerlendirme Yöntemleri: Yarıyıl sonu ödev değerlendirmesi.
  Önerilen Kaynaklar:
  Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Aylın DİKMEN ÖZASLAN

  GÖRSEL ÇALIŞMALAR I
  T3, Kredi 3, ECTS 10

  Amaç/İçerik: Bu derste öncelikle pozitivist bilimlerin temel argümanlarına ve
  araştırma yöntemlerine ilişkin eleştirel bir giriş yapılacaktır. Ardından disiplinlerarası
  çalışmaların olanakları ve sınırları tartışılacaktır. Bu tartışmalar temel alınarak, sosyal
  yaşamın görsel boyutlarına odaklanan teorik ve metodolojik yaklaşımlar
  sorunsallaştırılacaktır.
  Değerlendirme Yöntemleri: Yarıyıl sonu ödev değerlendirmesi.
  Önerilen Kaynaklar:
  - ÇAKIR, Serpil ve Necla Akgökçe (der.), Kadın Araştırmalarında Yöntem, Sel
  Yayınları, İstanbul, 1995
  - FOUCAULT, Michel, Bilginin Arkeolojisi, Birey Yayıncılık, İstanbul, 1999
  - GULBENKIAN KOMİSYONU, Sosyal Bilimleri Açın, Metis Yayınları, İstanbul,
  1998
  - Defter ve Toplum ve Bilim Dergileri Ortak Çalışma Grubu, Sosyal Bilimleri
  Yeniden Düşünmek, Metis Yayınları, İstanbul, 1998
  - PROSSER, Jon (der.), Image-Based Research, Falmer Press, London, 1998
  Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Gamze Toksoy

  TOPLUMSAL BELLEK ÇALIŞMALARI
  T3, Kredi 3, ECTS 10

  Amaç/İçerik: Bu ders çağdaş toplumlardaki “bellek” ile ilgili olguları anlamaya ve
  analiz etmeye yarayan temel kavramları konu alır. Maurice Halbwachs tarafından
  geliştirilen “Kolektif bellek”, “toplumsal bellek”, “belleğin toplumsal çerçeveleri” gibi
  kavramlardan hareketle şimdiki zamana bağlı olarak toplumsal belleğin nasıl yeniden
  kurulduğu tartışılacaktır. “Tarih” ve “bellek” arasındaki ilişkiler bu bakış açısıyla
  incelenecektir. Bireysel ve kolektif kimliklerin bellek üzerine çalışmadan nasıl
  beslendikleri konusuna da değinilecektir. Ailesel bellek, dinsel bellek, travmatik
  olaylar belleği, ulusal bellek, siyasi bellek gibi özel örneklerden hareketle “belleğin” ve
  “unutmanın” toplumsal kullanımı sorunsalı dersin temel tartışma eksenini
  oluşturacaktır. Teorik zorunlu okumalara ve katılımcıların ilgi alanlarına göre
  düzenlenen kaynakçaya ek olarak, konulu film ve belgesel gibi görsel malzeme
  katılımcıların ilgi alanları doğrultusunda sunulacaktır.
  Değerlendirme Yöntemleri: Dönem sonunda sunulacak ödev
  Önerilen Kaynaklar:
  - Augé Marc, Les formes de l’oubli, Paris, Payot, coll. Manuels, 1998. (150/Aug)
  - Bastide Roger, « Mémoire collective et sociologie du bricolage », extrait de
  l’année sociologique, 3ème série, vol. 21, 1970.
  - Assmann Jan, Kültürel Bellek, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2001
  - Halbwachs Maurice, Les cadres sociaux de la mémoire (1925), Albin Michel,
  Coll. Bibliothèque de l‚évolution de l‚humanité, 1994.
  - Halbwachs Maurice, la mémoire collective, Albin Michel, Coll. Bibliothèque de
  l’évolution de l‚humanité, 1997.
  - Halbwachs Maurice, On Collective Merory, The University of Chicago Press,
  1992
  - Jacoby Russell, Belleğini yitiren toplum, Ayrıntı yayınları, 1996
  - Hervieu-Léger Danièle, La religion pour mémoire, Paris, Cerf, 1993.
  - Nora Pierre, Hafıza Mekanları, Dost kitabevi yayınları, 2006
  Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Derya FIRAT

  EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ I
  T3, Kredi 3, ECTS 10

  Amaç/İçerik: Bu ders estetik ve edebiyat teorilerini, edebi metinlerin doğasını ve
  toplumla ilişkisini tartışacaktır. Dersin amacı Cervantes, Proust, Kafka, Beckett gibi
  yazarların metinleri ve realizm, ekspresyonizm gibi edebiyat teorileri üzerinden edebi
  türleri değerlendiremktir.
  Değerlendirme Yöntemleri: Ödev
  Önerilen Kaynaklar:
  - Berna Moran, Edebiyat Kuramları ve Eleştiri, İletişim Yayınları, İstanbul,
  2004.
  - Jale Parla, Don Kişot’tan Günümüze Roman, İletişim Yayınları,
  İstanbul, 2003.
  - Roland Barthes, Yazının Sıfır Derecesi, Metis Yayınları, İstanbul, 2006.
  - Franz Kafka, Bütün Eserleri, Cem Yayınevi, İstanbul, 2006.
  Öğretim Üyesi: Yrd. Doç. Dr. Sibel Yardımcı

  KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR I
  T3, Kredi 3, ECTS 5

  Amaç/İçerik: İngiltere’de Birmingham Kültürel Çalışmalar Merkezi’nde ortaya çıkarak
  yayılan Kültürel Çalışmalar yaklaşımının temsil nitelikli kaynaklarının okunması
  aracılığıyla, bu alana bir giriş yaparak alanı haritalamaktır. Dersin perspektifi,
  Birmingham merkezinde ortaya konan ilk projenin mirasını temel alır. Anılan kalkış
  noktasıyla ders her yıl başka boyutlar üzerinden işlenmektedir (Kamusal alan,
  edebiat, gündelik hayat...).
  Değerlendirme Yöntemleri: Okuma, tartışma ve sunuşlarla örülen ders sürecine
  katılımın niteliğinin; makalelerin toplandığı bir özet-dosyasının ve Türkiye üzerine
  araştırmaya yönelik bir proje tasarımının değerlendirilmesine dayanacaktır.
  Önerilen Kaynaklar:
  - Lawrence Grossberg vd. (ed.), Cultural Studies, London, Routledge, 1992.
  - C.Nelson vd. (der.), Marxizm and The Interpretation of Culture, London,
  McMillan, 1988.
  - Elizabeth Long, From Sociology to Cultural Studies, Oxford, Blackwell,
  1997.
  - E.P. Thompson, İşçi Sınıfının Oluşumu, İstanbul, Birikim Yayınları, 2004.
  - Meral Özbek (der.), Kamusal Alan, Hil Yayınları, 2004.
  Dersin Sorumlusu: Doç. Dr. Meral ÖZBEK

  KÜRESELLEŞME VE SORUNLARI
  T3, Kredi 3, ECTS 10

  Amaç/İçerik: Yüksek lisans öğrencileri için tasarlanmış haftada üç saat kredili ders ve
  tartışma. Sanayileşme ve küreselleşmenin hızla büyüyen kentsel mekanlara etkileri
  irdelenmektedir. Özellikle de toplumsal yaşamda, toplumsal, kurumsal yapılarda
  dönüşüme neden olan etken ve koşullar üzerine odaklanılmaktadır. Derste kent
  insanının karşılaştığı yoksulluk, yabancılaşma ve şiddet gibi temel toplumsal sorunlar
  ele alınarak incelenmektedir. Öğrencilerin bir dönem ödevi hazırlama sorumluluğu
  vardır.
  Değerlendirme Yöntemleri: Yarıyıl sonu ödev değerlendirmesi
  Önerilen Kaynaklar:
  - KEYDER, Çağlar, İstanbul: Küresel ve Yerel Arasında, İstanbul: Metis
  Yayınları, 2000.
  - ULAGAY, Osman, Quo Vadis, Ankara: Vadi Yayınları, 1999.
  - MANİSALI, Erol, Türkiye ve Küreselleşme, İstanbul: Derin Yayınları, 2002.
  Dersin Sorumlusu: Prof. Dr. Esin KÜNTAY

  2.YARIYIL

  TOPLUMSAL DEĞİŞME SORUNLARI
  T3, Kredi 3, ECTS 10

  Amaç/İçerik: Doktora öğrencileri için tasarlanmış üç saat kredili ders ve tartışma.
  Derste temel toplumsal değişmeler ve kavramlar incelenmektedir. Özellikle ülkemiz
  çağdaş kent yaşamındaki değişmelere ağırlıklı olarak yer verilecek son yıllarda
  dönüşümü hızlandıran süreçler üzerine odaklanılacaktır. Ders toplumsal değişmenin
  neden olduğu sosyal problemleri incelemede analitik düşünceyi kullanıp
  geliştirilmesini sağlayacaktır. Alan çalışmalarına ağırlık verilecektir.
  Değerlendirme Yöntemleri: Yarıyıl sonu ödev değerlendirmesi.
  Önerilen Kaynaklar:
  - ÖZDEK, Yasemin, Uluslararası Politika ve İnsan Hakları, İstanbul: Öteki
  Yayınları, 2002.
  - GÜMÜŞOĞLU, Firdevs (der.), Kent ve İnsan, İstanbul: Bağlam Yayınları,
  2002.
  - ÖZDEK, Yasemin (der.), Yoksulluk, Şiddet ve İnsan Hakları, Ankara:
  TODAİE, 2002.
  Dersin Sorumlusu: Prof. Dr. Esin KÜNTAY

  KALKINMA SOSYOLOJİSİ
  T3, Kredi 3, ECTS 5

  Amaç/İçerik: Büyüme ve kalkınma, sosyal ve ekonomik kalkınma, yapısal değişim
  teorileri, yapısal değişim ve kalkınma, kalkınmakta olan ülkeler ve Türkiye’de yapısal
  değişim.
  Değerlendirme Yöntemleri: Yarıyıl sonu ödev değerlendirmesi
  Önerilen Kaynaklar:
  - MUŞLU, Ayşe, Ders Notları.
  Dersin Sorumlusu: Doç.Dr. Ayşe MUŞLU

  SOSYOLOJİDE GÜNCEL TARTIŞMALAR
  T3, Kredi 3, ECTS 10

  Amaç/İçerik: Bu derste görsel kültürden kent çalışmalarına, biosiyaset ve egemenlik
  tartışmalarına kadar farklı konulara eğilen metinler ile Giorgio Agamben, Pierre
  Bourdieu, Jean Baudrillard, Judith Butler gibi 20. yy. düşünürleri ele alınmaktadır.
  Değerlendirme Yöntemleri: Yarıyıl sonu ödev değerlendirmesi.
  Önerilen Kaynaklar:
  - Foucault, Michel (2000) Hapishanenin Doğuşu, İstanbul: İmge.
  - Schmitt, Carl (2005) Siyasi İlahiyat, Ankara: Dost.
  - Agamben, Giorgio (2001) Kutsal İnsan. Egemen İktidar ve Çıplak Hayat, İstanbul:
  Ayrıntı.
  - Bauman, Zygmunt (1997) Modernite ve Holocaust, İstanbul: Sarmal Yayınevi.
  - Foucault, Michel (2003) Cinselliğin Tarihi, İstanbul: Ayrıntı
  - Butler, Judith (1998) "Toplumsal Cinsiyet Yanıyor", Defter, sayı: 34.
  Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Sibel YARDIMCI

  GEÇ OSMANLI TARİHİ
  T3, Kredi 3, ECTS 10

  Amaç/İçerik: Dersin amacı geç dönem Osmanlı Tarihi’ni değişik açılardan ele
  almaktır. Söz konusu dönemin önemli olaylarını sorgulayıcı bir tutumla gözden
  geçirmek ve öğrencilerin kendi doğrularını kendilerinin bulmasına yardımcı olmaktır.
  Burada belirli bir dönemin tarihini etraflıca gözden geçirmek yerine çağdaş tarih
  araştırmaları yönteminin nasıl uygulanabileceği üzerinde durulmaktadır.
  Değerlendirme Yöntemleri: Yarıyıl sonu ödev değerlendirmesi.
  Önerilen Kaynaklar:
  - UZUNÇARŞILI, İsmail Hakkı, Osmanlı Devletinde Merkez ve Bahriye
  Teşkilatı, Ankara, 1984.
  Dersin Sorumlusu: Prof. Dr. Filiz ÖZER

  TÜRK MODERNLEŞMESİNE SOSYOLOJİK YAKLAŞIMLAR
  T3, Kredi 3, ECTS 10

  Amaç/İçerik.Türkiye’de modernleşme hedefi, Osmanlı İmparatorluğu’nda başlayıp
  Cumhuriyet Türkiye’sine ve günümüze kadar farklı boyutlarla tartışılan bir konu
  olmuştur. Bu derste Türkiye’deki modernleşme tartışmalarının tarihini incelemek
  yerine kurumsallaşmış sosyoloji ile birlikte yapılan tartışmalar, bu tartışmalara
  sosyoloji düşünürlerinin nasıl yaklaştıkları ve önerileri tartışılacaktır. Ziya Gökalp,
  Prens Sabahattin, H. Ziya Ülken, Niyazi Berkes v.b. gibi düşünürlerin fikirleri
  incelenecektir.
  Değerlendirme Yöntemleri: Yarıyıl sonu ödev değerlendirmesi
  Önerilen Kaynaklar:
  - PARLA Taha , Ziya Gökalp, Kemalizm ve Türkiye'de Korporatizm, İletişim
  Yayınları, İstanbul, 1993.
  -KAYALI Kurtuluş, Türk Düşünce Dünyasının Bunalımı, , İletişim Yayınları,
  İstanbul, 2000.
  - KAYALI Kurtuluş, Türk Düşünce Dünyasında Yol İzleri, İletişim Yayınevi; 2001.
  - BERKES Niyazi, Türkiye'de Çağdaşlaşma, Doğu-Batı Yayınları.
  - KAÇMAZOĞLU H. Bayram, Türk Sosyoloji Tarihi Üzerine Araştırmalar Öncüleri ve
  Temelleri Çerçevesinde Yaklaşımlar, , Birey Yayıncılık; Aralık 1999.
  Dersin Sorumlusu: Yrd.Doç.Dr. Çağlayan Kovanlıkaya

  KÜLTÜREL ÇEŞİTLİLİĞİN SİYASETİ
  T3, Kredi 3, ECTS 10

  Amaç/İçerik: Bu deste çokkültürcülük tartışmaları ele alınarak, bu alandaki literatür ve
  uygulamalar incelenecektir. Kuzey Amerika, Avustralya ve Avrupa’da gerçekleşen bu
  çerçevede tartışmalar detaylı biçimde değerlendirilecektir.
  Değerlendirme Yöntemleri: Yarıyıl sonu ödev değerlendirmesi/ Yazılı sınav.
  Önerilen Kaynaklar:
  - Geddes, A. (2003) "Migration and the Welfare State in Europe in S. Spencer (ed)
  The Politics of Migration Oxford: Blackwell
  - Kymlicka, W. (2003) "Immigration, Citizenship, Multiculturalism: Exploring the
  Links" in in S. Spencer (ed) The Politics of Migration Oxford: Blackwell
  - Kivisto, P. (2002) Multiculturalism in a Global Society Oxford: Blackwell
  - Kaya, A. (2001). Sicher in Kreuzberg. Biefeld: Transcript
  Dersin Sorumlusu: Doç. Dr. İ. Emre IŞIK

  SİYASİ VE TOPLUMSAL DÜŞÜNCELER TARİHİ
  T3, Kredi 3, ECTS 10

  Amaç/İçerik: Bu doktora dersi “ideolojik” üstyapı ile iktisadi altyapı arasındaki ilişkiyi
  konu alan bir araştırma niteliğini taşımaktadır. Bu çerçevede “ideoloji”, bireylerin
  gündelik yaşamlarını anlamlandırmalarına işaret etmesi açısından belirli bir anlamda
  kullanılmaktadır. K.H. Marx’ın Grundrisse ve Kapital metinleri, diğerlerinin yanında,
  bu ders için öngörülen ana metinlerden ikisidir.
  Değerlendirme Yöntemleri: Yarıyıl sonu ödev değerlendirmesi.
  Önerilen Kaynaklar:
  - Marx, K.H., Grundrisse
  - Marx, K.H., Kapital
  Dersin Sorumlusu: Doç. Dr. Türker ARMANER

  ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ
  T3, Kredi 3, ECTS 10

  Amaç/İçerik:
  Sanayi ve iş ortamında insanın eğitimi ve mesleğe yöneltilmesi, güdülenmesi ve
  verimliliğin arttırılması, çalışma yaşamının kalitesini geliştirme, işletmelerde stres ve
  iş kazaları, çalışanların ruh sağlığı ve güvenliği, işletmelerde toplam kalite yönetimi.
  Değerlendirme Yöntemleri: Yarıyıl sonu ödev değerlendirmesi
  Önerilen Kaynaklar:
  - OSMAY, Nüvit, İnsan Mühendisliği, İstanbul: Alfa Yayınları, 2002.
  - ÖZGÜVEN, Ethem, Endüstri Psikolojisi, İstanbul: Pdrem Yayınları, 2003.
  - SABUNCUOĞLU, Zeyyat, Çalışma Psikolojisi, Bursa: Uludağ Üniversitesi
  Yayınları, 2002.
  Dersin Sorumlusu: Prof. Dr. Müzeyyen Güler

  ULUSAŞIRI ÇALIŞMALAR
  T3, Kredi 3, ECTS 10

  Amaç/İçerik: Ulusaşırı Toplumsal Çalışmalar (transnational studies), toplumsal
  olguların şekil almasında, karmaşık, ulusaşırı ilişkilerin ve bağlantıların rolünü
  irdelerken, günümüz dünyasının oluşumunu tek bir yöne doğru ilerleyen yekpare bir
  süreç olarak görmek yerine, onun farklı toplumsal grupların ve yerlerin müdahalesiyle
  şekillendiğine, bu yüzden de birbiriyle çelişen uygulamaları, süreçleri ve sonuçları da
  içerisinde barındırdığına vurgu yapan çalışmaları içeriyor. Toplumsal pratiklerin
  ulusaşırı yanına vurgu yapmak, mekânın veya sınırların öneminin kalmadığı
  anlamına gelmez. Aksine, insan, eşya, meta, para ve enformasyon başta olmak
  üzere bir çok cismin sınırlar arası dolaştığı bir dünyada, bu cisimlerin dolaşımı, farklı
  toplumsal gruplar, kurumlar ve yerler arasında yeni hiyerarşik ilişkilerin kurulmasını
  sağlıyor. Böyle bir kuramsal çerçeve, küreselleşme çalışmalarının alışılagelmiş
  hatalarını tekrar etmeden, günümüz toplumsal olgularını anlayabilmemiz için
  alternatif bir yaklaşım ve araştırma stratejisi sunuyor.
  Bu ders kapsamında Ulusaşırı Toplumsal Çalışmaları besleyen klasik çalışmalar ve
  temel yaklaşımlar incelenecek ve tartışılacak.
  Değerlendirme Yöntemleri: Yarıyıl sonu ödev değerlendirmesi.
  Önerilen Kaynaklar:
  - POLANYI, Karl, Büyük Dönüşüm: Çağımızın Sosyal ve Ekonomik Kökenleri,
  İletişim Yayınları, 2000.
  - WALLERSTEIN, Immanuel, Dünya Sistemleri Analizleri, Aram Yayınları, 2004.
  - LOOMBA, Ania, Kolonyalizm Postkolonyalizm, Ayrıntı Yayınları, 2000.
  Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Yıldırım ŞENTÜRK

  KÜLTÜREL KİMLİK, ETNİSİTE VE GÖÇ
  T3, Kredi 3, ECTS 5

  Amaç/İçerik: Bu ders çağdaş toplumlardaki Kültürel Kimlik, Etnilerarası İlişkiler ve
  Nüfus Hareketleri ile ilgili olguları anlamaya ve analiz etmeye yarayan temel
  kavramları konu alır. Göç sosyolojisi ve etnilerarası ilişkiler sosyolojisi alanlarındaki
  teorik bilginin yanı sıra bu alanlardaki saha araştırmalarını da konu alacak olan bu
  derste Avrupa’daki göç hareketlerine, Osmanlı’dan günümüze nüfus hareketleri ve
  iskân politikasına, Türkiye’deki iç ve dış göç sürecine, dinsel ve etnik azınlıklara
  değinilecektir. Bütünleşme, asimilasyon, akültürasyon, ulusal mensubiyet ve
  vatandaşlık, kozmopolitizm, çokkültürlülük, diaspora, ayrımcılık ve ırkçılık sorunsalları
  “Kültürel Kimlik, Etnilerarası İlişkiler ve Nüfus Hareketleri” dersinin temel tartışma
  eksenini oluşturacaktır. Teorik zorunlu okumalara ve katılımcıların ilgi alanlarına göre
  düzenlenen kaynakçaya ek olarak, konulu film ve belgesel gibi görsel malzeme
  katılımcıların ilgi alanları doğrultusunda sunulacaktır.
  Değerlendirme Yöntemleri:
  Önerilen Kaynaklar:
  - ABADAN-UNAT, Nermin, Bitmeyen Göç: Konuk İşçilikten Ulus-Ötesi
  Yurttaşlığa, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2002
  - ABOU, Selim, Identité culturelle – relations interethniques et problèmes d’acculturation, Edition Anthropos, 1981
  - ARI, Kemal, Büyük Mübadele, Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul, 1995
  - DÜNDAR, Fuat, Türkiye Nüfus Sayımlarında Azınlıklar, Çiviyazıları Yayınları, İstanbul, 2000.
  - DÜNDAR, Fuat, İttihat ve Terakki’nin Müslümanları İskan Politikası (1913- 1918), İletişim Yayınları, İstanbul, 2001
  - SCHNAPPER, Dominique, Sosyoloji Düşüncesinin Özünde Öteki ile İlişki, Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2005
  Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Derya FIRAT

  GÖRSEL ÇALIŞMALAR II
  T3, Kredi 3, ECTS 10

  Amaç/İçerik: Günlük yaşantımızın kaçınılmaz bir parçası olan görüntüler, sürekli
  değişen ve her geçen gün daha da karmaşıklaşan üretim ve dolaşım biçimleriyle
  yaşadığımız toplumun temel dinamiklerinden biri haline gelmişlerdir. Bu derste,
  görsel malzemelerin sosyal bilimsel düşünce içindeki yeri sorunsallaştırılarak
  görüntülerin sosyal yaşam üzerindeki etkisinin incelendiği araştırma örnekleri
  değerlendirilecektir.
  Değerlendirme Yöntemleri: Yarıyıl sonu ödev değerlendirmesi.
  - Önerilen Kaynaklar: BARTHES, Roland, Camera Lucida, Altıkırkbeş Yayınları,
  İstanbul, 1996
  - BERGER, John, Görme Biçimleri, Metis Yayınları, İstanbul, 2002
  - COLLIER, J.&COLLIER M., Visual Anthropology, University of New Mexico
  Press, Albuquerque, 1986
  Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Gamze TOKSOY

  ETNOGRAFİK ÇALIŞMALAR
  T3, Kredi 3, ECTS 10

  Amaç/İçerik: Atölye tarzında düzenlenmiş olan bu derste, etnografik araştırmalarla
  ilgili kuramsal ve metodolojik yaklaşımlara genel bir giriş yapıldıktan sonra, atölyeye
  katılan her bir öğrencinin araştırma pratiğini geliştirebilecek nitelikta saha çalışmaları
  yapılacaktır.
  Değerlendirme Yöntemleri: Öğrenciler, ders süresince ele alınan konular
  çerçevesinde yapacakları saha araştırmasının değerlendirmesi ile ilgili 10-15
  sayfadan oluşan ödevlerini yazmakla sorumludurlar.
  Önerilen Kaynaklar:
  - KÜMBETOĞLU, Belkıs (2005), Sosyolojide ve Antropolojide Niteliksel Yöntem
  ve Araştırma, Bağlam Yayınları, İstanbul.
  - DENZIN N. & LINCOLN Y. (2000), Qualitative Research, Sage Publication,
  London.
  Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç Dr. Yıldırım Şentürk
  Yrd. Doç. Dr. Gamze Toksoy

  KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR II
  T3, Kredi 3, ECTS 5

  Amaç/İçerik: Dersin amacı, Türkiye'de popüler kültür tartışmalarını ele almak ve dünden
  bugüne bu konuda yazılmış kitap ve makaleleri okuyarak, tartışmaktır. Dersin başında
  dünyada genel olarak kültür ve popüler kültür konusunda geliştirilmiş ana kavram ve
  yaklaşımlar değerlendirilmektedir. Öğrenciler, Türkiye'de bu konuda öne sürülen ana
  görüşleri ve temel kavramların ele alınış tarzlarını karşılaştıran bir makale yazmanın
  yanısıra, ilgilendikleri bir konuda dar kapsamlı bir araştırma yapıp yazmakla
  sorumludurlar. Kültürel Çalışmalar I dersi bu dersin ön gereğidir.
  Değerlendirme Yöntemleri: Yarıyıl sonu ödev değerlendirmesi.
  Önerilen Kaynaklar:
  - WILLIAMS, Raymond, Kültür, İstanbul: İletişim Yayınları, 1997.
  - ELIAS, Norbert, Uygarlık Süreci 1-2, İstanbul: İletişim Yayınları, 1999.
  - MODLESKİ, Tania, Eğlence İncelemeleri, İstanbul: Metis Yayınları, 1999.
  - ÖZBEK, Meral, Popüler Kültür ve Orhan Gencebay Arabeski, İstanbul: İletişim
  Yayınları, 1993.
  - KÜÇÜK, Mehmet (der.), Medya, İktidar, İdeoloji, İstanbul: Ark Yayınları, 1996.
  Dersin Sorumlusu: Doç.Dr. Meral ÖZBEK

  DİNLER SOSYOLOJİSİ
  T3, Kredi 3, ECTS 5

  Amaç/İçerik: Son yıllarda dünyada bir yandan dinsel hareketlerin yükselişi diğer
  yandan klasik dinlerin çatısı altında aradıkları anlamı bulamayan bireylerin yeni
  kutsallıklara, yeni inançlara yönelişleri gündeme gelmeye başladı. Ders öğrencilere
  bir yandan din olgusunu sosyolojik olarak anlamalarını diğer yandan da modernlik ile
  dinin ilişkisini yeniden düşünmelerini sağlayacak kuramsal araçları sunmayı
  hedeflemektedir. Ayrıca inancın bireyselleşmesi, farklılaşması, çoğu kez Hint ve Uzak
  Doğu dinlerinin etkisi altında gelişen yeni kutsallıklarve modernliğin dinsel ürünleri
  üzerinde de durulacaktır.
  Değerlendirme Yöntemleri: Dönem sonu ödevi
  Önerilen Kaynaklar:
  - Durkheim E., Dini Hayatın İlkel Biçimleri, İstanbul, Ataç Yayınları, 2005.
  - Marx K., Engels F., Din Üzerine, Anakara, Sol Yayınları, 2002.
  - Weber M., Sosyoloji Yazılar, İstanbul, İletişim Yayınları, 2005.
  - Wach J., Din Sosyolojisine Giriş, Ankara İlahiyat Fakültesi Yayınları, 1987.
  - Köse A., Milenyum Tarikatları, İstanbul, Truva Yayınları, 2006.
  - Malinowski B., Büyü, Bilim ve Din, İstanbul, Kabalcı Yayınevi, 2000.
  - Corm G., 21. Yüzyılda Din Sorunu, İstanbul, İletişim Yayınları, 2006.
  - Armaner N., Dini Belirtiler, Ankara, Demirbaş Yayınları, 1973.
  Dersin Sorumlusu: Yrd.Doç. İpek MERÇİL

  YİRMİNCİ YÜZYILDA TARİHYAZIMI
  T3, Kredi 3, ECTS 5

  Amaç/İçerik: Bu ders, geç Osmanlı ve modern Türkiye tarihi üzerine bibliyografik ve
  historiyografik düzeyde bir bilgi birikimini hedeflemektedir. Derste belli başlı
  tarihçilerin Osmanlı ve modern Türkiye tarihine de uyarlanabilecek yöntemlerinin
  gözden geçirilmesine ilaveten yirminci yüzyıl boyunca tarihçileri ve tarihçiliği etkilemiş
  tarihyazımına dair temel yaklaşımlar –Annales Okulu, İngiliz Marksist tarihçiler gibiele
  alınacaktır.
  Değerlendirme Yöntemi: Yarıyılsonu ödev değerlendirmesi
  Önerilen Kaynakça:
  ‐ DİRLİK, Arif, Postkolonyal Aura: Küresel Kapitalizm Çağında Üçüncü Dünya Eleştirisi, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, 2005.
  ‐ HAROOTUNIAN, Harry, Tarihin Huzursuzluğu, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, 2006.
  ‐ HAROOTUNIAN, Harry, İmparatorluğun Yeni Kılığı: Kaybedilen ve Tekrar Ele Geçirilen Paradigma, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, 2006.
  ‐ IGGERS, Georg G., Yirminci Yüzyılda Tarihyazımı, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 2003.
  Dersin Sorumlusu: Prof. Dr. Ali AKAY

Sosyoloji ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |