Psikoloji Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Haliç Üniversitesi - Fındıkzade Yerleşkesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Psikoloji Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Fatih - İstanbul

 • Program tanımları

  Psikoloji bölümünce uygulamalı tezsiz yüksek lisans programı 2004-2005 yılında eğitim ve öğretime açılmıştır.

  Psikoloji tezsiz yüksek lisans programı, psikoloji alanında ileri düzeyde ve uygulamalı eğitim vermeyi amaçlamaktadır.

  Tezsiz olarak hazırlanan program, psikolojinin alt alanlarına yönelik temel dersleri (sosyal psikoloji, gelişim psikolojisi, bilişsel psikoloji, klinik psikoloji), bu dersleri destekleyecek seçmeli konuları içeren yan alan derslerini ve öğrencilerin istatistik, araştırma yöntemleri ve test geliştirmede uzmanlaşmalarını sağlayacak ders ve uygulamaları kapsamaktadır.

  Ayrıca programın tamamlanabilmesi için öğrencilerin proje çalışmalarında da başarılı olmaları şarttır.
  Geleceğin meslekleri arasında önemli bir konuma sahip olan psikologların çalışma alanları oldukça fazladır. Kendini geliştirmek ve daha iyi iş olanağı isteyenlerin mutlaka yüksek lisans yapmaları ve uzman olmaları gerekmektedir.

  HALİÇ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜNÜN ÖĞRETİM OLANAKLARI
  • Uzman ve deneyimli öğretim kadrosu
  • Alanla ilgili çeşitli kurumlarda uygulama yapma imkanı
  • Uygulamaya yönelik görüşme odası

  PSİKOLOJİ ANA BİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANDAN MEZUN OLANLAR:
  • Ruh sağlığı alanında hizmet veren klinikler
  • Adli Psikoloji alanı
  • Hastanelerin psikiyatri bölümleri
  • Okul öncesi kurumlar
  • Endüstri alanı
  • Dershaneler
  • Okullardaki rehberlik servisleri
  • Özel eğitim kurumlarında iş bulabilirler
  DERS LİSTESİ
  İleri Bilişsel Psikoloji
  İleri Sosyal Psikoloji
  İleri Gelişim Psikolojisi
  İleri Psikopatoloji
  İleri İstatistik Teknikleri I
  İleri İstatistik Teknikleri II
  Zeka Testleri
  Kişilik Testleri
  Psikoterapi Yaklaşımları I
  Güdülenme ve Heyecan Psikolojisinde Özel Konular
  Klinik Psikolojide Özel Konular
  Gelişim Psikolojisinde Özel Konular
  Sosyal Etkileşimde Bilişsel Süreçle
  Psikoterapi Yaklaşımları II
  Davranışın Psikofizyolojik Temelleri
  Sosyal Psikolojide Özel Konular
  Gelişim Psikolojisinde Araştırmalar
  Uygulamalı Klinik Psikoloji
  Psikanalizde Özel Konular
  Dönem Projesi

  DERS İÇERİKLERİ

  ZORUNLU DERSLER

  PSİ 551 İleri İstatistik Teknikleri:
  Bu dersin amacı, psikoloji alanında yayınlanan bilimsel çalışmaların istatistik analizlerini anlama, küçük çaplı bilimsel çalışmalar yapabilme, bu çalışmaların istatistiksel analizlerini yapabilme ve yorumlama becerisini kazandırmaktır. Ayrıca, istatistiksel analizleri SPSS paket programla yapabilme becerisi kazandırma da hedeflenmektedir. Ders içeriği, Çok Faktörlü ANOVA, Çok Faktörlü MANOVA, Kovaryans Analizi, Çoklu Regresyon Analizi, Non-Parametrik İstatistiksel Tekniklerdir (Mann-Whitney “U” Testi, Wilcoxon Testi, Kruskal Wallis Testi, Freidman Testi, Cohron Testi).

  PSİ 531 İleri Gelişim Psikolojisi :
  Bu dersin amacı, döllenmeden yaşamın sonuna kadar uzanan zaman içinde organizmada ve davranışlarda görülen değişikliklerin incelenmesi ve gelişim kuramları ışığında bu değişikliklerin açıklanmasıdır.

  PSİ 511 İleri Bilişsel Psikoloji:
  Bu derste algı, düşünme, ve bellek gibi konular ele alınacak ve bu süreçler için kritik bir önem taşıyan dil olgusu incelenecektir. Analiz, planlama, yordama ve organizasyon gibi kapasiteler gerektiren becerili davranışların yapılmasında devreye giren süreçler bu dersin kapsamındadır. Deneysel veriler, modeller ve kuramların yanı sıra gündelik yaşamın unsurları üzerinde de durularak kuramsal bilgi ile yaşam deneyimleri arasındaki bağlantıya dikkat çekilecektir.

  PSİ 552 Test ve Ölçek Geliştirme:
  Bu dersin amacı, a)Geçerliği ve güvenirliği yüksek olan yabancı literatürde yer alan bir testin dilsel eşdeğerliliği, adaptasyonu, güvenirlik ve geçerliğini yapabilmek ve b) Psikolojinin herhangi bir alanına ilişkin Türkçe bir ölçek geliştirme, güvenirlik, geçerlik ve norm çalışması yapabilme becerisini geliştirmektir.

  PSİ 521 İleri Sosyal Psikoloji :
  Bu dersin amacı, sosyal psikolojinin temel araştırma konuları olan tutum ve tutum değişimi, uyma ve itaat, kişiler arası çekicilik, sosyal algı ve yükleme kuramı, benlik psikolojisi, saldırganlık, yardımseverlik, grup dinamikleri konularındaki temel literatürü incelemektir.

  PSİ 542 İleri Psikopatolojisi:
  Bu dersin amacı, çocuk ve ergenlerde ruh sağlığının değerlendirilmesi ve yaş gruplarına özgü ruhsal problemlerinin incelenmesidir. Ders kapsamında, temel tanı kategorileri, atipik çocuk psikolojisi, gelişimsel ve sosyal faktörlerin çocuk ruh sağlığına etkisi ile ebeveyn ve çocuklarda danışma ve sağaltım değerlendirilecektir.

  PSİ 555 Zeka Testleri:
  Bu dersin amacı, zihinsel yetileri ölçme ve değerlendirmeye yönelik test uygulama, yorumlama ve raporlama becerilerinin geliştirilmesidir. Ders zeka testlerinin niteliği, tanımı ve işlevi ile Weschler testlerinin temel alındığı uygulamaları ve bu uygulanmaların raporlanmasını içermektedir.

  PSİ 556 Kişilik Testleri:
  Bu dersin amacı, kişiliği ölçme ve değerlendirmeye yönelik test uygulama, yorumlama ve raporlama becerilerinin geliştirilmesidir. Ders dahilinde, Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri ve Rorschach (Exner Sistemi) testlerinin uygulama, yorumlama ve raporlaması yapılacaktır.

  Proje I ve II : Proje dersini alabilmeleri için öğrencilerin İleri İstatistik Teknikleri ve Test ve Ölçek Geliştirme derslerini başarıyla tamamlamış olmaları ön koşuldur.

  SEÇMELİ DERSLER

  PSİ 545 Psikoterapi Yaklaşımları I:
  Bu dersin amacı, klinik psikoloji alanındaki yaygın ekollerin psikoterapiye yaklaşımlarının değerlendirilmesidir. Psikoterapistin rolü, psikoterapide etik ve profesyonel konular, ekollerin tanı, değerlendirme ve sağaltım yöntemleri dersin kapsamını oluşturmaktadır.

  PSİ 546 Psikoterapi Yaklaşımları II
  Psikoterapi Yaklaşımları I’in devamıdır. Bu dersin ön koşulu Psikoterapi Yaklaşımları I’i almış olmaktır.

  PSİ 522 Sosyal Psikolojide Özel Konular:
  Bu derste sosyal psikoloji konusundaki teorik yaklaşımlar son yayınlara ağırlık verilerek tartışılacaktır. Öğrenciler, ilgi alanlarına giren bir konuda araştırma projeleri konusunda çalışacaklardır. Ön koşul: İleri Sosyal Psikoloji

  PSİ 533 Gelişim Psikolojisinde Özel Konular:
  Bu dersin amacı, gelişim psikolojisi alanında seçilmiş bazı konuların daha ayrıntılı bir şekilde incelenmesidir Ön koşul: İleri Gelişim Psikolojisi..

  PSİ 536 Gelişim Psikolojisinde Araştırmalar:
  Bu dersin amacı, gelişim psikolojisi ile ilgili bir alanda gözlem yapmak ve bu gözlemler çerçevesinde belirlenecek bir konuda araştırma gerçekleştirmektir Ön koşul: İleri Gelişim Psikolojisi

  PSİ 547 Uygulamalı Sosyal Psikoloji :
  Bu dersin amacı, sosyal psikoloji teorilerinin sosyal konuların anlaşılmasında ve irdelenmesinde nasıl kullanıldığını incelemektir. Bunun yanısıra, bu teorilerin günlük yaşama nasıl uyarlanacağını irdelemektir. Bu ders kapsamında şiddet, ayrımcılık, stres, iş doyumu, medya gibi konular ele alınacaktır. Ön koşul: İleri Sosyal Psikoloji .

  PSİ 548 Uygulamalı Klinik Psikoloji :
  Bu dersin amacı program dahilinde klinik psikoloji alanında yapılan teorik çalışmaların uygulamalarla desteklenmesidir. Ön koşul: Yetişkin Psikopatolojisi ve Çocuk ve Ergen Psikopatolojisi.

  Psi 512 Davranışın Psikofizyolojik Temelleri
  Bu Dersin amacı, bilişsel işlevlerin, beyindeki alt yapısını tanımak, bilişsel işlevlere ve bunların çeşitli unsurlarına hangi beyin yapılarının ve han mekanizmaların aracılık ettiğini gözden geçirmektir.

  PSİ 523 Sosyal Etkileşimde Bilişsel Süreçler
  Bu ders kapsamında sosyal etkileşimde rol oynayan bilişsel süreçler ele alınmaktadır. Diğer bir deyişle hafıza, dikkat, algı, problem çözme gibi temel bilişsel süreçlerin sosyal bilginin toplanması ve işlenmesinde nasıl kullanıldığı, bireylerin kendilerinin ve etkileşimde bulundukları diğer kişilerin toplum içindeki ve çeşitli sosyal ortamlardaki durumlarını ve davranışlarını nasıl anladıkları/anlamlandırdıkları incelenecektir.

  PSİ 525 Güdülenme ve Heyecan Psikolojisinde Özel Konular
  Bu derste bireyi harekete geçiren ve bu harekete yön veren güdülenme ve heyecan etkenleri ile ilgili spesifik teorik noktalar ele alınacak, "güdülenme ve heyecan" süreçlerinin bireylerin kişilik gelişimi, iş ve sosyal yaşamları ile psikolojik sağlıkları üzerindeki belirleyici özellikleri üstünde durulacaktır.

  PSİ 554 Psikanalizde Özel Konular
  Sigmund Freud'un bazı metinleri şu konuları içerecek şekilde derinlemesine ele alınacaktır; Psikanaliz nasıl doğdu?, Psikopatolojiye bakışı nasıldır?, Nasıl tedavi eder?, Psikanalizin temel kavramları nelerdir?

Psikoloji ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |