Sosyal Yapı ve Sosyal Değişme Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Üniversitesi - Beyazıt ve Vezneciler Kampüsü

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Sosyal Yapı ve Sosyal Değişme Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Fatih - İstanbul

 • Program tanımları
  • PROGRAMIN ADI
   SOSYAL YAPI VE SOSYAL DEĞİŞME BİLİM DALI
  • PROGRAMIN TÜRÜ
   YÜKSEK LİSANS
  • PROGRAMIN YÜRÜTÜCÜSÜ
   Bilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Mustafa E. ERKAL
   Anabilim Dalı Başkanı: ---
  • PROGRAMIN İLİŞKİLİ OLDUĞU BÖLÜM VE FAKÜLTE
   SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

   Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Mustafa E. ERKAL
   Enstitü Müdürü: Prof. Dr. Targan ÜNAL
   
  • OKUTULAN DERSLER VE İÇERİKLERİ
   
  1.       İKTİSAT SOSYOLOJİSİ
  Ders İçeriği:
  İktisatla Sosyolojiyi birleştiren, iktisadi konulara sosyal ve kültürel boyutu da dahil eden bir anlayışla bu ders yürütülmektedir. İktisat Sosyolojisinin mahiyeti,   İktisat ve Sosyolojiden farkları , zihniyetin rolü, iktisadi insan , iktisadın mantıki-rasyonel olan ve olmayan yanları , iktisat sosyolojisine katkısı olan düşünürler, iktisadi doktrinler, kültür-iktisat ilişkileri, iktisadın ahlak dünyası, sınırlı rasyonellik, iktisadi buhranların sosyal sorunları ele alınmaktadır.  
  2.       SOSYAL YAPI VE TÜRKİYE�NİN SOSYAL YAPISI
   Ders İçeriği:  
  Sosyal yapıya kuramsal çerçeveden bakılırken Türkiye'nin sosyal yapı özellikleri de ele alınarak konu somutlaştırılmaktadır. Nüfus, tabakalaşma, fiziki ve kültürel yapı üzerine durulmaktadır.
   
  3.       SOSYAL DEĞİŞME
  Ders İçeriği:
  Değişme hem teorik , hem de pratik açıdan ele alınmaktadır. Değişme modelleri,   değişmeyi etkileyen faktörler, değişme tipleri, çağımızın bazı önemli değişmeleri, değişme-kültür ilişkileri, küreselleşme ve değişme konuları ele alınmaktadır.
   
  4.       İKTİSADA GİRİŞ   I
  Ders İçeriği:
  Ekonomi Kelimesinin Tarihsel Gelişim Süreci ve Anlamı / İktisat Bilimi'nin Doğuşu ve Önemi, İktisadi Düşüncenin Evrimi / İktisadi Ekollerin Tarihsel Gelişimi / Ekonomik Kavramlar / Ekonomi Biliminin Ana Başlıkları, Ana ve Alt Dallar / Fiyat Teorisi Kavramı / Fiyat Teorisi'nin Kapsadığı Konular / Marjinal Fayda / Marjinal Ürün Kavramları / Arz  Talep / Arz - Talep Kaymaları / Elastikiyet Kavramı / Piyasalar  Piyasa Türleri / Piyasaların İşleyiş Mekanizması / Rekabet Piyasaları / Eksik Rekabet Piyasaları / Firma Gelirleri / Firma Maliyetleri / Firma Dengesi / Farklı Piyasa Türlerinde Firma Dengesi / Makro İktisadın Konu Başlıkları / Makro İktisadın İktisat Teorisi İçindeki Yeri ve Önemi / Ekonomik Güç.
   
  5.       MODERNLİĞİN KAYNAKLARI   I
  Ders İçeriği:
  Modernliğin kaynakları, Rönesans ve Reform dönemi insan, toplum, siyaset anlayışlarının toplumlararası ilişkiler bağlamında ele alınmakta, özellikle siyasi süreçler merkeze alınarak modern düşüncenin gösterdiği özellikler tartışmaya açılmaktadır.
   
  6.       SOSYOLOJİK AÇIDAN KÜRESELLEŞME
  Ders İçeriği:
    Bu derste küreselleşmenin ne olduğu ve küreselleşmenin tarihi gelişimi üzerinde durulacaktır. Küreselleşme ve globalizm/ Küresel düşünmek/ Modernlik ve toplumların evrimi/ Küreselleşmenin başlangıcı/ kapitalist modernlik/ 1945 sonrası değişimler/ İş hayatında değişmeler: Fordist rejim/ Post-Fordist dönem/ Ulus-Devlet ve Uluslararası Sistem/ Küreselleşme ulus-devletlerin çöküşü anlamına mı geliyor?
   
  7.       TÜRK SOSYOLOGLARI
  Ders İçeriği:
  Belli başlı Türk Sosyologları, teorileri ve Türk fikir hayatına etkileri dersin içeriğini oluşturmaktadır. Ziya Gökalp, Prens Sabahattin, Mehmet İzzet, Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu, Mümtaz Turhan.
   
  8.       POSTMODENİZM
  Ders İçeriği
  Bu derste öğrencilere modernizm ve postmodernizm kavramları ve bu konuda öne çıkan konular verilmektedir. Modernizm/ Postmodernizmin tanımı ve tanımdaki zorluklar/ Postmodernizmin başlangıcı/ Modernizm-Postmodernizm ilişkisi/ kapitalizmin bir aşaması olarak postmodernizm (Jameson)/ Postmodernizmin sosyal biçimi ve sosyal tavırlar/ Modernizme karşı postmodernizm/ Büyük anlatıların reddedilmesi (Lyotard)/ Büyük ölçekli evrensel veya global kavramlara karşı yerel olaylar.
   
  9.       BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ
  Ders İçeriği
  Bu derste araştırmalara ışık tutacak bazı toplum bilimcilerin savundukları metodik kuralları ve bunların yapılarını ele almaya çalışılacaktır. Böylece bir yandan konunun teorik yanları üzerinde dururken, bir yandan da bazı sosyal olguların sebeplerinin nasıl aydınlatıldığı görülecektir. Başlıca araştırma yöntemleri/ Veri Toplama Teknikleri - Hazır Bilgilerin İncelenmesi - Gözlem - Görüşme - Anket   / Soru Tipleri Örneklem ve verilerin çözümü / Örneklem / Örneklem Seçimi / Güvenilirlik ve Geçerlilik / Örneklem Hatası " Hata Payı " Güven Düzeyi / Örneklem Büyüklüğünün Bulunması / Veri Eğilimlerinin
   
   
  10.   SOSYOLOJİ DOKTRİNLERİ   I
  Ders İçeriği:
  Sosyal değişme süreci içinde sosyolojik teorilerin sınıflandırılması ve incelenmesi   dersin temel amacını oluşturmaktadır. Klasik ve neoklasik sosyologların eserlerinin incelenmesi.
   
   
  11.   YÖNETİM SOSYOLOJİSİ
  Ders İçeriği:
  Yönetim kavramının incelenmesi - Örgüt veÖrgüt kuramları - Grup dinamiği -Bireyselcilik  "Çıkar gurupları "Lider ve liderlik - Burjuvazi - Bürokrasi - Sanayi toplumu - Sanayi sonrası toplum.
   
  12. ETNİK SOSYOLOJİ
  Ders İçeriği:
  Küreselleşme ve yeni dünya düzeni ile öne çıkan etniklik , etnik grup , etniklik ve milliyet başlıklarıyla birlikte etnikliğe sosyolojik açıdan yaklaşılmaktadır.
   
  13.   SOSYOLOJİK AÇIDAN SPOR
  Ders İçeriği:
  Sosyal olay olarak spor, bir bütün olarak toplumun sosyal sistemi içinde ele alınmakta; sosyolojik etkenler değerlendirilmektedir.
   
  14.   İKTİSADA GİRİŞ   II
  Ders İçeriği:
  Makro İktisadi Analize Giriş / Temel Kavramlar / Tüketim, Tasarruf, Yatırım Fonksiyonları / Makro İktisadi Dengelerin Oluşumu / Keynes Öncesi ve Sonrası Karşılaştırmalı Analizler / Para İktisadi İle İlgili Temel Kavramlar / Milli Gelirin Reel ve Parasal Dengesi / Açık Ekonomi, Açık Ekonomide Denge / Milli Gelir / Uluslararası İktisadi İlişkiler.
   
  15.   MODERNLİĞİN KAYNAKLARI   II
  Ders İçeriği:
  Modernliği hazırlayan tarihi süreçler bağlamında burjuva devrimleri ve modern devletin doğuşu, Aydınlanma düşüncesi ve Fransız ihtilali ele alınmaktadır.
   
  16.   KÜRESELLEŞMENİN EKONOMİK VE SOSYAL ETKİLERİ
  Ders İçeriği:
  Bu derste amaç küresel değişimlerin toplumu nasıl etkilediğini açıklamaktır. Küresel Eşitsizlikler/ Feminizm- Etniklik- Sınıf/ Ulusaşırı şirketlerin ekonomik ve sosyal rolleri/ Ulusaşırı şirketlerin kökeni ve özellikleri/ Ulus-devlet ve uluaşırı şirketler/ Adaletsiz gelişmenin teorileri/ Küreselleşme ve yoksulluk/ Asya'nın ekonomik gelişiminin boyutları/ Tüketim ve günlük hayat: iyimser ve kötümser senaryolar/ Homojen kültür var mı?/ Küresel kültürün yapılandırılması: yerelin rolü/ Medya ve İletişim: medyanın gücü/ Bilgi Toplumu/ Sosyal hareketler : sivil toplum örgütleri ve uluslar arası sivil toplum örgütleri.
   
  17.   KADIN VE TOPLUM
  Ders İçeriği:
  Çağdaş toplumlarda kadının rolü ve Türk toplumunda kadının statüsü bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.Kadının çağdaş toplumdaki yeri/ Kadının statüsü/ Kadını etkileyen sosyo-kültürel faktörler/ Sosyal organizasyonları/ Kadın ve aile/ Kadın, iş hayatı ve ekonomik yeniden yapılanma/ Çalışan kadın ve problemleri/ Kadın ve Yoksulluk- Kadın yoksunluğu/ Küresel düzende kadın/ Kadın ve enformel ekonomi/ Cinsiyet eşitsizliği ve feminizm.
   
  18.   KURUMLAR SOSYOLOJİSİ
  Ders İçeriği:
  Bu derste kurumsal perspektife bağlı olarak teoriler ve araştırmalar ele alınmaktadır. Sosyal kurumun tanımı/ Temel sosyal kurumlar/ Aile, Eğitim, Din, Ekonomi, Hükümet/ Her bir kurumun incelenmesi/ Her kurumun diğer kurumlarla olan ilişkileri.
   
   
  19.   AZ GELİŞMENİN SOSYOLOJİSİ
  Ders İçeriği:
  Dersin amacı az gelişmişlik kavramı ve az gelişmiş bölge ve ülkeleri anlamaktır. Az gelişmişlik kavramının incelenmesi / Az gelişmiş ülkelerin sosyal yapısı " nüfus artışının sebepleri - aile yapıları - göç hareketleri - kır-kent ayırımı - yoksulluk - göreli yoksulluk - geleneksel toplumların özellikleri / Az gelişmiş ülkelerin ekonomik yapıları - sermaye yetersizliği - müteşebbis profili - doğal kaynakların etkin kullanımı - çevre sorunları - sosyal sınıflar / Küreselleşme ve az gelişmişlik - sosyal devlet.
   
  20.   SOSYOLOJİ DOKTRİNLERİ   II
  Ders İçeriği:
  Temel sosyolojik paradigmaların incelenmesi. Çağdaş sosyologların incelenmesi, eserlerinin okunması ve analizi, metodlarının ve kavramlarının derinlemesine incelenmesi. Klasik, Neoklasik ve çağdaş teorilerin karşılaştırılması / Fonksiyonalizim " Marxsizim -  Sembolik etkileşimcilik " Etnometodoloji.
   
  21.   AKTÜEL SOSYO-EKONOMİK PROBLEMLER
  Ders İçeriği:
  Bu dersin amacı Türk toplumunda meydana gelen   sorunları incelemektir. Bu derste öğrencilerin sosyolojik çerçevede sosyal problemleri, sebepleri ve sonuçlarını daha geniş anlamda anlamaları ve bu sorunların çözümşeri üzerine fikir geliştirmelerine odaklanılmaktadır. Dersin içeriği her yıl   önemli sosyo-ekonomik problemlere göre değişmektedir.
   
  22.   SEMİNER
  • PROGRAMIN AMAÇ KAPSAM VE TARİHÇESİ
  İktisatla Sosyolojiyi birleştiren, iktisadi konulara sosyal ve kültürel boyutu da dahil eden anlayışla dersler yürütülmektedir. İktisat Sosyolojisinin mahiyeti,   İktisat ve Sosyolojiden farkları , zihniyetin rolü, iktisadi insan, iktisadın mantıki-rasyonel olan ve olmayan yanları, iktisat sosyolojisine katkısı olan düşünürler, iktisadi doktrinler, kültür-iktisat ilişkileri, iktisadın ahlâk dünyası, sınırlı rasyonellik, iktisadi buhranların ve küreselleşmenin sosyal sorunları ele alınmaktadır.    Program; iktisatçıların ve değişik dallarda çalışan sosyal bilimcilerin teorik ve pratik olarak konulara bakışını sosyal çerçeveye sokabilmek, sosyal boyutu ihmal etmeden sorunlara yaklaşmak ve çok boyutlu değerlendirmeler yapmanın gerekli olduğunu göstermektedir. Bunun için iki temel başlıktan hareket edilmektedir. Bunlar Yapı ve Değişmedir. Bilim Dalının ismi de bundan dolayı Sosyal Yapı ve Sosyal Değişme olmuştur. Daha önce Seminer ve Doktora dersleri şeklinde yürütülen ve İktisat Fakültesi bünyesinde yapılan dersler; Sosyal Bilimler Enstitüsünün kuruluşuyla Sosyal Yapı ve Sosyal Değişme adı altında yürütülmektedir. Daha önce doktora programı bulunmasına rağmen; Sosyal Bilimler Enstitüsü döneminde Bilim Dalımız bölüm ve anabilim dalı olmadığı için doktora dersleri açılamamaktadır.  
   
  • MEZUNİYET SONRASI ÇALIŞMA ALANLARI
   
               Özel ve kamu kuruluşlarının araştırma birimleri, mahalli yönetimler, akademik alan ve danışmanlık.
   

Sosyoloji ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |