Muhasebe ve Denetim Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Okan Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Muhasebe ve Denetim Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Tuzla - İstanbul

 • Program tanımları
  PROGRAMIN AMACI

  Bu programın amacı, denetim sektörü için sürekli gelişen ve değişen piyasa şartlarına göre kendini yenilemeyi bilen, girişimci, dinamik ve analitik düşünce becerisine sahip yöneticiler yetiştirerek iş hayatına kazandırmaktır. Muhasebe ve Denetim Yüksek Lisans Programı, güncel teori ve uygulamaları temel alan ders programıyla ve bu programda ders verecek uzman öğretim kadrosuyla sözkonusu amaca ulaşmaya çalışacaktır. Ders programı, denetim sektörüne etkili iletişim yapabilen ve kişisel becerilere sahip, sosyal sorumluluk bilinci ile sürekli gelişme hedefi güden profesyonel yöneticiler yetiştirmeye yönelik hazırlanmıştır. Program dokuz aylık bir programdır. Programa devam eden öğrenciler, ilk iki yarıyılda ekonomi, finans ve muhasebe dallarında alan dersleri alacaktır. Programın üçüncü yarıyılında açılacak tüm dersler seçimliktir.

  Tezsiz program, toplam 30 kredilik ders yükü (10 ders) ve kredisiz bitirme projesinden oluşur. Tezli program, toplam 24 kredilik ders yükü (8 ders) ve kredisiz yüksek lisans tezinden oluşur.
   
  DERS PROGRAMI

  1. YARIYIL

  Finansal Muhasebe
  İşletme Ekonomisi
  Seçimlik Ders I

  2.YARIYIL
  Finansal Yönetim
  İstatistiksel Analiz ve Karar Verme
  Seçimlik Ders II

  3. YARIYIL
  Seçimlik Ders III
  Seçimlik Ders IV
  Seçimlik Ders V
  Seçimlik Ders VI
  Proje

  SEÇİMLİK DERSLER
  Muhasebe Teorisi ve Prensipleri
  Yönetim Bilgi Sistemleri
  İşletmelerin Vergilendirilmesi
  Finansal Raporlama ve Denetim
  Uluslararası Muhasebe Standart.
  Muhasebe Bilgi Sistemeleri
  Yönetim Muhasebesi
  Finansal Piyasalar ve Kurumlar
  Banka Muhasebesi ve Raporlama
  Finansal Tahminleme Teknikleri
  Bankacılıkta Risk Yönetimi
  Banka Operasyonları ve Hizmetleri   
  Portföy Yönetimi
  Uluslararası Finansal Yönetim
  Finansal Türevler
  Proje Değerleme ve Finansmanı
  Birleşme, Satınalma ve Yen. Yapı.
  Sermaye Piyasası Hukuku
  Sınai ve Fikri Haklar Hukuku
  Türk Vergi Hukuku
  İşletme Hukuku

  DERS İÇERİKLERİ

  I. YARIYIL

  MMBA 511- Finansal Muhasebe
  Uygulamada Muhasebe / Raporlama Süreci / Muhasebe hesaplarının ayarlama kayıtları/ Muhasebe Döngüsünün Tamamlanması / Ticari İşlemlerin Muhasebeleştirilmesi / Stoklar / Muhasebe İlkeleri / İç Kontrol ve Nakit / Alacaklar / İşletme Varlıkları Doğal kaynakları ve Maddi olmayan Varlıklar / Nakit Akış Tablosu

  MMBA 513- Muhasebe Teorisi ve Prensipleri
  Muhasebe Teorisine giriş / muhasebe teorisinin tarihi / tarihi maliyetleme ve gelir yaratma / maliyet muhasebesi /  muhasebe standartları ve kavramları / varlıklar /  varlık değerleme ve bilanço esası / stoklar / maddi duran varlıklar / maddi olmayan duran varlıklar / borçlanma maliyeti / özkaynaklar / gelir ve gider hesapları / Türk Muhasebe Standartları

  MMBA 515- Yönetim Bilgi Sistemleri
  Bilişim Sistemlerinin Yeni Rolü ve Yarattığı Fırsatlar / Bilişim Sistemlerinin Stratejik Rolü / Bilişim Sistemlerinin Kalite Üzerindeki Etkisi / Bilişim Sistemlerinin Teknik Temelleri / Telekomünikasyon ve Şebekeler / Internet: Elektronik Ticaret ve Elektronik İşletme / Bilişim Sistemlerinin Kurulması / Sistem Kurulmasına Yaklaşımlar / Yönetim ve Organizasyon Destek Sistemleri / Veri Tabanı  Yönetim Sistemleri / Veri Deposu -  Veri Madenciliği

  MMBA 517- İşletme Ekonomisi
  Piyasalar / Tüketici Teorisi I: Bütçe Kısıtı, Tercihler, Fayda / Tüketici Teorisi II: Seçim; Talep ve Çevredeki Değişmeler / Tüketici Teorisi III: Tüketici Rantı, Bireysel ve Piyasa Talebi / Tüketici Teorisi IV: Zamanlararası Seçim, Belirsizlik ve Bilgi / Firma Teorisi I: Teknoloji, Üreticinin Sorunu: Kar maksimizasyonu- Maliyet Minimizasyonu / Firma Teorisi II: Maliyet Eğrileri, Firma Arzı / Eksik Rekabet I: Tekel ve Tekelci Rekabet / Eksik Rekabet II: Oligopol ve yarışmacı Piyasalar/ Oyun Teorisi / Genel Denge: Takas Ekonomisi / Dışsallıklar ve Mülkiyet Hakları, Kamu Malları

  II. YARIYIL

  MMBA 521- Finansal Yönetim
  Finansal Tablolar ve Finansal Tablo Analizleri / Finansal Planlama ve Finansal Çevre / Risk ve Getiri / Paranın zaman değeri / Tahvil Değerleme / Hisse Senedi Değerleme/ Sermaye Maliyeti / Sermaye Bütçeleme / Nakit Akış Hesaplanması / Risk Analizi / Sermaye yapısı ve Analizi Finansal Raporlama ve Denetim

  MMBA 523- İstatistiksel Analiz ve Karar Verme
  Fonksiyonlar / Olasılık / Olasılık / Tesadüfi Değişkenler / Olasılık Dağılımları / Birleşik Olasılık dağılımları / Örnekleme Dağılımları / Tahminleme / Hipotez Testleri / Basit lineer regresyon / En küçük kareler yöntemi / Varyans tahmini / Cebir matrisi / Varyans-kovaryans matrisi / Basit lineer regresyon / Regresyon katsayısı / ANOVA / Scheffe ve Dunn Yöntemleri / ANOVA ve GLM / Çift kuyruk ANOVA / Çoklu regresyon modelleri / Sınıflama ve regresyon ağacı.

  MMBA 525- Finansal Raporlama ve Denetim
  Profesyonel sorumluluk / Denetçinin yasal sorumluluğu / Denetim faaliyeti, denetim programları ve çalışmaları / Denetim riski Analizi / İç kontrol Kavramı - Kontrol Riskinin İç kontrol değerlemesi / İç kontrol ve EDP/ Kontrol Prosedürünün istatistiki örnekleme ile test edilmesi / Denetim kontrolü: Gelir Döngüsü / Denetim Kontrolü: Gider döngüsü / Denetim Kontrolü:  Finansman ve Yatırım döngüsü ve Denetimin tamamlanması / Denetim Raporları

  III. YARIYIL

  MMBA 527- Uluslararası Muhasebe Standart.
  Uluslararası Muhasebe ve uluslararası Ticaret / Küresel Ekonomide Muhasebenin Gelişimi / Uluslararası Finansal Muhasebe Karşılaştırmaları / Uluslararası Finansal Tablo Analizi / Uluslararası Finansal Tablo Şeffaflığı ve Dipnotları / Şerefiye ve Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar / Döviz İşlemleri / Uluslararası Denetim

  SEÇMELİ DERSLER
  MMBA 520- İşletmelerin Vergilendirilmesi
  İşletmelerin vergilendirilmesinde modern teknikler/Transfer Pricing/Thin Capital/Kontrol Edilen Yabancı/ İşletmelerin Vergilendirilmesinde Vergisel Değerleme Sorunları ve Çözümleri/Uluslar arası Muhasebe Standartları-Uluslar arası Finansal Raporlama Standartları ve Vergisel Değerleme Farkları ve Mali Tablolara Etkileri/İşletmeler için Vergi Avantajları ve Riskleri/Sermaye Şirketlerinde KV Hesabı ve Kar Dağıtımı.   

   MMBA 553- Uluslararası Finansal Yönetim
  Çokuluslu Finansal yönetim / Döviz piyasaları / Para future ve opsiyon sözleşmeleri / Parite ve uluslararası  ticaret / Muhasebe kaybının ölçümü / Ekonomik kaybın ölçümü ve yönetimi / Dış ticaret finansmanı / cari varlık yönetimi ve kısa vadeli finansman

  MMBA 533- Yönetim Muhasebesi
  Maliyet davranışı ve maliyet-hacim-kar analizi / Bütçeleme / Standart maliyet varyansları kullanarak performans değerleme / Merkezi olmayan operasyonlarda performans değerleme / Diferansiyel analizi ve ürün fiyatlaması / Sermaye yatırım analizi / Nakit akış tablosu / Mali tablo analizi

  MMBA 531- Muhasebe Bilgi Sistemeleri
  Akıllı Sistemler ve Bilgi Yönetimi / Bilgi Sistemlerinin Dökümantasyonu / Veritabanı Yönetim Sistemleri / İlgili Veritabanları ve SQL / Elektronik Ticaret / Bilgi Sistemlerinin Kontrol Edilmesi: İç Kontrole Giriş / Bilgi Sistemlerinin Kontrol Edilmesi: Bilgi Teknolojileri Süreci / Bilgi Sistemlerinin Kontrol Edilmesi: Uygulama Kontrolleri / Faturalama, Ticari Alacaklar, Nakit Tahsilatları Süreci / Satın Alımlar,  Ticari Borçlar, Nakit Ödemeler Süreci / Bütünleşik Üretim Süreci / Genel Mizan ve Raporlama

  MMBA 547- Bankacılıkta Risk Yönetimi
  Risk Yönetimine Duyulan İhtiyaç / Yeni Yasal Yapı / Bankalarda Risk Yönetimi Kültürünün Oluşturulması / Finansal Riskler için Yeni Sermaye Gereksinimi  / Piyasa Riskinin Ölçümü: Riske Maruz Değer / Kredi Derecelendirme Sistemi / Kredi Riski Ölçümü ve Yönetimi / Operasyonel Risk Yönetimi / Gelecekte Risk Yönetimi

  MMBA 551- Portföy Yönetimi
  Yatırım: tarihçesi ve Temel Kavramlar / Finansal Piyasalar ve Araçlar / Menkul Kıymet İşlemleri Yatırımcılar ve Yatırım İşlemleri / Risk ve Getiri: Geçmişi ve Giriş / Etkin Çeşitlendirme / Sermaye Varlık Fiyatlama Modeli ve Arbitraj Fiyatlama Teorisi / Bono Fiyatlaması ve getirisi / Hisse Senedi Değerleme / Opsiyon sözleşmeleri / Future sözleşmeleri

  MMBA 549- Banka Operasyonları ve Hizmetleri
  Kredi Verme / Bireysel Borç Alma / Diğer Borçlanmalar / Menkul Kıymetlerin Özellikleri / Banka Hesaplarının Tanımlanması ve Kontrolü / Finansal Tabloların Yorumlanması / Nostro ve Vostro Hesaplar / Fon Akışı / Döviz Kurları / İthalat ve İhracatın Finansmanı

  MMBA 557- Proje Değerleme ve Finansmanı
  Proje Değerleme ve Finansmanının Temelleri / Yasal Yapı / Finansman Planının Hazırlanması / Geri Ödeme Süresi / İskontolanmış Geri Ödeme Süresi / Proje Nakit Akışlarının Hesaplanması / İskontolanmış Nakit Akış Analizi / Finansal Modelleme ve Proje Değerleme / Proje Finansmanında Kullanılacak Finansal Kaynaklar

  MMBA 545- Finansal Tahminleme Teknikleri
  Veri seçimi ve modelleme / ortalama ve eksponansiyal.. / Regresyon modelleme / Zaman serileri / Süreç raporlama /  ARIMA ve Box-Jenkins Modelleri / Çoklu zaman serisi modelleri ve riske maruz değer / Tahmin sonuçlarının birleştirilmesi

  MMBA 561- Birleşme, Satınalma ve Yen. Yapı.
  Şirket Planlaması ve Bulunması / Şirket Değerleme ve Fiyatlama / Finanslama ve Yeniden Finanslama / Emeklilik ve Tazminat / Niyet Mektubu Çalışmaları ve Satın Alma Sözleşmesi / Şirketi Kapatma / Şirket Birleşmesi Sonrası Adaptasyon / İflas / Halka Açık Şirketlerde Birleşme ve Satın Almalar / Aile İşletmelerinde, Ortaklıklarda, Franchise Şirketlerde ve Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlarda Birleşme ve Satın Almalar / Şirket Hisselerinin Bölünmesi ve Stratejik Ortaklıklar

  MMBA 591- Türk Vergi Hukuku
  Vergi Hukukunun Anlamı ve Konusu / Vergi Hukukunun Hukuk Sistemi İçindeki Yeri ve Önemi / Vergi Hukukunun Dalları / Vergi Hukukunun Kaynakları / Vergi Kanunlarının Uygulanması / Verginin Tarafları / Verginin Konusu / Vergiyi Doğuran Olay / Vergi Muafiyet, İstisna ve İndirimleri / Vergi Matrahı / Vergi Tarifesi / Verginin Tarhı / Verginin Tebliği / Verginin tahakkuku / Vergi Alacağının Ortadan Kalkması / Vergi İdaresi

  MMBA 589- Sınai ve Fikri Haklar Hukuku
  Fikri ve sınai hakların ortak özellikleri / Fikir ve sanat eserleri; fikir ve sanat eseri  üzerindeki haklar, eser sahipliği, eser sahibinin hakları, komşu haklar / Markalar; tescil şartları; marka korumasının kapsamı / Patent ve faydalı model; Patent verilebilirlik şartları, patent hakkının kapsamı, faydalı modeller / Endüstriyel tasarımlar; Tescil şartları, tasarım hakkının kapsamı / Diğer fikri ve sınai haklar  

  MMBA 585- Sermaye Piyasası Hukuku
  Kollektif ve Komandit Şirketler / Limited Şirketler / Anonim Şirketler - Giriş ve Temel Özellikler / Anonim Şirketlerin Organizasyonu / Holdingler ve Şirket Birleşmeleri / Sermaye Piyasası Kanunu: Amacı, Konusu, Kapsamı / Sermaye Piyasası Hukukunun Temel kavramları / Sermaye Piyasası Araçları / Sermaye Piyasası Faaliyetleri

  MMBA 543- Banka Muhasebesi ve Raporlama
  Banka ve Banka Muhasebesi / Dönen varlıklar / Krediler / Bağlı Değerler / Mevduat / Özkaynaklar / Faiz Gelirleri / Faiz Giderleri / Faiz Dışı Gelirler / Faiz Dışı Giderler / Nazım Hesaplar / Kambiyo Muhasebesi / Yılsonu İşlemleri / Günlük-haftalık Pozisyon / Aylık mizan / Bilanço ve Gelir Tablosu /  Banka Finansal Tablolarının Analizi

  MMBA 555- Finansal Türevler
  Vadeli İşlemler Piyasaları / Vadeli İşlem Sözleşmeleri ile Risk Yönetimi / Opsiyonlar / Opsiyon Sözleşmeleri ile Risk Yönetimi / Swap Piyasaları  / Swap ile Risk Yönetimi / Finans Mühendisliği ve Yapısal Ürünler

  MMBA 541- Finansal Piyasalar ve Kurumlar
  Faiz oranları ve menkul kıymet değerleme / Para ve tahvil piyasaları / Hisse senedi piyasaları / Döviz Piyasaları ve türev ürün piyasaları / Ticari bankalar ve bankaların finansal tablo analizleri / Sigorta ve menkul kıymet şirketleri / Finansman Şirketleri / Finansal Şirketlerin Riskleri / Kredi, likidite ve faiz riski / Türev ürünlerle risk yönetimi

  MMBA 593- İşletme Hukuku
  Hukuk ve Sözleşme Kavramları / Hukukun Kaynaklan / İş Sözleşmesi ve iş sözleşmesinden doğan hak ve borçlar / İş sözleşmesinin sona ermesi ve sonuçları / Kira sözleşmesi ve finansal kiralama / Ticari işletme ve tacir / Haksız rekabet / Kıymetli evrak türleri / Kambiyo Senetleri


Muhasebe ve Denetim ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha Fazlası  |