Mimarlık Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Yeditepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Mimarlık Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Kadıköy - İstanbul

 • Program tanımları
  Mimarlık Yüksek Lisans Programı (MArch)

  Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Yüksek Lisans Programı, mimarlık alanında uluslararası ve ulusal arayışlara yön verecek, bilgi üretimine katılacak, hem mimarlık disiplini dahilinde hem de disiplinlerarası mesleki tartışmalarda yer alacak mimarlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

  Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Bölümü, mimarlık disiplinini geniş bir perspektifte değerlendirmektedir. Mimarlık sadece bir meslek değil, aynı zamanda bir gelenek ve bir kültürdür. Bir meslek olarak mimarlık, sanat, teknoloji, sosyoloji, antropoloji ve diğer çeşitli bilim dalları ile yakın ilişki içindedir. Tarih boyunca gelişmiş çok katmanlı ve zengin bir geleneği temsil eder ve bu geleneğin bilgi birikimini gelecek nesillere taşır. Mimarlık, bir kültür olarak da toplumunun her kesimiyle, tüm toplumsal ve kültürel pratiklerlerle karşılıklı etkileşim içindedir. Bu bağlamda da mimarlık disiplini, disiplinlerarası bir noktada bulunmaktadır. Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Yüksek Lisans Programı, genç mimarların çıktıkları bu disiplinlerarası yolculukta onlara yön vermeyi, bunu yaparken de aynı zamanda hem teorik hem de pratik bilgi üretimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

  Kadromuz, hem ulusal hem de uluslararası arenada isim yapmış ünlü mimarlar ile mimarlık tarihçi ve teorisyenleri olan genç akademisyenlerden oluşmaktadır. Amacımız, mimari kültürümüz, geleneklerimiz ile güncel yenilikleri; araştırmacı kişilikler yetiştirirken yaratıcı söylemlerin birarada üretilmesi gerekliliğini; teorik çalışmaların eşliğinde mimari tasarım ve pratiğin birlikteliğini sorgulamaktır.

  Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Yüksek Lisans Programı’nın bir diğer vurgusu da “2010 Kültür Başkenti” olarak ilan edilen İstanbul şehrinin tarihi ve kültürel zenginliklerini mimari olarak incelemek, günümüz sorunlarına ve kentsel dönüşüm politikalarına katkıda bulunabilmektir.

  Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Yüksek Lisans Programı’na hem mimarlar, hem de farklı dallarda lisans derecesini tamamlamış olan genç mühendisler, iç mimarlar, peyzaj mimarları, kentsel tasarımcılar, şehir ve bölge planlamacıları başvurabilirler. Yeditepe Üniversitesi, Mimarlık Yüksek Lisans Programı’nı “tezli “ ve “tezsiz” olmak üzere iki alternatifli olarak sunmaktadır. Tüm dersler, atölyeler ve tez çalışmaları İngilizce olarak yürütülmektedir.

  DERS PROGRAMLARI

   1. Tezli Mimarlık Yüksek Lisans Programı
  (Mimarlık Lisans Diplomasına Sahip Adaylar İçin )
  Zorunlu Dersler
  ARCH 501     Architectural Studio / Workshop I
  ARCH 502     Architectural Studio / Workshop II
  ARCH 504     Research Methods – Research & Thesis
  ARCH 505     Data Analysis Techniques
  ARCH 512     Advanced Analysis of History & Theory of Architecture
  ARCH 543     Advanced Urban Design – Concepts & Analysis
  ARCH 551     Advanced Architectural Project Management
  ARCH 590     Seminar
  ARCH 600     Thesis
         
  Seçmeli Dersler
  ARCH 511     Advanced Search in Architecture
  ARCH 513     Philosophies and Trends in Modern Architecture
  ARCH 514     Architectural Representation
  ARCH 515     Philosophy and Architecture of Arc. Sinan the Master
  ARCH 516     Design for Special Needs
  ARCH 517     Transformation in Architecture
  ARCH 518     Conversions of Existing Buildings
  ARCH 521     Psychology for Architects
  ARCH 522     Film/Cinema and Architecture
  ARCH 531     Interior Design for Architects–Principles & Concepts
  ARCH 532     Landscape Design for Architects-Principles & Concepts
  ARCH 541     Urban Regeneration
  ARCH 542     Post-modern City in the Global Era
  ARCH 544     Advanced Town Planning – Concepts & Analysis
  ARCH 552     Advanced Construction Management
  ARCH 553     The Computer Integrated Building Process
  ARCH 561     Building Performance Management
  ARCH 562     Disaster and Shelter – Research & Design
  ARCH 563     Safety in Architectural Design
  ARCH 564     Detailing & Materials
  ARCH 565     Fire Resistant Architectural Design
  ARCH 566     Advanced Concepts in Structural Design
  ARCH 567     Earthquake Resistant Architectural Design
  ARCH 571     Technical Services in Buildings
  ARCH 572     Natural Resources in Buildings
  ARCH 573     Ecology and Sustainability in Architecture
  ARCH 574     Building Biology
  ARCH 581     Interface Design
  ARCH 582     Advanced CAD for Architects
  ARCH 591     Concepts in Architectural Conservation
  ARCH 592     Main Topics in Architectural Restoration
  ARCH 593     Vernacular Architecture
  ARCH 594     Ottoman Architecture

   2.   Tezsiz Mimarlık Yüksek Lisans Programı
  (Both for graduates with BArch degree and with Non-BArch degree)

  Zorunlu Dersler
  ARCH 501     Architectural Studio / Workshop I
  ARCH 502     Architectural Studio / Workshop II
  ARCH 503     Term Project (Architectural project/Professional project + Report)
         
  Seçmeli Dersler
  ARCH 504     Research Methods – Research & Thesis
  ARCH 505     Data Analysis Techniques
  ARCH 511     Advanced Search in Architecture
  ARCH 512     Advanced Analysis of History & Theory of Architecture
  ARCH 513     Philosophies and Trends in Modern Architecture
  ARCH 514     Architectural Representation
  ARCH 515     Philosophy and Architecture of Arc. Sinan the Master
  ARCH 516     Design for Special Needs
  ARCH 517     Transformation in Architecture
  ARCH 518     Conversions of Existing Buildings
  ARCH 521     Psychology for Architects
  ARCH 522     Film/Cinema and Architecture
  ARCH 531     Interior Design for Architects–Principles & Concepts
  ARCH 532     Landscape Design for Architects-Principles & Concepts
  ARCH 541     Urban Regeneration
  ARCH 542     Post-modern City in the Global Era
  ARCH 543     Advanced Urban Design – Concepts & Analysis
  ARCH 544     Advanced Town Planning – Concepts & Analysis
  ARCH 551     Advanced Architectural Project Management
  ARCH 552     Advanced Construction Management
  ARCH 553     The Computer Integrated Building Process
  ARCH 561     Building Performance Management
  ARCH 562     Disaster and Shelter – Research & Design
  ARCH 563     Safety in Architectural Design
  ARCH 564     Detailing & Materials
  ARCH 565     Fire Resistant Architectural Design
  ARCH 566     Advanced Concepts in Structural Design
  ARCH 567     Earthquake Resistant Architectural Design
  ARCH 571     Technical Services in Buildings
  ARCH 572     Natural Resources in Buildings
  ARCH 573     Ecology and Sustainability in Architecture
  ARCH 574     Building Biology
  ARCH 581     Interface Design
  ARCH 582     Advanced CAD for Architects
  ARCH 591     Concepts in Architectural Conservation
  ARCH 592     Main Topics in Architectural Restoration
  ARCH 593     Vernacular Architecture
  ARCH 594     Ottoman Architecture
   
  Bilimsel Yeterlilik Programı (Toplam 15 kredi)
  ARCH 105     Fundamentals of Architecture I
  ARCH 106     Fundamentals of Architecture II
  ARCH 112     Construction I
  ARCH 213     Construction II
  ARCH 243     Theory of Buildings I
  ARCH 244     Theory of Buildings II
  ARCH 251     Architectural Design Studio I
  ARCH 252     Architectural Design Studio II
  ARCH 337     CAD for Architects I
  ARCH 338     CAD for Architects II
  ARCH 341     Architectural Structures
  ARCH 467     Theory And Application of Town Planning


  MİMARLIK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

  DERS İÇERİKLERİ

  ARCH 600 Tez Çalışması
  ARCH 590 Seminer
  ARCH 501 Mimari Stüdyo / Workshop I (2,0,2) 3
  ARCH 502 Mimari Stüdyo / Workshop II (2,0,2) 3
  ARCH 503 Dönem Projesi (Mimari Proje / Mesleki Proje + Rapor) (0,0,4) 0


  ARCH 504 Araştırma Yöntemleri - Araştırma ve Tez (3,0,0) 3
  Bu ders, bilimsel araştırma yöntemlerinin başlıca kavramlarını ve adımlarını kapsamaktadır. İlk olarak, hipotetik-dedüktif yöntemin genel özellikleri analiz edilmektedir. Daha sonra, yönteme dair bütün ana adımlar mimarlıkla ilgili olarak tartışılmaktadır. Veri toplama ve analiziyle ilgili çeşitli teknikler incelenmekte, bilimsel bir rapor ya da tez yazımıyla ilgili kurallar verilmektedir. Ders, bir araştırmayı genelinde yürütmeye ve bilimsel bir raporu yazmaya yönelik bütün temel bilgileri içermektedir.

  ARCH 505 Veri Analizi Teknikleri (3,0,0) 3
  Mimarlıkda ya da başka bir disiplinde yürütülecek bilimsel yöntem, çeşitli veri analizi tekniklerine ihtiyaç duyar. Bu tekniklerden pek çoğu veriler toplanmadan çok önce incelenmeli ve saptanmalıdır. Özellikle mimarlık disiplinindeki araştırmalarda veriler çoğu zaman sayısal, sözel, yazılı, görsel vb. bir çok şekilde karşımıza çıkmaktadır. Bu da veri toplama ve analizden önce araştırmacının çeşitli teknikleri bilmesini veya en azından onlardan haberdar olmasını gerektirmektedir. Dolayısıyla, bu dersde istatistik, korelasyon analizi, faktör analizi, critical path, algoritma gibi çeşitli veri analizi kavram ve tekniklerinin incelemesi amaçlanmaktadır.

  ARCH 511 Mimarlıkta İleri Düzey Araştırmalar (3,0,0) 3
  Bu ders, mimarlığı bir bütün olarak ileri düzeyde ve felsefi açıdan incelemeyi amaçlamaktadır. Bu inceleme, mimarlıkla ilgili olay ve kavramlara yeni bir gözle bakmayı, form/geometri, estetik, mekan, yaşam biçimi (sosyoloji, politika, ekonomi), teknoloji açısından mimarlığın köklerini matematik, fizik, müzik, din, kozmoloji vb. alanlarla olan ilişkileriyle yeniden ele almayı gerektirmektedir.

  ARCH 512 Mimarlık Tarihi ve Teorisinin İleri Düzeyde Analizi (3,0,0) 3
  Ders, mimarlık tarihi ve teorisini, tarih öncesi dönemden günümüze kadar ele almaktadır. Yunan, Roma, Ortaçağ, İslam, Modern, Post-modern vb. gibi değişik mimari dönemler tasarım felsefeleri, yapım teknikleri, siyasi ve sosyo-ekonomi alt yapıları açısından incelenecektir. Burada hedef, mimarlık pratiğinin uzun ve çok yönlü gelişimi hakkında genel bir bilgi vermektir.


  ARCH 513 Modern Mimarlıkta Felsefe ve Akımlar (3,0,0) 3
  Aktarılacak ana yaklaşımlar: Organik Mimarlık, De Stijl, Pürizm ve Fütürizm, Bauhaus, Biçimsel İfadeler, Konstrüktivizm, Klasisist Miras ve Monümentalizm, Rejyonalizm, Uluslararası Stil ve Modernizm’in eleştirisi, Yeni Brütalizm, High-tech, Enerjiye Duyarlı Tasarım, Strüktüralizm, Neo-Rasyonalizm, Tipoloji Araştırmaları ve Neo-Gelenekçilik, Karmaşa ve Karşıtlık, Postmodernizm, Bağlamsalcılık ve Eleştirel Rejyonalizm, Dekonstrüktivizm, Minimalizm.

  ARCH 514 Mimari Temsil (3,0,0) 3
  Bir dil olarak mimarlık, kendine özgü sözlüğü, araçları ve teknikleriyle bazı mesajlar aktarır. Algısal/kavramsal görüş ve somut dünya arasındaki iletişim, bir dizi temsili ilişkiler içerir. Bu dersin ana amacı tarih ve kültür boyunca bu süreci incelemektir.

  ARCH 515 Mimarbaşı Koca Sinan’ın Felsefesi ve Eserleri (3,0,0) 3
  Bu derste, Mimarbaşı Koca Sinan’ın kişiliğini etkileyen kültürler ve başyapıtlarından bazıları hakkında kendi sözleriyle birlikte kısa bilgiler verilecektir. Felsefesi ve mimarlığıyla modern mimarlık eğilimlerinin bu konudaki çeşitli yorumlarının karşılaştırılması ve analizi yapılır.

  ARCH 516 Yaşlılar ve Engelliler İçin Tasarım (3,0,0) 3
  Türkiye de dahil olmak üzere pek çok ülkede nüfusun %10’u engelli olup, pek çok ileri yaşta insan iç ve dış mekandaki fiziksel aktivitelerinde güçlük çekmektedir. Mimarlık bu güçlükleri ortadan kaldırabildiği gibi yaratabilir de. Bu nedenle, yapma çevreye ait bir çok özellik, söz konusu insanların özel gereksinmelerini göz önünde bulundurarak ele alınmalıdır. Bundan dolayı, bu ders, özellikle yaşlılar ve engelliler tarafından kullanılan, çeşitli bina tiplerinin niteliklerini ve engelsiz tasarım prensiplerini analiz etmek, incelemek ve mimarları bilgilendirmek amacını taşımaktadır.

  ARCH 517 Mimarlıkta Dönüşüm (3,0,0) 3
  Değişen koşullar her alanda tasarım sürecini doğrudan etkilemektedir. Bu ders, mimari tasarım ve planlama açısından “değişim ve büyüme” ile ilişkili olarak, mevcut ve gelecekteki esneklik, uyarlanabilirlik, eskime ve deformasyon gibi konuları inceler.

  ARCH 518 Mevcut Binaların Yeniden Kullanımı (3,0,0) 3
  Binaların yeni koşullara uyumunu sağlamanın çeşitli nedenleri bulunmaktadır. Değişen gereksinimlere bir yanıt olarak bina eklerinin tasarımı ve eski binaların dönüşümü her zaman özel bir tasarım problemidir. Bu ders, işlevsel etkenler, bina kodları ve zonlama kuralları, estetik ve strüktürel etmenler, bağlamsal görüş açısı, koruma konusu, mühendislik sistemleri ve fizibilite gibi farklı bağlamlar içinde dönüşmüş binaları ve bina eklerini inceler.

  ARCH 521 Mimarlar İçin Psikoloji (3,0,0) 3
  Problem çözme, yaratıcılık, düşünüş ve davranışa ilişkin tasarım teorisi, tasarım sürecinin aktörleri arasındaki işbirliği, iletişim, etkileşim konularının yanı sıra, çevresel ve mekansal algı, insan-çevre ilişkisi ve mekanın psikolojik anlamı bu dersin ana hatlarını oluşturmaktadır.

  ARCH 522 Film/Sinema ve Mimarlık (3,0,0) 3
  Bir film karesi içindeki, çerçeveleme [kadraj], görsel kompozisyon [mizansen], montaj ve kurgu, ile mimari çevre [peyzaj, kent tasarımı ve planlama] içindeki tasarım pratiklerini faydacı bir şekilde yönlendirebilen sinemadaki uzamsal pratikler arasındaki paralelliklerin analizinin yapılması. Sinema ve mimarlık etkileşiminin irdelenmesi doğrultusunda özel ve kamusal mekan, yer ve teknoloji konularını kapsayan temsil kuramı; mekanın ve zamanın anlatısal [doğrusal ve uzamsal] ögelerle inşası; montaj ve kopma [nesne-özne ve sinematik bakış -gaze- ile doğa]; sahne ve yerin atmosfer ve biçim olarak yapılanmasına gönderme yapan fenomenolojik kuramları ders başlıkları olarak gündeme gelecektir.

  ARCH 531 Mimarlar İçin İç Mekan Tasarımı – Prensipler ve Kavramlar (3,0,0) 3
  Dersin ana hedefi, kavramsal ve uygulamaya dönük tasarım prensiplerinin iç mekan bağlamında aktarılmasıdır. Mekansal çeşitliliğin ve tasarım alternatiflerinin, sosyal, ticari, kurumsal ve konut mekanlarından sahne ve görsel sanat yapıtlarının yer aldığı mekanlara kadar geniş bir yelpazede incelenmesi amaçlanmaktadır.

  ARCH 532 Mimarlar İçin Peyzaj Tasarım – Prensipler ve Kavramlar (3,0,0) 3
  Dersin amacı, binalar arasındaki ve binaların etrafındaki dış mekanların geliştirilmesi ile beraber peyzaj mimarlığının sürdürülebilir kentsel çevreye katkılarını vurgulayarak, öğrencilere yapısal ve bitkisel peyzaj tasarımının ana ilkelerini öğretmektir.

  ARCH 541 Kentsel Dönüşüm (3,0,0) 3
  Dersin amacı 1980 sonrasında kentlerde ve metropolitan alanlardaki kentsel dönüşüm/yeniden canlandırma projelerinin sosyal, ekonomik ve mekansal sonuçlarını incelemektir. Bu bağlamda, Amerika, Avrupa ve Türkiye kentlerindeki konut, ticaret, turizm ve kültür eksenli yeniden canlandırma projelerininin uygulama süreçleri, sosyal ve mekansal etkileri açısından tartışılacaktır

  ARCH 542 Küresel Çağda Post-modern Kent (3,0,0) 3
  Dersin amacı sosyal bilimlerdeki çeşitli disiplinler tarafından ‘postmodernism’, ‘küreselleşme’, ‘esnek-üretim, ‘sanayi sonrası toplum, ‘bilgi toplumu’ gibi kodlarla tanımlanan sürecin temel özelliklerini tanıtmaktır. Bu bağlamda, modern/postmodern kentin anahatları ile ilcelenmesinin ardından, kurulu çevrenin üretimi, düzenlenmesi ve tüketimi konuları tartışılacaktır.

  ARCH 543 İleri Düzey Kentsel Tasarım - Kavram ve Analizler (3,0,0) 3
  Dersin amacı öğrencilere kentsel tasarım teknikleri ile çalışma becerisini vermektir. Bu bağlamda, kentsel tasarım teorisinin Avrupa’da ve Amerika’daki tarihsel gelişimi incelendikten sonra, öğrenciler, tartışılmış olan ana konularda dönem ödevlerini sunacaklardır.

  ARCH 544 İleri Düzey Şehir Planlama - Kavram ve Analizler (3,0,0) 3
  Dersin amacı öğrencilerin büyük ölçekli ve birbiriyle bağlantılı planlama problemlerini çözmelerine yardımcı olmaktır. Ulaşım, rekreasyon ve konut gibi fiziksel sistemlerin analizi, ekolojik ve sosyo-ekonomik altyapıları ile vurgulanmaktadır. Öğrencilere yeni planlama ve değerlendirme yöntemlerini tanıtarak, ilgili diğer disiplinlerdeki profesyoneller ile beraber çalışabilme özelliği kazandırılacaktır.

  ARCH 551 Mimarlıkta İleri Düzey Proje Yönetimi (3,0,0) 3
  Yönetim profillerinin ve yönetilen çevrenin değişim dinamiklerinin dünya genelindeki devingenliğe bağlı olarak irdelenmesi. Teknik bilgi, yetenek ve tecrübe, danışmanlık, düzenleme politikaları, strateji ve liderliğin, mimarın ana beceri alanları olarak incelenmesi. Planlama, organizasyon, yönlendirme ve kontrol eylemlerinin yönetimin ana unsurları olarak tartışılması ve mimarlık bağlamında örneklenmesi. Dönem araştırması kapsamında bir alan çalışmasının yürütülmesi.

  ARCH 552 İleri Düzey İnşaat Yapım Yönetimi (3,0,0) 3

  Proje yöneticisinin, proje tasarımının başından inşaat kabulünün gerçekleşmesi aşamasına kadar olan sorumluluklarının, işlem–uygulama, kontrol ve iş aktarımları kapsamında işlenmesi. Ana yönetimsel işlevler, finansal çözümlemeler, süre yönetimi, kalite yönetimi, iş emniyeti, risk yönetimi, sözleşme yönetimi olgularının detaylı bir şekilde incelenmesi. Bir yazılım paketi yardımı ile inşaat yönetimi ile ilgili örnek bir projenin geliştirilmesi.

  ARCH 553 Bilişim Destekli Yapım Süreçleri (3,0,0) 3
  Bilişim destekli yapım süreçleri ile ilgili modeller ve fikirler. İnşaat sektöründe otomasyon ve ilgili teknolojiler. Yalın tasarım ve üretim fikirleri. Endüstriyel üretime uygun inşaat teknolojileri, tasarım prensipleri ve yöntemleri. Entegrasyon, paylaşma, ve iletişim kapsamındaki bütünleşmenin bilgi yönetimi bağlamında tartışılması. İş ve süreç modelleme yöntemleri araçları ve dilleri. Çeşitli proje, ürün ve süreç modellerinin bir dönem ödevi kapsamında araştırılması.

  ARCH 561 Yapı Performans Yönetimi (3,0,0) 3
  Performans yönetimi yapıların çağdaş dinamiklerine koşut yeni gereksinmelerini karşılayacak sonuç ürünlerin geliştirilmesi olgusunun araştırılmasıdır. Karmaşık bir yapı ürününün geliştirilmesinin yönetimi, maliyet açısından değer mühendisliği yaklaşımı ile ele alınır. Performans beklentileri sistematik bir yaklaşım olan “Quality Function Development” (Kalite Fonksiyon Gelişimi) yönteminin “Failure Mode and Effect Analysis” (Hata Analizi ve Etkisi) tekniği uygulaması ile, kullanıcı beklentileri, performans kriterleri, ürün tasarımı ve üretim süreci koordinasyonu yapılması incelenir.

  ARCH 562 Doğal Afetler ve Barınak - Araştırma ve Tasarım (3,0,0) 3
  Türkiye gibi bir ülkede, mimarlık eğitiminde tasarım ve doğal afet ilişkisinin acil bir ilgi gerektirdiği açıktır. Dersin amacı; sel, yangın vs. gibi diğer afetler ve özellikle deprem sonrasındaki acil barınak tasarımının temel prensiplerini araştırmaktır.

  ARCH 563 Mimari Tasarımda Kullanıcı Güvenliği (3,0,0) 3

  Bu dersin amacı, kullanıcıların bina içinde maruz kaldıkları düşme, kayma, yanma vb. kazaların önlenmesi ya da en aza indirilmesi için tasarım aşamasında alınabilecek tasarım önlem ve çözümlerini incelemektir. Dersin kapsamına giren konular; mekan ve eşya tasarımı, sirkülasyon mekan ve bileşen tasarımı (merdiven, asansör, koridor), mekanik sistemlerin tasarımından kaynaklanan güvenlik sorunları.

  ARCH 564 Detay ve Malzeme (3,0,0) 3
  Detay çözümlemeleri, mimari tasarımın ana problemlerinden birini oluşturur ve iyi bir malzeme bilgisi gerektirir. Bu dersde, detay - tasarım ilkeleri, fonksiyon, sağlamlık ve estetik yönleri göz önüne alınarak en basit ve ekonomik çözümlere ulaşma teknikleri araştırılacaktır.

  ARCH 565 Yangına Dayanıklı Bina Tasarımı (3,0,0) 3
  Dersin amacı, bu alandaki son araştırma bulgularına özellikle vurgu yaparak çağdaş “Yangın Mühendisliği Yaklaşımı” kavramına ışık tutmaktır. NFPA (National Fire Protection Association, Ulusal Yangın Koruma Birliği) ve BS 5950 Bölüm 8’de tanımlanan ve savunulan yangın güvenliği kavram ve metodolojileri, öğrencilerin konu üzerine araştırma yapabilmelerini sağlamak ve yangın bilinçli binalar tasarlamalarına yardımcı olmak için tasarım bağlamında ifade edilir.

  ARCH 566 Taşıyıcı Sistem Tasarımında İleri Düzey Kavramlar (3,0,0) 3
  Dersin amacı, mimarlıkta taşıyıcı sistem mühendisliğinin kompleks uygulamalarının üstesinden gelmek için gerekli araçları sağlamaktır. Ders, taşıyısı sistem tasarımının ana kavramlarını, çerçeveleri, kemerler ve katlanmış plakları, kabukları ve kablolu sistemleri içermektedir.

  ARCH 567 Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı (3,0,0) 3
  Dersin amacı, depreme dayanıklı yapıların temel prensiplerini ortaya koymak, aynı zamanda, kentsel yerleşimlerin sismik değerlendirme teknikleri ve depremden zarar görmüş yapıların sağlamlaştırılması hakkında bilgi vermektir. Taşıyıcı sistem ana kavramları, sismik kavram ve sismik tasarım kavramları, deprem dayanımlı tasarım prensipleri de ders kapsamında verilecektir.

  ARCH 571 Binalarda Teknik Servisler (Isıtma, Havalandırma, İklimlendirme, Aydınlatma, Akustik) (3,0,0) 3
  Derste, enerji konusu ve iç mekan kalitesi üzerinde durup uluslararası standartları göz önüne alarak ısıtma, havalandırma iklimlendirme ve aydınlatma sistem parametreleri, akustik analiz ve akustik tasarım metodları, titreşim ve ses control sistemleri incelenir.

  ARCH 572 Yapılarda Doğal Kaynakların Kullanım İlkeleri (Doğal Havalandırma, Isıtma, Soğutma ve Aydınlatma) (3,0,0) 3
  Doğal ve iklimsel faktörlere (solar radyasyon, rüzgar vs.) giriş. Biyo-iklimsel konfor ve minimum enerji tüketimi açısından yerel coğrafi ve meteorolojik verilerin tasarımda kullanılması. Tasarım parametreleri arasındaki ilişki ve optimum değerlerin ele alınması.

  ARCH 573 Mimarlıkta Ekoloji ve Sürdürülebilirlik (3,0,0) 3
  Ekolojik bina Tasarımı/İnşası/Kullanımı Prensip ve Stratejileri, Gerçek Vakaların İncelenmesi/Örnek Çalışması, Ekolojik Binaların Performans Değerlendirmesi, Ekolojik Bina Tasarımının Gelişimi, Mevcut Çevre ve Yeni Tasarımlar İçin Çözüm Araştırmaları.

  ARCH 574 Yapı Biyolojisi (3,0,0) 3
  Yapı biyolojisi dersinin amacı, yapı – çevre - insan sağlığı arasındaki ilişkiyi sistemli bir şekilde kurarak, araştırmacıyı/tasarımcıyı bilgilendirmek ve yapının tasarım, uygulama ve kullanım süreçlerinde alınabilecek önlem ve çözüm yollarını önermektir. Ders; çevrebilim, yapının iç ve dış çevreleri, kullanıcı gereksinmeleri, yapıdan kaynaklanan sağlık sorunları, yapı biyolojisi açısından binaların değerlendirilmesi konularını kapsamaktadır.

  ARCH 581 Arayüz Tasarımı (3,0,0) 3
  Tüm tasarımlanmış objelerin bir arayüzü olduğu gibi, mimarlık ürünlerinin de bir kurgulanmış arayüzü vardır. Bu dersin ana amacı, mekan tasarımının sunumunun, üretiminin ve kullanımının arayüzlerinin tasarlanmasının tüm teknikleriyle araştırılmasıdır.

  ARCH 582 Mimarlar için İleri Düzey Bilgisayar Destekli Tasarım (3,0,0) 3
  İleri düzey modelleme, karmaşık model tasarımı ve üretimi ile ilgili ilkeler ve yöntemler. Ön tasarımdan başlayarak sonuç ürüne varana kadar olan süreçte ilke ve yöntemlerin kullanımı. Ters kinematik kavramı. İleri düzey animasyon teknikleri, ve malzeme tasarımı. Kodlama ve programlama, ileri düzey kaplama ve canlandırma. Yazılımların genişleme yeteneklerinin tartışılması.

  ARCH 591 Mimari Koruma Kavramları (3,0,0) 3
  Geçmiş ile bugün, eski ile yeni arasında diyalektik bir bağ vardır. Bu nedenle eski binalarla ilgili çalışmak, mimarlar için karmaşık bir tasarım problemidir, dikkat ve saygı ile yaklaşılması gereken bir binanın var olması da mimarlara ek zorluklar getirmektedir. Bu bakımdan, tarihi yapı korumanın çeşitli kavramları ve eskiyle yeninin aynı kurgu içinde bütünleştirilmesi ders kapsamında ele alınmaktadır.

  ARCH 592 Mimari Restorasyonda Temel Konular (3,0,0) 3
  Mimari restorasyonun çağdaş ilgi alanı bugün çok geniş bir tarihi çevre alanını kapsamaktadır. Özgün yapı malzemesinin teknik açıdan korunmasından başlayıp büyük boyuttaki anıtların restorasyonuna kadar varan geniş bir ölçekte çalışılmaktadır. Ders, tarihi yapılarla çalışırken gerekli olan restorasyon teknikleriyle ilgili temel bilgileri vermeyi amaçlamaktadır.

  ARCH 593 Yerel Mimari (3,0,0) 3
  Yerel mimarinin tanımı, Tarihi potansiyeli açısından yerel mimarlık, Yerel mimarlığın taşıyıcı sistemi ve geleneksel işçilik, Mekan ve mahremiyet algıları, Yerel geleneklerle şekillenmiş boyut, tasarım, yerleşim ve dekorasyon, Yapı ustalarının ve yapı sahiplerinin sosyal konumu hakkında veriler, Yerel mimari ile çağdaş-küresel mimarlık arasındaki ilişkiler.

  ARCH 594 Osmanlı Mimarlığı (3,0,0) 3
  Ders, Anadolu’daki erken döneminden, İmparatorluğun sona erişine kadarki Osmanlı mimarlığının tarihi gelişiminin, dönemin dünya mimarisi (Bizans, Rönesans ve Barok mimarlık vb. gibi) ile karşılaştırarak anlaşılmasını amaçlamaktadır. Beylikler devrindeki mimari (14. yüzyıl), Mimar Sinan döneminin çok kültürlü Osmanlı mimarlığı, Geç Klasik dönem, 18. yüzyılda Osmanlı Barok mimarisinin ortaya çıkışı ve 19.-20. yüzyıllarda Osmanlı Mimarisini bu kapsam içindedir. Ders, ayrıca öğrencilerin konu ile ilgili yayınları okuyup anlayabilmeleri ve ileri düzey araştırma yapabilmeleri amacıyla bibliyografya ve birinci el kaynakların kullanımına da değinir.

Mimarlık ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha Fazlası  |