Proje ve Yapım Yönetimi Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Teknik Üniversitesi - Taşkışla Kampüsü

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Proje ve Yapım Yönetimi Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Beyoğlu - İstanbul

 • Giriş gereklilikleri
  ALES Sayısal Puanı minimum 65 olmalıdır. Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.7/4.0 (67/100) olmalıdır. Mimarlık, İnşaat Mühendisliği Lisans Programları mezunları tercih edilir.İstenen ek belgeler: Programa başvurma gerekçesi ile ilgili niyet mektubu, ayrıntılı özgeçmiş.
 • Program tanımları
  Proje ve Yapım Yönetimi Yüksek Lisans Programı

  Ders Listesi

  Zorunlu Dersler
  • Güz Dönemi
  Research Methodology in Construction
  Management and Organization
  Proje ve Yapım Yönetimine Giriş
  Seminer
  Uzmanlık Alan Dersi
  • Bahar Dönemi
  Quantitative Decision Making Techniques in Construction Management
  Yapım Projelerinin Planlanması ve Programlanması
  Seminer
  Uzmanlık Alan Dersi

  Seçmeli Dersler  
  • Güz Dönemi
  İnşaat Sektörünün Güncel Sorunları
  Methods of Economic Evaluation in Construction
  İnşaat Firmaları Yönetiminde Güncel Yaklaşımlar   
  Proje ve Yapım Yönetiminde Enformasyon Teknolojisi Uygulamaları
  Design Data Management in Architecture
  İnşaat Sektöründe Kültürel Farklılıklar
  • Bahar Dönemi
  Yapım Teknolojisi
  Tasarımda ve Yapımda Kalite Yönetimi
  Yapımda Maliyet Yönetimi
  Yapımda Güvenlik Yönetimi
  Uluslararası İnşaat Projeleri Yönetimi
  Örgütsel Davranış ve İnsan İlişkileri Yönetimi   
  Bilgisayar Destekli Maliyet Modelleri
  Information Systems in Construction Projects Management
  Yapım Ekonomisi

  Ders İçerikleri

  Research Methodology in Construction (Yapımda Araştırma Yöntemleri)
  Bu ders başta araştırma felsefesi, araştırma strüktürü, nicesel ve nitesel araştırma yöntemleri konusunda süregelen tartışmalar ve araştırma etiği olmak üzere bir dizi araştırma sorununa yer vermektedir. Ders iki ana bölüme ayrılmıştır. Birinci bölüm nicesel araştırma yöntemlerini; araştırma süreci, problemin belirlenmesi, hipotezlerin geliştirilmesi, araştırma tasarımı, örnekleme ve örneklem tasarımı, soru formu tasarımı konularının önemini vurgulayarak incelemektedir. Araştırmalarda sıklıkla kullanılan istatistiksel testler özetlenmekte ve öğrencilerin ders kapsamında SPSS adını taşıyan paket programla tanışmaları sağlanmaktadır. Dersin ikinci bölümü nitesel araştırma yöntemleri konusuna odaklanmaktadır. Bu bağlamda derste; araştırma süreci, incelenecek konu ve grubun seçilmesi, yöntemler (katılımcı gözlem, bir strüktüre dayanmayan yüz-yüze görüşme, yaşam-öyküsü, bir tek vakanın derinlemesine incelenmesi), nitesel geçerlilik konuları işlenmektedir.

  Management and Organization (Yönetim ve Organizasyon)
  • Yönetime Giriş (değişen yönetim anlayışı, örgütsel yapıların evrim ve gelişimleri);
  • Yönetim Ortamı (ortam ve kuruluş kültürü, küreselleşen ortamda yöneticilik, yönetsel etik ve kuruluşların sosyal sorumlulukları, girişimcilik ve küçük işletmecilik);
  • Planlama (örgütsel planlama ve amaç oluşturma, strateji oluşturma ve ortaya koyma, yönetsel karar verme);
  • Örgütleme (örgütlemenin temelleri, stratejik amaçları yerine getirmek için yapısal tasarlama, değişim ve gelişme, insan kaynakları yönetimi, çok yönlü çalışanları yönetme);
  • Liderlik (örgütsel davranış temelleri, örgütlerde liderlik, motivasyon, iletişim, ve takım çalışması);
  • Kontrol Etme (kalite kontrolün temelleri, bilgi sistemleri ve teknoloji, operasyonlar ve servis yönetimi)
  Proje ve Yapım Yönetimine Giriş
  İnşaat Sektörü. İnşaat projelerinin katılımcıları ve işlevleri. Proje teslim sistemleri. İnşaat projelerinin evreleri. İnşaat projesinin Planlama ve Tasarım evresindeki görevler ve bu evrelerdeki katılımcılar. Tasarımın alt evreleri ve bu evrelerde alınması söz konusu temel kararlar. İhale evresindeki görevler. Yapım evresindeki görevler ve katılımcılar.Proje sahipleri ve / veya proje sahibi temsilcilerinin yapım evresindeki görevleri. Tasarımcıların yapım evresindeki görevleri. Kamu adına yapım denetimi. İnşaat firmalarında merkez ofis işlevleri. İnşaat firmalarının şantiye organizasyonları. İnşaat firmasında Şantiye Yöneticilerinin görevleri. Proje İdaresi. Yapım Yönetimi Proje Teslim Sisteminde Yapım Yöneticisinin görevleri.

  Seminer
  Seminerler; öğretim elemanları, çağrılı konuşmacılar ve derse kayıtlı öğrenciler tarafından verilir. Öğrenci Sunumları, tez çalışmaları kapsamında da olabilir.

  Uzmanlık Alan Dersi
  Danışmanın yönetimindeki tez seviyesinde olan tüm yüksek lisans öğrencilerinin çalışma konularının ve bu konulardaki yeni gelişmelerin değerlendirilmesi.

  Quantitative Decision Making Techniques in Construction Management (Yapım Yönetiminde Kantitatif Karar Verme Teknikleri)
  Giriş; Kantitatif Analiz yaklaşımı, Karar verme, Model kurma; Temel İstatistik ve Olasılık kavramları; Lineer denklem Sistemlerine Uygulanan Matris cebri; Karar teorisi, Karar tipleri, Karar matrisi, Marjinal Analiz; Envanter Modelleri;Envanter kontrolünün önemi; Tedarik modeli, Üretim Modeli, Elde bulundurma durumunda tedarik modeli Elde bulundurmama durumunda tedarik modeli; Lineer programlama; Lineer programlama problemlerinin tanımı ve özellikleri, Lineer programlama modelleri, Lineer programlama çözüm teknikleri;Analitik Hiyerarşi Yöntemi

  Yapım Projelerinin Planlanması ve Programlanması
  Yapı üretim süreci, katılımcıları, yapı üretim sürecindeki örgütsel kalıplar, yapım projelerinde enformasyon ihtiyacı, yapı üretim sürecindeki temel işlevlerden biri olarak proje planlaması ve programlaması,Proje planlama ve programlamada sistem yaklaşımı; girdiler, süreç, çıktılar.Proje planlama ve programlama işlevinin diğer işlevler ile ilişkileri. Proje planlama ve programlamasına yönelik yazılımlar ve entegre sistemler. Proje planlama ve programlamada ileri düzeydeki sorunlar, teknikler, araçlar (LOB ve Şebeke tekniklerinin birlikte kullanımı, çoklu proje ve kaynak planlama, süre kısıtlı-kaynak kısıtlı kaynak dengeleme, proje hızlandırma ve şebeke sıkıştırma, çeşitli algoritmalar, WEB tabanlı proje planlama ve programlama). Teorik olarak incelenen konuların bir proje kapsamında uygulamalı olarak ele alınması;

  Seminer
  Seminerler; öğretim elemanları, çağrılı konuşmacılar ve derse kayıtlı öğrenciler tarafından verilir. Öğrenci Sunumları, tez çalışmaları kapsamında da olabilir.

  Uzmanlık Alan Dersi
  Danışmanın yönetimindeki tez seviyesinde olan tüm yüksek lisans öğrencilerinin çalışma konularının ve bu konulardaki yeni gelişmelerin değerlendirilmesi.

  İnşaat Sektörünün Güncel Sorunları
  Yapım sektörüne genel bakış; yapım sektörünün kapsamı; yapım sektörünün strüktürü: aktörler,sektörün çok parçalılığı, endüstrideki uyum sorunları; yapım sürecindeki profesyoneller ve rolleri; yapım piyasasındaki yeni eğilimler : dünyada AB'de ve Türkiye'de; yapım sektöründe rekabet; rekabetin kilit elemanları: kalite, piyasa koşulları,yapım süreci, yasal çerçeve, insan kaynakları, teknoloji,sektör strüktürü, yasa dışı uygulamalar; Türkiye yapım sektörü nün yabancı sektörler karşısındaki durumu; yapım sektöründe yeniden yapılanma ihtiyacı; değişmenin temel elemanları; ana performans göstergeleri; proje sürecinin geliştirilmesi: yinelenen süreçler,bütünleşmiş proje süreci, uç ürüne yönelme, vb; sektörün gelişmesinde ana ilkeler

  Methods of Economic Evaluation in Construction

  Giriş; Temel ekonomi ve maliyete ilişkin kavramlar;Maliyete ilişkin sınıflandırmalar, faiz ve faiz oranı, paranın zaman değeri; Güncelleştirme , Ekonomik Eşdeğerlik hesapları; Enflasyon ve yatırım kararları; Ekonomik Yatırım Değerlendirme Yöntemleri; Belirlilik durumunda kullanılan yöntemler; Yaşam-dönemi yöntemi, Net-güncel değer, İç verim oranı vb.; Yenileme Analizi; Risk durumunda kullanılan yöntemler; Olasılık kavramı ve teorisi, Beklenen değer, karar ağacı; belirsizlik durumunda kullanılan yöntemler; Karar matrisi, Laplace , Maximin and Maximax , Hurwicz kriterleri

  İnşaat Firmaları Yönetiminde Güncel Yaklaşımlar   
  Yönetim bilimi, yönetim fonksiyonları, yönetim teorileri ve gelişimi, yeni gelişmeleri etkileyen faktörler, klasik yaklaşım, davranışsal yaklaşım, modern yaklaşımlar -sistem yaklaşımı, popülasyon ekolojisi modern sonrası ve çağdaş kavramlar - toplam kalite yönetimi, karşılaştırma, süreç yenileme, değişim mühendisliği, değer yönetimi, yalın organizasyonlar, güçlendirme, dış kaynaklar, stratejik birliktelik, öğrenen organizasyonlar kavramlarına değinilecek ve bunların inşaat sektöründeki uygulamalarına ağırlık verilecektir.

  Proje ve Yapım Yönetiminde Enformasyon Teknolojisi Uygulamaları

  Design Data Management in Architecture (Mimarlıkta Tasarım Verileri Yonetimi )
  Enformasyon sistemleri ve bileşenleri; Veri işleme sistemleri ve enformasyon sistemi içindeki yerleri; Veritabanı temel kavramları; Veritabanlarının kuramsal yapıları; İlişkisel, hiyerarşik ve ağ türü veritabanı mimarileri; Veritabanı geliştirme yazılımları; Veritabanı tasarım süreci; İnşaat sektöründe rol alan çeşitli organizasyonlarda (dizayn, danışmanlık, yapım firmaları vb.) mimarların ihtiyaç duyacakları veritabanları; Nesne tabanlı ilişkisel veritabanı modeli geliştirilmesine yönelik bir ortamda tasarıma ilişkin veritabanı uygulaması, bir mimari tasarım firmasındaki enformasyon ihtiyacına ilişkin sistem analizi, sistem analizi kapsamında kullanılan teknik ve araçlar, mimari büroda söz konusu yönetimsel işlevlerden birine yönelik kavramsal bir modelin geliştirilmesi, bir ilişkisel veritabanı geliştirme yazılımı kullanılarak, kavramsal boyutta tasarlanan sistemin nesnelleştirilmesi.

  İnşaat Sektöründe Kültürel Farklılıklar
  Ders öğrencilerin ya da olası inşaat proje yönetici ve liderlerinin, inşaat sektöründeki organizasyonel dinamikliğin kültürel bileşenlerini tanıma, anlama ve yönetiminde belirli ikilem ve fırsatları anlayabilmek için tasarlanmıştır. Bu kapsamda üzerinde tartışılacak konular sırasıyla: Giriş (Kültür kavramına bakış): Kültür tanımı, kültür boyutları ve kültür seviyeleri; Kültür kavramı ve kültürel farklılıklar; Kültürün yönetim kuramları üzerindeki etkisi, kültürler arası yönetim; Çok kültürlü bir çevrede çalışma, uluslararası çalışma; Öğrenen organizasyon ve kültür: geleneksel organizasyon teorisi & öğrenen organizasyon teorisi, kültür oluşturulmasında liderliğin rolü & öğrenen organizasyon; Kültür ve liderlik gelişimi, öğrenen kültürler & öğrenen liderler; İnşaat yapımda kültür, yapım yönetimde kültür konuları; İnşaat yapım araştırma (değişen) çevresinde kültür, inşaat yapım yönetimde ulusal ve organizasyonel kültür; Uluslararası inşaat sürecinde farklılıklar, inşaat endüstrisinde kalite kültürünün geliştirilmesidir.

  Yapım Teknolojisi
  Teknoloji be yapım teknolojisi kavramları yapım teknolojilerini gelişimi; yapı üretimini özellikleri ve teknoloji kullanımı; teknoloji kullanımına ilişkin kriterler; teknoloji, yönetim ve organizasyon ilişkisi; geleneksel yapım teknolojileri ve özellikleri; endüstrileşmiş yapım teknolojileri ve uygulamaları; yalın yapım teknolojileri ve uygulamaları, "agile" yapım teknolojileri ve uygulamaları; yapımda teknoloji transferi ve "technology watch" kavramı; yapımda teknolojik yenilik (innovation); yapımda teknoloji seçimi.

  Tasarımda ve Yapımda Kalite Yönetimi
  Kalite kavramı ve terminolojisi, kalite konusuna kuramsal yaklaşımlar, kalitenin temellendirilmesi, toplam kalite yönetimi, kalite güvencesi, kalite standartları, ISO 9000 standartları, kalite değerlendirme ve kalite yönetiminde teknikler, uygulamaların tartışılması

  Yapımda Maliyet Yönetimi
  İnşaat projesinin temel evreleri ve bu evrelerdeki kararlar için gerekli maliyet bilgileri. Maliyet Yönetiminde kavramlar. İnşaat firmalarında maliyet yönetimi. .İnşaat firmalarında Proje Maliyeti Hesabının Yapısı, Türleri, Yöntemleri. İnşaat firmalarında Proje Maliyeti Hesabında dolaysız maliyetler, dolaylı Maliyetler, merkez ofis maliyetleri, kar ve riskin hesabı, birim maliyet ve fiyatların hesabı. İnşaat firmalarında Proje Maliyeti Kontrolü ve bir maliyet kontrol aracı olarak Varyans Analizi. Proje sahipleri açısından maliyet yönetimi. İlk Yatırım Maliyeti, Kullanım Maliyeti. Proje sahipleri açısından Detaylı tasarımı bitmiş ve sözleşme dokümanları hazırlanmış proje üzerinden maliyet hesabı, son keşif. Ön Proje üzerinden Maliyet Hesabı Yöntemleri. Girişim-Planlama Evresinde Maliyet Hesabı. Tasarım ve Yapım Evresinde Malsahibi açısından Maliyet Kontrolü

  Yapımda Güvenlik Yönetimi
  Yapımda iş güvenliği ve işçi sağlığı; kavramlar, diğer sektörler ve diğer ülkeler ile karşılaştırmalar; Yapımda iş kazaları ve nedenleri; Yapımda iş hastalıkları ve nedenleri; Yasal çerçeve; ulusal ve uluslararası standart ve yönetmelikler, ilgili kuruluşlar; Yapımda insan faktörü ve güvenlik kültürü; Yapım öncesinde riskin azaltılması (sözleşmeler, iş programının güvenlik gereksinmelerine uyumu,eğitim vb); Yapım sırasında riskin azaltılması (güvenlik yönetimi, çalışanların yönlendirilmesi vb); Yapımda iş güvenliği organizasyonu; Alt yükleniciler ve yapımda iş güvenliği; Yapımda iş güvenliği araçları ve denetim ( toplantılar, kayıtlar, koruyucu ekipman vb); Kazalar: ilk yardım, kazanın incelenmesi, kaza istatistiklerinin oluşturulması; Güvenlik politikası ve yönetiminin ekonomik sonuçları.

  Uluslararası İnşaat Projeleri Yönetimi

  Uluslararası inşaatın yapısı, durumu ve özellikleri; uluslararası stratejik işbirlikleri, uluslararası standartlar ve FIDIC sözleşmeleri, uluslararası inşaat sözleşmelerinde uyuşmazlıklar ve çözüm yöntemleri; resmi uyuşmazlık çözüm yöntemleri; yargı, tahkim, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri; müzakere, arabuluculuk, partnering, FIDIC sözleşmelerinde uyuşmazlık çözümü; uluslararası inşaat projelerinde riskin değerlendirilmesi; risk yönetimi, enflasyon, yabancı ülke riski; uluslararası inşaatlarda insan yönetimi, farklı ülkelerdeki inşaat sektörlerinin karşılaştırılması.

  Örgütsel Davranış ve İnsan İlişkileri Yönetimi

  Yönetim ve davranış bilimleri arasındaki ilişki. Teknolojik gelişmelerin beşeri yönü. Yönetim ve organizasyon psikolojisi: Klasik ve çağdaş yönetim görüşleri ve belli başlı araştırmalar. Organizasyonlarda yönetime katılma: Tanımı, konuları, yarar ve sakıncaları ile başlıca katılma biçimleri. Kişilik ve kişisel farklılıkların analizi. Organizasyonlarda Motivasyon: Anlamı, motivasyon kuramlar, motivasyon ve proje yönetimi, konuya ilişkin olarak inşaat sektöründe yapılmış araştırmalar. Organizasyonlarda Takım Yönetimi: ekip, takım ve grup kavramları ile bunların oluşum süreci, yararları, sakıncaları, başarı koşulları, inşaat sektöründe ekip kavramı Kişiler arası İlişkiler ve İletişim: Proje ortamında iletişim, iletişim türleri ve projenin yaşam döngüsü. Çatışma Yönetimi: Organizasyonlarda çatışmanın nedenleri, türleri ve çözümlenmesi. Liderlik : Yaklaşımlar, lider ve yönetici arasındaki farkla, liderlik ve proje yöneticisi, inşaat sektöründe liderlik stilleri bu ders kapsamında yer almaktadır.

  Bilgisayar Destekli Maliyet Modelleri
  Bina tasarım evresinin farklı aşamalarında kullanılabilecek bilgisayar destekli maliyet modelleri, Detaylı tasar, teklif, ihale hazırlık aşamalarına yönelik BDMT modelleri - tablolama programları (spreadsheet), spreadsheet + ek modül (add in) seçenekleri, Kişisel veritabanı (ın-house) uygulamaları, Üst düzey (entegre) BDMT uygulamaları- Ön tasar aşamalarına yönelik BDMT modelleri -Cad + maliyet tahmin tam entegre sistemler, Parametrik sistemler, Yapay zeka ve uzman sistemlerin tanıtımı ve uygulamaların yapılması.

  Türkiye de maliyet verisi üretme, elde etme ve bunları yayınlayan kuruluşların tanıtımı ve Türkiye koşullarına özgü hazırlanmış ortalama birim maliyet verilerine dayalı modeller, maliyet ağırlıklı yapım işlemlerini dikkate alan maliyet modeli, benzer projelerin maliyet verilerinin güncelleştirilmesine dayalı maliyet modeli, fonksiyonel eleman ortalama miktar ve birim fiyatlarını dikkate alan maliyet tahmin modeli tanıtımı ve uygulamaların yapılması.

  Information Systems in Construction Projects Management (Yapım Projelerinin Yönetiminde Enformasyon Sistemleri)
  Kavramlar, Enformasyon sistemleri; Enformasyon sisteminin bileşenleri, Veri işleme sistemleri, Yönetim Enformasyon Sistemleri, Karar Destek Sistemleri, Ofis Otomasyon Sistemleri, Uzman Sistemler; Enformasyon teknolojileri, Bilgisayar tabanlı enformasyon teknolojileri, Yerel ağlar (LAN), Internet, Web tabanlı enformasyon teknolojileri ve sistemleri; Proje ve Yapım Yönetiminde enformasyon teknolojilerinin ve enformasyon sistemlerinin yeri ve etkisi, Örgütsel yapı ile enformasyon sistemi ilişkisi, Bilgisayarla Bütünleşik Yapım (CIC), Proje ve Yapım Yönetimi alanında enformasyonu standartlaştırma çabaları (AIA, ISO-STEP), Proje ve Yapım Yönetimi alanındaki bütünleşik enformasyon sistemleri (COMBINE, COMMIT, ICON, SPACE, OSCON, IRMA, vb.), Kavramsal ve nesnel boyuttaki enformasyon sistemi modelleri, Enformasyon sistemi modelleme dilleri ve araçları (UML, EXPRESS, EXPRESS-G, IDEF0, vb)

  Yapım Ekonomisi

  Tanımlar: Yapım Sektörü ve Yapım Ekonomisi; Yapım Sektörünün Özellikleri; Yapım Sektörünün Ulusal Ekonomi İçindeki Rolü; Yapım Sektöründe Pazar Özellikleri; Yapımda Arz ve Talep; Yapım Pazarında Rekabet Sorunları; Üretim Teorisi; Yapımda Uygun Kaynak Kullanımı; Yapım Firmalarının İş Temin Biçimleri; Türkiye İnşaat Sektörünün Ulusal ve Uluslar Arası Pazarlarda Rekabet Gücü.

Mimarlık ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |