Home > Yüksek Lisans Programları > Maliye > Çankaya > Maliye Yüksek Lisans Programı - Çankaya - Ankara

Maliye Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Hacettepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Maliye Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Çankaya - Ankara

 • Giriş gereklilikleri
  Başvuranların Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün belirlemiş olduğu alanlardan birinden lisans diploması sahibi olması ve giriş sınavlarında (yabancı dil ve bilim sınavlarında) başarılı olması gerekmektedir.
 • Program tanımları
  Mezuniyet Koşulları (Tezsiz Yüksek Lisans Programı)
  Sadece yukarıdaki koşulları taşıyanlar öğrencilik statüsüne hak kazanabileceklerdir. Her öğrenci 30 kredilik dersi ve kredisi olmayan MAB 630 Dönem Projesini başarıyla tamamlar.


  Mezuniyet Koşulları (Tezli Yüksek Lisans Programı)
  Sadece yukarıdaki koşulları taşıyanlar öğrencilik statüsüne hak kazanabileceklerdir. Her öğrenci 21 kredilik dersi ve kredisi olmayan MAB 612 Seminer dersini başarıyla tamamlar. Ayrıca belirlenen bir danışman nezaretinde, Maliye Dalı’nda Bilim Uzmanlığı payesine hak kazanmanın son koşulu olarak bir tez çalışması hazırlanmalıdır.

  DERS İÇERİKLERİ (Tezsiz Yüksek Lisans Programı)

  MAB 622 Kamu Gelirleri Analizi
  Vergi teorisi, temel kavramlar, cergiden kaçınma ve kayıt dışı ekonomi, gelirin yeniden dağılımı, makro–ekonomik teorilerin mali yüzleri, yerel yönetimler, merkezi hükümet, kamu maliyesinin uluslararası sorunları, normatif optimal vergileme, pozitif optimal vergileme.

  MAB 624 Mali Müşavirlik Kurumu ve Uygulamaları

  MAB 627 Kamu Harcamaları Analizi
  Piyasa çözümlemeleri ve reçeteleri, kamu maliyesi politikalarının değerlendirilmesi, tüketici fazlası, kollektif karar alma, “kamu yararı’nın araştırılması, kamu üretiminin değerlendirilmesi, maliyet-yarar analizi, kamu eylemlerine bireysel tepki, sektörel bağımlılık, “geleneksel’e karşı kamu seçimi yaklaşımı.

  MAB 630 Dönem Projesi
  Tezsiz yüksek lisans öğrencileri, Maliye anabilim dalında Türkiye ekonomisinin ve özellikle Türk mali sisteminin güncel sorunlarından bir tanesiyle ilgili amprik bir çalışma yaparak, sözkonusu çalışmalarının raporunu hazırlarlar. Çalışma konuyla ilgili bir öğretim üyesinin gözetiminde götürülür.

  MAB 633 Mikro İktisadi Analiz
  Tüketici seçimi ve tercihleri, üretim ve firma teorisi, rekabetçi ve rekabetçi olmayan piyasalar, dışsallık, kamusal mallar, genel denge analizi, değişim dengesi, temel refah teorileri.

  MAB 634 Makro İktisadi Analiz
  Para ve maliye politikaları, yeni klasik ve yeni Keynesyen yaklaşımlar, istikrar ve dezenflasyon programları, kamu borçlarının makroekonomik sonuçları, vergi politikası ile temel makroekonomik değişkenler arasındaki ilişki, açık ekonomide makroekonomik dengenin oluşumu, kur ve ödemeler dengesine ilişkin konular.

  MAB 636 Bütçe Sistemleri ve Politikaları


  DERS İÇERİKLERİ (Tezli Yüksek Lisans Programı)  MAB 600 Özel Konular

  MAB 612 Seminer
  Bilimsel düşünce yöntemi, araştırma metodolojisi, araştırma metinleri ve dipnot, yazım kuralları, kantitatif yöntemlerin uygulanması, verilerin bilgisayara aktarılarak tablo, şekil ve grafiklerin gösterimi, veri tabanına ulaşarak kaynak taraması, dönem içi ve dönem sonu proje çalışmaları.

  MAB 622 Kamu Gelirleri Analizi
  Vergi teorisi, temel kavramlar, vergiden kaçınma ve kayıt dışı ekonomi, gelirin yeniden dağılımı, makro–ekonomik teorilerin mali yüzleri, yerel yönetimler, merkezi hükümet, kamu maliyesinin uluslararası sorunları, normatif optimal vergileme, pozitif optimal vergileme.

  MAB 625 KİT'ler ve Özelleştirme
  Kamu İktisadi Teşebbüslerinin kuruluş nedenleri; KİT’lerin amaç fonksiyonları ve performansları; KİT’lerin fiyatlandırma ve yatırım kuralları; KİT reformları;  Regülasyon, özelleştirme, serbestleştirme uygulamaları; Türkiye’de devletçilik ve özelleştirme hareketleri.

  MAB 626 Regülasyon Ekonomisi
  Regülasyon ekonomisinin gelişimi, özelleştirme-deregülasyon ve regülasyon ilişkisi, regülasyonun tanımları ve kapsamı, regülasyon araçları, regülasyon süreci, rekabet hukuku, regülasyon teorisi, elegeçirme sorunu, doğal tekel teorisi, çeşitli doğal tekel sektörlerinde regülasyon uygulamaları, sağlık, güvenlik ve çevre regülasyonları.

  MAB 627 Kamu Harcamaları Analizi
  Piyasa çözümlemeleri ve reçeteleri, kamu maliyesi politikalarının değerlendirilmesi, tüketici fazlası, kollektif karar alma, “kamu yararı’nın araştırılması, kamu üretiminin değerlendirilmesi, maliyet-yarar analizi, kamu eylemlerine bireysel tepki, sektörel bağımlılık, geleneksele karşı kamu seçimi yaklaşımı.

  MAB 629 Vergi Usul ve İcra Hukuku
  Vergi usul hukukunun vergi suç ve cezaları dışında kalan konuları, vergi mükellefi, vergi sorumlusu,
  verginin konusu, vergilendirme süreci, vergileme yetkisi, mali denetim, vergi güvenlik tedbirleri, sürelerin hesaplanması, amortisman ve değerleme, yeniden değerleme, mükellefin ödevleri, vergi kanunlarının zaman ve yer bakımından uygulanması, vergi kanunlarının yorumu, vergi alacağının güvence altına alınmasına yönelik düzenlemeler, vergi alacağının değerinin korunmasına yönelik düzenlemeler, gecikme faizi, gecikme zammı, vergi alacağının zorla tahsili.

  MAB 651 Mikro Ekonomik Analiz
  Tüketici seçimi ve tercihleri, üretim ve firma teorisi, rekabetçi ve rekabetçi olmayan piyasalar, dışsallık, kamusal mallar, genel denge analizi, değişim dengesi, temel refah teorileri.

  MAB 652 Makro Ekonomik Analiz
  Para ve maliye politikaları, yeni klasik ve yeni Keynesyen yaklaşımlar, istikrar ve dezenflasyon programları, kamu borçlarının makroekonomik sonuçları, vergi politikası ile temel makroekonomik değişkenler arasındaki ilişki, açık ekonomide makroekonomik dengenin oluşumu, kur ve ödemeler dengesine ilişkin konular.

  MAB 653 Kamu Tercihi Teorisi
  Politik iktisatın evrimi ve kollektif davranış kuramı, oylama kuramları ve Arrow’un Olanaksızlık Teoremi, ortanca seçmen modeli, ortak karar almada etkinlik ve pazarlık, özel çıkarlar ve rant kollama teorisi, politik baskı gruplarının iktisadi hareketleri, politik rekabet ve politik anlaşmalar, demokrasi, diktatörlük ve piyasa ekonomisi.

  MAB 654 Avrupa Birliğinde Vergilendirme
  Avrupa Birliği’nde ortak vergi politikası: Vergi uyumlaştırmasının hukuki temelleri ve gerekçesi, vergi uyumlaştırmasının güçlükleri. Devlet yardımları yasağı ve vergi teşvikleri.
  Dolaylı vergilerin uyumlaştırması: Katma değer vergisi, özel tüketim vergisi. Dolaysız vergilerin uyumlaştırması: Kurumlar vergisi, diğer vergiler.Türk vergi sisteminin Avrupa Birliği vergi sistemine uyumu sorunu: Gümrük birliği aşaması, tam üyelik aşaması.

  MAB 655 Avrupa Birliği Maliyesi ve Bütçesi
  Avrupa Birliği maliye politikaları: Kamu borçları, bütçe açıkları, kamu harcamalarında disiplin. Vergi yükü ve yükün dolaylı-dolaysız vergiler arasında dağılımı. Türkiye’nin Avrupa Birliği maliye politikalarına uyumu.
  Avrupa Birliği bütçesi: Mali planlar, gelirler, ortak politikalara yönelik harcamalar. AB bütçesinin kaynakları. AR-GE programları. Eğitim ve gençliğe yönelik programlar. Türkiye’nin mali yardımlardan istifadesi.

  MAB 656 Ekonomi ve Hukuk
  Ekonomik yaşamda hukukun yeri ve önemi, ekonomik ve sosyal temel hak ve özgürlükler, ekonominin yönlendirilmesinin hukuki araçları; para ve maliye politikalarının belirlenmesi, ekonominin denetimi, yargı kararlarının iktisadi analizi, uluslararası ticari ve ekonomik sözleşmelerin hukuki rejimi, hazırlanması, uygulanması ve  ihtilafların çözüm yolları.

  MAB 657 Kamu Mali Denetimi ve Yönetimi
  Kamu sektöründe yeniden yapılanma, yeni kamu yönetimi yaklaşımları- performans yönetimi, stratejik planlama, kurumsal yönetişim, toplam kalite yönetimi ve mali yönetim, kamu mali yönetiminin esasları, devlet muhasebesi ve standartlar, Türkiye’de kamu mali yönetimini şekillendiren yasal alt yapı, performans esaslı bütçeleme, kamu mali yönetiminin denetimi ve performans denetimi.

  MAB 658 Vergileme İlkeleri ve Politikaları
  Vergilemede ilkeler ve idealler, vergilemenin temelleri, vergilemenin uyum maliyetleri, vergilemenin idari maliyetleri,  vergi kaçağı ve vergiden kaçınma,  geçiş ekonomilerinde vergi politikaları, gelişmekte olan ülkelerde vergi politikaları, çevresel vergi politikaları, kalkınma açısından vergileme, küreselleşme ve vergi rekabeti, vergilemenin sosyal boyutları, vergi reformları, mali federalizm.

  MAB 659 Ekonometrik Yöntemler
  Regresyon modellerinin oluştulması ve tahmini, regresyon katsayısı üzerine koyulan kısıtlar ve önsav sınamaları, gölge değişkenlerle modelleme ve regresyon tahmini, regresyon modellerinde çoklu doğrusallık, değişen varyans ve içsel bağımlılık sorunlarının incelenmesi, dinamik modeller, birim kök sınamaları ve eşbütünleşme.

  MAB 660 Maliye Politikası Analizi
  Maliye politikalarının etkinliği, amaçları ve araçları, ekonomik istikrara yönelik maliye politikaları, iradi ve otomatik maliye politikaları, enflasyon, stagflasyon ve resesyon durumunda maliye politikaları, borç politikası, sürdürülebilir borçlanma, Türkiye’de maliye politikaları ve borç yönetiminin değerlendirilmesi.

  MAB 661 Vergi Hukuku Uygulamaları
  Gelir vergisi, kurumlar vergisi, katma değer vergisi, damga vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, şans oyunları vergisi, emlak vergisi, özel iletişim vergisi, 8 yıllık eğitime kartkı payı, gümrük vergisi, özel tüketim vergisi, matrah  tespiti, vergi yükümlülükleri, vergi oranları.

  MAB 662 Vergi Yargılama Hukuku  
  Vergi yargılaması hukuku, vergi mahkemeleri, mahkeme kararları, diğer vergi kanunları ile olan ilişkiler. Vergi hukuku ile ilgili tüm ihtilafların çözüm yöntemleri. Vergi yargılaması hukukunun anayasal  dayanakları. İdari çözüm yollarının avantaj ve dezavantajları.

  MAB 664 Türk Vergi Sistemi Uygulamaları

Maliye ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır. Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder. Daha Fazlası  |