Home > Yüksek Lisans Programları > Finans > Etimesgut > Muhasebe Finansman Yüksek Lisans Programı - Etimesgut - Ankara

Muhasebe Finansman Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Başkent Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Muhasebe Finansman Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Etimesgut - Ankara

 • Program tanımları
  MUHASEBE FİNANSMAN YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

  Dersler ve Ders Tasarımları

  * Tezsiz Yüksek Lisans Açılmıştır.

  1. Yarıyıl
  Ders Kodu     Ders Adı     
  İŞLE 511     İleri Finansal Muhasebe     3 0 3
  İŞLE 525     Finansal Analiz     3 0 3
  İŞLE 541     Araştırma Yöntemleri     3 0 3
  HUK 537     İşletme Hukuku     3 0 3

  2. Yarıyıl
  Ders Kodu     Ders Adı     
  İŞLE 524     Yönetim Muhasebesi     3 0 3
  İŞLE 528     Muhasebe Standartları     3 0 3
  İŞLE 530     Vergi Usul Uygulamaları     3 0 3
  İŞLE 550     Finansal Yönetim     3 0 3

  3. Yarıyıl(Tezsiz)
  Ders Kodu     Ders Adı  
  İŞLE 553     Yatırım Analizi     3 0 3
  Seçimlik Ders     3 0 3
  Seçimlik Ders     3 0 3

  3. Yarıyıl(Tezli)
  Ders Kodu     Ders Adı   
  İŞLE 553     Yatırım Analizi     3 0 3
        Seçimlik Ders     3 0 3
  İŞLE 599     Tez Çalışması     

  4. Yarıyıl(Tezsiz)
  Ders Kodu     Ders Adı   
  İŞLE 508     Proje Dersi     
  Seçimlik Ders     3 0 3
  Seçimlik Ders     3 0 3

  4. Yarıyıl(Tezli)
  Ders Kodu     Ders Adı    
  İŞLE 599     Tez Çalışması     
  Seçimlik Ders     3 0 3

  Seçimlik Dersler

  Ders Kodu     Ders Adı     
  İŞLE 505     Mesleki Etik Ve Bağımsızlık     3 0 3
  İŞLE 545     Kurumsal Yönetim     3 0 3
  İŞLE 502     Ticaret Hukuku     3 0 3
  İŞLE 503     İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku     3 0 3
  İŞLE 518     Gelir Ve Kurumlar Vergileri Uygulamaları     3 0 3
  İŞLE 546     Yönetim Ve Enformasyon Sistemleri     3 0 3
  İŞLE 527     Finansal Pazarlar (Kurum, Kuruluş Ve Araçlar)     3 0 3
  İŞLE 515     Para Ve Sermaye Piyasaları     3 0 3
  İŞLE 520     Mali İktisat     3 0 3
  İŞLE 509     Muhasebe Denetimi     3 0 3
  İŞLE 522     Vadeli İşlem Piyasaları (Türev Ürünler)     3 0 3
  İŞLE 529     İşletme Birleşmeleri     3 0 3
  İŞLE 598     Seminer     3 0 0


  Ders Kapsamları

  İŞLE 511 İleri Finansal Muhasebe
  İşletmede ortaya çıkan kıymet hareketlerinin muhasebe kavramı, ilke ve standartları, vergi uygulamaları çerçevesinde değerlendirilerek kaydedilmesi, raporlanması ve yorumlanması karşılaştırmalı ve tartışmalı biçimde ele alınır.

  İŞLE 525 Finansal Analiz
  Finansal tabloların yatay, dikey, trend ve oran analizleri, sermaye bütçelemesi kararları ve yönetimi, temel ve teknik analizler ile şirket değerleme yöntemlerinin incelenmesi dersin içeriğini oluşturmaktadır.

  HUK 537 İşletme Hukuku (Medeni, Borçlar ve Ticaret Hukuku)
  Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku ve Ticaret Hukukunun ekonomist ve işletmeciler için gerekli olan ve uygulamaya dönük konuları anlatılacaktır.

  İŞLE 541 Araştırma Yöntemleri
  Başta bilgisayar teknolojisi olmak üzere sahip olunan bir çok araca rağmen, araştırma yöntemleri eleştirel ve yaratıcı düşünmeyi becerebilen insan aklına muhtaçtır. Araştırmaya giriş, araştırmanın işletmelerdeki önemi, problemin tanımı, veri toplama, hipotez kurma, çeşitli araştırma yöntemleri, değişkenlerin ölçülmesi, örnekleme, araştırma planlaması dersin içeriğini oluşturur.

  İŞLE 524 Yönetim Muhasebesi
  Bu derste, maliyet ve gider kavramları, maliyetlerin sınıflandırılması, işletme bütçelerinin düzenlenmesi, geçerli maliyet kavramı ve işletmede alınan kısa ve uzun vadeli kararlar, başabaş noktası ve maliyet-hacim-kâr analizleri,esnek bütçe kavramı ve standart maliyet sistemi ve sapma analizleri ile ilgili konular işlenir.

  İŞLE 528 Muhasebe Standartları
  Türkiye Muhasebe Standartları’nın amaçları, getirdiği yenilikleri, ilgili standarda özgü terimler ve kavramlar, standardın içeriği, uygulamaya ilişkin esasları incelenir.

  İŞLE 530 Vergi Usul Uygulamaları
  Bu ders, işletmelerde karşılaşılan vergi olaylarının usul açısından incelenmesini hedefler. Bu derste vergiye ilişkin kavramlar, vergi sürecinin evreleri, bildirimler, belgeler, kayıt sistemi, değerleme ve vergi cezaları gibi konular işletme açısından uygulamalı olarak ele alınır.

  İŞLE 550 Finansal Yönetim
  Finansal karar alma süreci, firmayı etkileyen finansal kararlar, bunların birbirleriyle ilişkisi, riske ve enflasyonist ortama bağlı durumlarda yatırım finanslama politikaları ve bu kararların alınmasında kullanılan yöntemler, finansal kararların sermaye maliyetine etkileri, nakit akımları, paranın zaman değeri, temel yatırım kriterleri ve risk-getiri ilişkisi konuları incelenir.

  İŞLE 553 Yatırım Analizi
  Para ve sermaye piyasaları, türev piyasalar ve kambiyo piyasaları açıklandıktan sonra, geliri arttırma amacıyla yapılan yatırımların kapsamına giren hisse senedi, tahvil gibi finansal araçların özellikleri, fiyatlama yöntemleri, portföy kuramı, portföyün oluşturulması, yönetimi ve değerlemesi, CAPM, Arbitraj fiyatlama modeli, Tekli ve Çoklu Faktör modelleri konuları incelenir.

  İŞLE 508 Proje
  Öğrenciler, bu ders çerçevesinde muhasebe finansman alanında, konusunu kendilerinin belirlediği ve proje danışmanının onayını aldıkları bir projeyi hazırlarlar. Proje dönem sonunda proje danışmanına teslim edilir.

  İŞLE 505 Mesleki Etik Ve Bağımsızlık
  Denetçi bağımsızlığı, meslek etiği konuları arasında önemli bir konuma sahiptir. Son yıllarda karşılaşılan finansal skandallar, dikkatleri denetçi bağımsızlığı üzerine yoğunlaştırmıştır. Bu kaygılar gözüne alınarak hazırlanan Mesleki Etik Ve Bağımsızlık dersi iki boyutta ele alınmaktadır. Bu boyutlar şirketler ve denetim hizmeti veren kuruluşlar bağlamındadır. Denetim mesleğinde bağımsızlığı ortadan kaldıran durumlar 3568 sayılı meslek yasasının 45. maddesine göre ve aynı şekilde SPK'nın 19 sayılı ve 16 sayılı tebliği ile değerlendirilmektedir. Şirketler yönü ile ise, sosyal sorumluluklar ve iş etiği kapsamında ele alınmaktadır. Bu doğrultuda, etik teoriler çerçevesinde durumun iki yönü ayrıntılı bir şekilde ortaya konarak incelenecektir.

  İŞLE 502 Ticaret Hukuku
  Ticari işletme, tacir ve ticari iş konuları, ticari işletmenin temel unsurları , şahıs ve sermaye şirketlerinin özellikleri ile şahıs ve sermaye şirketlerinin kuruluşu, işleyişi, denetimi ve sona ermelerine ilişkin bilgiler yeni Türk Ticaret Kanunu kapsamında verilir.

  İŞLE 503 İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku
  İş hukukunun genel ilkeleri, temel kavramlar, işçi ve işveren arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi, sendika ve toplu sözleşme hukuku, grev, lokavt ve iş uyuşmazlıklarının barışçı yollarla çözümü üzerinde durulacaktır.

  İŞLE 518 Gelir Ve Kurumlar Vergileri Uygulamaları
  Bu ders, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunları’nın muhasebe uygulamasında göz önünde tutulması gereken hükümlerinin işletme açısından incelenmesini hedefler. Derste, söz konusu vergilerde; mevzu, mükellef, matrah, vergi kesintisi, kazancın belirlenmesi, muaflık, vergilerin beyanı, istisnalar ve indirimler gibi konular uygulamalı olarak ele alınır.

  İŞLE 527 Finansal Pazarlar
  Finansal kurum, kuruluş ve araçları kapsamlı bir şekilde inceleyen bu derste, öğrenciler, gerek dünyada gerekse Türkiye’de finansal pazarların makro ekonomik yapısına etkide bulunan kurumların işleyiş şekillerini, finansal kuruluşların mikro yapıları ve pazara etkileri ile finansal araçların kullanım alanları ve türleri hakkında bilgi sahibi olacaklardır. Dersin içeriğinde, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, TCMB, FED, SPK, İMKB, Takasbank, Aracı Kurumlar, Ticari Bankalar, İslami Bankalar, Eximbank, Yatırım ve Kalkınma Bankaları, Dünya Bankası, IMF, OECD, OPEC gibi kurum ve kuruluşların yanı sıra, Leasing, Factoring, Forfaiting, Barter, Mortgage gibi finansal araçların detaylı incelenişine yer verilmektedir.

  İŞLE 520 Mali İktisat
  Kamu hizmetleri, özel ve kamu hakkında genel bilgiler, mali olaylar ve çeşitli yönleri, kamu gelirleri çeşitleri ve kamu borçlanması tarihçeleri ile iktisadi etkilerinin uygulamadaki sonuçları incelenir.

  İŞLE 509 Muhasebe Denetimi
  Muhasebe denetimi ile ilgili temel kavramlar, delil toplama, iç kontrol sistemi, denetimin sonuçlandırılarak karara bağlanması ve denetim raporu konuları uygulamaya dönük olarak denetim standartlarıyla birleştirilerek incelenir.

  İŞLE 522 Vadeli İşlem Piyasaları
  Türev ürünler ve vadeli işlem piyasaları araçları olan future, forward, options, swap gibi vadeli işlemler ile bu işlemlerin yer aldığı piyasaların özellikle Türkiye’de kurulan Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası’nın detaylı analizi amaçlanmaktadır. Risk aktarımı (Hedging) teknikleri de bu dersin konuları içerisindedir.

  İŞLE 529 İşletme Birleşmeleri
  Günümüzün rekabetçi koşullarının özendirdiği işletme birleşmeleri ve birleşme sonrası kontrol gücü bulunan ana ortaklığın düzenleyeceği mali tabloların oluşumu, aktif ve pasif kalemlerin birleştirilme ilkeleri ve muhasebe standartları açısından konunun incelenmesi bu dersin kapsamındadır.

  İŞLE 515 Para ve Sermaye Piyasaları
  Finansal piyasalar ve piyasaların işlevleri, piyasaların yapısı ve işleyişi, faiz oranının belirlenmesi, tahvil piyasaları ve tahvil değerlendirmesi, hisse senedi piyasaları ve hisse senedi değerlemesi, risk ve getiri teorileri, türev piyasalar, uluslararası finansal işlemler başlıca konular arasında yer almaktadır.

  İŞLE 546 Yönetim ve Enformasyon Sistemleri
  Bu ders yönetim bilgi sistemleri (YBS) fonksiyonunun bireysel ve organizasyonel özelliklerine odaklanmaktadır. Bu ders bilgisayar donanımı ve yazılımı ile ilgili önemli teknik başlıkları ön plana çıkarmaktadır. Değişik organizasyon düzeylerinde kullanılan farklı teknoloji özelliklerinin ve bilgisayar uygulamalarının işletmenin yapısındaki değişiklikleri incelemektedir. Donanım, yazılım, veritabanları, telekomünikasyon sistemleri, bilgi sistemlerinin stratejik kullanımı, bilgi sistemlerinin ortaya çıkarılması, bilgi sistemlerinin sosyal ve etik özellikleri gibi konular ders konuları içindedir.

  İŞLE 545 Kurumsal Yönetim (Corporate Governance)
  Kurumsal yönetim, özellikle, finans, yönetim ve hukuk disiplinlerinin bir sentezidir. Derste, önce kurumsal yönetimin ne olduğu ve ilkeleri anlatılacak, dünyada kurumsal yönetimi tetikleyen unsurlar ele alınacak, şirketlerde hissedarların hakları, yönetim kurullarının sorumlulukları, nasıl oluşması gerektiği ve menfaat sahiplerinin hakları tartışılacaktır.

  İŞLE 598 Seminer
  Öğrenciler, ders sorumlusu ile birlikte belirledikleri bir konuda, gerekli hazırlıklardan sonra, sınıf ortamında sunum yaparlar.diğer öğrencilerin sunumlarını değerlendirir, tartışılmasına katılırlar.

Finans ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha Fazlası  |