Bankacılık ve Finans Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Başkent Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Bankacılık ve Finans Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Etimesgut - Ankara

 • Program tanımları
  BANKACILIK VE FİNANS YÜKSEK LİSANS

  Ders Programı (Tezsiz)


  I. Dönem
  BF 501 Finansal Piyasalar ve Kurumlar
  BF 503 Bankacılık Hukuku
  BF 505 Finansal Yönetim
      
  II. Dönem
  BF 502 Finansal Tablolar Analizi
  BF 504 Banka Muhasebesi
  BF 506 Bankacılıkta Aktif-Pasif Yönetimi
      
  III. Dönem
  Seçmeli Ders
  Seçmeli Ders
  BF 521 Seminer
      
  IV. Dönem
  Seçmeli Ders
  Dönem Projesi

  Seçmeli Dersler

  BF 510 Banka Bilanço Analizi
  BF 511 Bankacılıkta Risk Yönetimi
  BF 512 Türev Piyasalar
  BF 513 Banka İşlemleri ve Teknikleri
  BF 514Menkul Kıymet Yatırımları ve Portföy Yönetimi
  BF 515Bankacılıkta Pazarlama
  BF 516Banka Denetimi
  BF 517Uluslararası Finansal Piyasalar
  BF 518Sermaye Piyasaları Hukuku
  BF 519Para Politikası ve Merkez Bankacılığı
  BF 520Bankacılık Etik İlkeleri


  DERS KAPSAMLARI

  ZORUNLU DERSLER
  BF 501      Finansal Piyasalar ve Kurumlar
  Finansal kurum, kuruluş ve araçları kapsamlı bir şekilde inceleyen bu derste, öğrenciler, gerek dünyada gerekse Türkiye’de finansal piyasaların makro ekonomik yapısına etkide bulunan kurumların işleyiş şekillerini, finansal kuruluşların yapıları ve piyasalara etkileri ile finansal araçların kullanım alanları ve türleri hakkında bilgi sahibi olacaklardır. Ayrıca; Hazine Müsteşarlığı, TCMB, SPK, İMKB, Takasbank, Bankalar ve Banka Dışı Finansal Kuruluşlar ve uluslar arası finansal kuruluşlar ile finansal araçların detaylı incelenmesine yer verilmektedir.
  BF 503      Bankacılık Hukuku
  Banka ve banka dışı finansal kuruluşların tabi olduğu hukuki mevzuat incelenecektir. Bu çerçevede ağırlıklı olarak Bankacılık Kanunu (bankaların kuruluşu, organları, yapabilecekleri işlemler, sınırlamalar, gözetim ve denetimi vb. konular) detaylı olarak değerlendirilecektir. Bunun yanında BDDK tarafından çıkarılan ve Bankacılık Kanunu’na ilişkin uygulamaları düzenleyen tüm mevzuat ele alınacaktır.

  BF 505      Finansal Yönetim

  Finansal karar alma süreci, firmayı etkileyen finansal kararlar, bunların birbirleriyle ilişkisi, riske ve enflasyonist ortama bağlı durumlarda yatırım finanslama politikaları ve bu kararların alınmasında kullanılan yöntemler, finansal kararların sermaye maliyetine etkileri, nakit akımları, paranın zaman değeri, temel yatırım kriterleri ve risk-getiri ilişkisi konuları incelenecektir.

  BF 502      Finansal Tablolar Analizi

  Finansal tabloların tanıtımının ardından , bilanço, gelir tablosu, nakit akım tablosu ve özkaynak değişim tablolarının hazırlanmasına ilişkin esaslar açıklanarak bu tabloların yatay, dikey, trend ve oran analizleri, sermaye bütçelemesi kararları ve yönetimi, temel analizler ile şirket değerleme yöntemlerinin incelenmesi dersin içeriğini oluşturacaktır.

  BF 504     
  Banka Muhasebesi
  Bankalarca düzenlenen belgeler (muhasebe belgeleri) ve tutulan defterler ile bunlara ilişkin uygulamalar,banka bilançosunun açılışından kapanışına kadar izlenen muhasebe kaydı süreçleri,tek düzen hesap planı,bankacılık işlemlerinde değerleme ilkeleri,Uluslararası finansal raporlama standartları,Uluslararası denetim standartları, muhasebe uygulamaları çerçevesinde banka yönetiminin, muhasebe faaliyetini yürüten çalışanların sorumluluğu/yükümlülüğü,finansal raporlama konuları ele alınacaktır.

  BF 506      Bankacılıkta Aktif Pasif Yönetimi

  Banka bilançosu genel değerlendirme, Türk bankacılık sektöründe kaynak yapısı, banka kaynak maliyetini etkileyen faktörler, maliyet hesaplama yöntemleri, banka kaynaklarının maliyetlerinin hesaplanması ve pasif yönetimi, kaynak maliyeti hesaplamanın banka politikaları açısından önemi, bankacılık ürünlerinin fiyatlandırılması, bankacılık ürünlerinin fiyatlandırılmasını etkileyen faktörler, banka aktiflerinin sınıflandırılması , getirili aktif-getirisiz aktif ayrımı, faiz getirili aktifler ve getirisinin hesaplanması, getirisiz aktifler ve aktif üzerindeki olumsuz etkileri, ortalama aktif getirisinin hesaplanması, maliyet hesaplama ve fiyatlandırmanın aktif-pasif yönetimi açısından önemi anlatılacaktır.

  SEÇMELİ DERSLAR

  BF 510      Banka Bilanço Analizi

  Banka mali tabloları (bilanço, gelir tablosu, fon akım tablosu, nakit akım tablosu, kar dağıtım tablosu), banka bilanço kalemleri, aktif hesaplar, pasif hesaplar, bilanço dışı işlemler, banka bilanço analiz yöntemleri, karşılaştırmalı tablolar analizi, yüzde analiz, rasyo analizi, analiz yapılacak konular (özkaynak yeterliliği, likidite analizi, karlılık analizi, aktif kalitesi, yabancı para pozisyonu, verimlilik analizi, gelir-gider yapısı), bilançoların risk çeşitleri açısından değerlendirilmesi anlatılacaktır.

  BF 511      Bankacılıkta Risk Yönetimi

  Risk ve kriz kavramları, dünyada risk yönetiminin gelişimi, bankacılıkta risk kavramı ve risk çeşitleri, kredi riski, likidite riski, döviz kuru riski, faiz oranı riski, operasyonel risk,diğer riskler, risk ölçümü ve yönetimi, risk-sermaye yapısı ilişkisi ve sermaye yeterliliği,  Basel I süreci, Basel II uzlaşısını gerekli kılan koşullar,  Basel II’nin temel özellikleri, Türkiye’de Basel I ve II uzlaşılarının uygulanması ele alınacaktır.

  BF 512      Türev Piyasalar

  Türev ürünler ve vadeli işlem piyasaları araçları olan future, forward, options, swap gibi vadeli işlemler ile bu işlemlerin yer aldığı piyasaların özellikle Türkiye’de kurulan Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası’nın detaylı analizi amaçlanmaktadır. Risk aktarımı (Hedging) tekniklerine de bu derste değinilecektir.

  BF 513      Banka İşlem ve Teknikleri
  Bankaların şube bazında yapmış oldukları temel işlemlerin belirlenmesi ve tanımlanması, mevduat hesabının açılışı, kredi ve kredi türleri, iskonto işlemleri, iştirak işlemleri, çek işlemleri, kabul poliçesi, gayrimenkul kredi işlemleri, müşteri cari hesaplarının açılış ve kapanışı, kredi kartları, bireysel bankacılık işlemleri vb. bu dersin konularını oluşturmaktadır.

  BF 514      Menkul Kıymet Yatırımları ve Portföy Yönetimi

  Finansal piyasalarda yatırım araçlarının analizi, para ve sermaye piyasası araçları, yatırım ve portföy yönetimi, risk ve getiri ilişkisi, çeşitlendirme, ortalama varyans analizi, tek endeks modeli, portföy modeli, portföy performansının ölçülmesi dersin ana başlıklarıdır.

  BF 515      Bankacılıkta Pazarlama

  Pazarlama kavramı, pazarlama sistemi, fiyatlandırma, ürün, dağıtım kanalları, tutundurma faaliyetleri, pazarlama araştırması, pazar bölümlemesi ve pazar analizi, pazarlama stratejisinin oluşturulması ve uygulanması, pazarda oluşan olanakların ve sınırlılıkların değerlendirilmesi, pazarlama amaçlarının oluşturulması, pazarlama stratejisi ile planların hazırlanması ve uygulanması anlatılacaktır.

  BF 516      Banka Denetimi
  Bankalarda iç denetim, dış denetim ve bilgi teknolojileri denetimi, iç denetime ilişkin bilgiler, uluslararası iç denetim standartları, iç denetim mevzuatı ve uygulamalar, dış denetime ilişkin bilgiler, uluslararası dış denetim standartları, iç denetim mevzuatı ve uygulamalar temel konulardır.

  BF 517      Uluslararası Finansal Piyasalar

  Finansal piyasalar ve piyasaların işlevleri, sınır ötesi piyasaların oluşumu, çok uluslu şirketler, döviz kurları, döviz kurlarını belirleyen faktörler, uluslararası para ve sermaye piyasaları, finansal aracılar, dış ekonomik denge, türev ürünler, faaliyet ve kur riskini yönetim teknikleri, dış ticaretin finansmanı, uluslararası proje finansmanı, uluslararası bankacılıkta gelişmeler, dış piyasalardan kaynak temin yöntemleri, politik riskin yönetimi ve küreselleşen ortamlarda bütçe ve planlama teknikleri gibi konular işlenmektedir.

  BF 518      Sermaye Piyasaları Hukuku
  Bu derste, sermaye piyasası mevzuatının sermaye piyasası kanununa tabi şirketler, banka ve aracı kurumlar, yatırım fonları ve ortaklıkları, portföy yönetim şirketleri, bağımsız denetim kuruluşları, rating kuruluşları, menkul kıymet veya vadeli işlem borsaları ve diğer ilgili kişi ve kurumlar bağlamında getirdiği yükümlülükler ve uygulama esaslarının, ilgili kanun, yönetmelik, tebliğ ve ilke kararları kapsamında işlenmesi amaçlanmaktadır.

  BF 519      Para Politikası ve Merkez Bankacılığı

  Merkez Bankacılığının Anlamı, Merkez Bankacılığının Tarihsel Gelişimi, Cumhuriyet Öncesi ve Sonrası, Merkez Bankacılığının Gelişimi, TCMB'nın Görev, Yetki ve Sorumlulukları, TCMB'nın Politika Araçları, Merkez Bankası Vaziyeti, Merkez Bankası Analitik Bilançosu, Parasal Büyüklükler, Bilanço Analizi, Enflasyon Hedeflemesi, Para Programları, MB-Piyasa İlişkileri, MB- Kamu İlişkileri ele alınacaktır.

  BF 520      Bankacılık Etik İlkeleri

  Bankacılık Kanunu’nun ‘Etik İlkeler’ bölümünde öngörülen düzenleme kapsamında, Türkiye Bankalar Birliği tarafından belirlenen“Türkiye Bankalar Birliği Bankacılık Etik İlkeleri” doğrultusunda sektörde yer alan tüm bankalar tarafından benimsenen ve uygulanmakta olan etik ilkelerin, amacı, kapsamı ve hedefleri ele alınacaktır    


Finans ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha Fazlası  |