Maliye Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Üniversitesi - Beyazıt ve Vezneciler Kampüsü

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Maliye Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Fatih - İstanbul

 • Program tanımları
  • PROGRAMIN ADI
         MALİYE ANABİLİM DALI
   
  • PROGRAMIN TÜRÜ         
        YÜKSEK LİSANS  
   
  • PROGRAMIN YÜRÜTÜCÜSÜ
             
              Bilim Dalı Başkanı          :Prof.Dr.Figen ALTUĞ
              Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Figen ALTUĞ
                                    
   
  • PROGRAMIN İLİŞKİLİ OLDUĞU FAKÜLTE VE BÖLÜM   
   
  MALİYE BÖLÜMÜ / İKTİSAT FAKÜLTESİ
             
        Bölüm Başkanı                 :    Prof.Dr.Figen ALTUĞ
        Fakülte Dekanı                 :    Prof.Dr.Şahin AKKAYA
        
             
  • OKUTULAN DERSLER VE İÇERİKLERİ
   
  1.   MALİYE TEORİSİ
  (Prof. Dr. Hülya KİRMANOĞLU)
   
  Ders İçeriği:
  v      Piyasa etkinliği ve Pareto optimum
  v      Etkinlik ve adalet
  v      Kamusal malların analizi
  v      Kulüp malları
  v      Dışsallıklar
  v      Doğal Tekeller (azalan maliyetle çalışan endüstriler)
  v      Piyasa aksallıkları ve eksik bilgi
  v      Devletin geliri yeniden dağıtım rolü
   
   
  2. TÜRKİYE EKONOMİSİ
  (Prof.Dr. Esfender KORKMAZ)
   
  Ders İçeriği:
  v      Türkiye Ekonomisinin Kısa Tarihçesi
  v      Küreselleşme Sürecinde Türkiye Ekonomisi
  v      Türkiye Ekonomisinde Uygulanan Mali Politikalar
  v      Ekonomik Krizler
  v      Güncel Ekonomik Sorunlar


  3. TÜRK VERGİ SİSTEMİNİN ANALİZİ
  (Prof.Dr. Yenal ÖNCEL)
   
  Ders İçeriği:
  v      Türk Vergi Sisteminin hukuksal ve ekonomik sorunları
  v      Gelir Vergisi Kanunu
  v      Kurumlar Vergisi Kanunu
  v      Katma Değer Vergisi Kanunu
   
  4. FAYDA MALİYET ANALİZİ
  (Prof.Dr. Hülya KİRMANOĞLU)
   
  Ders İçeriği:
  v      Fayda-maliyet analizinin kamu ekonomisindeki rolü
  v      Faydanın tanımlaması ve ölçülmesi
  v      Maliyetin tanımlanması ve ölçülmesi: gölge fiyatlama
  v      Proje değerlendirme teknikleri
  v      Risk ve belirsizlik
   
   
  5. ÇEVRE EKONOMİSİ
  (Prof.Dr. Türkan ÖNCEL)
   
  Ders İçeriği:
  v      Çevre ve ekolojik sistem kavramları, kamu maliyesi kapsamındaki yeri
  v      ekonomik büyüme, kalkınma, teknolojik gelişme ve çevre ilişkileri
  v      çevre kirliliğinde dışsallıklar
  v      optimum kirlilik düzeyi
  v      kirlilik kontrolünde değişik yaklaşımlar: piyasa mekanizması içinde çözüm
  v      kamu maliyesi kapsamında çözümler (vergiler, yasaklar, sübvansiyonlar, standartlar, v.b.)
  v      Dünyada, AB'de ve Türkiye'de çevre sorununun hukuksal boyutu  
   
  6. ULUSLAR ARASI MALİYE
  (Prof.Dr. Şahin AKKAYA)
  Ders İçeriği:
  v      Mal ve Hizmetlerin Uluslararası Ticaretini Etkileyen Faktörler ve Etkileri
  v      Kaynak Tahsisi Açısından Gelir Vergilerinin Etkileri
  v      Gelir Vergileri ve Çifte Vergileme Sorunları    
  v      Küreselleşme ve Vergi Sistemleri
  v      Küreselleşme ve Uluslararası Vergi Rekabeti
  v      Küreselleşme ve Uluslararası Vergi Rekabeti                                      
   

  7. VERGİ TEORİSİ VE POLİTİKASI
  (Prof.Dr. Şahin AKKAYA)
    Ders İçeriği:
  v      Vergileme ve Etkinlik
  v      Etkin ve Adil Vergileme
  v      Vergileme ve Gelir Dağılımı
  v      Gelir,Tüketim ve Servet Vergilerinin Analizi
  v      Vergi Politikası Konuları:Gelir Dağılımı,İktisadi İstikrar,İktisadi Kalkınma ve Büyüme
   

  8. Maliye Teorisinde Yeni Gelişmeler
  (Prof.Dr. Yenal ÖNCEL)
   
  Ders İçeriği:
   
  v      Küresel Ekonomi İçerisinde Kamu Kesimi
  v      Devletin İktisadi Teorisi
  v      Kamu Ekonomisi İçerisinde İktisat Politikasının Rolü
  v      Kamu Politikasının Modernizasyonu
  v      Kamu Harcamaları Teorisi
  v      Küreselleşen Dünyada Refah Devleti
  v      Vergileme Ve Vergi Reformu
  v      Vergiler Ve Özelleştirme
  v      Kamu Borç Yönetimi Ve Borçların Sürdürülebilirliği
   
   
  9. BÜTÇE TEKNİKLERİ VE POLİTİKALARI
  (Prof. Dr. Nihat FALAY)
   
  Ders İçeriği:
   
  v      Klasik bütçe sisteminin üstünlük ve aksaklıkları
  v      yeni bütçe anlayışını hazırlayan nedenler
  v      Performans Bütçe, Program Bütçe (PB) ve Planlama-Programlama-Bütçeleme Sistemi
  v      PPBS'nin temel öğeleri; PPBS'nin kavramsal, uygulama ve kurumsal açılardan genel eleştirisi
  v      Sıfır Esaslı Bütçe (SEB) sisteminin niteliği, bütçeleme süreci ve nihai değerlemesi
  v      Yatırım Bütçesinin dayandığı mantık, yatırım harcaması kriterleri, bu bütçe uygulamasının üstün ve zayıf noktaları
   

  10. KAMUSAL SEÇİŞ TEORİSİ
            (Prof.Dr. Hülya KİRMANOĞLU)
   
  Ders İçeriği:
   
  v      Oylama kuralları
  v      Oylama paradoksu
  v      Ortanca seçmen teorisi
  v      Logrolling (oy ticareti)
  v      Rent seeking (Rant kollama)
  v      Siyasi Partiler
  v      Bürokrasi teorisi
  v      Çıkar Grupları
   
  11. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE MALİYE POLİTİKASI
    (Yrd.Doç.Dr. Ufuk BAKKAL)
   
  Ders İçeriği:
   
  v      Maliye Politikasının Uygulanmasına İlişkin Çeşitli Yöntemler
  v      Maliye Politikasının Gelir Dağılımı, İktisadi İstikrar ve İktisadi Büyümeye İlişkin Etkinlikleri
   
    12. GÜNÜMÜZ DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER
    (Dr. Nazan Susam)
   
  Ders İçeriği:
   
  v      Dünya ekonomisinin genel görünümü;                                                           

  v      Dünya üretimi, ticaret hacmi, sermaye hareketleri, faiz oranları ve borçlar
  Gelişmiş ekonomilerin dünya ekonomisi üzerindeki etkileri ve ekonomik durumları
      -Amerika Birleşik Devletleri
      -Japonya
      -Avrupa Bölgesi (İngiltere Fransa İtalya vb.)

  v        Yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ülkeler
      -Latin Amerika ülkeleri
      -Asya ülkeleri
      -Orta Doğu bölgesi
   
   
  13. SEMİNER
  (Prof.Dr. S. Ateş OKTAR).
   
   
  • PROGRAMIN AMACI 
  Bu programın amacı, öğrenciye, toplumsal eşitsizliklerin ortaya çıkışı ve kamu müdahalelerinin nedenlerini; alternatif iktisat kuramlarını, vergileme prensipleri ile vergileme ve iktisadi etkinlik karşılaştırmasını, vergilemenin üretim, tüketim, istihdam, arz-talep, gelir dağılımı üzerindeki etkilerini; Türk Vergi Sisteminin hukuksal ve ekonomik sorunlarını, ekonomik konularda fayda ve maliyetlerin tanımlanması ve ölçülmesini; çevre ve ekolojik sistem kavramları ve bu kavramlara ilişkin sorunlara piyasa mekanizması ve kamu maliyesi kapsamında çözümleri (vergiler, yasaklar, sübvansiyonlar, v.b.); uluslararası maliye sorunları; klasik bütçe sisteminin üstünlük ve aksaklıkları ile yeni bütçe anlayışını hazırlayan nedenleri; KİT'lerin ekonomideki varlık nedenlerini; sosyal devlet biçimlerini; refah devleti rejimlerini anlatmak, bu konularda araştırma yaptırmak ve uzmanlaştırmaktır
             

Maliye ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |