Lojistik Sistemleri Yönetimi ve Mühendisliği

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Yeditepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Lojistik Sistemleri Yönetimi ve Mühendisliği - Kurumda - Kadıköy - İstanbul

 • Program tanımları

  İndiyana Üniversitesi Purdue Üniversitesi İndianapolis (IUPUI), İndiyana, ABD, ve Yeditepe Üniversitesi (YTÜ), Istanbul, Türkiye, Lojistik Sistemleri Yönetimi ve Mühendisliği yüksek lisans programı için biraraya geldiler. Yeditepe Üniversitesi tarafından yeni bir formatta sunulan bu yüksek lisans programın dersleri Yeditepe üniversitesi ve Purdue üniversitesi öğretim görevlileri tarafından bir yıllık eğitim süresi boyunca verilecektir.

  Globalleşen rekabetçi ekonomik ortamda Lojistik, ekonominin ve iş dünyasının en önemli ve kritik alanı ve sektörü olmuştur. Sektörde gelişim ve lojistiğin önemi giderek artmaktadır.

  Bu eğitimden amacımız, günümüzün ve geleceğin global rekabet ortamında sürdürülebilir rekabet ve başarı için; LOJİSTİK SEKTÖRÜ ile ENDÜSTRİYEL ve TİCARİ İŞLETMELERİN lojistik konularının yönetimi için ihtiyaç duyulan beyin gücünü yetiştirmektir.

  LOJİSTİK, diğer birçok meslek gibi yalın bir konu veya disiplin değildir. Birçok konu ve disiplini birarada bulunduran ve bunların bir sentezi olarak ortaya çıkan bir ÇALIŞMA alanıdır. Programın amacı bu çok yönlü bilgi ihtiyacının karşılanması olmuştur.

  Eğitimin bir diğer özelliği de öğrencilerimize bir araştırmacı niteliği kazandırmaktır. Böylece gerek iş yaşamında, gerekse akademik yaşamlarında, önlerine çıkabilecek yabancı konulara kısa sürede hakim olabileceklerdir.

  Yukarıdaki bilgiler çerçevesinde, inanıyoruz ki, öğrencilerimiz,
  • bir işletmenin çalışma prensipleri ve problem çözümleri hakkında gerekli bilgileri edinmiş,
  • yabancı dil bilen
  • lojistik planlamaları yapabilecek ve
  • operasyon yönetebileck yeterliliğe erişmiş
  • yurt dışı (ABD) deneyimi olan
  • kişisel gelişimini sürdürebilecek
  • ÇİFT diploma sahibi
  kişiler olarak mezun olacaklardır.

  DERS PROGRAMI

  YTÜ Öğretim Üyeleri- YTÜ'de


  Zorunlu Dersler
  Supply Chain Management and Logistics
  Operations Management
  Systems Modeling and Simulation
  Research Project
   
  Seçmeli Dersler
  Systems Engineering and Systems Management
  Principals of Logistical Operations I
  Principals of Logistical Operations II
  Marketing and Market Logistics
  Information Technology for SCM and Logistics
  Rules and Regulations for Logistics
  Decision Theory and Optimization
  Change Management and QA
  Quality Management
  Games and Seminars
   
  IUPUI Öğretim Görevlileri - YTÜ ve IUPUI’de

  Zorunlu Dersler
  Systems Engineering and Management
  Mathematical Programming and Optimization
  Seminar in Logistics
  Reliability and Quality Engineering
  E-Commerce Systems and Applications
  Research Project
   
  PROGRAM

  Yaz

  3 ders IUPUI öğretim görevlileri - YTÜ’de.

  Sonbahar
  2 ders YTÜ öğretim görevlileri - YTÜ’de.

  Bahar
  2 ders YTÜ ve IUPUI öğretim görevlileri - YTÜ’de.
  Araştırma projesi 1.

  Yaz
  2 ders IUPUI öğretim görevlileri - IUPUI’de.
   
  Bu çift diplomalı yüksek lisans programı tezsiz olup 10 dersten oluşmaktadır. Ders programı aşağıda verilmiştir:
  3 ders IUPUI öğretm görevlileri tarafından YTÜ de.
  2 ders IUPUI öğretm görevlileri tarafından IUPUI de.
  3 ders YTÜ öğretm görevlileri tarafından YTÜ de.
  1 ders araştırma projesi YTÜ ve IUPUI gözetiminde, IUPUI de kayıtlı.


  IUPUI Dersleri

  LSM 580 Optimization Methods for Systems and Control
  Sistemler ve kontroldeki uygulamalarıyla birlikte, optimizasyon teorisi ve yöntemlerine giriş. Doğrusal olmayab serbest optimizasyon, doğrusal programlama ve kısıtlı optimizasyon, çeşitli algoritmalar ve optimizasyon için tarama yöntemleri ve analizleri. Genetik algoritmaların da dahil olduğu sinir ağlarını kullanıldığı ileri optimizasyon yöntemleri. Çeşitli mühendislik uygulamalarından örnekler dahildir.

  LSM 581 Introduction to Systems Engineering
  Sistem mühendisliğinin temel prensipleri ve bir sistemin yaşam döngüsü boyunca uygulamaları, kavram araştırması, ihtiyaçlar analizi, ihtiyaçların geliştirilmesi, alternatiflerin tahlil edilmesi, ön tasarım, bütünleştirme, doğrulama ve sistem onaylama.

  LSM 582 Safety & Reliability Engineering
  Bu ders, uzmanlık mühendisliği disiplinlerinin ikisi olan inceleme güvenilirliği ve sistem güvenliği mühendisliğinin sistem mühendisliğiyle ilişkilerini inceler. Sistem çözümlerinin başarılı bir şekilde tasarımı için gerekli olan, uzmanlık alanının tanımı ve tasarım mühendisliği disiplinlerini kapsayan sistem mühendisliği proseslerinin yönetiminden sistem mühendisleri sorumludur. Bu uzmanlık alanlarının ikisi, sistem güvenliği ve güvenilirlik mühendisliğidir.

  LSM 583 Systems Modeling & Simulation
  Bu ders, sistem mühendisliği çalışmaları için gerekli analiz, modelleme ve simülasyon tekniklerinin tartışılması için bir çatı oluşturmak amacıyla sistem mühendisliği süreç ve devirlerini inceler. Çoğu mühendislik disiplinlerinin, analiz, simülasyon ve modelleme için çeşitli gereç ve teknikleri vardır. Sistem mühendisleri sistem mühendisliği prosesi boyunca çeşitli noktalarda hangilerinin en yararlı olduğunu bilmelidir.

  LSM 584 Quality Improvement of Products and Processes
  Ürün ve süreç geliştirmeleri için deneysel tasarıma giriş veya işlemler; kesirli çarpan deneyleri, tepki kavisleri, deneysel gürültüyü, dikgen dizileri, ve ANOVA’yı içerir; DEO kullanan klasik ve Taguchi teknikleri; QFD ‘a giriş, FEMQ, ve kalite düzelmeleri.

  LSM 585 E-Commerce
  Bu ders elektronik ticarete ilişkin son teknolojileri, internetteki son trendleri öğrencilerin bilgisine sunarak elektronik ticaretteki son gelişmelerden haberdar olmalarını ve bu sayede öğrencilerin iş yaşamına dair bilgi ve değerlendirmelerini arttırmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

  YTU Dersleri


  LSM 510 Systems Modeling and Simulation
  Bu derste sistem modellemesine giriş, olasılık teorisindeki ana temaların gözden geçirilmesi; buna ek olarak türel ve belirleyici modelleme, Monte Carlo modellemesi, mikroekonomik mühendislik modelleri ve fayda teorisi ile kar-zarar temelli analiz modelleri; ayrıca kompleks modelleri analiz etmeyi sağlayacak farklı simülasyonların ve özellikle sistem dinamiklerinin uygulanması gibi konuların incelenmesi amaçlanmaktadır.

  LSM 511 Supply Chain Management and Logistics
  Bu ders, iş modellerindeki güncel eğilim olan tedarik zinciri (aynı zamanda değer zinciri ve talep zinciri olarak da anılmaktadır) yönetimi modelini, ardında yatan nedenler ile açıklamaktadır. Ders, tedarik zinciri süreçlerini, her aşamada yaratılan katma değerleri ve işlevsellikleri ile incelemektedir. Yalın lojistik ve global lojistik ile işletmelerin ve operasyonların entegrasyonu da ders kapsamında incelenmektedir.

  LSM 512 Operations Management
  Bu dersin amacı, işletme yönetimi için gerekli temel araçların verilmesidir. Ele alınan başlıca yönetim araçları, işletme ekonomisi, bütçe ve finansman, maliyet analizleri, insan kaynakları yönetimi ve aktiflerin yönetimidir.

  LSM 513 Principles of Logistical Operations I
  Bu derste temel lojistik operasyonların bir bölümü, fonksiyonellikleri, performans kriterleri, ekonomileri ve yarattıkları değerler ile incelenmektedir: Sipariş işlem, stok yönetimi, depo yönetimi, paketleme ve malzeme elleçleme ve satış sonrası hizmetler.

  LSM 514 Principles of Logistical Operations II
  “Lojistik Operasyonlar ve İlkeleri 1” dersinin devamı olarak, taşımacılık fonksiyonu ile entegre lojistik ağı kurulması konuları incelenmektedir. Taşımacılık kipleri, nakliye ekonomisi ve nakliye mühendisliği ile taşımacılık sektörünün özellikleri ve kuralları incelenmektedir.

  LSM 515 Marketing and Market Logistics
  Pazarlamanın temel fonksiyonlarından biri dağıtım ve pazar lojistiğidir. Lojistik hizmetler, aynı zamanda alınan ve satılan hizmetlerdir. Bu görüşten hareketle bu derste, pazarlamanın genel esasları incelendikten sonra Pazar lojistiği ve lojistik hizmet pazarlaması üzerinde durulmaktadır.

  LSM 516 Information Technologies for Supply Chain Management and Logistics
  Tedarik zinciri ve lojistik yönetiminin, yönetilebilir olmasını sağlayan araç, bilgi teknolojileridir. Bu ders, tedarik zinciri ve lojistik yönetiminde kullanılan kurumsal kaynak planlaması (ERP), depo yönetim sistemi, taşıma yönetim sistemi ve diğer program paketleri ile haberleşme teknolojilerini, işlevsellikleri ve özellikleri ile işlemektedir. Ayrıca, bilgi teknolojileri yardımı ile şirketler arasında ve lojistik operasyonlar arasında entegrasyon kurulması konusu da işlenmektedir.

  LSM 517 Rules and Regulations for Logistics
  Bu ders, sistem mühendisliği ve sistem yönetimi için gerekli esasların öğretilmesini amaçlar. Sistem yaklaşımı ve araçları ile sorun analizleri, sistem tasarımı ve alternatif değerlendirme yöntemleri incelenmektedir.

  LSM 518 Decision Theory and Optimization
  Bu ders, karar teorilerinin esasları ile modelleme teknikleri ve lojistik karar problemlerinde optimizasyon tekniklerinin kullanılması konularını içermektedir.

  LSM 519 Change Management and QA
  Bu kurs, anahtar başarısı faktörlerini kapsar, kalite liderliği , iş, planlıyor ve yönetim bilgisi sistemleri , mali ve proje yönetimi ve insan kaynağı yayınları işlem yapar. Bu kurs hatta QA arasında ilişki hakkında koyma vurgu ve değişme yönetimi.

  LSM 520 Quality Management
  Bu ders, kalite yönetimi ile ilgili konuları içermektedir. Başlıca konu başlıkları; kalite güvence kuralları, toplam kalite yönetimi, risk yönetimi ile lojistik operasyonlarda güvenlik kurallarıdır.

  LSM 521 Games and Seminars
  Bu derste, sektör uzmanları tarafından sunulan seminerlere ek olarak vaka analizleri ve kurgusal lojistik oyunlar yer almaktadır.


Lojistik Yönetimi ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha Fazlası  |