Lojistik Yönetimi Yüksek Lisans Programı - Tuzla - İstanbul - Okan Üniversitesi - I532

Home>Yüksek Lisans Programları>Lojistik Yönetimi>Tuzla>Lojistik Yönetimi Yüksek Lisans Programı - Tuzla - İstanbul
 
Lojistik Yönetimi Yüksek Lisans Programı
Metod: Kurumda
Yerleşim yeri:
Program ücreti: İsteğe Bağlı
Sponsor Linkler
Loading...

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir
Okan Üniversitesi

Lojistik Yönetimi Yüksek Lisans Programı - Tuzla - İstanbul

Ad
Soyad
E-posta adresi
Telefon Numarası
Yerleşim Yeri
Cep telefonu numarası
Yorumlar/ Sorular
* Zorunlu Alanlar

Telefon ya da e-posta yoluyla ücretsiz bilgi almak istiyorum.

İlgili Kurum’dan bir yetkili en kısa zamanda konuyla ilgili daha çok bilgi vermek amacıyla sizinle iletişime geçecek.
Eğer Educaedu Business S.L.’nin kullanım koşulları ve gizlilik politikasını kabul ediyorsanız, bu seçeneği seçiniz.
Lütfen her alanı doğru bir şekilde doldurunuz
Bu sayfayı paylaş - Lojistik Yönetimi Yüksek Lisans Programları:
Lojistik Yönetimi Yüksek Lisans Programı - Tuzla - İstanbul Lojistik Yönetimi Yüksek Lisans Programı - Tuzla - İstanbul
Program Tanımları:
Programın Amacı

Lojistik dünyada ve ülkemizde hızla gelişmekte olan bir sektördür. Lojistik, taşımacılığın yanı sıra depolama, dış ticaret, gümrük, paketleme, dağıtım gibi çok sayıda hizmetin entegre ve eşgüdümlü bir şekilde yapılmasını gerektirmektedir. Entegrasyonun sınırları lojistiğin sınırlarını oluşturur. Daha çok entegrasyon daha yüksek düzeyde uzmanlık ve bilgi teknolojisi gerektirir. Özellikle, küreselleşen dünyamızda belirli fiyat dilimlerindeki ürünler arasındaki kalite farkı en aza inmiştir. Artık önemli olan hizmette fark yaratmaktır. Yani doğru ürünü, doğru miktarda, doğru koşullarda, doğru yerde, doğru zamanda, doğru maliyetle ve doğru müşteri için sunmak önemlidir. Bu performans düzeyi ancak etkin ve verimli lojistik ile sağlanabilir. Dünyada üretim veya satış şirketlerinin çoğu lojistik faaliyetlerini hızla, dış kaynak kullanımı (outsourcing) kavramı altında, işi lojistik olan firmalara vermektedir. Lojistik, şirketlerin hatta tedarik zincirlerinin rekabet avantajı sağlamak için günümüzde ve gelecekteki en büyük önem arz eden hizmet alanlarından biridir. Böyle bir alanda ülkemizin yeterli bilgi ve beceriye sahip uzmanlara gereksinimi vardır. Lojistik, matematik, yöneylem araştırması, işletme, ekonomi, uluslararası ticaret, bilişim, hukuk v.b. birçok farklı alanı kapsamakta ve bu alanların bir sistem dahilinde etkin ve bütünleşik kullanımını gerektirmektedir. Bu gerçekler, Türkiye’de Lojistik Yönetimi Yüksek Lisans Programının ne kadar önemli olduğunu göstermektedir.

Lojistik kavram ve sektörünün ülkemizde yeni olması konuyu bilen uzmanlara geniş iş olanakları sunmaktadır. Ülkemizde gerek lisans gerekse yüksek lisans kategorisinde lojistik eğitim ve öğretimi yeterli düzeyde değildir. Genelde meslek yüksek okulu ve yüksek okul düzeyinde vardır. Programda yeterli bilgi ve becerilerle donatılmış ve sektöre en hızlı uyum sağlayacak mezunlar yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Amaç sektörün gereksinme duyduğu uzmanları sektörün hizmetine sunmaktır. Programı yürütecek olan Uluslararası Lojistik Bölümü, lojistik yönetimindeki çağdaş  bilimsel gelişmeler ile ülke gereksinimlerini temel alan ders planıyla ve bu programda ders verecek İktisadi ve Ticari Bilimler ile Mühendislik Fakültelerinin uzman öğretim elemanlarıyla lojistik yönetimi alanında yetkin mezunlar vermeği hedeflemektedir. Ders planı mezunlarına; İşletme, Lojistik ve Yönetim bilgi ve becerilerini dengeli bir şekilde kazandıracak şekilde tasarımlanmıştır.

Tezsiz program, toplam 30 kredilik ders yükü (10 ders) ve kredisiz bitirme projesinden oluşur. Tezli program, toplam 24 kredilik ders yükü (8 ders) ve kredisiz yüksek lisans tezinden oluşur.

 Ders Programı

1. YARIYIL
Lojistik Yönetimi
Pazarlama Yönetimi
Finansal Muhasebe
İşletme Ekonomisi

2. YARIYIL
Tedarik Zinciri Yönetimi
İnsan Kaynakları Yönetimi
İstatistiksel Analiz ve Karar Verme
Dış Ticaret

3. YARIYIL
Seçimli Ders I
Seçimli Ders II
Tez/Dönem Projesi *

*Tezsiz programda dönem projesi, tezli programda ise tez yazılmaktadır.

SEÇİMLİK DERSLER
Depo ve Dağıtım Merkezi Yönetimi
Üretim ve Stok Yönetimi
Lojistik Bilişim Sistemleri
Tedarikçi İlişkileri Yönetimi(SRM)
Müşteri İlişkileri Yönetimi(CRM)
Lojistik Optimizasyon Modelleri
Lojistikte Hukuk


DERS İÇERİKLERİ

I. YARIYIL

LMBA 511- Lojistik Yönetimi
Lojistik Kavramı ve Lojistik Yönetimi / Lojistiğin Evrimi / Lojistikte Amaçlar / Stratejik Lojistik Yönetimi / Uluslararası Lojistik / Lojistikte Kalite / Lojistik Maliyetler / Lojistik ve Taşımacılık / Taşımacılık Yönetimi / Karayolu Taşımacılığı /  Denizyolu Taşımacılığı / Demiryolu Taşımacılığı / Havayolu Taşımacılığı / Boru Hattı Taşımacılığı / Intermodal Taşımacılık / Taşıma Türü Seçimi / Malzeme Elleçleme ve Paketleme / Dış Kaynak Kullanımı ve 3PL Kavramları / 3PL Organizasyonu / Lojistik Sektörü / Kentsel Lojistik / Yeşil Lojistik / Tersine Lojistik / Lojistik Sistemlerin Analizi ve Tasarımı

LMBA 513- Pazarlama Yönetimi
Pazarlama Yönetimi Kavramları / Pazar odaklı stratejik yönetim / Tüketici kavramı ve işletme piyasaları / Piyasa bölümlendirmesi ve konumlanma / Piyasa bilgi sistemleri / Piyasa bilgi sistemleri / Yeni ürün geliştirme ve ürün karması yönetimi / Ürün ve hizmet kararları / Fiyatlama ve Dağıtım / IMS - Promosyon Stratejisi / Talep Yönetimi ve Müşteri Hizmet Politikaları / Satış Yönetimi

LMBA 515- Finansal Muhasebe
Uygulamada Muhasebe / Raporlama Süreci / Muhasebe hesaplarının ayarlama kayıtları/ Muhasebe Döngüsünün Tamamlanması / Ticari İşlemlerin Muhasebeleştirilmesi / Stoklar / Muhasebe İlkeleri / İç Kontrol ve Nakit / Alacaklar / İşletme Varlıkları Doğal kaynakları ve Maddi olmayan Varlıklar / Nakit Akış Tablosu

LMBA 517- İşletme Ekonomisi
Piyasalar/ Tüketici Teorisi I : Bütce Kısıtı, Tercihler, Fayda /Tüketici Teorisi II : Secim; Talep ve Cevredeki Degişmeler/ Tüketici Teorisi III : Tüketici Ranti, Bireysel ve Piyasa Talebi / Tüketici Teorisi IV : Zamanlar arası Seçim, Belirsizlik ve Bilgi / Firma Teorisi I : Teknoloji, Üreticinin Sorunu: Kar En Büyüklemesi- Maliyet En Küçüklemesi / Firma Teorisi II : Maliyet Eğrileri, Firma Arzı / Eksik Rekabet I Tekel ve Tekelci Rekabet / Eksik Rekabet II : Oligopol ve Yarışmacı Piyasalar/ Oyun Teorisi / Genel Denge : Takas Ekonomisi/ Dışsallıklar ve Mülkiyet Hakları, Kamu Malları

II. YARIYIL

LMBA 521- Tedarik Zinciri Yönetimi
Tedarik Zinciri Kavramı / Kamçı Etkisi / Tedarik Zincirinde Karmaşıklık / Tedarik Zinciri Yönetimi / Tedarik Zinciri Stratejileri / SCOR Modeli / Tedarik Zinciri Yönetiminde Organizasyon / Performans Yönetimi ve Kıyaslama / Ağ Tasarımı / Tedarikçi Yönetimli Envanter / Ortaklaşa Tahmin Planlama ve İkmal / Tedarik Zinciri Yönetimi Yazılımları / 4 PL  Kavramı

LMBA 523- İnsan Kaynakları Yönetimi
İnsan kaynakları yönetiminin genel çerçevesi, gelişimi / İKY İşlevleri, İlkeleri / İşletmelerde İnsan kaynakları Planlaması - İşgören İhtiyacının Tahmini / İşgören tedariki / İşgören seçimi ve önemi / İşgören seçiminde kullanılan yöntemler / İşgöreni işe yerleştirme / Eğitim ve geliştirme / Örgütsel sosyalizasyon ve kariyer yönetimi / İş analizleri, iş tanımları / İş değerleme/ ilgili kavramlar - iş değerleme yöntemleri / Performans (Başarı) değerleme - Performans değerleme yöntemleri, Ücret ve ücret sistemler - İşletme içi ücretin oluşumu -  Ücret politikaları

LMBA 525- İstatistiksel Analiz ve Karar Verme
Fonksiyonlar / Olasılık / Olasılık / Tesadüfi Değişkenler / Olasılık Dağılımları / Birleşik Olasılık Dağılımları / Örnekleme Dağılımları / Tahminleme / Hipotez Testleri

LMBA 527- Dış Ticaret
Uluslararası Ticaret / Gümrük İşlemleri / Serbest Bölge İşlemleri / Uluslararası Ticarette Kullanılan Ödeme Şekilleri / Dış Ticaret Sözleşmelerinin Uygulanması / Dış Ticarette Teslim Şekilleri / Bankalar Arası  Muhabir İlişkileri / Görünmeyen İşlemler / Akreditifler / Tahsil Vesaiki / İthalat ve İhracat Bedellerinin Ödenmesi / Kambiyo Kapatmaları / Dış Ticaret Kredileri / Gümrük Mevzuatı / Dış Ticaret Rejimleri / Gümrük Rejimleri (Serbest Dolaşıma Giriş, Transit, İhracat Rejimi ve Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri'nde Antrepo, Dahilde İşleme, Gümrük Kontrolü Altında İşleme, Geçici İthalat, Hariçte İşleme Rejimi), / Gümrük İdarelerinde Kullanılan Belgelerin Tanıtılması

III. YARIYIL

LMBA 537- Depo ve Dağıtım Merkezi Yönetimi
Depolama Kavramı / Depolama Süreçleri / Dağıtım Kavramı / Dağıtım Merkezi Süreçleri / Malzeme Elleçleme ve Paketleme / Malzeme Taşıma Teknolojileri / Raf Sistemleri / Bilgi Teknolojileri ve Depo Yönetim Yazılımları / Depo Yeri Seçimi / Depo Tasarımı / Depo Performans Yönetimi

SEÇMELİ DERSLER

LMBA 539- Üretim ve Stok Yönetimi
Üretim Sistemleri / Üretim Yönetimi / Üretim Planlama ve Kontrol / Talep Yönetimi / Toplu Üretim Planlama / Ana Üretim Çizelgeleme / Stok Yönetimi / Stok Kontrol Sistemleri / Malzeme İhtiyaç Planlama Sistemleri / Kapasite İhtiyaç Planlama Sistemleri

LMBA 541- Lojistik Bilişim Sistemleri
Elektronik Ticaret ve Elektronik İş Kavramları / Elektronik Veri Değişimi / Global Konumlandırma Sistemleri / Otomatik  Tanımlama Sistemleri / Çubuk Kod / RFID / Kurumsal Kaynak Planlaması / İleri Planlama ve Çizelgeleme Yazılımları / Tedarik Zinciri Yönetimi Yazılımları

LMBA 543- Tedarikçi İlişkileri Yönetimi
Satınalma ve Tedarik Kavramları /  Satınalma Yönetimi / Stratejik Satınalma / Global Kaynak Kullanımı ve Üretim Paylaşımı / Sözleme Yönetimi / Tedarik ilişkileri Yönetimi

LMBA 545- Müşteri İlişkileri Yönetimi
Pazarlamada Müşteri İlişkileri Yönetimi / Müşteri İlişkileri Yönetimi ve Müşteri Hizmetleri / Satış Gücü Otomasyonu / E-Ticarette Müşteri İlişkileri Yönetimi / Analitik Müşteri İlişkileri Yönetimi / Müşteri İlişkileri Yönetimi Programının Planlanması / Müşteri İlişkileri Yönetimi Araçlarının Seçimi / Müşteri İlişkileri Yönetimi Projesinin Yönetilmesi / Müşteri İlişkileri Yönetiminin Geleceği

LMBA 547- Lojistik Optimizasyon Modelleri
Yöneylem Araştırması Kavramı / Modelleme / Lojistik Optimizasyon Problemleri / Transportasyon Modeli / Rota Optimizasyonu / Araç Yükleme Optimizasyonu / Stok Optimizasyonu

LMBA 549- Lojistikte Hukuk
Hukuk Kavramı / Ulusal Hukuk Sistemi / Taşımacılık ve Lojistik Hukuku / Deniz Hukuku / Sözleşmeler Hukuku / Uluslararası Ticari Sözleşmeler / Uyuşmazlıkların Çözüm Usulleri / Sözleşmelerin Yapılması ve Yürürlüğe Konması / İhracat Sözleşmeleri / Acentelik Sözleşmeleri / Tek Satıcılık Sözleşmesi / Joint Venture Sözleşmesi / Taahhüt Sözleşmeleri / Karayollarında Eşya Taşıma Sözleşmeleri / Denizde Eşya Taşıma (Navlun) Sözleşmeleri / Havayolu ile Eşya Taşıma Sözleşmeleri / Finansal Kiralama Sözleşmeleri/C2, UBAK, CMR, FCR, AWB, B/L, TIR Karnesi, İthalat ve İhracatta İş Akışı, Antrepo ve Gümrük İşlemleri, Sigorta (CMR)/Trafik/ Kasko, ADR Konvansiyonu, Taşımacılıkta Ulusal ve Uluslararası Mevzuat

Lojistik Yönetimi ile ilgili diğer programlar: