Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Üniversitesi - Beyazıt ve Vezneciler Kampüsü

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Fatih - İstanbul

 • Program tanımları
  • PROGRAMIN ADI
   KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI
  • PROGRAMIN TÜRÜ
   YÜKSEK LİSANS 
  • PROGRAMIN YÜRÜTÜCÜSÜ
   Bilim Dalı Başkanı: ----
   Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Ersan ŞEN
  • PROGRAMIN İLİŞKİLİ OLDUĞU BÖLÜM VE FAKÜLTE
   KAMU YÖNETİMİ VE ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER BÖLÜMLERİ / SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ

   Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Ersan ŞEN
   Fakülte Dekanı: Prof. Dr. Naz ÇAVUŞOĞLU
   
  • OKUTULAN DERSLER VE İÇERİKLERİ
     
  1.         SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ  
  Ders bilimsel düşüncenin kısa bir tarihi ile başlamakta, Antik ve Ortaçağa hakim olan tümdengelimci yöntem ve mantık incelenmektedir. Daha sonra "Yöntem Çağı"nın önemli düşünürleri tanıtılmakta, günümüze kadar gelişen yöntem tartışmalarına değinilmektedir. Bu tartışmalarda özellikle sosyal bilimlerle pozitif bilimler karşılaştırılmakta, sosyal teorilerin hangi şartlar altında bilimsellik özelliği taşıyacağı incelenmektedir. Dersin son bölümünde ise, tümevarımcı düşünce ve buna bağlı "parametrik olmayan istatistikler" ele alınarak, öğrencilerin alan çalışmalarında karşılaşacakları sorunları çözmede katkı sağlamak amaçlanmaktadır.
   
   
  2.         KAMU YÖNETİMİ TEORİLERİ  
  18. y.y. Kameral bilimin doğuşu / Kıta Avrupa'sında ; hukuk devleti ve sermaye birikimi sürecinde yönlendirici olan kamu yönetimi yaklaşımı (List) / ABD'de ortaya çıkan "Bağımsız" Kamu Yönetimi Disiplini (Wilson) / Geleneksel Yaklaşım ve örgüt teorileri (Taylor, Fayol, Weber) / Yeni Kamu Yönetimi Akımı ; Ekonomi, etkinlik, verimlilik temelinde Kamu Tercihi Teorisi ve Yönetim İdeolojisi teorisi / Yeni Kamu İşletmeciliği / Yönetişim.
   
  3.         TÜRK YÖNETİM TARİHİ  
  Metodolojik Yaklaşım / Eski Türk Devlet Geleneği / İslam ve Orta Doğu / Bizans / Selçuklu / Osmanlı / Modernleşme ve Bürokratikleşme Süreci / Cumhuriyet ve Türkiye / Yönetsel Yapı - Hukuk ve toplum ilişkileri.
   
  4.         İNSAN HAKLARI AVRUPA SÖZLEŞMESİ HUKUKU  
  Uluslararası insan hakları hukuku / bölgesel koruma sistemleri/ Avrupa Konseyi /İHAS'nin ayırdedici nitelikleri / İnsan Hakları   Avrupa Mahkemesi /İHAS'nin iç hukuktaki yeri / Sözleşme hakları / sınırlandırma teknikleri / aykırı önlem alma hakkı / İHAS ve Türkiye / İHAS ve Avrupa Birliği / vak'a incelemesi.
   
  5.         İDARE HUKUKUNDA GELİŞMELER, UYGULAMA VE SORUNLAR  
  Türkiye'de idare hukukunun temel kaynakları, unsurları / Değişim sürecine doğru yeni eğilimler ; düzenleyici kurullar (bağımsız idari otoriteler) / idari yargılama sistemi ve tahkim / örnek karar ve uygulamalar ışığında sorunların irdelenmesi.
   
  6.         ÇEVRE YÖNETİMİ VE HUKUK  
  Ulusal ve küresel düzeyde genel Çevre Sorunlarının tesbiti, tanımlanması, kavramsallaştırma / Mevcut idari örgütlenme içinde Çevre Yönetiminin kurumsal ve hukuki çerçevesi / AB Çevre Hukuku ve Yatay mevzuat / Uluslararası   Sözleşmeler bağlamında Türkiye'de uygulama sorunları / Gelecek tartışmaları.
   
  7.         AB   VE ENTEGRASYON POLİTİKALARI  
  Ders, AB üyeliğine hazırlık sürecindeki Türkiye'de Çevre, Bölge, Yerel, Tarım, Sanayi, Bilim -  Teknoloji, Rekabet, Medya, Piyasalar v.b. alanlarda politikalar ve hukuk düzleminde aykırılıklar ve uyum sorunlarının tartışıldığı, uzmanlar tarafından ortaklaşa sunulacak seminerler şeklinde düzenlenmiştir.
   
  8.         SİYASET BİLİMİNDE ÇAĞDAŞ TEORİLER   
  19.y.y. Liberalizm, Muhafazakarlık, Sosyalizm ; Hegel, Marx, Nietzche / 20. y.y. Demokrasi Teorisi, Liberal Düşünürler, Hayek, Nozick ve Rawls, Otoriter Demokrasi, Weber ve Schmitt, İktidarın Yeni Analizi ve Foucault, Tartışma Etiği ve Habermas, Yeni Siyaset Teorisi ve Beck, Çok kültürcülük, cemaatçilik ve Taylor.
   
  9.         TÜRKİYE'NİN TOPLUMSAL VE KÜLTÜREL YAPISI  
  Sosyal Bilimlerde "Yapı" kavramı, Türkiye'de toplumsal katmanlaşma düzeyi: Siyaset -  ekonomi ilişkisi, Türkiye bağlamında sivil toplum, Osmanlı siyaset ve toplum yapısı, kültür - toplumsal yapı ilişkisi, Türk toplumundaki bazı belirgin kültürel eğilimler ve tanımlar ve bu eğilimlerin sosyal yapı üzerindeki etkileri, Türk toplumunda ailecilik ve toplumsal yapıya etkileri, Türkiye'de benliğin sosyal bağlamı, statü toplumu, kentleşme.
   
  10.     OSMANLI - TÜRK MODERNLEŞMESİ  
  19. y.y.'dan bugüne Osmanlı ve Cumhuriyet Türkiyesi'nde   siyasal , toplumsal yaşamın ve birey - toplum - devlet ilişkilerindeki değişimin evrimi anlatılacaktır.  
   
  11.     KAMU FİNANSMAN POLİTİKALARI  
  Kamu finansman sorununun irdelenmesi / Kamu finansman açıklarının gelişimi, sorunları / Türkiye'de kamu finansman açıkları / AB ülkelerinde kamu finansman açıkları / Gelişmekte olan ülkelerde kamu finansman açıkları / Kamu finansman açıklarına yaklaşımlar / Vergi finansmanlı kamu finansman açıklarıyla mücadele programı / Para finansmanlı kamu finansman açıklarıyla mücadele programı / Borç finansmanlı kamu finansman açıklarıyla mücadele programı / Sosyal devlet ekseninde sorunsalın çözümüne yönelik uygulamalar / Küreselleşme sürecinde sorunsalın çözümüne yönelik uygulamalar / Uygulamada Türkiye örneği üzerinden çözümlemeye yönelik çalışma.
   
  12.     KÜRESEL KAMU MALLARI  
  Kamu mallarının genel özellikleri / küresel piyasanın aksaklıkları / küresel kamu malları tanımı / küresel kamu mallarının boyutları : kültürel miras, barış ve güvenlik, küresel sağlık, eğitim, çevre ve doğal kaynaklar, mali kaynaklar, bilgi, iletişim ve internet, fırsat eşitliği / küresel kamu mallarına oyun-kuramsal yaklaşım / uluslararası işbirliğinin kurumsal olan ve olmayan uygulama örnekleri.
   
  13.     YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ  
  Elektronik ortamda Devlet -Yurttaş ilişkisi / E - Devlet kavramı / Kamu kurumları arasındaki ilişkiler / Devletlerarası ilişkiler / Enformasyon toplumuna ilişkin kuramların irdelenmesi.
   
  14.     STRATEJİK YÖNETİM  
  Tanım, kavramlar / Klasik ve Modern yaklaşımların karşılaştırılması /   Yönetsel örgütün sistem bütünlüğünde değerlendirilmesi / Örgütsel amaçlarla toplumsal Çıkarların uzlaşısı / Stratejik planlama   ve analiz yöntemleri.
   
  15.     YATIRIM VE PLANLAMA ANALİZLERİ  
  Kavramlar / İçerik / İktisadi analiz / Piyasa araştırması / talep tahmini / kapasite analizi / kuruluş yeri, teknoloji seçimi / Yatırım ve planlama projelerinin yerel ve ulusal ekonomi açısından değerlendirme kriterleri / Risk ve belirsizlik unsurları.
   
  16.     SEMİNER DERSİ  
  Kamu Yönetimi alanında teorik ya da uygulamalı seçilmiş konular üzerinde araştırma deneyimi kazandırma amaçlıdır.
   
  17.     KARŞILAŞTIRMALI KAMU YÖNETİMİ  
  Çağdaş dünyada farklı gelişmişlik düzeylerinden seçilmiş ülke örneklerinden hareketle, kamu yönetimi yapılarının karşılaştırmalı incelemeleri yapılarak ortak özelliklerin , farklılıkların tesbiti amaçlanmaktadır.
   
  18.     YEREL YÖNETİMLER POLİTİKALARI VE HUKUKU  
  Yerel yönetimler üzerinde ulusal ve küresel düzlemde izlenen politikaların ortak özellikleri ve yeni eğilimler, yeni kavramlar / Türkiye'de yerel yönetimlerin yasal çerçevesi / Reform sürecinde yerel yönetimler / yapısal sorunlar - güncel tartışmalar.
   
  19.   KAMU YÖNETİMİ VE ETİK  
  Kavramsal yaklaşımlar / Kamu yönetiminde Etik sorunların ortaya çıkış nedenleri ve sonuçları üzerine / Kamu hizmeti ve değerleri / Kurumsal değerler / Karar alma süreçleri ve Etik / Haklar, hakkaniyet ve Etik / Etik sorunlara karşı geliştirilecek mücadele araçları.
   
  20.     KİŞİ HAK VE HÜRRİYETLERİ VE KOLLUK FAALİYETLERİ  
  Kısaca kişi hak ve hürriyetlerinden bahsedilecek. Anayasadaki düzenlemelerden bahsedilecek,bu kapsamda sınırlanabilme Gerekçe ve istisnalarına yer verilecek.ardından kolluk faaliyetlerinden   bahsedilecek idari ve adli kolluk faaliyetlerinin gerekliliği,sınırları tanıtılacak,hukuk devleti ilkesi ile demokrasi kavramlarına yer verilecek.Kişi hak ve hürriyetleri ile kolluk faaliyetleri arasındaki olması gereken denge,her iki müessesenin birbiri için gerekliliği anlatılacak. Sırf düzen için düzen değil,hak ve hürriyetler adına düzen sağlanmasının önemi vurgulanacak.
   
  21.   SOSYAL HİZMET VE HUKUK  
  Kamu yönetiminde sosyal hizmetlerin örgütlenişi ve sivil toplum kuruluşları ile özel sektörün işlevleri / Sosyal hizmetler ve insan hakları / Çocuklara, kadınlara, ailelere, göçmenlere, mültecilere ve diğerlerine sağlanan hizmetler   ve yasal prosedür.
   
  22.     METROPOLİTEN YERLEŞİM SORUNLARI  
  Metropoliten alanda yönetimden kaynaklanan sorunlar / Yasal mevzuattan kaynaklanan sorunlar / Kaçak yapılaşma / Gecekondu sorunu / ulaşım sorunu / Metropoliten yerleşimde sit alanlarının ve diğer taşınmaz kütür varlıklarının korunması ve kullanılarak yaşatılması sorunu / Kentlerde sosyo ekonomik , kültürel ve fiziki - mekansal çöküntüler / Eski merkezlerin koruma, kullanma , yenileme sorunları.
   
  23.     DEVLET TEORİLERİ VE SİVİL TOPLUM  
  Devlet kavramı / Devletin ortaya çıkışı ve
  Örgütlenmesi / Devletin sınırları ve işlevleri , bu konuda geliştirilen teoriler /
  Sivil toplum kavramının ortaya çıkışı, sivil toplumun örgütlenmesi / Devlet - sivil toplum ilişkileri.
   
  24.     TÜRKİYE'DE SİYASAL DÜŞÜNCE AKIMLARI  
  Son dönem Osmanlı / Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük / Cumhuriyet dönemi / Devletçilik, laiklik, milliyetçilik, İslamcılık, sosyalizm, sosyal demokrasi, feminizm, liberalizm.
   
  25.     TÜRKİYE'DE PARLAMENTER REJİM VE TBMM�NİN ÇALIŞMA DÜZENİ  
  Parlamento Yapıları / Parti grupları / Komisyonlar / Hukuksal çrçeve / Anayasalar ve iç tüzükler /Parlamentoların performansları / Yasama-denetim / Güncel Sorunlar ve Çözüm Arayışları.
   
  26.     KAMU BÜTÇELERİ VE UYGULAMALARI  
  Bütçe teorisi / Klasik ve PPBS / Çok yıllı bütçe sistemi / Türkiye'de bütçe uygulamaları : Merkezi devlet bütçeleri, yerel devlet bütçeleri, diğer kamu kesimi bütçeleri / Bütçe ve toplumsal yapı ilişkisi / Bütçe ve piyasa ilişkisi / Kamusal alan tartışmaları içinde bütçe / Gelir dağılımı ve bütçe uygulamaları / Kaynak dağılımı ve bütçe uygulamaları.
   
  27.     SOSYAL POLİTİKA  
  Sosyal Politika Biliminin Konusu ve Temel Yaklaşımı/ Endüstri Devrimi, Sosyal sorun ve Sosyal Politika/ Üretim Tanımı ve Niteliği, önemi ve Ekonomik Yaşantıdaki yeri/   İşsizlik ve İşsizlik Sigortası/ Sosyal güvenliğin    Finansmanı/ Çalışanların Yönetime Katılımı/ AB ve Sosyal Politika Anlayışı, Türkiye ile uyumlaştırma sorunlar
   
  28.     ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ  
  Klasik Organizasyon Teorisinin Temelleri ve Başlıca İlkeler / Neoklasik Organizasyon Teorisi / Organizasyonlarda Davranış Konusunda   Modern Yaklaşımlar /   Fonksiyonel   Tahlil /   Bürokrasi Konusunda Modern Görüşler / Motivasyon / Liderlik / Organizasyonlarda Değişme.
   
  29.     İLERİ YÖNETİM VE ORGANİZASYON YAKLAŞIMI  
  Genel panoroma / 21.yy. işletmeciliği/
  Temel kavramlar / Yönetim-yönetici-organizasyon / Yönetim düşüncesinin gelişmesi
  Post-modern yaklaşımlara giriş / Toplam kalite anlayışı / stratejik yönetim / Organizasyon yapılarının gelişimi / Doğru büyüklük arayışları ve yeniden yapılanma uygulamaları / Elektronik iş dünyası / Sürdürülebilir gelişme ve yeşil yönetim / Değişim yönetimi / Kriz ve zaman yönetimi.
   
  • PROGRAMIN AMAÇ KAPSAM VE TARİHÇESİ
  Program; Kamu Yönetimi disiplini alanında kuramsal ve uygulamaya dönük bilimsel çalışmaların gerçekleşebilmesi için öğrencilere perspektif kazandırmayı amaçlamaktadır. Program Kamu Yönetimi disiplininin gerektirdiği Siyaset, Hukuk ve İktisat alanlarını kapsamaktadır. Siyasal Bilgiler Fakültesi bünyesinde Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programı 1980'li yılların başlarından itibaren uzun süre tek program olarak yürütülmüş, 2000'li yıllarla "Yönetim Bilimleri" ve "Siyaset ve   Sosyal Bilimler" bilim dalları olarak ikili yapıda sürdürülmüştür.
   
  Son dönemde deneyim ve ihtiyaçlardan kaynaklanan gerekçelerle Kamu Yönetiminin bütüncül tek bir programda yürütülmesi uygun görülmüştür.

  Doktora Programı uzun yıllar 1980'li yıllardan 2000'li yıllara değin sürdürülmüştür. 3 yıl önce kaldırılmış olup ileriye dönük yeni bir program gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır.
   
  • MEZUNİYET SONRASI ÇALIŞMA ALANLARI
  Bilimsel araştırma verilerine sahip olmamakla birlikte, Yüksek Lisans öğrencilerimizin mezuniyet sonrası genellikle Akademik Kadrolarda Üniversitelerde ya da Kamu Yönetimi Kurumları'nda uygulayıcı olarak çalıştıkları söylenebilir.
   

Kamu yönetimi ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |