Uluslararası Ticaret Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Ticaret Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Uluslararası Ticaret Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Fatih - İstanbul

 • Program tanımları
  Uluslararası Ticaret Yüksek Lisans Programı

  Lisans derecesini, başvurdukları yüksek lisans programından farklı alanlarda almış olan adaylara Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır.

  DERS PROGRAMI

  BİLİMSEL HAZIRLIK DERSLERİ
  İstatistik
  İşletme Yönetimine Giriş
  Ekonomiye Giriş
  Finansal Muhasebe

  ZORUNLU DERSLER
  Uluslararası Ekonomi ve Küreselleşme
  Küresel Ekonomide Makro Ekonomi Yönetimi
  Pazarlama Yönetimi
  Uluslararası Pazarlama
  Uluslararası Ticaret Politikaları
  Dış Ticarette Gümrük Yönetimi
  Uluslararası Ticaret Politikaları
  İşletmelerde Oyun Teorisi
  Seminer
  Bilimsel Araştırma ve Yazım Teknikleri

  SEÇİMLİK DERSLER
  Dış Ticaret ve Kambiyo Rejimi
  Türk Ekonomisi
  İhracat Yatırım ve Teşvik Politikaları
  Perakende Yönetimi
  Yabancı Sermaye Yatırım Politikaları
  Satış Yönetimi

  DERS İÇERİKLERİ

  KAMBİYO REJİMİ VE DIŞ TİCARET MEVZUATI
  Temel Kavramlar, Dış Ticaretin Tarihsel Gelişimi, Devalüsyon ve Dış Ticaret,   Türkiye Dış Ticareti Ve Partnerleri, İhracatın Tanımı, Mevzuatın Şematik Yapısı, Yetkili Devlet Kurumları, İhracatta Önce Yapılması Gerekenler, İhracatın Aşama Aşama Yapılışı, Dikkat Edilmesi Gerekenler, İhracatta Belgeler ve Önemi, Riskler ve Giderilmesi, İthalat Kavramı, İthalatta Önce Yapılması Gerekenler, Vadeli İthalat, İthalatta Vergiler, Kambiyo Kapaması ve İhracat/İthalat Arasındaki Farklar, Uluslararası Ticaret Odasının İşlevleri, Alım-Satım Sözleşmelerinin İki Öğesi, Teslim Şekilleri ve Örnekler, Ödemenin Zaman Boyutu, Ödeme Şekillerinin Karşılaştırılması , Belgeli Tahsil, Kabul ve Aval Olguları, Aval Olgusundan Akreditif Olgusuna Geçiş, Akreditifte Aşamalar, Akreditifte Sözleşmesel Bağlam, Akreditif Kullandırımları, Ticari Akreditifler, Ticari Olmayan Akreditifler, Akreditiflerde Nicel Özellikler, Serbest Bölgelerin Tanımı, Kuruluş Amacı ve Avantajları, Uygulama Esasları, Faaliyet Ruhsatı Müracaatı, Serbest Bölge Müracaat Formunun Hazırlanması, Gerekli Olan Evraklar, Gümrük Uygulamaları, Serbest Bölge Hareketleri

  ULUSLARARASI TİCARET POLİTİKALARI
  Uluslararası Ekonomi Teorileri ve Politikalarına Giriş, Klasik, Neo-Klasik ve Çağdaş Teoriler, karşılaştırmalı üstünlük ve serbest ticaretin yararları. Ticaret politikaları, gümrük tarifeleri, gelir dağılımı ve uluslararası faktör hareketleri. Bölgesel ticaret yapıları, sorunları, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin yanısıra Türkiye'ye etkileri.  

  ULUSLARARASI EKONOMİ VE KÜRESELLEŞME
  Küreselleşmenin Bilimsel Bir Şekilde İncelenmesi, İncelemenin Değişkenlerinin Ortaya Konulması,Değişkenlerin Analizi ve Yöntem Tartışmaları, Uluslararası Siyasal İktisat Açısından, Uluslararası Ekonomik İlişkilerin İncelenmesi, Uluslararası Krizler ile Uluslararası Müzakereler Arasındaki Kavramsal ve Süreçsel Bağıntı Noktaları, Modernliğin Sonuçları ve Küreselleşme, Küresel Kapitalizmin Teorik Çerçevesi, Kimlik Talepleri ve Ekonomik Davranış Açısından Kamusal Alanın Kavramsallaştırılması, Kapitalizme Dair Belirsizlikler, Küreselleşmenin Türkiye Boyutunda İncelenmesi, Dünya Ticaret Örgütünde Müzakere Süreci, Küreselleşme Krizleri ve Uluslararası Ekonomik ve Siyasal Sistemde Dönüşümler, Küreselleşmenin Geleceğine Dair Senaryo Planlaması, Küreselleşmeye Karşı Oluşan Tepkilerin İncelenme Yöntemleri

  PAZARLAMA PLANLAMASI VE SATIŞ YÖNETİMİ
  Pazarlamanın Konusu ve Pazarlamada Yeni Kavramlar, Pazarlama Yönetimi Ve Planlaması, Tüketici Davranışı, Pazarlamada Ürün Politikası, Pazarlamada Fiyat ve Dağıtım Potikası, Pazarlamada Tutundurma Politikası, Satış Gücünün Oluşturulması (Satışçıların Seçimi ve Eğitimi), Satış Gücünün Örgütlenmesi ve Satışçıların Motivasyonu, Satış Bölgelerinin ve Kotalarının Belirlenmesi

  ULUSLARARASI TİCARET HUKUKU VE AB
  Uluslararası Ticaret Hukukunun Konusu, Kaynakları ve Hukuki Rejimi, Uluslararası Ticari Sözleşmelerin Hazırlanması ve Bu Sözleşmelerden Doğan Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları, Kambiyo Mevzuatına Göre İhracat ve İthalat Hesaplarının Kapatılması, İhracat ve İthalat Hesaplarına İlişkin Suçlar, Uluslararası Ticarette Kullanılan Ödeme Yöntemleri, Uluslararası Ticarette Kullanılan Ödeme Yöntemleri ile Mahkeme Kararlarının Değerlendirilmesi, Uluslararası Ticarete İlişkin Genel İşlem Şartları, Standart Sözleşmeler ve Uluslararası Ticari Kuruluşlarca Hazırlanan Broşürler, Teslim Şekilleri- Incoterms 2000, Uluslararası Ticarette Kullanılan Belgeler, Avrupa Birliği: Kuruluşu, Yapısı, Organları ve Avrupa Birliği Hukuku, Dış Ticaret Açısından Türkiye- Avrupa Birliği İlişkileri

  DIŞ TİCARET VE PAZARLAMA YÖNETİMİ
  Uluslararası Pazarlama ile İlgili Temel Kavramlar, İşletmeleri Uluslararası Pazarlara Yönlendiren Sebepler ve Uluslararası Pazarlamaya Katılma Dereceleri, Uluslararası Pazarlama Planlaması, Uluslararası Pazarlama Çevresi ve Pazarlama Faaliyetleri Üzerindeki Etkileri, Uluslararası Pazarlama Araştırması ve Pazarlama Bilgi Sistemi, Uluslararası Pazarlamada Pazar Bölümlendirme ve Hedef Pazar Seçimi, Uluslararası Pazarlamada Mamul Politikası, Uluslararası Pazarlamada Fiyatlama, Dağıtım ve Tutundurma Politikaları

  DIŞ TİCARETİN GÜMRÜK VE LOJİSTİK YÖNETİMİ
  Gümrük Mevzuatının Genel Esasları,Gümrük Kanunu, Gümrük Yönetmeliği, İthalat Rejim Kararı ve İhracat Rejim Kararı Uygulamaları, Gümrük Vergisi ve KDV’nin Teorik ve Operasyonel Açıdan İncelenmesi, Gümrük ve Dış Ticaret Düzenlemelerinin Getirdiği Yenilik ve Kavramlar, AB-Türkiye Gümrük Birliği Uygulamaları, Bilgisayarlı Gümrük Etkinlikleri, Gümrük Rejimleri (Serbest Dolaşıma Giriş, Transit, İhracat Rejimi ve Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri’nde Antrepo, Dahilde İşleme, Gümrük Kontrolü Altında İşleme, Geçici İthalat, Hariçte İşleme Rejimi), “Gümrüklü Saha” İncelemesi, Gümrük İdarelerinde Kullanılan Belgelerin Tanıtılması, Belgelerin Fonksiyonel İncelemesi ve Uygulama Esnasında Dikkat Edilecek Hususlar

  DIŞ TİCARET MUHASEBESİ VE MALİYET HESAPLARI
  Dış Ticaret Anlaşmaları, Ödeme Şekilleri, Nakliye Şekilleri, Finansman Şekilleri, Muhasebe Kayıtlarında Gösterilecek İşlemler, Dış Ticarette Maliyet Takibi, İşlem Kârlılığının Saptanması

  PAZAR ARAŞTIRMALARI
  Temel Pazarlama Kavramları ve Araştırmanın Yeri,   Temel Pazar Araştırma Kavramları, Pazar Araştırmada Etik Sorunlar, İkincil Veri Kaynakları, Keşif Amaçlı Araştırmalar, İçgörü Geliştirme (Uygulama), Perakendeci Paneli (Uygulama), Birincil Veri Derleme Süreci (Örnek Çalışma Uygulaması), Pazarlama Araştırmalarının Pazarlama Ve Satış Fonksiyonu   İle İlişkilendirilmesi, Pazarlama Planında Araştırmaların Yol Gösterici Öğeleri, Pazar Bölümlendirme ve Pozisyonlandırma, Araştırma Sonuçlarının Stratejik Etkileri ve Strateji Seçimi, Müşteri Memnuniyeti ve Ölçümlenmesi, CRM Uygulamaları, Pazarlama Araştırma Kararları Ve Zamanı

  YENİ DÜNYADA GLOBAL TRENDLER VE STRATEJİK ANALİZLERİ
  Global Ekonomide Serbestleşme, Dünya Ticaretinde Entegrasyon ve Genişleme:1980-1997, Global Ekonomide İstikrarsızlık ve Dengesizlik:Global Gelir Dağılımı Bozulması, Global Ekonomik Yavaşlama, Deflasyon ve Dünya Ticaretinde Gerileme, Global Ekonomide Yeniden İstikrar Arayışları: Global Ticarette Yeni Eksenler (Güney-Batı, Kuzey-Doğu), Global Ticarette Bölgeselleşme ve Bölgelerarası Ticaret Akımları, Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkeler Arasında Yeni İş Bölümü, Global Enerji ve Hammadde Ticareti, Global Sanayilerde De-endüstrilizasyon, Entegrasyon ve İhtisaslaşma, Doğrudan Sermaye Hareketlerinde Global Trendler ve Uluslararası Ticarette Belirleyiciliği, Sermaye Hareketleri, Para Birimleri, Genişleme ve Dalgalanmaların Uluslararası Ticarete Etkileri, Çok Uluslu Şirketlerin Stratejileri, Satın Alma, Birleşme ve Stratejik İş Ortaklıkları, Global Ticarette Yeni Dönem ve Olası Senaryolar ve Türkiye’nin Konumu 2020

  ULUSLARARASI TİCARETİN FİNANSMANI
  Akreditiflerin Tanıtımı ve Açılan Akreditifler Kapsamında Sağlanan Finansmanlar, İthalat Akreditifine Ait Vesaikin Post-finansmanı (Post-financing/Refinancing), Yurtdışındaki İhracat veya İhracat Kredisi, Garanti Kuruluşlarından sağlanan Alıcı Kredileri/ İthalat Kredileri (Hermes/ERG/KFW türü ECA kredileri),   Ayni Krediler ve Ayni Krediler Kapsamındaki Kabul Kredili Ödemelerde Banka Aval Kredisi, Teminat Mektupları/(Harici garantiler/Kontrgaranti, İthal Edilecek Makina ve Teçhizatlar İçin Leasing Kuruluşlarından Sağlanan Finansman/Leasing, İhracat Alacaklarının Factor Kuruluşlara Devri/ Factoring, Türkiye’de Faaliyette Bulunan Bankaladan Sağlanan İhracat Kredileri, Prefinansman Kredileri (Alıcı ve Uluslararası Prefinansmanı), İhracattan Doğan Alacakların Satılması İskonto/İştira, Eximbank Sigortası, Eximbank kredileri, Takas/ Bartering

  STRATEJİ DÜŞÜNCESİ, OYUN TEORİSİ VE KÜRESELLEŞME
  Üst Yönetim İşlevi Olarak Politika ve Strateji, Stratejik Yönetim ve Planlama Süreçleri, Politika ve Planların Saptanması, İşletme Stratejisi ve Örgüt Yapısı, Stratejik Planlama Süreçleri ve Bu Süreçlere İlişkin Araştırmaların Planlanması ve Yürütülmesi, Kurumsal Misyon, Amaç ve Stratejiler, Çevre Analizleri Kurumsal Analizler, Strateji Seçimi, Stratejik Uygulamalar, Kurumsal Politika Geliştirme ve Alınan Sonuçların Değerlemesi, Araştırma Tasarımı ve Uygulamalar

  DIŞ TİCARETTE AÇILIMLAR
  AMACI : Türkiye’nin dış ticaretinin yapısını, izlediği dış ticaret stratejisini, hukuki ve kurumsal ortamdan kaynaklanan sorunları ele almak; bu alanda birikmiş deneyimleri ve geleceğe yönelik olası açılımları tartışmak

  METODU: Dış ticaretin temel sorunlarını ve hedef pazarlarını, bazı uzman ve yöneticilerin de katılımıyla, karşılıklı etkileşime açık bir ortamda değerlendirmek

  MODERNİZMİN UNSURLARI
  AMACI : Modernizm, çağdaş Batı uygarlığının çekirdeğini oluşturan beşyüz yıllık bir projedir. Bu ders sözkonusu projenin temel unsurlarını ele almakta, modern toplumu kuran iktisadi, siyasal, düşünsel ve sanatsal gelişmeleri özetlemektedir. Amaç, Yirminci Yüzyıl sonunun yeni bir teknolojik temel üzerinde yükselen küresel dünya ekonomisini anlamanın altyapısını oluşturmak; bu sayede, değişen dünyanın AB ile bütünleşme sürecindeki bir ülkesinde, yöneticiliğe hazırlanan kuşakların yönetim foksiyonunun çokyönlü yükümlülüklerini yerine getirmede karşılaşabilecekleri vizyon sorununun aşılmasına katkıda bulunmaktır.

  METODU: Kullanılan yöntem, kronolojinin seyir defterini izlemek yerine; hümanizm, bilim, aydınlanma, kitlesel üretim ve demokrasi gibi modern toplumun yapısal unsurlarını biraraya getirmekten geçmektedir.

  YİRMİNCİ YÜZYILIN DİNAMİKLERİ
  AMACI: Dersin amacı Yirminci Yüzyıl boyunca ortaya çıkan ekonomik, siyasal, düşünsel ve sanatsal gelişmelerin Yirmibirinci Yüzyıl başı dünyasını nasıl biçimlendirdiğini anlamak ve bu ‘yeni’ dünyanın ‘yeni’ insanının içinde bulunduğu toplumsal ortamın temel özelliklerini tartışmaktır.

  METODU: Yirminci Yüzyıl toplumuna sadece iktisadi ve siyasal gelişmeler açısından yaklaşılmamakta, feminizmden, Yeni Sola, 68 kuşağından cinsel devrime, caz müziğinin gelişiminden Woodstock Festivaline kadar Yüzyılın karakterini belirleyen tüm unsurlar ele alınmaktadır.

  ULUSLAR ARASI PROJE FİNANSMANI
  Temel Kavramlar Ve Türkiye De Proje Finansmanı, Riskler Ve Eliminasyonu, Uluslararası Finans Kaynakları Ve Beklentileri, Uluslararası Bankalar (Citigroup, Barclays Capital, Abn-Amro Vb.), Kalkınma Bankaları (Dünya Bankası, Avrupa Yatırım Bankası, İslam K.B Vb), Finansal Yapılandırma, Vaka Çalışmaları : Conrad İstanbul, Eurodisneyland, Pınar Süt Ve Eurotunnel, Finansman Mühendisliği I : Fizibilite Etüdleri, Finansman Mühendisliği   Iı : Proje Değerleme, Bilgisayar Laboratuar Çalışması – La Paz Konteynır Terminali, Teminatlar Ve Kredi Sözleşmeleri, Proje Sunumları

  TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI
  Amaç: Dersin amacı, idari kadrolarda bulunan, ya da bulunmaya aday öğrencilere, günümüzün temel tüketici yönelimlerini ve tercihlerini anlatmaktır. Bu süreçte, birey, toplum ve pazar araştırmaları hakkındaki temel ve güncel bilgiler de aktarılmaktadır.

  İçerik: Tüketici Davranışları, Disiplinler arası bir çalışma alanı, Güdülenme (Motivasyon) ve Algılama, Kültür, Referans gruplar, Psikografi, Öğrenme, Kişilik, Tutumlar, Self-konsept

  Yöntem: Bu derslerde, öğrenciye aktarılan temel kuramsal bilgiler, yaşanmış pratik bilgilerle desteklenmektedir. Sınıfta tartışma ortamı yaratılmakta ve atölye çalışmaları yapılmaktadır.

  DIŞ TİCARET VE GİRİŞİMCİLİK
  Dış Ticaret Genel Çerçevesi, İhracata Hazırlık, Planlama, İş Planı Geliştirme, Hedef Pazar Seçimi, Dış Pazarlara Giriş Yolları, Fiyatlandırma Stratejileri, İhracat ve İthalat Prosedürleri, Dış Ticarete Verilen Destek ve Devlet Yardımları, Girişimcilik, Girişimcinin Profili, İş Kurma Sürecinin Temel Adımları, İş Fikri Bulmak, İş Kurmak ve Yönetmek, Satış Talebi Yaratma, Satış Taleplerine Cevap Verme, Mor İnek Felsefesi, Örnek Olay Çalışmaları, Profesyonel İş Dünyasından Misafir Konuşmacılar, Başarı Öyküleri, Dünya ve Türkiye’de Girişimcilik Üzerine Yapılacak Haftalık Değerlendirmeler.

Uluslararası ticaret ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |