İşletme Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Kültür Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar İşletme Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Bahçelievler - İstanbul

 • Giriş gereklilikleri
  • 4 yıllık lisans programı mezunu olmak, • ALES sınavına geçtiğimiz üç yıl içinde girip, başvurulan lisansüstü* programın puan türünde en az 55 (lisans diplomasıyla doktora veya sanatta yeterlik programına başvuracaklar için 70) puan almaları gerekmektedir. • Doktora programına başvurabilmek için, ÜDS'den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan, yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden ÜDS'den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alınması zorunludur. * Lisansüstü, Yüksek Lisans ve Doktora programlarını kapsamaktadır.
 • Program tanımları
  PROGRAMIN AMACI

  İKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yüksek Lisansı Uzmanlık Programları, yüksek öğrenimlerini işletme veya işletme dışı alanlarda yapmış, tercihen çalışan ve tecrübesi olan adayları, işletmecilik ve yöneticilik alanındaki son gelişmelerle donatmak, bilgilerini yenilemek, işletmecilik konusunda daha derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermek, işletme yönetiminde fonksiyonlar arası ilişkileri ve her işletmeyi bir bütün olarak görebilme ve sistematik olarak analiz ederek karar verme yeteneklerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

  Süre

  Tezli Program : 2 Akademik Yıl (4 Yarıyıldır.)
  Tezsiz Program: 1 Akademik Yıl (2 Yarıyıldır.)

  Diğer Koşullar

  • Program dili Türkçe’dir.
  • Toplam 30 kredi alma zorunluluğu bulunmaktadır.
  • Öğrenciler mezun olabilmek için normal ders yüküne ek olarak
  • Tezli Programda “Yüksek  Lisans Tezi”,
  • Tezsiz Programda “Dönem Projesi” hazırlamak zorundadır.
  • Program, hafta içi 18:00-22:00 ve hafta sonu 9:00-17:00 arasında yürütülür.
  • ALES sınavına geçtiğimiz üç  yıl içinde girip, EA puan grubundan minimum 55 puan almış olmak gereklidir.
  Program Açılma Dönemleri
  Program kayıtları Güz ve Bahar yarıyılında yapılmaktadır.


  DERS PROGRAMI
  1.Yarıyıl
  İşletme ve Stratejik Yönetim
  Pazarlama Yönetimi
  Finansal Muhasebe
  Finansal Yönetim
  Üretim Yönetimi

  II.Yarıyıl
  Uzmanlık Alanı  Seçmeli Ders
  Uzmanlık Alanı Seçmeli Ders
  Uzmanlık Alanı Seçmeli Ders
  Uzmanlık Alanı Seçmeli Ders
  Uzmanlık Alanı Seçmeli Ders
  Seminer*
     
  3. ve 4. Yarıyıl Yüksek Lisans Tezi
  * Tezli programı seçen öğrenciler için zorunludur.

  UZMANLIK ALANLARI: Aile İşletmeleri Yönetimi, KOBİ Yönetimi, Yönetim - Organizasyon, Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi,  Muhasebe – Finans, Pazarlama, Sağlık Kuruluşlarında Yönetim, Kurumsal Kaynak Planlaması Yönetimi
   
  SEÇİMLİK ALAN DERSLERİ
   
  AİLE İŞLETMELERİ YÖNETİMİ
  Aile İşletmeleri ve İşletmecilik Sorunları
  Aile İşletmelerinde Gelecek Nesillerin Yetiştirilmesi
  Aile İşletmelerinde Kurumsallaşma
  Aile İşletmelerinde Profesyonel Yönetim ve Karar Verme
  Aile İşletmelerinde Servet Yönetimi ve Finansal Yapı
  Aile İşletmelerinde Yönetimin Devri ve Değişimin Yönetimi
  Girişimcilik ve Aile İşletmelerinin Yaşam Döngüsü

  KOBİ YÖNETİMİ
  KOBİ Finansman Teknikleri
  KOBİ’ler için Kümelenme Modelleri
  Risk Yönetimi ve Basel II
  Stratejik Planlama
  Toplam Kalite Yönetimi
  Uluslararası Pazarlama
  Yeniden Yapılanma ve Kurumsallaşma
     
  LOJİSTİK ve TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ
  Depo Yönetimi
  Taşımacılık Yönetimi
  Lojistik ve Tedarik Zinciri Örnek Olaylar
  Lojistik Sektöründe Bilişim Teknolojileri
  Tedarik Zinciri Yönetimi
  Uluslararası Ticaret
     
  MUHASEBE – FİNANS
  Ticari Bankacılık
  Banka İşletmeciliği
  Finansal Risk Analizi ve Yönetimi
  Kurumsal Risk Yönetimi
  Portföy Yönetimi
  Maliyet Muhasebesi
  Risk Sermayesi
  Stratejik Finansal Yönetim
  Uluslararası Finans
  Yönetim Muhasebesi
     
  PAZARLAMA
  Pazar Analizi
  Pazarlama Stratejileri
  Perakendecilik Yönetimi
  Reklam ve Promosyon Yönetimi
  Tüketici Davranışı
  Uluslararası Pazarlama
  Ürün ve Fiyatlandırma Stratejileri
  Stratejik Pazarlama

  YÖNETİM - ORGANİZASYON
  Finansal Analiz
  İnsan Kaynakları Yönetimi
  İşletmelerde Oyun Kuramı
  Örgütsel Davranış ve Değişim Yönetimi
  Performans Yönetimi
  Stratejik Planlama
  Toplam Kalite Yönetimi
  Kurumsal Yönetim
  Uluslararası İşletmecilik
     
  SAĞLIK KURULUŞLARINDA YÖNETİM
  Sağlık Kuruluşlarında Örgütsel Davranış
  Sağlık Kuruluşlarında Toplam Kalite Yönetimi ve Akreditasyon
  Sağlık Mevzuatı ve Etik
  Sağlık Kuruluşlarında İnsan Kaynakları Yönetimi
  Sağlık Kuruluşlarında Mali Yönetim
     
  KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI YÖNETİMİ
  Kurumsal Kaynak Planlamaya Giriş
  Üretim Planlama ve Kontrol
  Malzeme Yönetimi
  Mali Sistemlerin Yönetimi
  Satınalma/ Satış ve Cari İşlemler Yönetimi

  Ders İçerikleri

  ZORUNLU DERSLER  
  İşletme ve Stratejik Yönetim  
  Günümüzde hızla değişen çevre şartları işletmeler için her an yeni tehdit ve fırsatlar doğurmaktadır. Bu tehdit ve fırsatlar karşısında işletmenin rakiplerine gore üstünlükleri ve zayıflıkları bulunmaktadır. İşletme içinde bulunduğu çevrede yaşamını devam ettirmek için günlük işlerin yönetimi yanında, çeşitli durum analizleri yaparak stratejiler üretmeli ve rakiplerinden daha üstün bir konuma gelmelidir.Yani yaşamın sürdürülebilmesi için işletmenin rakiplerine rekabet üstünlüğü sağlaması ve bunu uzun dönemde sürdürebilmesi gerekmektedir.Bu derste, işletmede genel yönetim konularını ve daha sonra da işletmenin uzun dönemde yaşamını devam ettirebilmesi için gereken stratejiler ile ilgili konular ele alınacak ve incelenecektir.
   
  Finansal Muhasebe
  Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri, gelir tablosu (ticaret işletmesi ve imalat işletmesi gelir tabloları), muhasebe kayıtları (defteri kebir kayıtları, yevmiye maddeleri), mal hareketlerinin muhasebeleştirilmesi (dönem sonu envanter yöntemi, sürekli envanter yöntemi, geliştirilmiş dönem sonu envanter yöntemi), senetler (bono, poliçe, çekler), ayarlama kayıtları (peşin ödenmiş giderler, peşin tahsil edilmiş gelirler, ödenecek giderler, tahsil edilecek gelirler, şüpheli alacaklar, amortismanlar, yeniden değerleme), kapanış kayıtları.
   
  Pazarlama Yönetimi 
  Pazarlamanın temel kavramları, talep yönetimi, bilgi çağının pazarlamaya etkisi, stratejik planlama ve pazarlama süreci, pazarlamanın makro ve mikro çevresi, pazarlama bilgi sistemi, pazar ve pazarlama araştırması, tüketiciler pazarı ve tüketici satınalma davranışı, pazar bölümlendirme, pazarlama karmasının oluşturulması, yeni ürün geliştirme, fiyat kararları, dağıtım kanalları ve lojistik yönetimi, perakende ve toptancılık, bütünleşik pazarlama iletişimi, kişisel satış ve satış yönetimi, doğrudan pazarlama, Internet üzerinden pazarlama, uluslararası pazarlama yönetimi, pazarlama yönetiminde organizasyon ve denetim.
   
  Finansal Yönetim
  Finansal amaç ve finans fonksiyonu, finansal oranlar, başabaş noktası analizi, kaldıraçlar, fon akım analizi, uzun dönemli finansal planlama, proformo bilanço, kısa dönem finansal planlama, nakit yönetimi, alacak yönetimi, stok yönetimi, işletme sermayesi yönetimi, döner değerlere yapılan yatırımı etkileyen unsurlar, cari aktif ve pasifteki değişmelerin kârlılık ve riske etkisi, işletme sermayesi ihtiyacının tespitinde kullanılan yöntemler, sermaye bütçelemesi, yatırım projelerinin değerlendirilmesinde kullanılan yöntemler, riskli yatırım projesinin değerlendirilmesi.
   
  Üretim Yönetimi 
  Üretim yönetimine giriş, üretim sistemlerinin sınıflandırılması, tahmin sistemleri,üretim sistemlerinde planlama ve çizelgeleme yöntemleri,tam zamanında üretim sistemi,kurumsal kaynak planlaması,örnek olaylar, stok yönetimi, kalite yönetimi.
   
   
  SEÇİMLİK ALAN DERSLERİ
   
  Yönetim – Organizasyon Uzmanlık Alanı
   
  Stratejik Planlama 
  Stratejik Planlamaya Giriş; Dış çevre analizi ; İç çevre analizi; Çevre analizinde  ölçme teknikleri; Stratejik yönlendirme; Temel stratejiler ve alt grupları; Üst yönetim stratejileri:Kurumsal stratejiler; İş yönetim stratejileri: Rekabet  stratejileri; Bölümsel stratejiler:İşlevsel stratejiler; Stratejilerin uygulanması; Stratejik kontrol; kurumsal yönetişim ve yönetsel etik.
   
  Örgütsel Davranış ve Değişim Yönetimi
  Yönetim ve örgüt psikolojisinin gelişmesi, örgütlerde gruplar ve grupsal farklılıklar, örgütlerde moral ve moral düzeyini yükseltici önlemler, değişimin öngörülmesi, değişim yönetimi, değişime duyulan ihtiyaç, değişimle başa çıkma yolları, örgütsel yenilenme, örgütlerde psikolojik sorunlar ve şikayetler, işte monotonluk, devamsızlık ve fiziksel ortamla ilgili sorunlar ve önlenmesi, haberleşme, liderlik, motivasyon, çatışma yönetimi, yönetime katılma ve kendi kendini yöneten takımlar.
   
  Toplam Kalite Yönetimi
  TKY modeli, Stratejik kalite planlaması, Müşterinin sesi, Pazarın sesi, Süreç geliştirme, Herkesin katılımı, Liderlik, Ürün ve süreç tasarımında kalite, Tedarikci yönetimi, Kalite geliştirme araçları.
   
  İnsan Kaynakları Yönetimi
  İnsan kaynakları yönetimine genel bakış, insan kaynakları yönetimi çevresi, insan kaynaklarının planlanması, insan kaynaklarının seçimi, eğitim ve geliştirme, performans değerleme, iş değerlemesi, ücret yönetimi, insan kaynağının yönlendirilmesi, çalışma ilişkilerinin düzenlenmesi, uluslararası insan kaynakları yönetimi, insan kaynakları bilgi sistemleri.
   
  Finansal Analiz 
  Mali tablolar (gelir tablosu, bilanço, diğer mali tablolar), mali tablolar analizine genel bakış (bilanço ve gelir tablosunun analize hazırlanması, analiz yöntemleri, mali tabloların analizi, fon akış ve net işleme sermayesi tabloları ve analizi, analiz sonuçlarını değerleme ve rapor yazma.
   
  Performans Yönetimi
  İşletmenin kurumsal performans yönetimi konusunda ilgili terim ve kavramlar, İşletmenin paydaşları ve beklentileri, Üç önemli paydaş grubu analizi:Paysahipleri, Müşteriler, Çalışanlar; İşletmenin yaşamını devam ettirmesi ve rekabet üstünlüğü sağlaması konusunda açıklamalar, Paysahipleri Perspektifi: Finansal performanslar ve yönetimi, Müşteri Perspektifi: Müşteri beklentilerine uygun faaliyetlerde performans yönetimi, Çalışan Perspektifi:Çalışanların beklentilerine uygun faaliyetlerde performans yönetimi, Rekabet Üstünlüğü Perspektifi: İşletme içi süreçlerde maliyet verimlilik/farklılaştırma faaliyetlerinde performansların yönetimi.
   
  İşletmelerde Oyun Kuramı
  Oyun Teorisine Giriş, Örnek Uygulama: İhaleye Birlikte Girmek, Oyunların Sınıflandırılmaları, Terminoloji ve Varsayımlar, Kavramlar ve Teknikler,: Karakoldaki Adamın Problemi, OPEC’in Fiyat Belirlemesi: Cournot Duopoly, Belirsizlik ve Bilgi, Açık Artırmaya Girmek, Pazarlık Yapmak, Proje Sunuşları
   
  Kurumsal Yönetim
  Kurumsal yönetimde kullanılan teknikler, Maliyet verimlilik faaliyetlerinde kullanılan bir yöntem:Faaliyet Tabanlı Maliyetleme ve Sigma; Maliyet verimlilik/farklılaştırma faaliyetlerinde kullanılan bir yöntem: Süreç yenileme(BPR),Benchmarking, Dış kaynaklardan yararlanma; Kurumsal yönetim Karnesi: Dengeli Değerlendirme Çizelgesi(Balanced Scorecard)
   
  Uluslararası İşletmecilik
  Dış Ticaret Teorileri, Uluslararası Ticaret Kısıtlamaları ve Teşvikleri, Uluslararası Teslim ve Ödeme Şekilleri, Uluslararası Ticaret Birlikleri ve Kuruluşları, Uluslararası Ödeme Sistemleri ve Finansal Kaynaklar.
   
  Muhasebe - Finans Uzmanlık Alanı
   
  Finansal Risk Analizi ve Yönetimi
  Mali tablolar (gelir tablosu, bilanço, diğer mali tablolar), mali tablolar analizine genel bakış (bilanço ve gelir tablosunun analize hazırlanması, analiz yöntemleri, mali tabloların analizi, fon akış ve net işleme sermayesi tabloları ve analizi, analiz sonuçlarını değerleme ve rapor yazma.

  Yönetim Muhasebesi
  Finansal bilgi sistemi ve yönetim muhasebesi, maliyetlerin yapısal çözümlemesi, kâr planlaması, değişken maliyet yöntemi ve uygulamalar, ek maliyet (alternatif seçim) kararları, fiyatlandırma kararları, standart maliyet yöntemi ve uygulamaları, işletme bütçeleri.

  Maliyet Muhasebesi
  Finansal bilgi sistemi, maliyet huhasebesi tanımları; yasalarda maliyet muhasebesi ve üretim giderleri; direkt ilk madde ve malzeme, direkt işçilik ve genel üretim giderleri ve muhasebeleştirilmeleri; genel üretim gideri dağıtım tablosu; faaliyet giderleri, arge giderleri, pazarlama satış dağıtım giderleri, genel yönetim giderleri; maliyet sistemleri: sipariş ve safha maliyeti sistemleri; ortak ürün, yan ürün maliyetleri; maliyet muhasebesinde güncel yaklaşımlar; hedef maliyet, JIT, lojistik, kalite maliyetleri, maliyet taşıyıcıları, maliyet sistemleri, sipariş maliyetleme, safha maliyetleme, bileşik maliyetleme, standart maliyetleme, değişken maliyetleme.
   
  Yatırım Projelerinin Değerlemesi
  Yatırım türleri yatırım projelerinin değerlendirilmesinin önemi, yatırımlarla ilgili hukuki, iktisadi ve teknik yönden yapılan çalışmalar, paranın zaman değeri, gelecek değer ve şimdiki değer kavramları, annuiteler, yatırım projelerinin belirlilik altında değerlendirme teknikleri, geri ödeme süresi, ortalama getiri oranı, net bugünkü değer, iç verim oranı, kârlılık endeksi yöntemleri, yatırım projelerini değerlendirme tekniklerinde tercih kriterleri ve tekniklerin birbiriyle çelişkili sonuçlar vermesi durumu, risk altında yatırım projelerini değerlendirme, riski iskonto oranına katma, riski nakit akışına katma, olasılık dağılımları yaklaşımı, karar ağacı ve simülasyon teknikleri, yatırım projelerinin düzenlenmesinde mali yönden yapılacak çalışma ve değerlendirmelerle ilgili uygulamalar.
   
  Banka İşletmeciliği
  Bankacılık Çalışma Esasları, Ekonomide Bankaların Yeri, Bankacılık Sistemi İçinde Bulunan Kurum ve Kuruluşlar, Banka Çeşitleri, Bankalarda Denetim: İç Denetim, Dış Denetim, Banka Özkaynak Riski Yönetimi, Banka Aktif Riski Yönetimi, Banka Personel Riski Yönetimi, Banka Kar Riski Yönetimi, Banka Likidite Riski Yönetimi, Kredi Riski Yönetimi, Faiz Riski Yönetimi, Döviz Riski Yönetimi, Operasyon Riski Yönetimi, Bireysel Bankacılık Hizmetleri, Kurumsal Bankacılık Hizmetleri, Kredi Kartları ve Ödeme Sistemleri, Elekronik Bankacılık Uygulamaları, Bankalarda Etik, İş Ahlakı ve İyi Yönetişim.
   
  Kurumsal Risk Yönetimi
  Risk Nosyonu, Risklerin Sınıflandırılması, Risk Yönetiminin Temel Bileşenleri, Risk Yönetiminin Temel Adımları, Risk Tanımlama Teknikleri, Risk Kontrol Yöntemleri, Risk Finansman Yöntemleri, Kurumsal Risk Yönetimine Giriş, Sabit Kıymet Risk Yönetimi, Operasyonel Risk Yönetimi, Finansal Risk Yönetimi, Stratejik Risk Yönetimi, Sektörel Bazda Kurumsal Risk Yönetimi, Risk Yönetimi Kurumları, Vaka Etüdü
   
  Risk Sermayesi
  Risk sermayesi tanım ve genel açıklamalar, girişimci tanımı ve başarılı girişimcinin özellikleri, risk sermayesi finansman aşamaları (tohum finansmanı, başlangıç finansmanı, erken aşama finansmanı, geçici finansman,üçüncü aşama finansmanı, köprü finansmanı, şirket varlıklarının satın alınması, yatırımdan çıkış), risk sermayesi fon kaynakları, risk sermayesinin ekonomik etkileri, risk sermayesi yatırım ortaklıklarının hukuksal açıdan incelenmesi, Türkiye’deki uygulamalar.
   
  Uluslararası Finans
  Bu ders kapsamında; uluslararası para sistemleri, ödemeler dengesi, döviz piyasalarının işleyişi ve temel parite koşulları, türev piyasalar ve araçlar, işletmeler açısından uluslararası kur riski yönetimi ve uluslararası porföy yatırımları konuları dünya ve Türkiye’deki güncel gelişmeler de takip edilerek, karşılıklı tartışmalar, teoriye yönelik bilgiler ve pratik çalışmalar kapsamında irdelenir.
   
  Stratejik Finansal Yönetim
  Bu ders stratejik finansal karar almada finans yöneticilerinin kullanabilecekleri teknikleri tanıtma amacı taşımaktadır.Bir başka deyimle işletmelerin günlük faaliyetlerinde yöneticilerin aldıkları taktik nitelikteki kararlar,bu dersin konusu dışındadır.Bu derste stratejik yatırım ve finansman karar alma teknikleri incelenecektir.Daha bir somut ifade ile, bilançonun uzun vadeli kalemlerinin yönetimi bu dersin konusunu içermektedir.Bazı özel finans konuları(kiralama, birleşme gibi) yine ele alınacak konular arasındadır.
   
   
  Pazarlama Uzmanlık Alanı
   
  Reklam ve Promosyon Yönetimi
  Pazarlama karması içinde reklam ve promosyonun yeri ve önemi, halkla ilişkilerle reklam ve promosyon çalışmalarının uyumlulaştırılması, reklam ve medya planlanması, medya seçimi, reklam ve promosyon kampanyalarının oluşturulması, bütçe oluşturma ve reklam araştırmaları.

  Uluslararası Pazarlama
  Uluslararası pazarlamanın tanımı, doğuşu, gelişim süreci ve nedenleri, uluslararası pazarlar ve pazar hareketleri, uluslararası pazarlama karmasının yönetimi, uluslararası pazarlamada kullanılan araçlar, ihracat, lisans anlaşmaları, ortak yatırımlar, direkt dış yatırımlar, fiyatlandırma, tanıtım ve dağıtım çeşitleri.
   
  Tüketici Davranışı
  Tüketici davranışlarına giriş, tüketici kavramı, tüketici davranışını etkileyen çevresel faktörler; kültür, alt kültür, sosyal sınıf, sosyal grup, aile, tüketici davranışlarını etkileyen kişisel faktörler; kişilik ve benlik, güdüleme ve öğrenme, algılama, tutum ve inançlar, tüketici karar süreci.
   
  Perakendecilik Yönetimi 
  Perakendeci, Perakendecilik ve Perakende Satış Kavramı, Perakendeci İşletme Tipleri; Dünya’da Perakendecilik, Perakendecilik Yönetim Stratejisi, Denetim Perakendeciliği, Perakendecilik Sektöründe Rekabet ve Yeni Stratejiler, Mağaza İmajı, Pazar Doygunluğu ve Müşteri Tatmini, Alan Yönetimi, Perakende Yönetiminde Departmanlar ve İşleyiş, Süpermarket Hipermarket, Depo Klüpleri, Dükkansız Perakendecilik, Kolaylık Mağazaları, Discount/SelfServis/Franchising/Nonfood/Kooperatif/Satış Zinciri Mağazaları, Alışveriş Merkezleri, Elektronik/TeleAlışveriş, Otomatik Makineli/Katalog Satış.
   
  Pazarlama Stratejileri 
  Ürün/hizmet pazarlarının seçimi, pazarın tanımlanması ve pazar payının oluşturulmasında analitik yöntemler, pazarlama iletişimi, rekabetçi pazarlama stratejilerinin oluşturulması, pazarlamada yönetsel kararlar( ürün konumlandırma, fiyatlandırma vs.)
   
  Pazar Analizi 
  Bilgi ihtiyacinin tanımlanması, mevcut bilginin kullanılabilirliğinin gözden geçirilmesi, ikincil bilgi kaynaklarının , pazarlama haber alma sisteminin bileşenleri, araştırma yönteminin planlanması, pazar incelemesinin planlanması, uygun metodolojinin seçilmesi, anketlerin tasarlanması, internetin kaynak ve pazar bilgisi oluşturmak icin kullanılması, pazar bilgisinin planlama sürecinin bir parçası olarak kullanılması, etkin karar verme için bilginin değerlendirilmesi
   
  Ürün ve Fiyatlandırma Stratejileri
  Fiyatlandırma kararları icin ana muhasebe kavramlarının ve teorilerinin tanımlanması ve kullanılması, rekabet temelli fiyatlandırma, maliyet üzerine eklenen fiyatlandırma, pazar fiyatlandırması ve değer temelli fiyatlandırma tekniklerinin anlasılmasi ve uygulanması, alternatif fiyatlandırma yaklaşımlarının avantaj ve dezavantajlarının anlaşılması, fiyatlandırmanın ürünün hayat cevrimindeki etkisi, müşteri kavramına ekonomik değerin eklenmesi ve bunun yeni ürün ve hizmet fiyatlandırılmasında kullanılması, fiyatlandırma taktiklerini uygulayarak rekabet üstünlüğünün elde edilmesi, fiyat rekabeti, fiyat pazarlığı, indirim, ürün ve fiyat savaşı kavramları ile basa çıkmanın öğrenilmesi
   
  Stratejik Pazarlama 
  Stratejik Pazarlamaya Giriş, Değer Yaratma, Yüksek Değer Stratejileri Geliştirme,Değer Temelli Ürün, Değer Yaratacak Fiyatlama, Değer Temelli İletişim, Değer Temelli Dağıtım, Stratejik Pazarlama Planı.
   
  Aile İşletmeleri Yönetimi Uzmanlık Alanı
   
  Aile İşletmeleri ve İşletmecilik Sorunları 
  Aile işletmelerinde çatışma yönetimi. Kurucu, ikinci nesil ve diğer nesiller arasındaki; ortaklar arasındaki; aile üyeleri arasındaki; işletmede çalışan ve çalışmayan aile üyeleri arasındaki; aile üyeleri ve profesyoneller arasındaki çatışmaların nedenleri, analizi, yönetimi.
    
  Aile İşletmelerinde Profesyonel Yönetim ve Karar Verme 
  Aile işletmelerinde profesyonellik, profesyonel yönetim, aile işletmeleri için karar kriterleri, karar vericiler ve özellikleri, etkin karar verme teknikleri, aile işletmesinin yönetim yapısının ve diğer aile üyelerinin karar sürecine etkisi, karar verme sürecinde profesyonellerin/aile üylerinin etkisi, aile bireyleri ve profesyoneller ilişkisi
   
  Aile İşletmelerinde Gelecek Nesillerin Yetiştirilmesi 
  Aile işletmesinde görev alacak aile bireylerinin ve gelecek nesillerin kariyer planlaması, yeteneklerin tanımlanması ve yönlendirilmesi, eğitim planlama, aile üyelerinin kariyerlerinin hangi aşamalarında aile işletmesine dahil olacaklarına ilişkin planlamalar.
   
  Aile İşletmelerinde Yönetimin Devri ve Değişimin Yönetimi 
  Aile işletmelerinde kurucudan sonraki nesillere geçişte karşılaşılan sorunlar, değişen iş dünyası ve çevresel koşullarda aile işletmelerinde değişime direnç ve bununla baş edilmesi, durağanlık ve sonuçları, aile üyelerinin değişime yaklaşımları ve değişim sürecine etkileri, yeni nesillerin değişim sürecindeki yeri.
   
  Girişimcilik ve Aile İşletmelerinin Yaşam Döngüsü 
  Girişimcilik, girişimcinin yaratıcı fikrinden itibaren bir aile işletmesinin kuruluş, büyüme,durağanlaşma ve gerileme süreçlerinin incelenmesi. Bu süreçlerin nesillerle ilişkisi. Aile yaşam ömrünü uzatmak için gerekenler.
   
  Aile İşletmelerinde Kurumsallaşma 
  Aile işletmeleri, profesyonel yönetim ve profesyonel yöneticiler. Aile meclisi, aile anayasası, aile işletmesi vakfı uygulamaları. Aile üyelerinin / profesyonellerin aile işletmesi yönetimindeki yeri. Yetki devri, reorganizasyon, kariyer planlama. 
   
  Aile İşletmelerinde Servet Yönetimi ve Finansal Yapı  
  Aile işletmesinin finansal yapısı, aile servetiişletme serveti ilişkisi, krediaile serveti kullanımı, yatırım planlaması, aile üyelerinin gelir paylaşımı, çalışançalışmayan aile üyelerinin gelir paylaşımı.
   

  KOBİ Yönetimi Uzmanlık Alanı
   
  KOBİ Finansman Teknikleri   
  Leasing, factoring, forfaiting, morgagge, girişim sermayesi, KOBİ borsası, risk sermayesi tanımları, avantajları, birbirlerinden farklı yönleri, maliyetleri ve uygulama örnekleri
   
  KOBİ’ler için Kümelenme Modelleri   
  kümelemenin tanımı, ağların oluşturulması, kümelemenin avantajları, temel yetenek ve dış kaynaklardan faydalanma, geriye ve ileriye doğru entegrasyon, yeniden yapılanma, sektörel kümeleme örnekleri
   
  Yeniden Yapılanma ve Kurumsallaşma  
  Kurumsal Strateji Belirleme Kurumsal Durum Değerlendirmesi ,Yönetsel Sorunların Belirlenmesi ve Çözüm Önerilerinin Geliştirilmesi, Karar Süreçlerinin ve İş Süreçlerinin Analizi, Organizasyonel Yapının Yeniden Kurulması, Yönetsel Sistemlerin Yeniden Kurulması, İş Süreçlerinin Yeniden Kurulması, Yönetmelik, Prosedür ve İş Akışlarının Oluşturulması, Kurum Kültürünün Oluşturulmasına Yönelik Yaklaşımların Belirlenmesi, Değişim Yönetimi
   
  Kurumsal Risk Yönetimi ve Basel II
  Risk Nosyonu, Risklerin Sınıflandırılması, Risk Yönetiminin Temel Bileşenleri, Risk Yönetiminin Temel Adımları, Risk Tanımlama Teknikleri, Risk Kontrol Yöntemleri, Risk Finansman Yöntemleri, Kurumsal Risk Yönetimine Giriş, Sabit Kıymet Risk Yönetimi, Operasyonel Risk Yönetimi, Finansal Risk Yönetimi, Stratejik Risk Yönetimi, Sektörel Bazda Kurumsal Risk Yönetimi, Risk Yönetimi Kurumları, Basel II, Vaka Etüdü
   
  Stratejik Planlama  
  Stratejik Planlamaya Giriş; Dış çevre analizi ; İç çevre analizi; Çevre analizinde  ölçme teknikleri; Stratejik yönlendirme; Temel stratejiler ve alt grupları; Üst yönetim stratejileri:Kurumsal stratejiler; İş yönetim stratejileri: Rekabet  stratejileri; Bölümsel stratejiler:İşlevsel stratejiler; Stratejilerin uygulanması; Stratejik kontrol; kurumsal yönetişim ve yönetsel etik.
   
  Toplam Kalite Yönetimi  
  TKY modeli, Stratejik kalite planlaması, Müşterinin sesi, Pazarın sesi, Süreç geliştirme, Herkesin katılımı, Liderlik, Ürün ve süreç tasarımında kalite, Tedarikci yönetimi, Kalite geliştirme araçları.
   
  Uluslararası Pazarlama 
  Uluslararası pazarlamanın tanımı, doğuşu, gelişim süreci ve nedenleri, uluslararası pazarlar ve pazar hareketleri, uluslararası pazarlama karmasının yönetimi, uluslararası pazarlamada kullanılan araçlar, ihracat, lisans anlaşmaları, ortak yatırımlar, direkt dış yatırımlar, fiyatlandırma, tanıtım ve dağıtım çeşitleri.
   
  Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Uzmanlık Alanı
   
  Depo Yönetimi
  Depolamanın önemi, depolamanın fiziksel dağıtım üzerindeki etkisi, depolamanın diğer bölümlerle ilişkisi, depo organizasyonu, depolama değerlemesi, depo planlama, fiziksel dağıtım planları, depolama işlemlerinde verimlilik, donatım seçimi, depo düzenlemesi, depoların prosedürleri, gider kontrolü.
   
  Taşımacılık Yönetimi
  Siparişin alınması, işlenmesi ve müşteri hizmeti;koruyucu ambalajlama ve malzeme aktarımı, iç taşımacılık sistemi, trafik yönetim fonksiyonu, dağıtım merkezleri , uluslararası taşımacılık, taşımacılık sistemlerinin yeniden yapılandırılması, taşımacılık sistemlerinin kontrolü.
   
  Lojistik ve Tedarik Zinciri Örnek Olaylar
  Meditech vakası, Borilla firması,HP: Deskjet Yazıcısı Tedarik Zinciri, Kimberly-Clark firması, ACME firması.
   
  Lojistik Sektöründe Bilişim Teknolojileri
  Bilişimin önemi, kurumsal kaynak planlaması (ERP), ERP yazılımları, analitik uygulamalar.
   
  Tedarik Zinciri Yönetimi
  Lojistikten tedarik zincirine, tedarik zincirinin performansı, tedarik zincirinin elemanları, tedarik zincirinde stoklar, tedarik zincirinde güvenlik stokları, tedarik zincirinde koordinasyon, e-ticaret ve tedarik zinciri.
   
  Uluslararası Ticaret
  Dış ticarete genel bakış, MTO, Tacir sıfatının kazanılması, alım satım anlaşmaları, satış sözleşmeleri, teslim şekilleri, ödeme şekilleri, Dış ticarette kullanılan belgeler, Dış ticarette sigorta işlemleri, sigorta çeşitleri, finansman belgeleri, poliçeler, bonolar, antlaşma şartlarını kanıtlayan belgeler,çeki listesi, koli listesi, şartnamenin istediği sertifikalar, ordino, gözetim şirketleri, dış ticaret işlemlerinin tamamlanması, İhracat şekilleri, ithalat işlemleri, dış ticarette Eximbank uygulamaları, ihracat kredisi sigortası, ihracat kredileri, koruma tedbirleri ve sınırlamalar, kota damping ve sübvansiyon uygulamaları, riskler ve anlaşma şekilleri, ithalat örnek uygulamaları, ihracat örnek uygulamaları.
   

  Sağlık Kuruluşlarında Yönetim Uzmanlık Alanı
   
  Sağlık Kuruluşlarında Örgütsel Davranış
  Hastane ve sağlık kuruluşlarında, insan ilişkileri, ekip çalışması, lider yöneticilik, çatışmalar ve yönetim, iletişim v.b. konular ele alınmakta, sözü edilen konularda katılımcılara teorik ve uygulamalı olarak aktarılmaktadır.
   
  Sağlık Kuruluşlarında Toplam Kalite Yönetimi ve Akreditasyon
  Sağlık Kuruluşlarında Toplam Kalite Yönetiminin Önemi, toplam kalite yönetiminin ilkeleri, kalite standartları ve JCI gibi akreditasyon ilkelerinin işlendiği ve tartışıldığı bir derstir.
   
  Sağlık Mevzuatı ve Etik
  Sağlıkla ilgili yasal düzenlemelerin yer verildiği bir ders olarak yürütülmekte, yeni çıkan yasaların katılımcılara anlatıldığı( örneğin GSS gibi) ve bunların yanında tıp etiği konularının tartışmalı olarak işlendiği bir derstir.
   
  Sağlık Kuruluşlarında İnsan Kaynakları Yönetimi
  Özel ve Kamu sağlık kuruluşları dikkate alınarak İnsan Kaynakları Yönetiminin tüm fonsiyonlarının eğitim-geliştirme, performans yönetimi, ücret yönetimi, iş sağlığı ve güvenliği konularının işlendiği bir derstir.
   
  Sağlık Kuruluşlarında Mali Yönetim
  Hastaneler ve Sağlık Kuruluşlarında, etkin işleyen bir mali yönetimin nasıl olacağı konularının ele alındığı, temel muhasebe, maliyet muhasebesi ve finansal konuların işlendiği bir derstir.
   
   
  Kurumsal Kaynak Planlaması Yönetimi Uzmanlık Alanı
   
  Kurumsal Kaynak Planlamaya Giriş
  Kurumsal Kaynak Planlama sistemi ile ilgili genel bir bilgi verilmekle birlikte, Malzeme kaynaklarının ve envanter işlemlerinin etkili bir şekilde yönetilmesini amaçlayan bu program, envanter kontrol, malzemenin özlenmesi, stok türleri ve atölye veri toplama konularını kapsamaktadır.
   
  Üretim Planlama ve Kontrol
  Bu program ERP sisteminde Üretim Planlamanın rolünü anlamayı ve uygulamayı amaçlamaktadır.Üretim yönetimi ürünlerin karlı bir şekilde imal edilmesini sağlayan bir modül olarak, siparişlerin açılması, sipariş maliyetlerinin hesabı, üretimin izlenmesi, rotaların ve ürün ağaçlarının oluşturulması ve güncellenmasi, malzemelerin teslim alınması ve ürünlerin gönderilmesi konularını kapsamaktadır.
   
  Malzeme Yönetimi
  Malzeme yönetimine giriş, stok tanımları, stokların ERP paketinde tanıtımı, sabit kıymetler, ürün ile ilgili tanıtımlar, reçetelerin tanımı, iş emirleri, operasyonlar, raporlar.
   
  Mali Sistemlerin Yönetimi
  Bütçenin oluşturulmasından, nakit akışının düzenlenmesine, borçlar ve alacaklar hesaplarının takibini sağlamakla birlikte, ilave olarak ürün ve insan kaynakları maliyet hesapları ile finansal ve operasyonel raporların hazırlanmasını kapsayan bu program, işletmenin mali yönden verimli bir şekilde yönetilmesine yardımcı olur.
   
  Satınalma/ Satış ve Cari İşlemler Yönetimi
  Satış siparişlerinin oluşturulması, müşteriye özel ürün oluşturma, müşteriye verilen fiyatların düzenlenmesi ile müşteri hizmetleri açısından önemli bir yönü olan bu program, satış ve satın alma raporları ile birlikte yönetimine yardımcı olur.Malzeme ve kapasite kısıtlarını dikkate alarak doğru sipariş teslim tarihinin oluşturulmasını sağlar.


İşletme ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |