Home > MBA > İşletme > Etimesgut > İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programı - Etimesgut - Ankara

İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Başkent Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Etimesgut - Ankara

 • Program tanımları
  İŞLETME YÖNETİMİ

  Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programı(MBA), öğrencilerini işletme yönetimi ve girişimcilik alanlarında çağdaş, uygulamaya yönelik ve global rekabet ortamında başarılı olmalarını sağlayacak bilgi ve becerilerle donatmayı kendisine temel amaç olarak benimsemiştir.

  Bu temel amaç doğrultusunda programımız, öğrencilerimizin gerek kamuda ve gerekse özel sektörde başarılı birer yönetici veya kendi işlerini kurarak başarılı birer girişimci olabilmelerini hedeflemektedir. Bu amaçla programımız ders, seminer, proje ve tez çalışmaları yanında, kendini kanıtlamış başarılı yönetici ve girişimcilerin konferanslarıyla da zenginleştirilmektedir.

  Muhakkak ki başarılı bir yöneticilik ve girişimcilik için bilgi birikimi ve deneyim yanında kişinin özgüveni ve cesareti de büyük önem taşır. Biz de bu gerçeği dikkate alarak öğrencilerimize özgüven kazandırmak ve onların cesaretlerini arttırmak amacıyla programımızı örnek olaylar ve uygulamalı çalışmalarla zenginleştiriyoruz. Derslerin tartışmalı ve eleştirel bir ortamda gerçekleşmesine önem veriyoruz.


  Dersler ve Ders Tasarımları

  Tezsiz Program

  1. Yarıyıl
  Ders Kodu     Ders Adı                         Kredisi
  EKON 501     Ekonomiye Giriş              3 0 3
  İŞLE 521       Muhasebe İlkeleri           3 0 3
  İŞLE 541       Araştırma Yöntemleri      3 0 3
  İŞLE 561       Çağdaş Yönetim Teorisi  3 0 3

  2. Yarıyıl
  Ders Kodu     Ders Adı                         Kredisi
  İŞLE 512     İşletme Finansı                  3 0 3
  İŞLE 532     Pazarlama Yönetimi           3 0 3
  İŞLE 542     Sayısal Yöntemler              3 0 3
  İŞLE 544     İstatistik                            3 0 3

  3. Yarıyıl
  Ders Kodu     Ders Adı                         Kredisi
  İŞLE 563     Stratejik Yönetim               3 0 3
  İŞLE 567     Organizasyonlarda Davranış Geliştirme    
  Seçimlik ders                                         3 0 3

  4. Yarıyıl
  Ders Kodu     Ders Adı                         Kredisi
  İŞLE 524     Yönetim Muhasebesi          3 0 3
  İŞLE 508     Proje Dersi     
  Seçimlik ders                                         3 0 3
  Seçimlik ders                                         3 0 3

  Tezli

  1. Yarıyıl
  Ders Kodu     Ders Adı                         Kredisi
  EKON 501     Ekonomiye Giriş               3 0 3
  İŞLE 521       Muhasebe İlkeleri            3 0 3
  İŞLE 541       Araştırma Yöntemleri       3 0 3
  İŞLE 561       Çağdaş Yönetim Teorisi   3 0 3

  2. Yarıyıl
  Ders Kodu     Ders Adı                          Kredisi
  İŞLE 512     İşletme Finansı                  3 0 3
  İŞLE 532     Pazarlama Yönetimi           3 0 3
  İŞLE 542     Sayısal Yöntemler              3 0 3
  İŞLE 544     İstatistik                            3 0 3

  3. Yarıyıl
  Ders Kodu     Ders Adı    
  İŞLE 563     Stratejik Yönetim   
  İŞLE 567     Organizasyonlarda Davranış Geliştirme    
  Seçimlik ders   
  İŞLE 599     Tez 

  4. Yarıyıl
  Ders Kodu     Ders Adı     Kredisi
  İŞLE 599     Tez     0 0 0

  Seçimlik Dersler
  Ders Kodu     Ders Adı     Kredisi
  EKON 503     Yönetim Ekonomisi     3 0 3
  EKON 507     Dünya Ekonomisinde Yeni Gelişmeler ve Türkiye     3 0 3
  EKON 582     Kamu Maliyesi     3 0 3
  İŞLE 504       İş Hukuku     3 0 3
  İŞLE 506       Türk Vergi Sistemi     3 0 3
  İŞLE 513       Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi     3 0 3
  İŞLE 514       Güncel Finansal Araçlar     3 0 3
  İŞLE 515       Para ve Sermaye Piyasaları     3 0 3
  İŞLE 516       Uluslararası Finans     3 0 3
  İŞLE 523       Maliyet Muhasebesi     3 0 3
  İŞLE 526       Finansal Tablolar Analizi     3 0 3
  İŞLE 517       Proje Hazırlama ve Değerlendirme     3 0 3
  İŞLE 533       Hizmet Pazarlaması     3 0 3
  İŞLE 534       Tüketici Davranışları     3 0 3
  İŞLE 535       Pazarlama Planlaması     3 0 3
  İŞLE 536       Uluslararası Pazarlama     3 0 3
  İŞLE 538       Pazarlama Araştırması     3 0 3
  İŞLE 546       Yönetim ve Enformasyon Sistemleri     3 0 3
  İŞLE 551       Üretim ve İşlemler Yönetimi     3 0 3
  İŞLE 565       İnsan Kaynakları Yönetimi     3 0 3
  İŞLE 566       Toplam Kalite Yönetimi     3 0 3
  İŞLE 568       Örgüt Tasarımı     3 0 3
  İŞLE 569       Örgütsel Davranış     3 0 3


  Ders Kapsamları

  EKON 501 Ekonomiye Giriş
  Mikro ve Makro ekonomik temel kavramların ve bir ekonominin işleyişinin incelenmesi; tüketici ve üretici davranışı piyasalarda fiyat oluşumu, milli gelir, para, enflasyon, uluslararası ticaret ve döviz kurları

  İŞLE 508 Proje
  Öğrenciler proje dersi çerçevesinde, üç dönem boyunca almış oldukları teorik dersler doğrultusunda, konusunu kendilerinin belirlediği ve proje danışmanı öğretim üyesinin onayını aldıkları bir projeyi hazırlarlar. Proje, dönem sonunda proje danışmanlarına teslim edilir.

  İŞLE 512 İşletme Finansı
  Ders, MBA programlarında finansman alanı dışındaki alanlarda da uzmanlaşmak isteyen öğrencilere yaralı olacak şekilde programlanmıştır. Öğrencilere öncelikle finansman yöneticisinin işletme içindeki rolü, diğer yöneticilerle ilişkileri, finansmanın temelini oluşturan nakit akımlarının zamana göre değeri, sabit getirili menkul kıymetler (SGMK), hisse senetleri, minimum beklenen getiri oranı (firsat maliyeti), enflasyon ve değerlendirmeye etkileri, yatırım kriterleri, proje değerlendirme yönetimleri ve kaynak maliyeti gibi temel kavramlar öğretilmektedir. Bu bilgiler ve teknikler iyice yerleştirildikten sonra; şirketlerin finansman politikaları, işletme sermayesi ve stok yönetimi, menkul kıymet ihraçları (IPO) borçlanma politikaları, kar dağıtım politikaları, mali analiz teknikleri, mali planlama ve kontrol, şirket birleşmeleri, şirket satınalmaları (mergers-acquisition) türev ürünler ve özet olarak uluşlararası finans konuları işlenmektedir. Öğrenciler; ayrıca, konulara bağlı olarak oluşturdukları gruplarla üç veya dört tane örnek olay çalışması sunmaktadırlar.

  İŞLE 521 Muhasebe İlkeleri
  Dersin amacı, günümüzde, muhasebenin işletmeler ve toplum açısından finansal kaynakların yaratılmasını, kullanımını ve dağılımını etkileyen dinamik bir araç/etkinlik olarak kavranmasını sağlamaktır. Muhasebe ilkeleri, varsayımları ve standartları tarafından oluşturulan kuramsal yapı çerçevesinde muhasebe etkinliklerinin nasıl yürütüldüğünden hareketle, üretilen bilgilerin ve finansal tabloların yorumlanmasına ve karar verme sürecindeki kullanımına yer verilmiştir.

  İŞLE 524 Yönetim Muhasebesi
  Bu derste, maliyet ve gider kavramları, maliyetlerin sınıflandırılması, işletme bütçelerinin düzenlenmesi, geçerli maliyet kavramı ve işletmede alınan kısa ve uzun vadeli kararlar, başabaş noktası ve maliyet-hacim-kâr analizleri,esnek bütçe kavramı ve standart maliyet sistemi ve sapma analizleri ile ilgili konular işlenir.

  İŞLE 532 Pazarlama Yönetimi
  Günümüzde firmaların yoğun rekabet ortamı içinde başarılı olabilmeleri, etkin pazarlama stratejilerinin geliştirilebilmesi ile mümkündür. Rekabetin küresel boyutlara ulaştığı dünyamızda başarılı olabilmek, ancak tüketicilerin tatmininin sağlanması, yeni ürünlerin geliştirilmesi gibi temel faktörlerle mümkündür ve bu da etkin pazarlama stratejilerinin belirlenmesini gerektirmektedir. Pazarlama stratejisi, firmaların pazarda rekabet avantajı elde edebilmelerini sağlayacak temel bir araçtır.

  İŞLE 541 Araştırma Yöntemleri
  Kişiler hangi alanda çalırlarsa çalşsınlar yapılanların doğru yapılması için gerekli olan bilgi ve becerileri içeren bir derstir. Bilgisayar teknolojisinin de hızla gelişmesiyle birlikte istatistik alanında pek çok program kullanıcının hizmetine sunuldu. Bilgisayar teknolojisinin program haline getiremeyeceği ender konulardan birisi ise araştırma yöntem bilgisi olarak kalmştır. Araştırma yöntemleri programlanmş, tek düze ve sanılanın aksine positivist bir bakş aısı gerektirmez. Araştırma yöntemleri eleştirel ve yaratıcı dünmeyi becerebilen insan aklına muhtaçtır. Dersin temel amacı “Zihinsel İdman”dır. Araştırmaya giriş, araştırmanın işletmelerdeki önemi, problemin tanımı, veri toplama, hipotez kurma, çeşitli araştırma yöntemleri, değişkenlerin ölcülmesi, örnekleme, arastırma planlaması dersin içeriğini oluşturur.

  İŞLE 542 Sayısal Yöntemler
  Bu ders, bir işletme içindeki Karar Bilimi (Decision Science), Yönetim Bilimi (Management Science) ve Yöneylem Araştırması (Operations Research) yaklaşımlarıyla ilişkili çalışmaları içermektedir. Öğrenci, karar vermeye dair modelleme ve rasyonel yaklaşımlarla ilgili ve kendisinin organizasyonel etkinliğe katkısı konusunda bir anlayış kazanmaktadır. Ders içindeki başlıklar, işletmenin fonksiyonel alanlarında ve bu alanlar arasında taktik ve stratejik işletme kararlarına uygulanacak olan modeller (doğrusal programlama modelleri, tamsayılı programlama modelleri, v.b.), proje planlaması, kuyruk modelleri, simülasyon ve dinamik programlama modelleri gibi konuları kapsamaktadır. Karar modellerinin, yazılım paketleri ile çeşitli işletmecilik problemlerinde kullanılması dersin bir bölümünü oluşturmaktadır.

  İŞLE 544 İstatistik
  Dersin amacı, öncelikle öğrencilerin temel istatistik kavram ve yöntemleri ile donatılarak, sosyal bilimlerde niceliksel araştırma yöntemlerini öğrenmelerini ve kullanmalarını sağlamaktır. Böylelikle alanlarına yönelik bir niceliksel araştırmayı tüm aşamalarıyla planlama ve uygulama becerisini geliştirmeleri amaçlanmaktadır. Bunun için bu derste, örgütlerin piyasa araştırmalarında kullandıkları belli başlı istatistik yöntemlerini irdeleyerek vermek, bu yöntemleri (yönetim pazarlama ve finans alanlarındaki uygulamalar başta olmak üzere) günlük hayattaki reel örneklerle pekiştirmek; örgütlerin istatistiksel araştırma sonuçlarını bilimsel yorumlayarak, doğru piyasa kararları alabilme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak amaçlanmaktadır.

  İŞLE 561 Çağdaş Yönetim Teorisi
  Dersin amacı, “Yönetim” alanında kuramsal, kavramsal ve uygulamaya dönük uluslar arası ve ulusal bilgi birikimini bütünleştirerek, Türkiye’deki yönetim olgusu ve ortamını açıklamaya çalışmak ve küreselleşme olgusunu dikkate alarak Türkiye için geçerli olabilecek kuramsal bilgiyi ve uygulamaya dönük becerileri geliştirmektir. Bu amaca dönük olarak, ders kapsamında, durumsallık, kaynak bağımlılığı, nüfus ekolojisi, kurumsallaşma,ağ düzeneği ve işlem maliyeti kuramları çerçevesinde, örgütsel yapı, strateji, teknoloji, kültür, örgütlerarası ilişkiler, çevre, karar verme, değişim ve çatışma gibi konular irdelenmektedir.

  İŞLE 563 Stratejik Yönetim
  Bu dersin amacı, dinamik ve hızla değişen bir ortamdaki işletmenin, farklı işlevsel alanlardaki faaliyetlerini bütünleştirme ihtiyacını ve yöntemlerini göstermektir. Üst düzey yönetimin önemli görevlerinden bir kısmını oluşturan örgütsel yenilenme ve büyümenin gerçekleşmesini sağlayan süreçler, gelişme stratejileri ve yapıları, strateji formülasyonu ve uygulamasına ağırlık verilerek ele alınacaktır.

  İŞLE 567 Organizasyonlarda Davranış Geliştirme
  Temel amaç öğrencilerin davranış biçimlerinin saptanması, çözümlenmesi ve yeni yönetsel ve örgütsel becerilerin kazandırılması olacaktır. Kuşkusuz davranış değiştirme “öğrenme” sürecinden soyutlanamaz. Bireylerin öğrenme sürecini etkin bir biçimde yaşamadan, yönetim ve örgütlenmeye ilişkin yeni beceriler kazanmaları beklenemez. Öğrenme çabaları yeni beceriler kazanma sonucunu getirecektir. Öğrenme iki yönlü bir süreçtir. Amaçlara ulaşmada öğrencinin öğrenme isteği büyük önem taşımaktadır. Temel varsayım, öğrencilerin öğrenme isteğiyle burada oldukları ve öğrenme yönünde zorlanmalarına gerek olmadığıdır.Deneyerek öğrenmenin temel alındığı derste, benliğin ayırdında olma ve bireyin çalışma ortamındaki davranış ve ilişki boyutlarını öğrenmeye yönelik çalışmalar yapılacak, davranışa ilişkin kuramsal bilgiler uygulamalarca desteklenecektir.
  Seçimlik Dersler

  EKON 503 Yönetim Ekonomisi
  Yönetim ekonomisinin niteliği ve kapsamı; tüketici davranışı, üretici davranışı, piyasalar ve fiyat oluşumu; piyasalara kamu müdahelesi, düzeltme ve antitekel politikaları; risk analizi ve uzun dönem yatırım kararları.

  İŞLE 504 İş Hukuku
  Bu derste, iş hukukunun genel ilkeleri, temel kavramlar, işçi ve işveren arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi, sendika ve toplu sözleşme hukuku, grev, lokavt ve iş uyuşmazlıklarının barışçı yollarla çözümü üzerinde durulacaktır.

  İŞLE 506 Türk Vergi Sistemi
  Vergi hukukunun anlamı ve konusu, hukuk sistemi içindeki yeri ve özerkliği, diğer hukuk dallarıyla ilişkisi, tarafları ve konusu, istisna ve indirimleri tarifesi, tarhı, tebliği, vergi alacağının ortadan kalkması, vergi hukukunda süreler, suç ve cezaları, gelir vergisi ve kurumlar vergisi hakkında genel açıklamalar.

  EKON 507 Dünya Ekonomisinde Yeni Gelişmeler ve Türkiye
  Bu dersin temel amacı, geçen bir yüz yılda dünya ekonomilerinde yaşanmış olan önemli gelişmeleri, özellikle 1950’lerden buyana oluşan belli başlı dönüşümlerin ışığında incelemek ve Türkiye ekonomisinin bu süreçte kaydettiği gelişmeleri yaşanan önemli ekonomik olay ve sorunlar çerçevesinde analiz etmek ve yorumlamaktır. Bu derste uzun vadeli ekonomik gelişmeler yanında güncel ve kısa vadeli gelişmeler de ele alınarak makroekonomik temellere dayalı olarak analiz edilecektir.

  İŞLE 517 Proje Hazırlama ve Değerlendirme
  Bu ders katılımcılara proje yönetimi konusunda bütünsel bir bakış açısı vermeyi hedeflemektedir. Derste, proje yönetimi genel konseptinden bahsedilerek temel kavramlar üzerinde durulmakta, ardından yatırım projelerinin düzenlenmesinde iktisadi yönden yapılacak çalışma ve değerlendirmelerin, yatırımlarla ilgili hukuki düzenlemelerin, yatırım projelerinin düzenlenmesinde yapılan teknik çalışma ve değerlendirmelerin neler olduğu anlatılmaktadır. Proje yönetim sisteminin genel yapısı incelenirken, yatırım projelerinin düzenlenmesinde mali yönden yapılan çalışma ve değerlendirmeler uygulamalı olarak anlatılmakta, ardından projede gözden geçirme sürecinin nasıl işlediği, proje yönetim kararlarının nasıl değerlendirilip, yürütüldüğü gösterilmektedir. Yatırım projelerinin uygulanması evresinde ise muhasebe ve işletme finansmanı bilim dalları açısından yapılan işlemlerin detaylı anlatımı yapılmaktadır.

  İŞLE 513 Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi
  Bu dersin içeriğini, piyasa kavramı-çeşitleri ve özellikleri, sermaye piyasası faaliyetleri, sermaye piyasası araçları, yatırım ortaklıkları ve fonları, aracı kuruluşların yapısı ve işleyiş şekli, hisse senetleri piyasası, sermaye piyasasında halka arz, sermaye artırımlarında ve/veya temettü ödemelerinde fiyat tespiti, hisse senetlerinde takas ve saklama esasları, finansal analiz, teknik analiz, finansal matematik, portföy risk-getiri ilişkileri, portföy optimizasyonu ve değerlendirme esasları, sermaye varlıklarını fiyatlama modeli (CAPM), Arbitraj fiyatlama modeli ve yatırım stratejileri oluşturmaktadır.

  İŞLE 514 Güncel Finansal Araçlar
  Ekonomik yaşamın dinamizmi içinde işletmelerin mali kaynaklarını optimum verimlilikle kullanmaları büyük önem taşımaktadır. Özkaynak-yabancı kaynak yapısının dengeli biçimde kurulmasına yönelik, özellikle yatırım maliyetlerinin düşürülebilmesi ve finansal risklerin sınırlandırılması açısından finans politikalarının oluşturulmasına özen gösterilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda günümüz işletmeleri tarafından giderek artan biçimde kullanılan finansal kiralama, hedging, factoring, forfeiting, swap, future vb araçların incelenmesi, bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

  İŞLE 515 Para ve Sermaye Piyasaları
  Finansal piyasalar ve piyasaların işlevleri, piyasaların yapısı ve işleyişi, faiz oranının belirlenmesi, tahvil piyasaları ve tahvil değerlendirmesi, hisse senedi piyasaları ve hisse senedi değerlemesi, risk ve getiri teorileri, türev piyasalar, uluslararası finansal işlemler başlıca konular arasında yer almaktadır.

  İŞLE 516 Uluslararası Finans
  Küreselleşen dünyada, her ekonomik faaliyetin ulusal sınırları aşan bir boyutu vardır. Özellikle finansal faaliyetlerdeki küreselleşme diğer tüm ekonomik aktivitelerin de önüne geçmiştir. O nedenle her finans ve pazarlama yöneticisi finansmanın uluslararası boyutunu bilmek zorunluluğu ile karşı karşıyadır. Bu derste; çok uluslu şirketler, döviz kurları, döviz kurlarını belirleyen faktörler, uluslararası para ve sermaye piyasaları, dış ekonomik denge, türev ürünler, faaliyet ve kur riskini yönetim teknikleri, dış ticaretin finansmanı, uluslararası proje finansmanı, uluslararası bankacılıkta gelişmeler, dış piyasalardan kaynak temin yöntemleri, politik riskin yönetimi ve küreselleşen ortamlarda bütçe ve planlama teknikleri gibi konular işlenmektedir. Oluşturulan öğrenci grupları konularla bağlantılı olarak en az üç örnek olay hazırlayarak raporlarlar ve sınıfta sunarlar.

  İŞLE 523 Maliyet Muhasebesi
  Bu ders öğrenciye; maliyet kavramları, giderlerin oluşma biçimi ile giderlerin üretilen mal ve hizmetlerle ilişkilendirilmesi teknik sistemlerinin öğretilmesini amaçlamaktadır. Bu derste öğrenciler maliyet hesaplama ve kayıtlama tekniklerini öğrenmeleri yanında; giderlerin kontrol altında tutulması, maliyet bilgilerinin planlamada kullanılması, maliyet bilgilerinden yararlanarak işletmeye ilişkin kararların süratli ve isabetli bir biçimde alınması konularında bilgi ve beceri kazanırlar.

  İŞLE 526 Finansal Tablolar Analizi
  Bu derste işletmelerin mali yapılarının analizinde yararlanılan başlıca amaçlar olan bilanço, gelir tablosu, nakit akım tablosu ve özkaynak değişim tablolarının hazırlanmasına ilişkin esaslar açıklanarak, ilgili tablolarda yer alan veriler aracılığıyla yapılan karşılaştırmalı tablolar analizi, yüzde yöntemiyle analiz, eğilim yüzdeleri yöntemi ile analiz, oran yönetimi ile analiz konuları işlenir.

  İŞLE 533 Hizmet Pazarlaması
  Hizmetlerin müşteri değerlerini yaratmadaki rolü ve ekonomiye katkısı, pazarlamada yeni bir alanın hızla gelişimine neden olmuştur. “Deneyim Ekonomisi” olarak da anılan hizmet pazarlamasının özellikleri, sistem yapısı, ilişkisel pazarlama bağlantıları, konumlandırma gibi stratejik yaklaşımlar be bağlamda ele alınmaktadır.

  İŞLE 534 Tüketici Davranışları
  Pazarlamanın odak noktası olan tüketici davranışlarını açıklamaya yönelik kurumsal yapı, tüketici modelleri, tüketici üzerinde etken içi ve dış faktörler ele alınan başlıca konular arasındadır.

  İŞLE 535 Pazarlama Planlaması
  İşletmenin, stratejik planlamam etkinlikleriyle, stratejik işletme birimlerinin bağlantıları öncelikle ele alınır. Pazarlama planlaması modelleri, içsel ve dışsal değerlemeler, strateji geliştirme süreci ve pazarlama programlarının hazırlanması, incelenen başlıca konular arasındadır.

  İŞLE 536 Uluslararası Pazarlama
  Bu ders, pazarlamayla ilgili temel dersleri alan kişilere, faaliyetlerini kendi ulusal sınırlarının dışına çıkaran veya çıkarmayı hedefleyen işletme yöneticilerinin strateji geliştirme sürecini ayrıntılı bir şekilde sunmaktadır. Pazarlamayla ilgili temel kavramlar, uluslararası ticaret ve ekonomi teorilerinden sonuçlar çıkarılması, uluslararası pazarlara giriş yolları, bütünleşme nedenleri, pazarlama çevresi,uluslararası pazarlamada ürünler, fiyatla, dağıtımla ve tutundurma ile ilgili kararlar, teslim ve ödeme türleri, incelenecek konular arasında yer alır.

  İŞLE 538 Pazarlama Araştırması
  Ders temel olarak, pazarlama araştırmalarının amaçlarını ve süreçlerini inceler. Araştırma amaçlarının oluşturulması, yöntem, araştırma tasarımı, örneklem uygulama, ölçme ve değerlendirme ile elde edilen sonuçların pazarlama kararlarında uygulanması konuları üzerinde durulur.

  İŞLE 546 Yönetim ve Enformasyon Sistemleri
  Bu ders yönetim bilgi sistemleri (YBS) fonksiyonunun bireysel ve organizasyonel özelliklerine odaklanmaktadır. Bu ders bilgisayar donanımı ve yazılımı ile ilgili önemli teknik başlıkları ön plana çıkarmaktadır. Değişik organizasyon düzeylerinde kullanılan değişik teknoloji özelliklerinin ve bilgisayar uygulamalarının işletmenin yapısındaki değişiklikleri incelemektedir. Öğrenci, organizasyon içinde bilginin rolünü öğrenmekte, işletme dünyasında bilgi sistemlerinin önemini görmektedir. Organizasyonel bakış açısı ile, rekabetçi işletmelerin ortaya çıkabilmelerine destek sağlayacak bilgi sistemlerinin özellikleri, küresel işletmelerin yönetimindeki yararları ve müşterilere sağladıkları bu dersteki konular içindedir. Donanım, yazılım, veritabanları, telekomünikasyon sistemleri, bilgi sistemlerinin stratejik kullanımı, bilgi sistemlerinin ortaya çıkarılması, bilgi sistemlerinin sosyal ve etik özellikleri gibi konular ders konuları içindedir.

  İŞLE 551 Üretim ve İşlemler Yönetimi
  Bu dersin amacı, kalite, maliyet, esneklik ve hız boyutlarında rekabet edebilmesi için üretim/işlemler yöneticisi tarafından verilmesi gereken uzun dönemli (stratejik) ve kısa dönemli (operasyonel) kararları incelemek, sayısal karar modelleri üzerinde durmaktır. Ders kapsamında ayrıca, toplam kalite yönetimi, kısıtlar teorisi/senkronize üretim, tam zamanında üretim sistemleri, kurumsal kaynak planlaması, tedarik zinciri, değişim mühendisliği, CIM ve e-ticaret gibi, bu alanı etkileyen önemli teknolojik ve metodolojik gelişmeler üzerinde durulur, verimlilik kavramı tanıtılır ve verimliliği arttırıcı çabaların önemi vurgulanır.

  İŞLE 565 İnsan Kaynakları Yönetimi
  Bu dersin amacı, kuruluşlarda insan kaynağının elde edilmesi, korunması, geliştirilmesi ve bu kaynaktan daha verimli bir şekilde yararlanılması ile ilintili ilkelerin, politikaların ve uygulamaların anlaşılmasında yardımcı olmaktır. İnsan kaynağı yönetimine giriş, iş analizi, stratejik insan kaynağı planlaması, işe eleman arama, işe eleman seçme, eğitim ve geliştirme, kariyer planlama ve geliştirme, performans değerlendirme ve ücretlendirme başlıca konular arasında yer almaktadır.

  İŞLE 566 Toplam Kalite Yönetimi TKY hizmetten yararlanan kesimin (müşterinin) istek ve ihtiyaçlarını tatmin etmeyi amaçlayan bir yaklaşımdır. Bu çerçevede, öğrencilerin istek ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, takım çalışması halinde, TKY’nin temel prensipleri, hem öğretilmekte hem de sınıf ortamında uygulanmakta ve performans, istatistiki yöntemler yardımıyla değerlendirilmektedir

  İŞLE 568 Örgüt Tasarımı
  Örgüt ve örgütleme kuramındaki gelişmeleri ele alan bu ders, öncelikle, işletme örgütlerinin çevreyle olan ilişkilerini tanımlar. Örgütsel etkililik, yapı, örgütsel yapının öğeleri, örgütsel tasarım, güç ve çatışma konuları ele alınır. Çevresel ve örgütsel kültürün örgütlerin işleyişine etkisi, çok uluslu ve küresel şirketlerin tasarımları irdelenir.

  İŞLE 569 Örgütsel Davranış
  Öncelikle bireylerin özelliklerini, davranışlarını ve örgütlerde oynadığı rolleri ele alan ders, grup oluşumlarını ve davranışlarını irdeler. Buradan yola çıkarak, bireylere ilişkin öğrenme ve özendirme kuramlarını, liderlik yaklaşımlarını, bireysel ve grupsal karar alma yöntemlerini, gücün kazanılması ve kullanılmasını, bireyler arası iletişimi ve çatışmayı tartışır.

  EKON 582 Kamu Maliyesi
  Vergiler ve harcamalar ve bunların teorik olarak ekonomiye etkileri, bütçe ve kamu finansmanı; Türkiye ‘de uygulanan maliye politikaları ve etkileri.

İşletme ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha Fazlası  |