Home > MBA > İşletme > Çankaya > İşletme Yüksek Lisans Programları - Çankaya - Ankara

İşletme Yüksek Lisans Programları

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Çankaya Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar İşletme Yüksek Lisans Programları - Kurumda - Çankaya - Ankara

 • Giriş gereklilikleri
  Yüksek Lisans Programları Kabul Koşulları: 1.ALES' den 55 veya GMAT sınavından 450 ya da GRE sınavının "Quantitative" bölümünden 610 veya üzerinde puan almış olmak, 2.Lisans derecesine sahip olmak, (Üniversite son sınıf öğrencileri yüksek lisans programlarına başvurabilirler; ancak, kesin kayıt sırasında mezuniyetlerini belgelemek zorundadırlar.) 3.Yabancı dil (İngilizce) sınavı ve bilim sınavında başarılı olmak. a- Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen yabancı dilde yeterlik anlamını taşıyan aşağıda belirtilen sınavların herhangi birinden işaretlenmiş puanı almış olanlar yabancı dil sınavından muaf tutulur. ÜDS : 50 KPDS : 70 TOEFL : 520 (Paper - based) TOEFL : 190 (Computer - based) TOEFL : 70 (Internet - based) IELTS : 6,0 FCE : C CPE : C CAE : C b- İngiliz Edebiyatı ve Kültür İncelemeleri yüksek lisans programı için aşağıda belirtilen sınavların herhangi birinden işaretlenmiş puanı almış olanlar yabancı dil sınavından muaf tutulur. ÜDS : 60 KPDS : 80 TOEFL : 550 (Paper - based) TOEFL : 213 (Computer - based) TOEFL : 80 (Internet - based) IELTS : 6,5 FCE : B CPE : C CAE : C 4.Lisansüstü programlarımıza Enstitümüzün giriş koşullarını sağlayan öğrenciler yanında "özel öğrenci" statüsünde öğrenciler de kabul edilebilir. "Özel öğrenci", diploma adayı olmayan, sadece ilgili programdaki bazı dersleri takip etmek isteyen öğrencilerdir. Özel öğrencilerde ALES şartı aranmaz. Özel öğrencilerden daha sonra lisansüstü programına kabul edilenlerin, aldıkları derslerin en çok üçü lisansüstü ders yükü ve kredisi kapsamında kabul edilebilir.
 • Program tanımları
  Bölüm Tanıtımı

  "Her kurulan yeni işyeri veya şirket, bir işletmedir. Bu nedenle, şirketin sahibinden yöneticilerine kadar ve ayrıca muhasebe, pazarlama, araştırma, üretim gibi özel işletmecilik bilgileri isteyen pozisyonlarda çalışanların işletmecilik bilgileriyle donanmaları, şirket işlerinin iyi ve başarılı bir şekilde yürümesine büyük fayda sağlamaktadır."

  Yukarıda özetlenen gerçek, işletmecilik lisans derecesine sahip olanların, lisans düzeyinde edindiklerinden daha ileri, özelleşmiş bilgi ve becerilere sahip olmaları ve alan bilgilerini çok yönlü kullanabilmeleri için işletmecilik yüksek lisans programlarında okuma isteklerini bir hayli arttırmıştır. Diğer taraftan aynı gerçek, zamanla dünyada, başka mesleklerin uzmanı olan kişilerin işletmecilik alanında yüksek lisans öğrenimi görmeleri yoluyla işletmecilik açısından gerekli bilgi açığını kapatmaları, durum yorumlayabilmeleri, geleceğe yönelik tahmin veya öngörü yapabilmeleri ve her şeyden önce rasyonel işletme kararları alma yetkinliğine sahip olmaları yönünden bir eğitim yolu açılmasına da neden olmuştur. Bu eğitim yolu, temel işletmecilik bilgilerinin edinilebilmesi amacıyla, çoğunlukla küçük bir "bilimsel hazırlık" dönemini de içerse, sonuçta yoğunluğu ve göreceli olarak kısa süresiyle dünyada çok popüler bir eğitim seçeneği olarak kabul görmüştür.
  Şüphesiz ki bir de, bilim yolunda yükselmek isteyen işletmecilerin, yüksek lisans öğrenim evresinden geçmeleri gerekmektedir. Sonuçta, 21. yüzyılda işletmecilikte yüksek lisans öğrenimi yapmaya yönelik üç yönlü bir gerekçe ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla yüksek lisans eğitim programlarının bu üçlü gerekçeye daha iyi uyarlanabilmesi amacıyla yapılan çalışmalar, belli çözümler doğurmuştur.
  Öğrenim dili İngilizce olan Çankaya Üniversitesi İşletmecilik yüksek lisans programları, (dış ülkeler ve özellikle karşılıklı eğitim anlaşmalarımız bulunan Avrupa Birliği yönünden M.Sc. derecesi veren) tezli işletmecilik ve (dış ülkeler ve özellikle karşılıklı eğitim anlaşmalarımız bulunan Avrupa Birliği yönünden MBA derecesi veren) tezsiz işletme yönetimi yüksek lisans programlarından oluşmaktadır. Ancak giriş sınavıyla öğrenci, yalnızca "MBA" programına alınmaktadır. Böylece, (gerekiyorsa bir hazırlık öğreniminden sonra, ya da doğrudan doğruya) önce MAN 501,MAN 503, MAN 505, MAN 527, MAN 536 derslerini ve MBA programından seçeceği 2 dersi daha alacaktır. Bu derslerde başarı sağladıktan sonra öğrenci, edindiği meslekî formasyonla bir karar vermekte, isterse MBA programında devam etmekte ve diğer dersleri alarak tezsiz programı tamamlamakta, isterse de yatay geçiş talep edip, "M.Sc." programına geçerek tez döneminin zorunlu derslerini almaktadır.
  Yüksek lisans programına başvuranların çoğu çalışmakta olduklarından, işletme yüksek lisans programı, Çankaya Üniversitesi'nde saat 18'den itibaren başlatılmaktadır. Eğer bir öğrenci İşletmecilik lisansına veya yakın dallardan lisans derecesine sahip değilse, gerekli olan bilimsel hazırlık dersleri, en fazla 2 dönem sürmek üzere gündüz verilmektedir. Ancak lisans derslerinin şubeli oluşu, öğrencilerin "bilimsel hazırlık" derslerini haftanın belli bir zamanına toplamalarını olanaklı kılmaktadır.

  İşletmecilik yüksek lisans programları eski öğrencilerinin çalışma hayatlarına ait olumlu duyumlar almaktayız. İşlerinin yönetim kademelerindeki yükselmeleriyle, özellikle üretim, finansman ve pazarlama alanlarındaki çalışmalarıyla, iş kurma girişimlerinin artmasıyla, bilgilerini çok çeşitli sektörlerde kullanabilmeleriyle, sunulan programların ereğine ulaşmakta olduğunu yansıtan memnuniyet verici bilgiler gelmektedir.

  Eğitim Programı


  Zorunlu Dersler
  MAN 501     Yönetim Ekonomisi    
  MAN 503     İşletme Yönetimi: İlkeleri ve Sistemleri    
  MAN 505     İşletme Kararları için Muhasebe    
  MAN 511     Pazarlama Yönetimi    
  MAN 513     Finansal Yönetim    
  MAN 515     Üretim ve Faaliyet Yönetimi    
  MAN 520     İnsan Kaynakları Yönetimi    
  MAN 527     İşletmecilikte Araştırma Yöntemleri    
  MAN 590     Seminer/Proje    

  Seçmeli Dersler

  MAN 519     İşletme Kararları için Sayısal Analiz    
  MAN 524     Stratejik Planlama ve Yönetim    
  MAN 530     Proje Geliştirme ve Yönetimi    
  MAN 532     İşletmecilikte Öngörü    
  MAN 534     Pazarlama Araştırmaları ve Uygulamalar    
  MAN 536     Yönetim Bilimi    
  MAN 522     Finansal Pazarlar ve Kurumlar    
  INTT 504     Uluslararası Ticaret Teorisi ve Politikası    
  INTT 508     Uluslararası Ticari ve Finansal Kurumlar    
  INTT 510     Uluslararası İşletmecilik    
  INTT 519     Avrupa Birliği Ticaret Politikası ve Türkiye    

  İşletme (M.Sc.) Eğitim Programında tez döneminin zorunlu dersleri:
  MAN 590     Seminer/Proje    
  MAN 591     Özel konular       
  MAN 599     Tez


  Ders İçerikleri

  MAN 501 Yönetim Ekonomisi (3 0 3)
  Yönetim ekonomisinin içeriği; maksimizasyon ve optimizasyona giriş; risk ve belirsizlik koşullarında karar analizi; rekabet, stratejik karar ve işlem maliyetleri; işletme amaçları; öngörü, talep teorisi, talep tahmini teknikleri; maliyet teorisi ve ölçümü; doğrusal programlama; çeşitli fiyatlandırma şekilleri, kontrollü piyasalarda fiyatlandırma, reklam kararı, sermaye bütçelemesi, kamu politikası ve iş hayatının düzenlenmesi; karar değerlendirmesi, karlar ve kontrol, sermaye bütçelemesi; yatırım kararları.

  MAN 503 İşletme Yönetimi: İlkeler ve Sistemler (3 0 3)
  Yönetimde temel kavramlar ve yönetim felsefesi; motivasyon teori ve teknikleri, yönetim tarzları, yönetim düşünce ekolleri, bilimsel yönetim, karar verme, sorumluluklar ve denetime açık olma; kontrol mekanizması; şirket kültürü, yönetim sistemleri, analizler, tasarım ve uygulama, karşılaştırmalı yönetim düşünceleri; Türkiye'deki durum.

  MAN 505 İşletme Kararlarında Muhasebe (3 0 3)
  Karar vermede muhasebe ilkeleri ve süreçleri; defter tutma, çift kayıtlı defter tutma işlemleri, yevmiye defteri tutma, defteri kebir hesapları, finansal tablolar ve raporlar,sürekli ve periyodik envanter metodları, denkleştirme, mizan bilançoları, mizan sonrası bilançolar, bilanço, gelir beyanı hazırlıkları ve analizleri, finans ve oran analizleri; yönetim muhasebesine genel bakış; maliyet sistemleri, ABC ve diğer maliyetleme metodları, tam maliyet, marjinal maliyet, standart maliyet, sorumluluk muhasebesi; sermaye bütçelemesi, programlama.

  MAN 511 Pazarlama Yönetimi (3 0 3)
  Pazarlamanın örgütler ve toplumdaki rolü; pazarlama işlevi, pazarlama karması, dört P; pazarlama stratejisi; müşteri analizi, pazar bölümlemesi ve ürün farklılaştırması; rekabet analizi ve ürün konumlandırma; pazar olanaklarının ölçümleme ve öngörüsü; ürün geliştirme ve ürün ve marka test yönetimi; hizmet pazarlaması, uluslararası pazarlama, fiyatlandırma, dağıtım kanallarının seçim ve yönetimi, kişisel satış ve satış elemanları yönetimi; doğrudan pazarlama, tanıtım ve reklam programlarının tasarımı, satış promosyonu ve halkla ilişkiler; pazarlama planlaması, politikaları ve uygulamaları.

  MAN 513 Finansal Yönetim (3 0 3)
  Finans işlevleri ve rolleri, işletme finansmanının değişen ve artan önemi; fon akımı; iç piyasalar ve uluslararası finans piyasaları; yönetimsel finansmanın temel araç ve kavramları; finansal analiz, planlama ve kontrol; menkul kıymetler, işletme sermayesi, sermaye bütçesi, sermaye maliyeti, faiz borcu finansmanı, kaldıraç, stok finansmanı, kısa ve uzun-dönem finansmanı, kar payı politikası, finansal strateji ve politikalar, birleşmeler, ortak yatırımlar ve elden çıkarma.

  MAN 515 Üretim ve Faaliyet Yönetimi (3 0 3)
  Yerli ve global üretim ve faaliyetler işlevi;üretim sistemleri ve şekilleri; mal, hizmet ve fikir üretimleri, faaliyet tasarımı, plan, politikaları ve kontrolü; talep öngörüsü, kapasite planlaması; malzeme yönetimine genel bakış; envanter kontrolü, JIT, toplam kalite kontrolü araçları ve yönetimi; tesis yerleşimi, düzeni, planlanması; yenilik ve teknolojik gelişmelerin tasarım ve yönetimi; yöntem çalışmaları; zaman ve hareket analizleri, iş tasarımı, iş ölçümü ve ücretler.

  MAN 519 İşletme Kararları İçin Nicel Analizler (3 0 3)
  Yönetime nicel yaklaşımlar, işletme kararları için deterministik ve stokastik analiz ve modeller, olasılık kavramlarının gözden geçirilmesi, koşullu olasılık, Bayes Teoremi, dağılımlar, merkezi eğilim ve dağılım ölçüleri, örnekleme kavramları, deneysel istatistik, istatistiksel karar verme, Bayesgil karar verme; zaman serisi analizleri; öngörü, yöneylem araştırması, doğrusal programlama, tam-sayılı programlama, kuyruk modelleri, Markov analizi.

  MAN 520 İnsan Kaynakları (3 0 3)
  İnsan kaynaklarının ve temel bileşenlerinin ileri düzeyde incelenmesi: EEC düzenlemeleri, görev ve iş tasarımı, insan kaynakları planlaması, çalışanların seçim ve işe alınmaları, eğitim ve geliştirme, değerlendirme metodları, ücretlendirme süreci, işçi yararları, toplu pazarlık ve düzenlemeleri, emniyet ve sağlık, uluslararası insan kaynakları.

  MAN 522 Finansal Piyasalar ve Kurumlar (3 0 3)
  Piyasalara katılanların incelenmesi, bütün piyasalardaki ilişkiler ve kurumlar, finansal aracıların analizi, fonların akışı, faiz oranlarının belirleyicileri, finansal piyasa araçları.

  MAN 524 Stratejik Yönetim (3 0 3)
  Küresel iş çevrelerinde karşılaştırmalı üstünlük sağlamak için gerekli stratejilerin geliştirme ve uygulamaları, stratejik yönetim alanındaki teoriler, karşılaştırmalı strateji sürecinde kullanılan çeşitli ampirik yaklaşımlar, endüstrilerin artan hızla küreselleşmesi, rekabetin bölgeselleşmesi; stratejilerin küresel olarak geliştirilip uygulanmasını kolaylaştıran ve zorlaştıran kurumsal faktörler, örgütsel değişme, rakip dinamikler, firma kaynaklarının ve imkanlarının geliştirilmesi, sürdürülebilir rekabet üstünlüğü, rekabet stratejisine bölgesel yaklaşımlar, stratejik birleşmeler ve firma-içi ağlar.

  MAN 526 Çağdaş Yönetim Teknikleri (3 0 3)
  Yönetim düşüncesinde postmodern felsefe, küreselleşme; yalın üretim, bilgi ağı ve bilgi teknolojisine dayalı yeni örgütsel şekiller gibi yönetim teorisi ve pratiğinde ortaya çıkan ilerlemelerin incelenmesi; örgütsel değişme ve gelişmeyi, yenilikçi yönetimi, öğrenme örgütlerini yöneticilerin teşvik etme biçimleri; yeniden düzenleme, küçülme, sıfır hiyerarşi, dış kaynaklar sağlanması, düzenleme, Kelsen metodu, takım üretiminin performans değerlemesi, dengelenmiş puan kartı, özyönetimli tim, kriz yönetimi vs. gibi yeni yönetim tekniklerinin uygulanması.

  MAN 527 İşletmecilikte Araştırma Metodları (3 0 3)
  İşletme araştırmalarının özü ve kapsamı, bilimsel araştırma metodolojisi, araştırma ve örnekleme teknikleri, pazarlama araştırması süreci, araştırma tasarım ve uygulaması, veri derleme, buluşçu ve ikincil araştırma, betimleyici araştırma, sebep-sonuç araştırması, örnekleme, veri analizi, hipotez testi, korelasyon ve regresyon analizi, diskriminant ve kanonik analiz, faktör ve küme analizi, çok boyutlu derecelendirme, uygunluk ve ortaklık analizleri, sonuçların sonuçlanması, araştırma raporunun yazılması.

  MAN 530 Proje Geliştirme ve Yönetimi (3 0 3)
  Proje yönetimi kavramı, teknikleri, araçları ve süreçleri; proje seçimi, proje planlama, organizasyon ve kontrolü, bütçeleme ve maliyet indirgemesi; zaman planlaması; kaynak dağıtımı, izleme ve bilgi sistemleri, proje denetleme ve bitirme.

  MAN 532 İşletmecilikte Öngörü (3 0 3)
  Zaman serileri; regresyon modelleri ile öngörü, durağan zaman-serisi modelleri, işletme zaman serilerinin modellenmesi: trend ve hareketlilik, trend ve birim kök testleri, çok denklemli zaman serisi modelleri.

  MAN 534 Pazarlama Araştırması-Uygulamalar (3 0 3)
  Bilimsel araştırma, pazarlama araştırması süreci, kavramları, örnekleri, pazarlama bilgisi ihtiyacı; pazarlama araştırması tasarımı; veri kaynakları ve veri toplama yöntemleri, örnekleme teknikleri, veri analizleri, tek ve çok değişkenli veri analizleri; faktör, küme, analizleri; kanonik analiz; uygulamalar; araştırmaya dayalı pazarlama stratejileri; proje raporu yazma.

  MAN 536 Yönetim Bilimi (3 0 3)
  Yönetim biliminin tarihsel perspektifi; yöneylem araştırması; problem çözme, durağan ve ardışık karar verme; bilimsel metod; doğrusal programlama formülasyonu ve doğrusal programlama probleminin çözümü, grafiksel, cebirsel, simpleks metodlar, ikililik, parametrik analiz ve duyarlılık analizleri; ulaştırma, atama problemleri ve çözümleri; şebeke analizleri; tam sayılı programlama, doğrusal olmayan programlama, dinamik programlama; kuyruk ve envanter modelleri; Markov süreci; benzetimler; işletme uygulamaları.

  MAN 588 Seminer Kredisiz
  Bir örnek olay ve seminer yapısı içinde ele alınabilecek ve bir öğretim üyesinin sorumluluk ve denetimi altında yürütülebilecek şekilde, ulusal ve uluslararası stratejik ve çağdaş sorunlar arasından seçilen bir konunun incelenmesi.

  MAN 590 Dönem Projesi Kredisiz
  Bir öğretim üyesinin denetiminde yürütülen bağımsız bir çalışma. Seçilen konuda MSc./MBA programları süresince elde edilen bilgi ve tekniklerin (niceliksel ve niteliksel) entegrasyonu dikkate alınmaktadır.

  MAN 599 Yönetilen Bağımsız Araştırma: Tez Kredisiz
  Tez araştırmasına dayalı olarak yönetilen bağımsız çalışma, yazılı bir raporla sonuçlanan analiz ve bulgular. Tez, Bölüm Başkanının atayacağı bir danışman tarafından yönetilecektir.

İşletme ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha Fazlası  |