İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Aydın Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Küçükçekmece - İstanbul

 • Program tanımları
  İŞLETME YÖNETİMİ (TÜRKÇE) (TEZLİ) YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

  Bu yüksek lisans programının amacı, yüksek öğrenimlerini işletmecilik dışında bir dalda tamamlamış olanlara çağdaş işletmecilik bilgileri ve araştırma, çözümleme, analitik düşünme ve karar verme gibi yöneticilik yetenekleri kazandırmak suretiyle, onları toplumu ve iş yaşamını yönlendiren kuruluşların yönetiminde etkin görev ve sorumluluklar üstlenmeye hazır hale getirmektir.

  İŞLETME YÖNETİMİ (TÜRKÇE) (TEZLİ) YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERSLERİ

  Birinci Yarıyıl
  ISL501 Pazarlama Yönetimi 3+0 3
  ISL503 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri 3+0 3
  ISL505 İşletmeye Giriş 3+0 3
  ISL507 Üretim Yönetimi 3+0 3
  ISL509 Finansal Yönetim 3+0 3

  İkinci Yarıyıl
  ISL502 Sosyal Sorumluluk ve İş Etiği 3+0 3
  ISL504 Örgütsel Davranış ve Değişim Yönetimi 3+0 3
  ISL506 Toplam Kalite Yönetimi 3+0 3
  ISL508 Organizasyon ve Kültür 3+0 3
  ISL510 İşletmelerde Oyun Kuramı 3+0 3

  DERS İÇERİKLERİ

  ISL501 Pazarlama Yöntemleri (3+0) 3 Kredi
  Pazarlama yönetiminin ilkeleri çerçevesinde temel pazarlama yaklaşımları, pazarlama kavramlarının uygulanması, pazarlama yönetiminin öğelerinin değerlendirilmesi. Bu aşamada öğrencilere ana pazarlama kavramlarını ve tekniklerini özümseme, sentezleme ve uygulama olanağının sağlanması. Pazarlamanın toplumsal ve yönetsel işlevleri, pazarlama yaklaşımları ve farklı organizasyon yapılarındaki işleyişi, müşteri-pazar karşılaşmaları, karar verme süreçleri, toplumsal ve kişisel etkenler ve pazarlama karmasının ve öğelerinin incelenmesi.

  ISL503 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri (3+0) 3 Kredi
  Sırasıyla; araştırma sorusunun geliştirilmesi, araştırma sorusu ya da durumunun tanımlanması, araştırma tasarımının oluşturulması, veri toplama yönteminin geliştirilmesi, örneklem çerçevesi oluşturulması, veri analizi yöntemlerinin belirlenmesi, verilerin yorumlanması ve araştırma raporunun yazılması süreçleri. Öğrencilere iletişim stratejilerinin geliştirilmesi aşamasında, araştırmanın önemini kavratılması. Temel araştırma kavramlarının üzerinde durulduktan sonra her derste odak grup, derinlemesine görüşme, anket ve içerik analizi ve internet araştırmaları gibi konuların ele alınması.

  ISL505 İşletmeye Giriş (3+0) 3 Kredi
  İşletmeye Giriş dersi pazarlamadan finansa, yönetim-organizasyondan insan kaynaklarına uzanan geniş işletmecilik alanına kapsamlı ve doğru bir bakış açısına sahip olmak için gereken donanımları sağlar. Ders işletmenin işlevlerini ve bu işlevleri yerine getiren bireylerin ilişkilerini de kapsayan, bu işlev ve ilişkileri sosyal içerikleriyle anlaşılabilir biçimde tanımlamayı hedefler. Öğrencilerin, bir firmanın çalışanları gibi, düşünce ve yorumlarıyla derse etkin ve üretken bir biçimde katılımları hedeflenir.

  ISL507 Üretim Yönetimi (3+0) 3 Kredi
  Bir rekabet aracı olarak üretim yönetimi, üretim yönetimi stratejileri, üretim süreci seçimi, iş gücü seçimi, kapasite seçimi, yer seçimi, malzeme yönetimi, bağımsız talep ve envanter modelleri, toplam planlama, malzeme ihtiyaç planlaması, programlama, tam zamanında üretim, proje yönetimi.

  ISL509 Finansal Yönetim (3+0) 3 Kredi
  Finansal yönetim ve yönetim sistemi geliştirme; alacaklar, borçlar, nakit, envanter, duran varlıklar, sermaye yönünden finansal yönetim; finansal kararlar ve politikalar; finansal planlama ve kontrol.

  ISL504 Örgütsel Davranış ve Değişim Yönetimi (3+0) 3 Kredi
  İşletmelerdeki sosyal ve psikolojik sorunlar, insan ve endüstri üzerindeki etkileri ve çözüm yolları; personel seçme, eğitme ve değerlendirme; grup dinamikleri ve gruplar arası sorunlar; güdüleme, önderlik, karar verme ve iletişimde psikolojik sorunlar, rol, statü, otorite; örgütsel çatışma; stres ve yönetimi.

  ISL506 Toplam Kalite Yönetimi (3+0) 3 Kredi
  Toplam Kalite ile geleneksel kalite anlayışının karşılaştırılması. Toplam kaliteye nasıl liderlik edilmesi gerektiği hususunda bilgi verilmesi. ISO 9000'in Toplam Kalitedeki yerinin ne olduğu, Benchmarking'in nasıl yapılması gerektiği, Toplam Kalite tekniklerinin neler olduğu, süreçler ve dünyada kullanılmakta olan bazı önemli özdeğerlendirme modellerinin anlatılması.

  ISL508 Organizasyon ve Kültür (3+0) 3 Kredi
  Yönetim ve gelişimi; yönetsel bilgi, becerileri; yönetsel kademeler; planlar ve kurallar; planlama; araçlar, politikalar; örgütleme, iş bölümü ve uzlaşma, bölümlendirme, eşgüdüm, yetki ve sorumluluk; denetim alanı; merkezden ve yerinden yönetim; komite ve kurallar; kontrol; karar verme ve iletişim, kurum kültürünün oluşumu ve uygulanması.


  İŞLETME YÖNETİMİ (MBA) TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (İNGİLİZCE)

  Üniversitemiz Yöneticiler İçin (Executive) MBA Yüksek Lisans Programı, deneyimli ve kariyeri mükemmellik arayışı içinde olan yöneticilere yüksek kalitede lisansüstü eğitim sunmak amacı ile oluşturulmuştur. Program adayların çalıştıkları firma ve kuruluşlarda lider olarak üstlenecekleri roller için gerekli akademik ve analitik bilgi altyapısını sağlamayı hedeflemektedir. Yöneticiler İçin (Executive) MBA Yüksek Lisans Programı, yöneticilerin ve yönetici adaylarının değişen dünya dinamiklerine uyum sağlamaları ve yönetim problemlerine yapıcı çözümler üretme yeteneklerini geliştirmek amacı ile, takım çalışmasına yönelik verimli ve interaktif bir eğitim ortamı sağlanmaktadır.

  Programın Öğretim Dili İngilizce’dir. İstanbul Aydın Üniversitesi İngilizce Hazırlık Program Başkanlığı tarafından yapılacak İngilizce Yeterlik Sınavında başarılı olan öğrenciler doğrudan bu programa ders kaydı yaparak eğitim-öğretime başlarlar. İngilizce Yeterlik Sınavında başarısız olan öğrenciler; İstanbul Aydın Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı’nda iki yarıyıl eğitim-öğretim görürler. Bu eğitim sonunda girecekleri İngilizce Yeterlik Sınavında başarılı olmaları veya İngilizceden muaf olmak için ÜDS, KPDS, TOEFL, IELTS, FCE veya CPE sınavlarının herhangi birinden son iki yıl içerisinde İstanbul Aydın Üniversitesi Senatosu tarafından istenen düzeyde başarı göstermiş olmaları gerekmektedir.


  İŞLETME YÖNETİMİ (MBA) TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (İNGİLİZCE) DERSLERİ

  Birinci Yarıyıl
  Yönetim ve Organizasyon 3+0 3
  Finansal Muhasebe 3+0 3
  Ekonomi 3+0 3
  Örgütsel Davranış 3+0 3

  İkinci Yarıyıl
  Finans Yönetimi 3+0 3
  Pazarlama Yönetimi 3+0 3
  İnsan Kaynakları Yönetimi 3+0 3
  Sayısal Karar Verme Yöntemleri 3+0 3

  Üçüncü Yarıyıl
  Üretim ve Operasyon Yönetimi 3+0 3
  Yönetim Muhasebesi 3+0 3
  Seçimlik Dersler 3+0 3
  - Finansal Kurumlar ve Yönetimi 3+0 3
  - Finansal Piyasalar 3+0 3
  - Motivasyon Yöntemleri 3+0 3

  Dördüncü Yarıyıl
  Stratejik Yönetim 3+9 8
  Araştırma Yöntemleri 3+0 3
  Toplam Kalite Yönetimi 3+0 3

  DERS İÇERİKLERİ


  GBA 607 Yönetim Organizasyon (3+0) 3
  Yönetim ve gelişimi; yönetsel bilgi, becerileri; yönetsel kademeler; planlar ve kurallar; planlama; araçlar, politikalar; örgütleme, iş bölümü ve uzlaşma, bölümlendirme, eşgüdüm, yetki ve sorumluluk; denetim alanı; merkezden ve yerinden yönetim; komite ve kurallar; kontrol; karar verme ve iletişim.

  GBA 603 Finansal Muhasebe (3+0) 3
  Muhasebe ve işlevleri; gelir tablosu; muhasebe ilkeleri; kayıt işlemleri süreci; defterler; alım, satım, maliyet, ıskonto, envanter kayıtları; envanter, amortisman, borç, faiz, ücret, hisse ve vergi kayıtlarında kullanılan önemli yöntemler.

  GBA 609 Ekonomi (3+0) 3
  Arz, talep, pazar tipleri; tüketici dengesi; fayda fonksiyonu, kısıtlı optimizasyon firma dengesi; üretim fonksiyonu, ölçeğe/girdiye göre getiri, minimum maliyet girdi bileşimi seçimi; maliyetler, satış gelirleri, kar maksimizasyonu; toplumsal fayda, toplumsal maliyetler, kamu sektörü ve vergileme; refah teorisi ve genel denge yaklaşımı.

  GBA 608 Örgütsel Davranış (3+0) 3
  İşletmelerdeki sosyal ve psikolojik sorunlar, insan ve endüstri üzerindeki etkileri ve çözüm yolları; personel seçme, eğitme ve değerlendirme; grup dinamikleri ve gruplar arası sorunlar; güdüleme, önderlik, karar verme ve iletişimde psikolojik sorunlar, rol, statü, otorite; örgütsel çatışma; stres ve yönetimi.

  GBA 604 Finansal Yönetim (3+0) 3
  Finansal yönetim ve yönetim sistemi geliştirme; alacaklar, borçlar, nakit, envanter, duran varlıklar, sermaye yönünden finansal yönetim; finansal kararlar ve politikalar; finansal planlama ve kontrol.

  GBA 605 Pazarlama Yönetimi (3+0) 3
  Pazarlama planlaması ve amaçları; hedef ve pazarlama seçimi; tüketici; mamul mal ve yeni mal geliştirme kararları, fiyatlandırma kararları; dağıtım kanalları ve fiziksel dağıtım politikası kararları; tutundurma kararları; uluslararası pazarlama ve sosyal sorumluluk.

  GBA 606 İnsan Kaynakları Yönetimi (3+0) 3
  İnsan kaynakları yönetiminin genel çerçevesi, gelişimi, insan kaynakları planlaması, iş gören ihtiyacının seçimi ve önemi, iş gören seçiminde kullanılan eğitim ve geliştirme, örgütsel sosyalizasyon ve tanımları, iş değerleme, ilgili kavramlar-iş değeri değerleme, performans değerleme yöntemleri, ücret ve ücret sistemler, işletme içi ücret sisteminin oluşturulması.

  GBA 602 Sayısal Yöntemler (3+0) 3
  Matematiksel programlama ve model kurma uygulamaları; şebeke modelleri; proje yönetim teknikleri; oyun kuramı; stok modelleri; Markov zincirleri; kuyruk modelleri; simülasyon ve diğer problem alanlarına özgü genel, özel ve höristik çözüm yaklaşımları.

  GBA 606 Üretim ve Operasyon Yönetimi (3+0) 3
  Bir rekabet aracı olarak üretim yönetimi, üretim yönetimi stratejileri, üretim süreci seçimi, iş gücü seçimi, kapasite seçimi, yer seçimi, malzeme yönetimi, bağımsız talep ve envanter modelleri, toplam planlama, malzeme ihtiyaç planlaması, programlama, tam zamanında üretim, proje yönetimi.

  Finansal Piyasalar (3+0) 3
  Finansal sistemin ekonomideki rolü finansal varlıklar, para ve finansal işlemler, para piyasalarının özellikleri, finansal kurumlar, bankacılık, ticari bankalar, yatırım bankaları, sigorta şirketleri, menkul kıymet borsaları, devlet ve finansal piyasalar, finansal piyasalar ve faiz oranları, uluslararası finansal sistem, türev piyasalar

  Motivasyon Yöntemleri (3+0) 3
  Tanımı, güdü, motive, dürtü, ihtiyaç kavramlarının tanımı, motivasyonun gelişimi, bireysel ve örgütsel motivasyon, güdülen teorisinin gelişimi, motivasyon teorileri, kapsam ve süreç teorileri, motivasyonu özendirici amaçlar, motivasyonu sağlayacak kolay uygulanabilir amaçlar.

  Finansal Kurumlar Yönetimi (3+0) 3
  Finansal aracılık işlemi, finansal hizmet sektörü, finansal aracılık sektöründe karşılaşılan riskler, faiz oranı riski, diğer piyasa riski, kredi riski, operasyonel risk, sermaye yeterliliği finansal araçlarla risk yönetimi

  Stratejik Yönetim (3+0) 3
  Stratejik yönetime giriş, dış çevre analizi, iç çevre analizinde ölçme teknikleri, stratejik yönlendirme, Tem grupları, üst yönetim stratejileri, kurumsal stratejiler, işletme stratejileri, rekabet stratejileri, bölümsel stratejiler, işletme stratejilerinin uygulanması, stratejik kontrol, kurumsal yönetim ve etik.

  Toplam Kalite Yönetimi (3+0) 3
  TKY modeli, stratejik kalite planlaması, müşterinin sesi, kalite geliştirme, herkesin katılımı, liderlik, ürün ve süreç tasarımı, tedarikçi yönetimi, kalite geliştirme araçları.

  GBA 601 Araştırma Yöntemleri (3+0) 3
  Problem tanımlama ve araştırma hedeflerini belirleme, araştırmanın tasarlanması, ikincil veri kaynaklarına ulaşma, kalitatif yöntemler, veri toplama yöntemleri, veri toplama formlarının oluşturulması, örnekleme belirlenmesi ve veri analizinin yapımı.

  Yönetim Muhasebesi (3+0) 3
  Finansal bilgi sistemi ve yönetim muhasebesi, maliyetlerin çözümlemesi, kar planlaması, değişken maliyet yönetimi, maliyet(alternatif seçim) kararları, fiyatlandırma kararları yönetim ve uygulamaları, işletme bütçeleri.

İşletme ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |