İşletme Yönetimi ve Organizasyon Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Üniversitesi - Beyazıt ve Vezneciler Kampüsü

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar İşletme Yönetimi ve Organizasyon Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Fatih - İstanbul

 • Program tanımları
  • PROGRAMIN ADI
   İŞLETME YÖNETİMİ VE ORGANİZASYON BİLİM DALI / İŞLETME ANA BİLİM DALI
  • PROGRAMIN TÜRÜ
   YÜKSEK LİSANS 
  • PROGRAMIN YÜRÜTÜCÜSÜ
   Bilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Hayri ÜLGEN
   Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Erhan ÖZDEMİR
  • PROGRAMIN İLİŞKİLİ OLDUĞU BÖLÜM VE FAKÜLTE
   İŞLETME BÖLÜMÜ / İŞLETME FAKÜLTESİ

   Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Hayri ÜLGEN
   Fakülte Dekanı: Prof. Dr. Erhan ÖZDEMİR
   
  • OKUTULAN DERSLER VE İÇERİKLERİ
   
  1.       İŞLETMELER ARASI İLİŞKİLER

  Ders İçeriği:
  v        Giriş
  v      İşletmeler arası ilişkileri genel bir bakış
  v      İşletmeler arası ilişkileri etkileyen faktörler
  o        Küreselleşme ve teknolojik değişim
  o        Merkezkaçlaşma
  o        İletişim ve bilgisayar teknolojileri
  o        İşgücünün demografik özellikleri
  v      İşletmeler arası ilişkilerin ortaya çıkmasına yol açan faktörler
  o        İşlem maliyeti teorisi
  o        Vekalet teorisi
  o        Şebeke teorisi
  o        Davranışsal görüşme teorisi
  o        Popülasyon ekolojisi teorisi
  o        Kurumsallaşma teorisi
  v      İşletmeler arasında gerçekleştiren işlemler
  v      İşletmeler arası ilişki türleri: dış kaynaklardan yararlanma
  v      İşletmeler arası ilişki türleri: lisans sözleşmeleri
  v      İşletmeler arası ilişki türleri: ortak girişimler
  v      İşletmeler arası ilişki türleri: konsorsiyumlar ve holdingler
  v      İşletmeler arası ilişki türleri: karteller ve tröstler
  v      İşletmeler arası ilişki türleri: birleşmeler ve satın almalar
  v      İşletmeler arası ilişki türleri: stratejik ittifaklar
  v      İşletmeler arası ilişki türleri: şebeke organizasyonlar
   
  2.       ORGANİZASYON İLKELERİ

  Ders İçeriği:
  v        Organizasyon Kavramı
  v      Organizasyon veya Örgütün Yapısı
  v      İletmelerde Yapısal İlişkiler
  v      Uygulanacak Yapının Seçiminde Rol Oynayan Etmenler
  v      Örgütsel Değişim Kavramı
  v      Örgütsel Değişim Uygulaması
  v      Organizasyon Şemaları
  v      Organizasyon El Kitapları
  v      Örgütsel Değişim Vakları
   
  3.       BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ I-II

  Ders İçeriği:
  v        Bilimin ve bilimsel yaklaşımların tanımı
  v      Araştırma yöntemleri ve araştırma türleri
  v      Araştırma planı, araştırma modelleri
  v      Küçük işletmelerin avantajları ve dezavantajları
  v      Geçersiz kaynaklar ve deneysel araştırma
  v      Örnekleme
  v      Hipotez geliştirme
  v      Parametrik ve parametrik olmayan testler (t-test, Mann Whitney U test )
  v      Araştırma bulgularının değerlendirilmesi ve sonuçların yorumlanması
  v      Geçerlilik ve güvenilirlik analizleri
   
  4.       STRATEJİK YÖNETİM
   
  Ders İçeriği:
  v      Stratejik Yönetim ile ilgili terim ve kavramlar
  v      Stratejik Yönetim Süreci ve Unsurları
  v      Dış Çevre Analizi
  v      İşletme Analizi
  v      Çevre Unsurlarının Ölçülmesi ve Durum Belirleme Matrisleri
  v      Stratejik Yönlendirme
  v      Temel Stratejiler ve Alt Grupları
  v      Üst Yönetim Stratejileri
  v      Rekabet Stratejileri
  v      Fonksiyonel Stratejiler
  v      Yönetim Stratejilerinin uygulanmasında kullanılan teknikler
  v      Stratejilerin Uygulanması
  v      Stratejik Değerleme ve Kontrol
  v      Kurumsal Yönetişim ve Etik
   
  5.       TEKNOLOJİ VE YENİLİK YÖNETİMİ

           Ders İçeriği:

  v      Teknolojinin Tanımı, Önemi ve Sınıflandırılması
  v      Organizasyonlarda Teknoloji
  v      Alt Sistemler ve Teknoloji
  v      Organizasyonlarda Teknoloji Seçimi
  v      Otomasyon ve Bilgisayar Temelli Uygulamalar
  v      Çevre ve Teknoloji
  v      Çevresel Belirsizlik ve Teknoloji
  v      Teknolojik Değişim
  v      Ürün Yeniliği
  v      Teknoloji -Yapı İlişkisi
  v      Bilgi Temelli Organizasyonlar
   
  6.       YENİ YÖNETİM YAKLAŞIMLARI VE TKY
   
  Ders İçeriği:
  v        Kalite Kavramı
  v      Kalite ve Müşteri
  v      Kalite ve Verimlilik
  v      Kalite ve Maliyet
  v      Toplam Kalite Yönetimi Anlayışı
  v      Kıyaslama (Benchmarking)
  v      Sürekli İyileşme (Kaizen)
  v      Katılımcı Yönetim
  v      Personel Güçlendirme (Empowerment)
  v      Temel Yetenek (Core Conpetence)
  v      Dış Kaynaklardan Yararlanma (Outsourcing)
  v      Küçülme (Downsizing)
  v      Kalite İyileştirme Teknikleri
  v      Kalite Çemberleri (Quality Circles)
  v      Kalite Grupları
  v      Toplam Verimli Bakım (Total Productive Maintenance)
  v      Tam Zamanında Yaklaşım (Just in Time)
  v      Z Teorisi / ISO Belgesi
  v      Öğrenen Organizasyonlar (Learning Organizations)
  v      Klasik Anlayış İle TKY Anlayışının Karşılaştırılması
   
  7.       ÇAĞDAŞ YÖNETİM DÜŞÜNCESİNİN EVRİMİ

  Ders İçeriği:
  v        Yönetim Düşüncesi: Yönetim, Yönetici ve Temel Kavramlar
  v      Eski Uygarlıklarda ve Ortaçağda Yönetim
  v      Endüstri Devrimi ve Yönetim Bilimine Etkileri
  v      Belgesel: Henry Ford ve Montaj Hattı
  v      Klasik Yönetim Düşüncesi
  o        Bilimsel Yönetim
  o        Yönetsel Teori
  o        Bürokrasi ve Organizasyon
  v      İnsan İlişkileri Yaklaşımı ve Neo-Klasik Organizasyon Teorisi
  v      Modern Yönetim Düşüncesi
  o        Yönetimde Sistem Yaklaşımı
  o        Yönetimde Durumsallık Yaklaşımı
  v      Post-Modern Yönetim Düşüncesine Giriş
  v      Örnek Analizi: Modern Times
  v      Dönem Sonu Araştırma Sunumları
   
  8.       SEMİNER

  • PROGRAMIN AMAÇ KAPSAM VE TARİHÇESİ
  İşletme Yönetimi ve Organizasyon yüksek lisans ve doktora programlarında, lisans eğitimlerini üstün başarılarla tamamlamış öğrencilerin, disiplinlerarası bir bilim olan "yönetim" ile ilgili ana unsurları, kullanılan başlıca teknik ve süreçleri, söz konusu unsur, teknik ve süreçlerde yaşanan değişimleri, var olan teori ve araştırma bulguları ışığında incelemeleri ve bunların uygulamaya nasıl geçirildiklerini öğrenmeleri amaçlanmaktadır. Söz konusu programlar yoğundur ve öğrencilerden bilimsel yayın yapmaları ve akademik olarak bu alana katkıda bulunmaları beklenmektedir. Burada amaç, dünya üzerinde yönetim uygulamalarını etkileyen kritik konulara ilişkin bilgi yaratma ve bu bilgileri paylaşmadır.

  Öğrenim görecek öğrenci sayısı az olduğundan, yüksek lisans ve doktora programlarına kabul, hayli rekabetçidir. Doktora programlarına başvurunun ön şartı, bir tezli ya da tezsiz yüksek lisans programından mezun olmaktır. Programlara kabul edilen öğrencilerin profillerine bakıldığında, öğrencilerin Lisansüstü Eğitim Sınavı (LES) sonuçlarının ve aldıkları eğitim boyunca aritmetik not ortalamalarının yüksek olduğu ve en az bir yabancı dile iyi düzeyde hakim oldukları görülmektedir.    
  Yüksek lisans programına kabul edilen öğrenciler, 30 kredilik ders almakla yükümlüdürler. Bu öğrenciler, güz yarıyılında Sosyal Bilimlerde Araştırma ve Deneysel Metodoloji, bahar yarıyılında Stratejik Yönetim ve kredisiz Seminer derslerini zorunlu olarak almaktadırlar. Geri kalan kredileri ise, İşletme Yönetimi ve Organizasyon bilim dalı'ndan ya da Davranış Bilimleri ile İnsan Kaynakları Yönetimi bilim dallarından alacakları derslerle tamamlayacaklardır. Ders aşamasını başarıyla tamamlayan öğrenciler tezlerini yazarak yüksek lisans diploması almaya hak kazanırlar.
  Doktora programına kabul edilen öğrenciler, 27 kredilik ders almakla yükümlüdürler. Bu öğrenciler, güz yarıyılında Sosyal Bilimlerde Araştırma ve Deneysel Metodoloji, Liderlik ve Liderlik Analizleri (Davranış Bilimleri bilim dalından) bahar yarıyılında da Stratejik Yönetim ve Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi (İnsan Kaynakları Yönetimi bilim dalından) derslerini zorunlu olarak almaktadırlar. Geri kalan kredileri ise, İşletme Yönetimi ve Organizasyon bilim dalı�ndan ya da Davranış Bilimleri ile İnsan Kaynakları Yönetimi bilim dallarından alacakları derslerle tamamlayacaklardır. Ders aşamasını ve yeterlilik jürisini başarıyla tamamlayan öğrenciler tezlerini yazarak yüksek lisans diploması almaya hak kazanırlar.
   
  • MEZUNİYET SONRASI ÇALIŞMA ALANLARI
  Yüksek lisans programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, işletme fonksiyonları ve işletme yönetimi hakkında teorik ve pratik olarak donanımlı olduklarından, bu yetkinlikleri gerektirecek her türlü işte çalışabildikleri gibi, orta ve üst düzey yöneticilik vasıflarına sahip olacaklardır.           
  Doktora programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, işletme fonksiyonları ve işletme yönetimi hakkında akademik düzeyde teorik ve pratik bilgilere sahiptirler. Aldıkları eğitimi başarıyla tamamlayan mezunların, akademisyen ve üst düzey yönetici olarak görev yapmaları mümkündür.
   
   

Yönetim ve organizasyon ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |