İnsan Hakları Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Maltepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar İnsan Hakları Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Maltepe - İstanbul

 • Program tanımları

  İNSAN HAKLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
  Programın Amacı:  

  İnsan Hakları Yüksek Lisans (Tezsiz) Programının
  amacı, kamu görevlilerinin (güvenlik hizmeti verenlerin, yargıç ve savcıların, kaymakam v.d.) görevlerini insan haklarını koruyacak şekilde yerine getirmeleri için,  çeşitli meslek grubu mensuplarının da (doktor, avukat, mühendis v.d.) mesleklerini insan haklarına uygun icra etmeleri için gerekli olan eğitime olanak sağlamak ve çeşitli alanlarda insan hakları eğitimi için duyulan eğitici ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunmaktır

  İnsan Hakları Yüksek Lisans (Tezli) Programının
  amacı, insan haklarıyla ilgili kavramsal araştırma yapabilme ve bu teorik temel üzerinde a) uygulamalı araştırma yürütebilme ve b) eğitim yapabilme ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak için zemin hazırlamaktır.

  Programa Öğrenci Kabul Koşulları :
   
  Öğrenci kabul koşulları "2005-2006 Yılından İtibaren Kayıt Olacak Öğrencilere Uygulanacak Lisansüstü Yönetmeliği"nde  belirtildiği gibidir.

  Yüksek Lisans Derecesi Almanın Koşulları, Zorunlu ve Seçmeli Dersler 
  Yüksek Lisans derecesini almak için, "2005-2006 Yılından İtibaren Kayıt Olacak Öğrencilere Uygulanacak Lisansüstü Yönetmeliği"nde  belirtilen koşullardan başka öğrencinin, danışmanının gerekli görebileceği lisans derslerini alması, toplam 30 krediden az olmamak koşuluyla en az 10 yüksek lisans dersi ve kredisiz bir dönem projesi dersinden oluşan bir programı başarıyla tamamlaması, böyle bir diplomaya sahip olandan hakim olması beklenen insan hakları literatürünü okuması ve bu konulara ilişkin uygulama deneyimi kazanması gerekir.
   
  Öğrencinin alacağı lisans derslerinden ancak ikisinin kredisi (6 kredi), danışmanının önerisi ve anabilim dalı başkanının onayı ile Yüksek Lisans kredileri arasında sayılabilir.
   
  Tezsiz Yüksek Lisans Programı öğrencilerinin sömstrelik programı, aşağıda yarıyıllara göre dağılımı gösterilen derslerden seçilerek hazırlanır.
   
  Tezsiz Program

  Güz Dönemi

   
  Zorunlu Dersler
  İnsan Hakları: Kavramı ve Çeşitleri
  İnsan Hakları Açısından Değerlendirme Sorunu
  İnsan Haklarının Antropolojik Temelleri

  Seçmeli Dersler
  İnsan Hakları Düşüncesinin Gelişimi
  Aydınlanma ve İnsan Hakları
  Türkiye’de İnsan Hakları
  İnsan Hakları Eğitimi
  İnsan Hakları Sorunları I

  Bahar Dönemi
   
  Zorunlu Dersler
  İnsan Haklarının Bilgisel Temelleri
  Etik ve İnsan Hakları
  İnsan Hakları Semineri (Dönem Projesi Dersi)

  Seçmeli Dersler
  Yurttaşlık, Hakları ve Sorumlulukları
  İnsan Haklarının Korunması
  İnsan Hakları, Hukuk ve Devlet
  İnsan Hakları Belgeleri ve Koruma Mekanizmaları
  Demokrasi Düşüncesinin Gelişimi ve İnsan Hakları
  İnsan Hakları Sorunları II

  Yüksek Lisans Derecesi Almanın Koşulları, Zorunlu ve Seçmeli Dersler 

  Yüksek Lisans derecesini almak için, "2005-2006 Yılından İtibaren Kayıt Olacak Öğrencilere Uygulanacak Lisansüstü Yönetmeliği"nde  belirtilen koşullardan başka öğrencinin, danışmanının gerekli görebileceği lisans derslerini alması, toplam 24 krediden az olmamak koşuluyla en az 8 Yüksek Lisans dersi, kredisiz bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşan bir programı başarıyla tamamlaması, ayrıca da böyle bir diplomaya sahip olandan hakim olması beklenen insan hakları literatürünü okuması gerekir. 

  Öğrencinin alacağı lisans derslerinden ancak ikisinin kredisi (6 kredi), danışmanının önerisi ve anabilim dalı başkanının onayı ile Yüksek Lisans kredileri arasında sayılabilir.  
  Yüksek Lisans Programı öğrencilerinin sömstrelik programı aşağıda yarıyıllara göre dağılımı gösterilen derslerden seçilerek hazırlanır.

  Tezli Program

  Güz Dönemi
  Zorunlu Derslerİnsan Hakları: Kavramı ve Çeşitleri
  İnsan Hakları Açısından Değerlendirme Sorunu
  İnsan Haklarının Antropolojik Temelleri

  Seçmeli Dersler
  İnsan Hakları Düşüncesinin Gelişimi
  Aydınlanma ve İnsan Hakları
  Türkiye’de İnsan Hakları
  İnsan Hakları Eğitimi
  İnsan Hakları Sorunları I
  İnsancıl Hukuk ve İnsan Hakları

  Bahar Dönemi

  Zorunlu Dersler
  İnsan Haklarının Bilgisel Temelleri
  Etik ve İnsan Hakları
  İnsan Hakları Alanında Araştırma Yapmanın Özelliği
  Seminer

  Seçmeli Dersler
  Yurttaşlık, Hakları ve Sorumlulukları
  İnsan Hakları, Hukuk ve Devlet
  İnsan Hakları Belgeleri ve Koruma Mekanizmaları
  Demokrasi Düşüncesinin Gelişimi ve İnsan Hakları
  İnsan Hakları Sorunları II
  İnsan Hakları Alanında Uluslararası Gelişmeler

  DERS İÇERİKLERİ

  İHA 501  İNSAN HAKLARI KAVRAMI VE ÇEŞİTLERİ   3  0  3
  Bu derste insan hakları kavramı, insan hakları sınıflamaları ve tek tek haklar ile özgürlüklerin kavramsal içeriği incelenecek ve bu kavramların ölçüt oluşturma özelliği tartışılacaktır.
   
  İHA 502  İNSAN HAKLARININ BİLGİSEL TEMELLERİ    3  0  3
  Bu derste, insan haklarının ilkeler olarak özellikleri, türetilme yolları ve diğer epistemolojik sorunları tartışılacaktır.
   
  İHA 503  İNSAN HAKLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRME SORUNU  3  0  3
  Bu derste toplumsal ilişkilerin düzenlenmesinin ve devletin örgütlenmesinin temel ilkeleri olarak insan haklarını tek tek durumlara uygulama sorunu araştırılıp tartışılacaktır.
   
  İHA 504  ETİK VE İNSAN HAKLARI  3  0  3
  Bu derste bilgisel bir alan olarak etik üzerinde durulacak, sorunları örneklendirilerek ele alınacak ve bu temel üzerinde insan haklarının etik boyutları gösterilecektir.
   
  İHA 505  İNSAN HAKLARININ ANTROPOLOJİK TEMELLERİ  3  0  3
  Bu derste, öğrencide insan olma bilincinin oluşmasına yardımcı olmak amacıyla, insanlığın ortak mirası olan insan başarılarından nasıl malzeme oluşturulabileceği tartışılacaktır.
   
  İHA 506  İNSAN HAKLARI SEMİNERİ (DÖNEM PROJESİ DERSİ)  3  0  0
  Bu ders kapsamında, öğrenci, dönem projesini hazırlamak amacıyla danışmanıyla birlikte çalışacaktır.
   
  İHA 508 İNSAN HAKLARI ALANINDA ARAŞTIRMA YAPMANIN ÖZELLİĞİ 3 0  3
  Bu derste disiplinlerarası bir alanda araştırma yapmanın özellikleri üzerinde durulacak ve belirli bir güncel sorunu araştırmada farklı disiplinlerin yeri ve katkıları tartışılarak örneklendirilecektir.
   
  İHA 510 SEMİNER       3  0  0
  Bu derste, semineri alan öğrenci grubunun yoğunlaşmak ihtiyacını duyduğu problemlerden biri veya birkaçı üzerinde durulacaktır.

  Seçmeli Dersler
   
  İHA 507  İNSAN HAKLARI DÜŞÜNCESİNİN GELİŞİMİ   3  0  3
  Bu derste, insan hakları düşüncesinin tarihsel gelişimi gözden geçirilecek ve bunun insan hakları ilkelerini türetme sorunuyla ilgisi gösterilecektir.
   
  İHA 509 AYDINLANMA DÜŞÜNCESİ VE İNSAN HAKLARI   3  0  3
  Bu derste, Kant’ın aydınlanma tanımından hareket edilerek, aydınlanma düşüncesinin ürünü olan fikirlerin özellikleri üzerinde durulacak ve insan hakları fikrinin gelişmesine katkıları ile kamu hayatına etkileri gösterilecektir.
   
  İHA 511  TÜRKİYE’DE İNSAN HAKLARI    3  0  3
  Bu derste, Türkiye’de Cumhuriyet döneminde yapılan insan haklarıyla ilgili ve ilgi kurulabilecek çalışmalar üzerinde durulacak, özellikle Atatürk devriminin ve bazı ilkelerinin insan haklarıyla ilgisi ve 1990 dan bu yana olan gelişmeler tartışılacaktır.
   
  İHA 512  YURTTAŞLIK, HAKLARI VE SORUMLULUKLARI  3  0  3
  Bu derste yurttaş ve yurttaşlık hakları kavramları çeşitli boyutları ve tarihsel arka planıyla incelenecek ve yurttaş olma bilincinin kazandırdığı "bakış"ın özelliği ve bu özelliğin insan haklarının korunmasıyla ilgisi tartışılacaktır.
   
  İHA 513  İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ    3  0  3
  Bu derste, insan hakları eğitiminin asıl amacının insan haklarının önlenmesi olduğu kabulünden hareket edilerek, günlük yaşamda ve mesleklerinde insan haklarını korumayı içtenlikle isteyen kişilerin yetişmesi ve bunun için gerekli donanımın sağlanması için, insan hakları eğitiminin nasıl bir içerik ve metodla yapılmasının uygun olacağı tartışılacak, örneklendirilecek ve alıştırmalar yapılacaktır.
   
  İHA 514  İNSAN HAKLARININ KORUNMASI  3  0  3
  Bu derste insan haklarını korumanın farklı yolları üzerinde durulacak ve bu korumada kişiden, kültürden, eğitimden ve diğer nedenlerden kaynaklanan sorunlar ile bunları aşma yolları tartışılacaktır.
   
  İHA 515  İNSAN HAKLARI SORUNLARI  I      3  0  3
  Bu derste, insan haklarıyla ilgili olarak karşılaşılan ve öğrenci grubunun özellikleri göz önüne alınarak ders sorumlusu tarafından seçilen teorik sorunlar tartışılacaktır.
   
  İHA 516  İNSAN HAKLARI, HUKUK VE DEVLET    3  0  3
  Bu derste, hukukun türetilmesinde öncüller olarak ve devletin örgütlenmesinde temel ilkeler olarak insan hakları işlevi tartışılacaktır.

  İHA 517 İNSANCIL HUKUK VE İNSAN HAKLARI     3  0  3
  Bu derste insancıl hukuk ele alınacak ve İkinci Dünya Savaşından bu yana, özellikle günümüzde savaşların gösterdikleri değişiklikler ve insan haklarındaki gelişmeler gözönüne alınarak, insancıl hukukla ilgili uluslararası belgeler tartışılacaktır.
   
  İHA 518  İNSAN HAKLARI BELGELERİ VE KORUMA MEKANİZMALARI 3  0  3
  Bu derste, çeşitli uluslararası ve bölgesel kuruluşların oluşturdukları belli başlı belgeler tanıtılacak ve bu belgelerde yer alan hakların yaşama geçirilmesinde karşılaşılan sorunlar üzerinde durulacaktır.
   
  İHA 520  DEMOKRASİ DÜŞÜNCESİNİN GELİŞİMİ VE İNSAN HAKLARI   3  0  3
  Bu derste, Antikçağdan günümüze dek demokrasi düşüncesinin gelişiminin ana aşamaları gözden geçirilecek ve günümüzde demokratik yönetimlerde insan haklarının korunmasında karşılaşılan sorunlar tartışılacaktır.
   
  İHA 522  İNSAN HAKLARI SORUNLARI  II     3  0  3
  Bu derste, insan haklarının uygulanmasıyla ilgili olan ve öğrenci grubunun özellikleri gözönünde tutularak ders sorumlusu tarafından seçilen uygulamaya ilişkin sorunlar tartışılacak ve alıştırmalar yapılacaktır.
   
  İHA 524 İNSAN HAKLARI ALANINDA ULUSLARARASI GELİŞMELER   3  0  3
  Bu derste ulusal ve/veya uluslararası düzeyde o sıralarda tartışılan bir veya birkaç problem seçilerek, bu problemlerin teorik temelleri üzerinde durulacak ve bu problemlere böyle bir hareket noktasından bakıldığında çıkabilecek sonuçlar tartışılacaktır.

İnsan ve toplum bilimleri ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |