Ortaçağ Tarihi Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Ortaçağ Tarihi Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Maltepe - İstanbul

 • Program tanımları
  ORTAÇAĞ TARİHİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

  GÜZ YARIYILI

  DERS İÇERİKLERİ

  TARİH ARAŞTIRMA USULLERİ
  4 Saat/Hafta, T 4, 4 Kredi , 8 AKTS

  Amaç/İçerik: Tarihin tanımı ve konusu, tarih yazım çeşitleri, kaynak tenkidi, tarihi
  olayların yorumlanması, kaynak toplama ve fişleme, sentez, öğrencinin tez
  hazırlamasına yönelik diğer bilimsel araştırma teknikleri.
  Değerlendirme Yöntemleri : Yazılı sınav
  Önerilen Kaynaklar :
  - TOGAN, Z.V., Tarihte Usul, İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Yayınları, 1950.
  - ÇANDARLIOĞLU, Gülçin, Tarih Metodu, İstanbul: Türk Dünyası Araştırmaları
  Vakfı, 2003.
  - KÜTÜKOĞLU, M., Tarih Araştırmalarında Usul, İstanbul : Kubbealtı Neşriyat,
  1991.
  Dersi Veren : Prof. Dr.Gülçin ÇANDARLIOĞLU

  HÜKÜMDARLIK ALAMETLERİ

  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 4 AKTS

  Amaç/İçerik: Hakimiyetin kaynağı, hükümdarların kullandıkları unvanlar, semboller ve
  bunların anlamları.
  Önkoşulu:
  Değerlendirme Yöntemleri : Yazılı sınav
  Önerilen Kaynaklar:
  - MERÇİL E., Selçuklularda Hükümdarlık Alametleri, Ankara, 2007.
  Öğretim Üyesi veya Üyeleri: Prof. Dr. E. MERÇİL

  ORTAÇAĞ TARİHÇİLERİ
  4 Saat/Hafta, T 4, 4 Kredi, 8 AKTS

  Amaç/İçerik: Türk-İslam dünyasında ve Bizans’ta tarihçilik, önemli tarihçiler ve
  yazma eserleri, bunların neşirleri ve tercümeleri, ortaçağ tarihçileri ile ilgili araştırma
  eserleri, makaleler, ansiklopedi maddeleri, öğrencilere konuyla ilgili ödev.
  Değerlendirme Yöntemleri : Yazılı sınav
  Önerilen Kaynaklar :
  - TOGAN, Z.Velidi, Tarihte Usul, İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Yayınları, 1950.
  - GÜNALTAY, Şemsettin, İslam Tarihinin Kaynakları: Tarih ve Müverrihler,
  İstanbul : Endülüs Yayınları, 1991.
  - ROSENTHAL, Fr., A History of Muslim Historiograhy, Leiden : E. J. Brill, 1968.
  - ŞEŞEN, Ramazan, Müslümanlarda Tarih-Coğrafya Yazıcılığı, İstanbul: İslam
  Tarih Sanat ve Kültürünü Araştırma Vakfı, 1998.
  Dersi Veren : Yrd. Doç. Dr. Emine UYUMAZ

  KALMUKLAR VE TÜRKİSTAN HANLIKLARIYLA MÜNASEBETLERİ
  3 Saat/Hafta, T 3, 3 Kredi, 6 AKTS

  Amaç/İçerik: Cungar Hanlığı ve İdil-Kalmukları tarihiyle bunların Türkistan
  Hanlıklarıyla münasebetleri üzerinde durulacaktır.
  Değerlendirme Yöntemleri: Yazılı sınav.
  Önerilen Kaynaklar:
  - Biçurin (Yakinf), N. Ya., İstoriçeskoye Obozreniye Oyratov, Kalmıkov, s XV
  Stoletiya do Nastayeşçego Vremeni, 2. baskı, Elista, 1991.
  - Çernişev, A. İ., O Perekoçevke Voljkih Kalmıkov v Cungariyu v 1771 g.
  (Obşçestvo i Gasudarstvo v Kitaye): Tezisı Dokladov, Moskva, 1984.
  - Moiseyev, V. A., Djungarskoye Hansvo i Kazahi (XVII.-XVIII. vv.), Alma-Ata,
  1991.
  - Zladkin, İ. Ya., İstoriya Djungarskogo Hanstva (1635-1758), 1983, Moskova.
  - Moiseyev, V. A., Djungarskoye Hansvo i Kazahi (XVII.-XVIII. vv.), Alma-Ata,
  1991.
  - Nefedyev, N., Podrobnıye Svedeniya o Voljskih Kalmıkah, Sanktpeterburg,
  1834.
  Dersi veren: Doç. Dr. Osman YORULMAZ

  SELÇUKLULARDA TARİH YAZICILIĞI
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 4 AKTS

  Amaç/İçerik: Selçuklu Devleti’nin hakim olduğu coğrafyadaki tarih yazıcılığı ile
  dönemin tarihçilerinin kaleme aldığı eserlerde hanedanlık hakkında verilen bilgiler ve
  bunların değerlendirilmesi üzerinde durulacaktır.
  Önkoşulu:
  Değerlendirme Yöntemleri: Yarıyıl sonu ödev değerlendirmesi/Yazılı sınav
  Önerilen Kaynaklar :
  - Turan, Osman, Türkiye Selçukluları Hakkında Resmî Vesikalar, Metin, Tercüme
  ve Araştırmalar, TTK Antara 1988.
  - Günaltay, Şemseddin, İslâm Tarihinin Kaynakları Tarih ve Müverrihler, İstanbul
  1991.
  Dersi Veren: Yrd. Doç. Dr. Emine UYUMAZ

  TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR TARİHİ
  4 Saat/Hafta, T 4, 4 Kredi , 8 AKTS

  Amaç/İçerik: Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Özbekistan gibi
  Türk Cumhuriyetleri ile Tatarlar, Başkurtlar, Altay Türkleri gibi çeşitli Türk
  topluluklarının tarihi ve kültürel özellikleri ve konularla ilgili çeşitli slaytlar
  Değerlendirme Yöntemleri : Yarıyıl sonu ödev değerlendirmesi/Yazılı sınav
  Önerilen Kaynaklar :
  - KAFESOĞLU, İ., Türk Milli Kültürü, İstanbul: Boğaziçi Yayınları, 1983.
  - ÖGEL, B., İslamiyetten Önce Türk Kültür Tarihine Giriş, Ankara: Türk Tarih
  Kurumu, 1987.
  - ÖGEL, B., Türk Kültür Tarihine Giriş, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, 1981.
  - ÖGEL, B., Türk Mitolojisi, Ankara : Selçuklu Tarih ve Medeniyeti Enstitüsü,
  1971.
  - SİNOR, D., Erken İç Asya Tarihi, İstanbul: İletişim Yayınları, 2002.
  Dersi Veren : Prof.Dr.Ahmet TAŞAĞIL

  SEMİNER
  3 Saat/Hafta, T 3, 0 Kredi, 3 AKTS

  Amaç/İçerik: Yüksek Lisans Tez yazımından önce öğrencilere araştırma yapma ve
  elde ettikleri verileri ilmi metodlar ile kaleme alma alışkanlığı kazandırmak
  maksadıyla her hangi bir konuda ödev verilmesi.
  Değerlendirme Yöntemleri: Ödev Değerlendirmesi
  Önerilen Kaynaklar:
  - KÜTÜKOĞLU, M., Tarih Araştırmalarında Usul, İstanbul: Kubbealtı Neşriyat,
  1991.
  - Ayrıca öğrenciler kendi seçtikleri konularla ilgili kaynakları kendileri tespit edip
  incelemekte.
  Dersi Veren: Doç. Dr. Hayrunnisa ALAN

  BAHAR YARIYILI

  TARİH FELSEFESİ
  4 Saat/Hafta, T 4, 4 Kredi , 8 AKTS

  Amaç/İçerik: Tarih felsefesinin bir disiplin olarak ortaya çıkması, antik ve ortaçağda
  tarih kavramı, felsefe ve tarih ilişkisi, çeşitli tarih felsefeleri, önemli tarih felsefecileri
  ve görüşleri.
  Değerlendirme Yöntemleri : Yazılı sınav
  Önerilen Kaynaklar :
  - TOGAN, Z.V., Tarihte Usul, İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Yayınları, 1950.
  - ÇANDARLIOĞLU, Gülçin, Tarih Metodu, İstanbul: Türk Dünyası Araştırmaları
  Vakfı, 2003.
  - UÇAR, Şahin, Tarih Felsefesi Meseleleri, İstanbul: Nehir Yayınları, 1997.
  - ÖZLEM, Doğan, Tarih Felsefesi, İstanbul : Anahtar Kitaplar Yayınları, 1994.
  Dersi Veren : Prof. Dr.Gülçin ÇANDARLIOĞLU

  ORTAÇAĞ COĞRAFYACILARI
  4 Saat/Hafta, T 4, 4 Kredi , 8 AKTS

  Amaç/İçerik: Ortaçağdaki coğrafyasının ortaya çıkışı ve özellikleri, önemli
  coğrafyacılar, seyyahlar ve eserleri, el yazma coğrafya kitapları ve haritalarının
  neşirleri ve tercümeleri, bu konulardan bahseden eserler, ansiklopedi maddeleri ve
  makaleler, her öğrenci bir ödev.
  Değerlendirme Yöntemleri :Yazılı Sınav
  Önerilen Kaynaklar :
  - BLACHERE, R., Esctraits des Princi-paux Geographes Arabes du Moyen
  Age, Paris 1932
  - Dictionary Scientific Biography, New-York 1981.
  - Encylopedie de l’Islam, nouvel edition, Leiden : E.J. Brill, 1960-2004.
  - İslam Ansiklopedisi, I-XIII, İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı, 1986.
  - ŞEŞEN, R., Müslümanlarda Tarih Coğrafya Yazıcılığı, İstanbul: İslam Tarih
  Sanat ve Kültürünü Araştırma Vakfı, 1998.
  Dersi Veren : Yrd. Doç. Dr. Emine UYUMAZ

  XII.-XVI. YÜZYIL ORTA ASYA TARİHİ KAYNAKLARI
  2 Saat/Hafta, T2, 2 Kredi, 4 AKTS

  Amaç/İçerik: Maveraünnehir, Horasan ve İran coğrafyasının XII.-XVI. asırlar tarihi ile
  ilgili kaynakların tespiti, tanıtımı ve değerlendirilmesi.
  Değerlendirme Yöntemleri: Ödev Değerlendirmesi/Yazılı Sınav
  Önerilen Kaynaklar:
  - TOGAN, Z.V., Tarihte Usul, İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Yayınları, 1950.
  - BROWNE, E., A literary history of Persia, I-IV, Cambridge : Cambridge
  University, 1956.
  - Başbakanlık Osmanlı Arşivi rehberi, ed. İsmet Binark, haz. Yusuf İhsan Genç,
  Abdülmecid Mutaf, Ankara : Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü
  Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, 1992.
  Dersi Veren : Doç. Dr. Hayrunnisa ALAN

  SELÇUKLU SARAY TEŞKİLATI
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi , 4 AKTS

  İçeriği: Selçuklu merkez teşkilatı kapsamında, hükümdar, yaşadığı mekan ve
  buradaki görevliler.
  Önkoşulu:
  Değerlendirme Biçimi (Sınav/Ödev): Sınav
  Dersi Veren : Prof. Dr. Erdoğan MERÇİL

  ORTAÇAĞDA ŞEHİRCİLİK
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi , 4 AKTS

  İçeriği:Ortaçağ İslam Dünyasında şehircilik, şehirlerin yapısı ve o dönemin belli başlı
  şehirleri üzerinde durulmaktadır.
  Önkoşulu:
  Değerlendirme Yöntemleri: Yazılı sınav
  Önerilen Kaynaklar:
  - Barthold, W., Moğol İstilasına Kadar Türkistan, çev. H. D. Yıldız, Ankara 1990.
  - Baykara, Tuncer, “Türkiye Selçuklularında Şehir/Kent ve Şehirliler/Kentliler”,
  Anadolu Selçukluları ve Meylikler Dönemi Uygarlığı I, KBY Ankara 2006.
  - Can, Yılmaz, “Anadolu Öncesi Türk Kenti”, Türkler, III.
  - Cezar, Mustafa, Anadolu Öncesi Türklerde Şehir ve Mimarlık, İstanbul 1977.
  - Eravşar, Osman, “Ortaçağ Anadolu Kentleri”, Türkler, VII, 333- 344.
  - İ.A. “Şehir” mad.
  - Öcal, S., “Türklerde Yerleşim ve İlk Türk Şehirleri”, T DA, Sayı 23, İstanbul 1983.
  - Özcan, Koray, “Anadolu-Türk Kent Tarihinden Bir Kesit: Selçuklu Döneminde
  Anadolu-Türk Kent Modelleri”, Bilig, Sayı 38, 2006.
  - Sümer, F., Eski Türklerde Şehircilik, Ankara 1994.
  - Şeşen, R., İslâm Coğrafyacılarına Göre Türkler, TTK Ankara 2001.
  Dersi Veren: Yrd. Doç. Dr. Emine UYUMAZ

  TÜRKİSTAN’DA BAĞIMSIZLIK HAREKETLERİ (Çarlık Dönemi)
  3 Saat/Hafta, T 3, 3 Kredi, 6 AKTS

  Amaç/İçerik: Çarlık Rusya’ya karşı İdil-Yayık ve Türkistan coğrafyasında meydana
  gelen, Aldar İsekeyev, Kusum Kulekeyev, Karasakal, Batırşa Molla, Kenesarı
  Kasımulı, Mahambet Ötemisov vd. liderler öncülüğünde baş gösteren bağımsızlık
  hareketleri incelenecektir.
  Değerlendirme Yöntemleri: Yazılı sınav
  Önerilen Kaynaklar:
  - Viyatkin, M., Oçerki İstorii Kazahskoy SSR (s Drevneyşih Vremyon po 1870 g.),
  I, Leningrad, 1941.
  - Viyatkin, M., Batır Sırım, M.-L., 1947.
  Dersi veren: Doç. Dr. Osman YORULMAZ

  ORTA ASYA TÜRK TARİHİ KAYNAKLARI
  4 Saat/Hafta, T 4, 4 Kredi , 8 AKTS

  Amaç/İçerik: Cengiz Han döneminden Sovyet dönemine kadar olan dönemde Orta
  Asya Türk tarihi konusunda Arapça, Farsça, Moğolca kaynakların tanıtımı ve bu
  kaynakların değerlendirilmesi.
  Değerlendirme Yöntemleri : Ödev değerlendirmesi/Yazılı sınav
  Önerilen Kaynaklar :
  - ORKUN, H.N., Eski Türk Yazıtları, Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1988.
  - TAŞAĞIL, Ahmet, Gök-Türkler I, Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1995.
  - TOGAN, Z.V., Tarihte Usul, İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Yayınları, 1950.
  - ŞEŞEN, Ramazan, Müslümalarda Tarih Coğrafya Yazıcılığı, İstanbul: İslam
  Tarih Sanat ve Kültürünü Araştırma Vakfı, 1998.
  Dersi Veren : Prof.Dr. Ahmet TAŞAĞIL


Tarih ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |