Ortaçağ Tarihi Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Ortaçağ Tarihi Doktora Programı - Kurumda - Maltepe - İstanbul

 • Program tanımları
  ORTAÇAĞ TARİHİ DOKTORA PROGRAMI

  GÜZ YARIYILI
  DERS İÇERİKLERİ

  ORTAÇAĞ ASKERİ TEŞKİLATI
  3 Saat/Hafta, T 3, 3 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik: Türk-İslam tarihinde daimi ordunun ortaya çıkışı, ordunun sınıfları,
  kullanılan silahlar, personel, askerlerin maaşları ve eğitimleri, Ordunun Dört Halife,
  Emeviler, Abbasiler, Selçuklular, Eyyubiler ve Memluklar’daki yapısı, bu konulardaki
  eserler neşirler, makaleler ve ansiklopedi maddeleri.
  Önkoşul:
  Değerlendirme Yöntemleri: Yazılı sınav
  Önerilen Kaynaklar:
  Dersi Veren: Prof. Dr. R. ŞEŞEN

  ORTAÇAĞ SİYASET BİLİMİ METİNLERİ
  3 Saat/Hafta, T3, 3 Kredi, 6 AKTS

  Amaç/ İçerik:Tarihin her döneminde olduğu gibi Orta Çağda da devlet idaresinin nasıl
  olması gerektiği düşünür ve bilim adamlarının ilgisini çekmiştir. Orta Çağ boyunca bu
  konuda pek çok eser kaleme alınmış ve bilimler tasnifinde ahlak kitapları arasında
  yer almıştır. Siyasetname, pendname, nasihatü’l- müluk gibi isimlerle anlılan bu
  eserleri özellikleri hakkında bilgi vermek Türkçe çevirisi bulunan metinlerden
  okumalar yapmak. Böylece Orta Çağ Tarihi araştırmacısı olacak Yüksek Lisans
  öğrencisinin bu çağ olaylarını doğru değerlendirmelerine katkıda bulunmak
  amaçlanmaktıdır.
  Değerlendirme Yöntemleri: Sınav
  Önerilen kaynaklar:
  - MAVERDİ, Siyaset Sanatı, Nasihatü’l-Mülük, (Çev. M. Sarıbıyık), İstanbul 2000.
  - MERÇİL, Erdoğan, Sebüktegin’in Pendnamesi (Tanıtım, Farsça Metin, Türkçe
  Tercüme), - İslam Tedkikleri Dergisi 6/ 1-2, İstanbul 1976.
  - NİZAMÜ’L-MÜLK, Siyasetname,
  - YUSUF HAS HACİB, Kutadgu-Bilig, (R. R. Arat) Ankara 2003.
  Dersi Veren: Doç. Dr. Hayrunnisa Alan

  TÜRK İSLAM MEDENİYETİ
  3 Saat/Hafta, T 3, 3 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik: İslam Medeniyetinin doğuşu ve gelişmesi, eğitim ve öğretim, ilim, teknik,
  tıp, astronomi, matematik, felsefe, edebiyat ve sanat alanında meydana gelen
  gelişmeler ve yazılan eserler, İslam mimarisi, İslam felsefesinin ortaya çıkışı ve
  yapılan tercümeler, İslam medeniyetinin diğer medeniyetlere etkileri ve Türk tarihi
  bakımından önemi.
  Önkoşul:
  Değerlendirme Yöntemleri: Yazılı sınav
  Önerilen Kaynaklar:
  Dersi Veren: Prof. Dr. R. ŞEŞEN

  ATATÜRK VE TÜRK DÜNYASI
  3 Saat/Hafta, T 3, 3 Kredi, 5AKTS

  Amaç/İçerik: Osmanlı Devleti’nin Rusya’daki Türk toplulukları ile ilişkilerine genel bir
  bakış, Rusya Türklerinde Ceditçilik ve Türkçülük hareketleri, Kurtuluş savaşı ve
  Rusya Türkleri, Atatürk döneminde Türkiye’nin Sovyet politikası.
  Önkoşul:
  Değerlendirme Yöntemleri: Yazılı sınav
  Önerilen Kaynaklar:
  - SARAY M., Atatürk ve Türk Dünyası, Ankara, 2000.
  Dersi Veren: Prof. Dr. G. ÇANDARLIOĞLU

  TÜRK BOYLARI TARİHİ
  4 Saat/Hafta, T 4, 4 Kredi, 6 AKTS
  Amaç/İçerik: İslam öncesi devirden XVI. yüzyıla kadar olan Türk tarihinde önemli
  roller üstlenmiş Türk boylarının tarihi, sosyal ve siyasî özellikleri, Türk boylarının
  birbirleriyle ilişkileri.
  Önkoşul:
  Değerlendirme Yöntemleri: Yazılı sınav
  Önerilen Kaynaklar:
  - TAŞAĞIL A., Çin Kaynaklarına Göre Türk Boyları, Ankara, 2000.
  Dersi Veren: Prof. Dr. A. TAŞAĞIL

  BAHAR YARIYILI

  İSLAM DÜNYASINDA BİLİMLER TARİHİ
  2 Saat/Hafta, T2, 2 Kredi, 4 AKTS

  Amaç/ İçerik:İslam dünyasındaki ilimlerin tasnifi, tercüme ve telif faaliyetlerinin
  başlaması, ilimlerin ortaya çıkışı, Türkçe, Arapça, Farsça kitapların ortaya çıkışı,
  çeşitli ilimlerin yüzyıllara göre gelişimi, başlıca bilim adamları ve dünya bilimine
  katkıları, bu konulardaki neşirler, eserler, makaleler ve ansiklopedi maddeleri.
  Önkoşul:
  Değerlendirme Yöntemleri: Sınav
  Önerilen kaynaklar:
  Dersi Veren: Prof. Dr. R. ŞEŞEN

  SOVYET TÜRK CUMHURİYETLERİNİN SİYASİ TARİHİ
  3 Saat/Hafta, T 3, 3 Kredi, 4 AKTS

  Amaç/İçerik: Sovyetler Birliğini oluşturan 15 cumhuriyetin beşi Türk devletidir. Bunlar,
  Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan Sovyet Sosyalist
  Cumhuriyetleridir. Günümüzde bağımsız birer milli devlet olan bu devletlerin tarihinde
  Sovyet dönemi derin izler bırakmıştır. Bu derste Sovyet Türk Cumhuriyetlerinin
  oluşumu, politikacıları, siyasi yapıları ve Moskova’nın bu devletlere yönelik politikaları
  ele alınacaktır.
  Değerlendirme Yöntemleri: Sınav
  Önerilen kaynaklar:
  Dersi Veren: Doç. Dr. Abdulvahap Kara

  SELÇUKLU MEDENİYETİ TARİHİ
  4 Saat/Hafta, T4, 4 Kredi, 8 AKTS

  Amaç/ İçerik:Merkezi yönetim toplumsal yapı, iktisadi yapı, meslekler ve mesleki
  kuruluşlar, kültürel ve sosyal hayat.
  Değerlendirme Yöntemleri: Sınav
  Önerilen kaynaklar:
  - Biçer, Ramazan, “Türk Düşünce Tarihinde Selçuklular Devrinin Yeri ve Önemi,
  Türkler, V, Ankara 2002
  - Kahya, Esin, “Türkiye Selçuklularında Bilimsel Çalışmalar”, Türkler, VII, Ankara
  2002
  - Köymen, Mehmet Altan, “Alp Arslan Zamanı Selçuklu Kültür Müesseseleri”, SAD
  IV, Ankara 1975.
  - Mülayim, Selçuk, “Anadolu Selçuklu Sanatı”, Doğuştan Günümüze Büyük İslâm
  Tarihi, VIII, İstanbul 1988.
  - Turan, Osman, Selçuklular Tarihi ve Türk-İslâm Medeniyeti, Ankara 1965.
  Dersi Veren: Prof. Dr. Erdoğan MERÇİL

  ESKİ TÜRK TARİHİ KAYNAK METİNLER ÜZERİNDE İNCELEME
  4 Saat/Hafta, T4, 4 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/ İçerik: Eski Türklerin tarihine ait özellikle Çince ve Latince kaynakların tanıtımı
  ve değerlendirilmesi, bu kaynaklardan faydalanma yolları, kaynaklarla ilglili modern
  araştırmaları
  Önkoşul:
  Değerlendirme Biçimi (Sınav/Ödev): Sınav
  Dersi Veren: Prof. Dr. A. TAŞAĞIL

  TÜRKİYE İLE BAĞIMSIZ DEVLETLER TOPLULUĞU ARASINDAKİ İLİŞKİLER
  3 Saat/Hafta, T3, 3 Kredi, 6 AKTS

  Amaç/ İçerik: Sovyetler Birliği’nin çöküşü, Bağımsız Devlet Topluluğunun kurulması,
  Bağımsız Devletler Topluluğu’na üye ülkeler, özellikle, Rusya Federasyonu ve Türk
  Cumhuriyetleri ile Türkiye’nin siyasî, ekonomik ve kültür ilişkileri.
  Önkoşul:
  Değerlendirme Yöntemleri: Sınav
  Önerilen kaynaklar:
  -TİKA ve TÜRKSOY Dergilerinin makaleleri.
  Dersi Veren: Prof. Dr. G. ÇANDARLIOĞLU

Tarih ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |