İngiliz Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Yeditepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar İngiliz Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Kadıköy - İstanbul

 • Program tanımları
  İngiliz Edebiyatı Yüksek Lisans Programının amacı, İngiliz edebiyatını çağdaş, karşılaştırmalı ve evrensel bir perspektifle inceleyen, ileri düzeyde bir eğitimi öğrencilerine sunmaktır.
  Program, lisansını İngiliz Dili ve Edebiyatından ya da bölümce uygun görülen başka bir daldan almış ve yapılan yazılı ve sözlü sınavlarda İngilizce dil bilgilerini ve edebiyata karşı yeteneklerini kanıtlamış olan öğrencilere açıktır. İngiliz Edebiyatı alanındaki bilgileri yeterli bulunmayanların 1 ya da 2 dönem lisans düzeyinde kredisiz hazırlık dersleri almaları gerekmektedir. Bu süre Yüksek Lisans için tanınan yasal süreden düşülmez. Öğrencilerin toplam 24 kredilik ders almaları ve 20.000-30.000 kelimelik bir tez yazmaları gereklidir.

  Modüler bir yapısı olan program, alınması zorunlu ortak derslerin yanı sıra belirli kurallar çerçevesinde yoğunlaşan seçmeli dersleri içerir. Öğrenci ayrıca, danışmanının da onayıyla ilgili bir başka alandan seçmeli bir ders de alabilir. Bu zorunlu dersler Çağdaş Eleştiri Kuramlarında Temel Sorunlar I ve Çağdaş İngiliz Tiyatrosu I veya Sömürgecilik Sonrası Edebiyat Çalışmaları I, Çağdaş Eleştiri Kuramlarında Temel Sorunlar II ve Çağdaş İngiliz Tiyatrosu II veya Sömürgecilik Sonrası Edebiyat Çalışmaları II olarak belirlenmiştir. Uzmanlık alanlarına göre seçmeli dersler iki ana bölümde toplanır:
  i) Drama (Tiyatro Edebiyatı) ve ii) Sömürgecilik Sonrası Edebiyat Çalışmaları. Dersler seminer çalışması olarak sürdürülecek ve değerlendirme yazılı ödevler ve/veya yazılı sınav yöntemiyle yapılacaktır.

  BİRİNCİ YIL

  GÜZ YARIYILI
  Çağdaş Eleştiri Kuramlarında Temel Sorunlar I 
  Çağdaş İngiliz Tiyatrosu I veya Sömürgecilik Sonrası Edebiyat Çalışmaları I 
  Seçmeli
  Seçmeli

  BAHAR YARIYILI
  Çağdaş Eleştiri Kuramlarında Temel Sorunlar II 
  Çağdaş İngiliz Tiyatrosu II veya Sömürgecilik Sonrası Edebiyat Çalışmaları II  
  Seçmeli
  Seçmeli

  İKİNCİ YIL
  Tez Çalışması 


  DERS İÇERİKLERİ

  ZORUNLU DERSLER
   
  CPLT 501-2 Çağdaş Eleştiri Kuramlarında Temel Sorunlar I - II                        
  Çağdaş edebiyat görüşlerinin incelendiği bu derste, 'yazarın ölümü'; metinsellik ve metinlerarası gönderme; edebiyatta temsil ve 'imge'; metnin 'yaratılmasında' okuyucunun rolü; yapıbozumu ve anlamın değiştirilmesi; 'öteki' kavramı; 'marjinallik'; estetiğin ideolojisi, vb. gibi günümüz eleştiri kuramlarının temel konuları işlenecektir.Bu ders içinde tez yazmaya yönelik araştırma metotları da öğretilecektir.
   
  CPLT 503-4 Sömürgecilik Sonrası Edebiyat Çalışmaları I - II                              
  Bu derste Chinua’dan Salman Rushdie’ye kadar geçen süreç içinde üretilen sömürgecilik sonrası edebiyat metinleri incelenmektedir. Aynı zamanda Fanon, Bhabha ve Spivak gibi yazarların öne sürdükleri sömürgecilik sonrası edebiyat kuramları da irdelenecektir.
   
  DRA 501-2     Çağdaş İngiliz Tiyatrosu I - II                                                  
  Bu derste Bernard Shaw, T.S. Eliot, Christopher Fry, John Whiting, Samuel Beckett, John Osborne, John Arden, Harold Pinter, Arnold Wesler, Edward Bond ve Trevor Griffiths gibi yazarların yanı sıra Avrupa etkileri, tiyatroda vezin kullanımı ve siyasal amaçlı oyunlar incelenecektir.
   
   
  SEÇMELİ DERSLER
   
  CPLT 511-2 İmgebilim I - II                                                                               
  Bu ders, İmgebilimi hem kuram (imge çalışmalarının kapsam ve içeriğini hedefleyen bir çalışma alanı), hem de karşılaştırmalı edebiyat araştırması aracı olarak ele alacaktır. Kültürler arası ilişkilerde yazılı ve görsel imge oluşumunun rolü, yaratıcı edebiyat, seyahatnameler, haber yazıları ve benzeri malzemeler temel alınarak, analiz edilecektir.
   
  CPLT 514      Sömürgecilik Sonrası Kuram                                                              
  Dersin amacı Edward Said, Gayatri Chakravorty Spivak ve Homi K. Bhaba gibi sömürgecilik sonrası kuramcıların eserlerini tarihsel bir açıdan tartışmak ve incelemektedir. Sömürge sonrası kuramın ortaya çıkışı postmodernizm tartışmalarına denk düşer ve postkolonialist eleştirmenler, postmodernizmin sonuçlarını- tarihin sonu, evrenselliğin reddi, kapitalizme değinmeden sömürgeciliğin ve emperyalizmin kültürel boyutlarının incelenmesi gibi savunduğu için, postmodernizme karşı duran kuramcıların eserleri- Alan Sokal “Transgressing the Boundries: Toward a Transformative Hermeneutics of Quantum Gravity” (Social Text, 1996), Friedrich Jamson “Postmodernity", Aijaz Ahmad “The Politics of Literary Postcoloniality” (Race and Class 36, No:3, 1995)- eleştirel bir tartışma çerçevesinde göz önünde bulundurulacaktır.
   
  CPLT 515-6 Psikanalitik Eleştiri Kuramları I - II                                                    
  Bu ders psikanalizin ve Freud’un buluşlarından kaynaklanan yazın eleştirisi kuramlarının kapsamlı bir biçimde ele alınmasını ve incelenmesini amaçlar.
   
  CPLT 518      Kahraman Kavramı ve Efsanesinin Oluşumu                                 
  Kahraman nosyonuyla ilgili efsaneler ve hikayelerin doğuşu ve içeriği incelenecektir.
   
  CPLT 525     Edebiyat ve Felsefede Temel Konular                                                      
  Edebiyat ile ilgili felsefi metinleri irdeleyecek olan bu ders; edebiyat kuramı derslerine ön hazırlık niteliği taşımaktadır.
   
  CPLT 539     Oryantalizm                                                                                            
  Sömürgeci yayılmacılığın bir sonucu olarak ‘Batının’ yarattığı ve ‘Doğuya’ yansıttığı bazı mitleri ele alacak olan bu derste, tartışmalar kalıplaşmış imgelerin ve temsili unsurların analiz edilmesi üzerine yoğunlaşacaktır.
   
  CPLT 541     Sürgün Edebiyatı                                                                                    
  Bu ders Batı edebiyatındaki sürgün temasını, özellikle İngiliz edebiyatı çerçevesi içinde ele alacaktır. Sürgün, göç ve yerinden edilme kavramları, 20.yy. toplumsal ve politik gelişmeleri bağlamında incelenecektir.
   
  CPLT 581-5 Frankfurt Eleştiri Okulunda Özel Konular                                         
  Bu seminerde Frankfurt eleştiri okulu ile ilgili seçilmiş konular karşılaştırmalı biçimde ele alınmaktadır. Belirli yazarların metinleri Batı edebiyatının edebi ve felsefi akınları bağlamında incelenmektedir.
   
  DRA 512       Çok Kültürlülük ve Tiyatro                                                                   
  Dünyanın çeşitli ülkelerinin aktörleri, oyun ve sahneleme teknikleri ve edebi yaklaşımlarını bir araya getirerek, günümüz tiyatrosunun kültürel etkileşim ve dinamizmini ortaya koymayı amaçlar. Mahabharata, Euripides’in Bacchae başlıklı tragedyası ve Nijeryalı yazar Wole Soyinka’nın aynı başlığı taşıyan eseri ayrıntılı olarak incelenecektir.
   
  DRA 513        Oyun Kuramı                                                                                         
  Oyunlara çözümleyici yaklaşımın temelinde yatan kuramlar tarih boyunca oyun ve sanatınkine koşut bir gelişim içindedir. Yapıntı oyun metni ile somut oyun alanı arasındaki ilişkiyi incelerken dram sanatına özgü bu gelişim çizgisi incelenecektir.
   
  DRA 514        Metin ve Sahne: Sahne Kuramı                                                                    
  Bu ders sahne yorumu ve konuyla ilgili ana kuramları, çağdaş sahne tekniklerine yenilikler getirmiş olan yazarların eserleri aracılığıyla inceleyecektir. Stanislavski, Meyerhold, Reinhardt, Piscator, Brecht, Artaud ve Grotowski gibi yazarların eserleri üzerinde yoğunlaşacaktır. Dersler video gösterileri, gösteri analizi ve İstanbul tiyatrolarında sahnelenen eserlerin analizi yapılarak derinleştirilecektir.
   
  DRA 515        Öncü Akımlar ve Sahne                                                                       
  Dersin amacı yüzyıl başının fütürizm, dada, sürrealizm, dışavurumculuk, Bauhaus gibi tarihsel öncü akımlarına genel bir bakış sağlamak ve bunların yetmiş, seksen ve doksanlı yılların tiyatrosu üzerindeki etkilerini araştırmaktır.
   
  DRA 516        Avangard Tiyatro: Kültürlerarası İlişkiler ve Sahne             
  Bu dersin amacı günümüz tiyatrosunda kültürlerarası alışverişin dinamizmini tanımlamaktır. 1970’lerden beri etkisini sürdüren bu akım dünyanın her köşesinden aktörleri, oyun stilleri, yönetmenlik yöntemleri ve edebi yaklaşımları biraraya getirmektedir. Mahabharata’nın uluslararası prodüksiyonu, Euripides’in Bacchae’sı, Wole Soyinka adındaki Nijeryalı yazarın aynı adını taşıyan piyesi karşılaştırmalı ve eleştirel yöntemlerle ele alınacaktır. Çalışmalar, Uluslararası Tiyatro Antropolojisi ekolünün çalışmaları ve dünya festival prodüksiyonlarını büyüteç altına alarak yapılan incelemelerle son bulacaktır.
   
  DRA 521      İngiliz Tiyatrosu 1660-1800                                                            
  İngiliz Tiyatrosunda Restorasyon döneminden naturalizme ve modern tiyatronun yükseliş dönemlerine kadar ortaya çıkan değişiklikler, bu ders çerçevesinde irdelenecektir. Çalışmalar fiziksel çevre (toplumsal koşullar ve tiyatro koşulları) ile tiyatro zevki ve tiyatro uygulamalarındaki çeşitlilikler arasındaki bağlantı üzerine yoğunlaşacaktır.
   
  DRA 585-6    Shakespeare Tiyatrosunda Seçilmiş Konular I - II                        
  Ders süresince, Shakespeare'in eserlerine günümüzde uygulanan yapısalcılık-sonrası, feminist, geleneksel ve gösteri-temelli eleştiri gibi yaklaşımları içeren çalışmalar yapılacaktır.

İngiliz Dili ve Edebiyatı ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha Fazlası  |