İktisat Teorisi Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Üniversitesi - Beyazıt ve Vezneciler Kampüsü

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar İktisat Teorisi Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Fatih - İstanbul

 • Program tanımları
  • PROGRAMIN ADI
   İKTİSAT TEORİSİ BİLİM DALI / İKTİSAT ANA BİLİM DALI
  • PROGRAMIN TÜRÜ
   YÜKSEK LİSANS 
  • PROGRAMIN YÜRÜTÜCÜSÜ
   Bilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Kaya ARDIÇ
   Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Doğan KARGÜL
  • PROGRAMIN İLİŞKİLİ OLDUĞU FAKÜLTE VE BÖLÜM
   İKTİSAT FAKÜLTESİ / İKTİSAT BÖLÜMÜ

   Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Doğan KARGÜL
   Fakülte Dekanı: Prof. Dr. Şahin AKKAYA

  • OKUTULAN DERSLER VE İÇERİKLERİ
   
  1.    MAKRO İKTİSAT I
               ( Prof. Dr. Zafer TUNCA)
   
  Ders İçeriği:
   
  v      PARA, FAİZ VE MİLLİ GELİR
  o         Para Talebi ile İlgili Kavramlar
  o         Toplam Para Talebi
  o         Toplam Talep, Fiyatlar ve Milli Gelir
  o         İstikrar Politikaları ile İlgili Tartışmalar
  o         LM - IS Analizi
   
  v      ENFLASYON
  o          Enflasyonun Tanımı, Türleri ve Etkileri
  o          Deflasyonist ve Enflasyonist Açığın Kendi Kendine Kapanması
  o          Enflasyonun Kaynakları
  o          Keynes'te Para Arzının Fiyatlara Etkisi
  o          Monetarizm: Para ve Fiyatlara Modern Bir Yaklaşım
  o          Enflasyonun Monetarist Açıklaması ve Enflasyonist Beklentiler
  o          Enflasyona Karşı Politikalar ve Görüşler
  o          Enflasyon ve İşsizlik
   
  v       DIŞA AÇIK EKONOMİ
  o        Dış Ticaretin Nedenleri
  o        Ödemeler Dengesi
  o        Döviz Piyasası
  o        İç ve Dış Dengenin Sağlanmasında Makro İktisat Politikaları
  o        İç ve Dış Dengenin IS- LM- BP Modeli ile Açıklanması
   
   
  2.       MİKRO İKTİSAT I
  (Prof. Dr. Kaya ARDIÇ)
   
        Ders İçeriği:
   
  v      Lisans Düzeyinde Mikro İktisat: Hızlı BirToplu Bakış
  o          Fiyat Mekanizmasının Genel Görünüşü
  §          Arz -Talep Esneklikleri
  §          Kısmi ve Genel Denge Analizleri: Marshal ve Walras
  §          Üretici -Tüketici Rantları
  §          Piyasa Dönemleri
  §          Örümcek Ağı Teoremi( Cobweb )      
  o         Tüketici Davranışları ve Talep Teorisi
  §          Marjinal Fayda ve Kayıtsızlık Eğrileri Yaklaşımı
  §          Tüketici Dengesi
  §          Talep Eğrisinin Tüketici Dengesiyle İlişkisi ve Türetilmesi
  o          Üretici Davranışları ve Arz Teorisi
  o         Tam ve Eksik Rekabet Piyasaları;Monopol,Oligopol,Tekelci Rekabet vd.
  v          Seçiş ve Tercih Kavramları Ve İlişkileri
  v        Açıklanmış Tercihler Teorisi ve Tüketici Dengesi
  v        Slutsky Yöntemi ve Esneklik:Gelir - İkame Etkilerinin Ölçülmesi
  v        Pareto Optimumu ve Rekabetçi Denge
   
   
  3.       MİKRO İKTİSAT II
  (Prof. Dr. Kaya ARDIÇ)
   
         Ders İçeriği:
   
  v      Piyasa Yapıları ve Firma Davranışları Teorisi
  o      Tam Rekabet Piyasalarında Kısa ve Uzun Dönem Firma Dengesi
  o      Eksik rekabet piyasaları:
  o      Monopol, Duopol, Oligopol, Monopollü Rekabet, Monopson    
  o      Piyasalarında Firma Dengesi ve Kaynak Dağılımında Etkinlik
  v      Oyun Teorisi Yaklaşımı ve Oligopol Piyasalar
  v      Walras'gil Genel Denge Analizi   
  v      Doğal Tekeller
  v      Yarışmacı Piyasalar (Contestable Markets )
  v      Piyasa Başarısızlığı ( Market Failure )
  v      Asimetrik Bilgilenme ve Ahlaki Sakınca-Ters Seçim Sorunları
  v      Dışsallıklar Sorunu
  v      Arrow'un Olanaksızlık Teoremi
  v      Toplumsal Seçiş Teorisi ( Social Choice )
         4.    YAPISAL SORUNLAR VE İKTİSAT POLİTİKALARI I
    ( Prof. Dr. Zafer   TUNCA)
   
          Ders İçeriği:
   
  v      Türkiye'de uygulanan istikrar programlarının makro ekonomik etkileri
  v      Bütçe açıklarının finansman yöntemleri ve etkileri
  v      Türkiye'de dış borç yapısı ve dış borçların ülke ekonomisine etkileri
  v      Reel Konjonktür Teorisi
  v      Rasyonel Beklentiler Hipotezine Yeni Yaklaşımlar
  v      Yeni Klasikler
  v      Türkiye'de gelir dağılımı
  v      İthal İkamesi Politikası sorunlar
  v      Post Keynesyen   ve Yeni Keynes'ci İktisat politikaları
  v      Asimetrik Enformasyon
  v      Piyasa Başarısızlıkları
  v      Parasal Aktarım Mekanizması
  v      Parasallaşma ve Senyoraj
  v      Monetarizm
  v      Parasal Şokların Makro Değişkenler Üzerindeki Etkileri
  v      Enflasyon sorununun post Keynesgil ve Monetarist çözümü
  v      Kamu açıkları ve dışlama etkisi
  v      Döviz kuru rejimleri ve enflasyon hedeflemesi
  v      Finansal krizler ve Türkiye
  v      Yerli paranın aşırı değerlendirilmesi ve yarattığı sorunlar
   
   
  5.    YAPISAL SORUNLAR VE İKTİSAT POLİTİKALARI II
         (Prof. Dr. Zafer TUNCA)
   
  Ders İçeriği:
   
  v      Arz Yönlü İktisat
  v      Avusturya Okulu
  v      Davranışsal İktisat
  v      Bebek Endüstri Tezi
  v      Türkiye'de Sanayileşme
  v      Türkiye'de Finansal Piyasalar
  v      Harrod-Domar Büyüme Modeli
  v      McKinnon-Shaw Hipotezi
  v      Konvertibilite ve Türkiye Deneyimi
  v      Sermaye Hareketlerinin Getirdiği Sorunlar ve Bunları Önleyici Direkt ve Endirekt Politikalar
  v      Tobin Vergisi
  v      Döviz Kuru Tartışmaları
  v      Küreselleşme Sürecinde Doğrudan Sermaye Yatırımlarının Gelişmekte Olan Ülke Ekonomilerine Etkisi
  v      Gelişme Sürecinde Dış Finansman Kullanımı ve Türkiye
  v      Türkiye-IMF İlişkileri
  v      Türkiye ve AB arasındaki Ekonomik İlişkiler
  v      Feldstein-Horoika Paradoksu
  v      Dışa Açık Ekonomilerde Para Politikasının Etkisi
  v      Merkez Bankası Politikalarının Türkiye Ekonomisi'ne Etkisi
  v      Merkez Bankası Bilançosu ve Parasal Büyüklükler
   
   
  1. FİNANSAL ANALİZ I
  (Prof. Dr. Targan ÜNAL)
       
        Ders İçeriği:
   
  v      Finansal Analizin İşlevi
  v      Temel Finansal Tablolar
  v      Tahvil ve Bononun Tanımı
  v      Birlikte Paranın Zaman Değeri ve Faiz Oranlarının Belirlenmesi Yöntemleri
  v      Finansal Analiz Yöntemleri
  v      Finansal Tablo Analizi
   
  1. FİNANSAL ANALİZ II
  (Prof. Dr. Targan ÜNAL)
   
       Ders İçeriği:
   
  v      Sınai ve Ticari Şirket Tablolarının Analizi
  v      Finans Ve Finansal Yönetimin Tanımı
  v      Şirketlerin Yatırım Finansman Kararları
  v      Sermaye Bütçeleme Teknikleri
  v      Risk Ve Getiri Arasındaki İlişki
  v      Finansal Türev Ürünler
  1. İKTİSADİ DÜŞÜNCENİN EVRİMİ I-II
  (Prof. Dr. Erdoğan ALKİN)
   
        Ders İçeriği:
   
  v      Merkantilizm
  v      Fizyokratlar
  v      Klasik Okul
  v      Neo-Klasik Okul
  v      Keynesyen Sistem
  v      Çağdaş Makro Ekonomik Politika Kuramlarının Karşılaştırılması
  o      Enflasyonun Kontrolü
  o      İşsizliğin ve Bütçe Açıklarının Azaltılması
  v      Mikro Ekonomik İktisat Politikaları
  v      Kamu Tercihi
  v      Ülkeler Arası Ekonomik Performans Farklılıkları
  1.   FİNANSAL KRİZLER I-II
  Ders İçeriği:
  v      Döviz Kuru Sistemlerinin Sınıflandırılması
  v      Alternatif Döviz Kuru Sistemlerinin Özellikleri
  v      Döviz Kuru Sistemlerinin Avantaj ve Dezavantajları
  v      Döviz Kuru Sisteminin Tercihinde Etkili Olan Faktörler
  o        Şokların Kaynağı
  o        Sermaye Hareketleri
  o        Enflasyon Düzeyi
  o        Üretim Yapısı ve İhracat Çeşitliliği

  o        Rezerv Düzeyi

  o        Para İkamesi

  o        Ekonomi Dışı Kriterler

  v      Uluslararası  ve Yurtiçi Finansal Sistemdeki Sorunlar

  v      Finansal Serbestleşmenin Etkileri ve Sermaye Hareketleri

  v      Tutarsız Makroekonomik Politikaların Etkileri

  v      Piyasa Beklentileri, Yatırımcı Paniği, Sürü Psikolojisi

  v      Kendi Kendini Besleyen Krizler

  v      Krizin Diğer Ülkelere Bulaşma Kanalları

  v      Çoklu Denge

  v      Hükümet ve Uluslararası Kurumların Garantileri : Ahlaki Riziko

  v      Ahbap-Çavuş Kapitalizmi

  v      Banka ve Şirket Bilançolarında Bozulma

  v      Siyasi İstikrarın Önemi

  v      Döviz Krizi

  v      Bankacılık Krizi

  v      İkiz Krizler (Bankacılık Krizi-Döviz Krizi)

  v      Dış Borç Krizi

  KAMU EKONOMİSİ I-II
  (Prof. Dr. Hülya KİRMANOĞLU)

  Ders İçeriği:

  v      Rekabetçi Piyasa Modeli

  v      Piyasa Aksaklığı Teorisi

  v      Kamu Malları

  v      Dışsallıklar

  v      Doğal Tekeller / Regülasyon

  v      Devletin Geliri Yeniden Dağılımı Fonksiyonu

   BİLGİ EKONOMİSİ I-II
     (Prof. Dr. Mehmet ALTAN)

   Ders İçeriği:

  v      Bir mal olarak bilgi

  v      Yeni ekonomi kavramı

  v      Bilgi çağı ve iletişim teknolojisi

  v      Bilgi ekonomisi piyasaları

  v      Bir bilim olarak iktisatın değişen yüzü


  ÇEVRE EKONOMİSİ VE DOĞAL KAYNAKLAR
            (Yrd. Doç. Dr. Suna MUGAN ERTUĞRUL)

  Ders İçeriği:  

  v      Doğal Kaynak ve Çevre Ekonomisine Giriş

  o        Ekonomi ve Çevre

  v      Doğal Kaynakların Ekonomik Faaliyetler Açısından Önemi ve Sınıflandırılması

  v      Nüfus Artışı, Nüfus Yapısı İle İlgili Sorunlar, Teknolojik Gelişmelerin Etkileri, Enerji Sorunları ve Enerji Kaynakları,

  v      Sosyal Tercihler, Fayda-Maliyet Analizi

  v      Etkinlik,   Dışsallıklar ve   Mülkiyet Hakları

  v      Doğal Kaynak Kullanımı ve Çevre İlişkileri

  v      Çevre kirliliği ve kontrolü ekonomisi

  o        Yerel ve Küresel Hava Kirliliği

  o        Su Kirliliği

  o        Toprak Kirliliği, Katı Atık

  o        Zararlı Atıklar, Zehirli Maddeler

  v      Doğal Kaynak ve Çevre Politikalarının Ana Unsurları

  o        Çevre Politikaları ve AB ile ilgili Uyumlaştırma Çalışmaları

  v      Çevre İlişkileri, Sürdürülebilir Kalkınmayla İlgili uygulamalar

  o        Sürdürülebilir Kalkınma: Tanım ve Çevresel Düzenleme   ve Kaynak Yönetimi için İktisadi Araçlar (Çevre Vergileri)

  o        Ekonomik Büyüme ve Sürdürülebilir Kalkınma             Politika çerçevesi

  §          Eko-değişkenler ve makroekonomi

  §          İşletmelerde Kuruluş Yeri Seçimi

  §          Maliyetin içselleştirilmesi ve yapısal değişim

  o        Planlama ve politikalar

  §          Eko-kalkınma

  §          Uygulama

  v      Türkiye'nin doğal kaynakları, Türkiye'de çevre sorunları, Yeni Çevre Yasası ve Tarım Politikalarının Etkileri

  KURUMSAL İKTİSAT ( Doç. Dr. Hakan ONGAN)
  Ders İçeriği:

  v      Sosyal Mekanizmalar

  v      İktisadi Büyüme ve Devletin Rolü

  v      Kültür ve İktisadi Kalkınma

  v      Kurumsal Dönüşüm

  v      Sosyal Değerler ve Ekonomi

  o        Din ve Ekonomi

   
  14.    DÜNYA EKONOMİSİ VE GÜNÜMÜZ İKTİSADİ SORUNLARI I-II
     ( Prof. Dr. Gülden ÜLGEN)

  Ders İçeriği:

  v      Açık Ekonomi Mikro İktisadı genel Bir bakış

  o      Piyasa Arz ve Talebinin Gözden geçirilmesi

  o      Talep Arz ve Uluslararası Ticaret

  v      Makroiktisat; Piyasa Arz ve Talebi, Dış Ticaret

  v      Dünya Ekonomisi İçinde Ulusal Ekonomiler

  v      Döviz Piyasaları ve Döviz Kurlarının Oluşturulması

  v      Ekonomik Temeller ve Döviz Kurları

  v      Sermaye Hareketleri ve Döviz Kurları

  v      Sermaye Akımlarının Ana Sebepleri

  v      Faiz Oranı ve Döviz Kuru İstikrarı

  v      Merkez Bankasının Döviz Kuruna Müdahalesi

  v      Merkez Bankalarının İşbirliği ve Döviz Kuru İstikrarı

  v      Ödemeler Bilançosu, Dış Ticaret ve Uluslararası İş Bölümü

  v      Dış Ticaret, Döviz Kuru ve Rekabet Gücü

  v      Dış Ticaret Engelleri, Tarifeler ve Kotalar ile Uruguay Turu'nun Global Etkisi

  v      Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları

  v      Sermaye Akımları ve İktisadi Politika

  v      Dıştan Yararlanma ve Korumacılık

  15.    İKTİSADİ DOKTRİNLER TARİHİ I-II

  (Yrd. Doç. Dr. Burak ATAMTÜRK)
   
  Ders İçeriği:

  v      Bilim Felsefesi ( Popper, Kuhn, Lakotos, Aristo)

  v      İktisat, İdeoloji ve Bilim İlişkisi

  v      Rasyonalite Kavramının İrdelenmesi ( Smith, Freud, Marx)

  v      Anglo Sakson ve Ren Kapitalizmi

  v      Davranışsal Ekonomi


  16.    PARA TEORİSİ VE POLİTİKASI I-II
  ( Doç. Dr. Serdar ONGAN)
   
  Ders İçeriği:

  v      Para ve Para Politikasının Rolü

  v      Paranın Tanımı ve Fonksiyonları

  v      Parasal Aktarım Mekanizması

  v      Para Arzı ve Talebi

  v      Klasik ve Keynesyen Sistem

  v      Monetarizm

  v      Paranın Kontrolü ve Para Politikası Araçları

  v      Rasyonel Beklentiler Hipotezi

  v      Uluslar arası Ekonominin Parasal Yönü


  17.    MALİYE POLİTİKASI I-II
    (Prof. Dr. İzzettin ÖNDER)


        Ders İçeriği:

  v      İstikrar Politikalarının Amaçları

  v      Maliye Politikasına Neo-Klasik Yaklaşım

  v      Keynesyen Yaklaşım

  v      Post-Keynesyenler

  v      Monetarizm

  v      Arz Yanlı İktisat

   
  18. BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ

              ( Doç. Dr. Hakan ONGAN)

   

İktisat ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |