Felsefe Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Üniversitesi - Beyazıt ve Vezneciler Kampüsü

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Felsefe Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Fatih - İstanbul

 • Program tanımları
  • PROGRAMIN ADI
     FELSEFE ANABİLİM DALI
   
  • PROGRAMIN TÜRÜ         
  YÜKSEK LİSANS  
   
  • PROGRAMIN YÜRÜTÜCÜSÜ
    Anabilim Dalı Başkanı   :    Prof. Dr. Şafak Ural
   
  • PROGRAMIN İLİŞKİLİ OLDUĞU BÖLÜM VE FAKÜLTE  
   
  FELSEFE BÖLÜMÜ / EDEBİYAT FAKÜLTESİ
   
        Bölüm Başkanı                 :    Prof. Dr. Şafak Ural
        Fakülte Dekanı                 :    Prof. Dr. Korkut Tuna
   
  • OKUTULAN DERSLER VE İÇERİKLERİ
   1. Felsefe Seminerleri 
   1. DÜNYA GÖRÜŞÜ VE KLASİK BİLİM ANLAYIŞI
  "Rasyonelleştirme" kavramı çerçevesinde antikçağ'dan Yeni Çağ'a bilimsel çalışmaların irdelenmesi. bilimsel çalışmaların getirdiği dünya kavrayışındaki değişiklikler; bu değişikliklerin felsefe ile olan etkileşmeleri.  

                 3.       BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ I  

  Ders   şu   konuları   içermektedir:   Bilim nedir? Bilimsel   bilgi ve nesnesinin özellikleri nelerdir? Bilimsel   araştırmalarda   yöntemin   rolü   nedir?   Objektif   bilginin ayırıcı   özellikleri   nelerdir?   Felsefenin   yöntemi   hakkında çeşitli   sorular.
   1. MEŞŞÂÎLERDE VARLIK PROBLEMİ
  Bu derste hakikat, varlık, mahiyet, zorunluluk, imkan, külli, cüzi, güç, fiil, heyula, suret gibi temel kavramlar çerçevesinde Meşşai filozoflarının varlık anlayışı irdelenmektedir.
   
                5.       İLK FİLOZOFLARIN DOĞA ANLAYIŞLARI  

  Bu derste Sokrates öncesi filozofların doğa anlayışları "insan nedir" sorusu çerçevesinde inceleme konusu yapılmaktadır. Doğa felsefesi bağlamında ilk filozofların kozmoloji anlayışları üç açıdan incelenir: a. Miletos kozmolojisi ve modern bilimsellik b. Herakleitos'un kozmolojisi ve anlamın tanrısal yorumu   c. Demokritos kozmolojisi ve insan anlayışı.
   1. KLASİK METİNLER VE TERMİNOLOJİ
  Kindi, Ebu Bekr el-Razi, Farabi, İbn Sina, Gazali ve İbn Rüşd gibi önde gelen İslam filozoflarının metinlerinden seçmelerin analitik bir yaklaşımla irdelenmesi.
   
   1. BİLİM DEVRİMİ  
  Astronomi: Kopernik'in güneş merkezli sisteminin Batlamyus'un Yer merkezli sisteminin yerini alışı. Galileo'nun astronomi gözlemleri ve eserleri, Newton'un Principia'sı. Fizik: Galileo'nun mekanik konusundaki çalışmaları, Newton'un optik çalışmaları. Matematik: Leibniz-Newton'un çalışmaları. Calculus. Tıp: Harvey'in kan dolaşımını keşfi. Onaltıncı ve onyedinci yüzyıllara Avrupa bilimin gelişmesine katkıda bulanan. Bilim akademileri, eğitim kurumları.  
   
   1. ORTAÇAĞDA BİREYLEŞME SORUNU
  Ortaçağın ontolojik yapısını Aristoteles'ten itibaren belirlemiş olan ve dolayısıyla Hıristiyan teolojisindeki bir çok problemin de çözümü konusunda kendisine dayanılan bireyleşme sorunu Ortaçağdaki çeşitli filozofların metinleri üzerinden ele alınmaktadır.
    
               9.       KÜLTÜR ANALİZİ  

  Kültür Analizi başlıklı derste kültür olayının ortaya çıkışını, insanın kültür varlığının ne anlama geldiğini; tarih, coğrafya, az da olsa biyoloji açısından işleniyor.
   
   1. ORTAÇAĞ FİLOZOFLARINDA DOĞA ANLAYIŞLARI: İSLAM FİLOZOFLARI
  Doğadaki fenomen ve objeler ile ilgili olan Natüralist felsefe - özellikle fizikçiler (tıpçılar) ve felsefe ile ilgilenenler olmak üzere- Müslüman filozofları çok önceden beri ilgilendirmiştir. Bunlardan bazıları; El-Cahiz (ö. 899 A.C.), El-Razi (ö. 925 A.C.), İbn Miskeveyh (936-1030), Biruni (973-1050) ve Mevlana (Rumi) (1027-1273)'dır.
   
  11.   YÜZYIL FELSEFESİ VE DESCARTES  
  Bu derste, Renaissance ile başlayan bilimsel gelişmelerin ardından gelen 17. y.y. Felsefesinin temel sorunları, temel kavramları ele alınır. Bu felsefenin kurucusu olan Descartes bu temelden kalkılarak irdelenir.
   
   
   1. FELSEFE SEMİNERLERİ II
   1. DÜNYA GÖRÜŞÜ VE MODERN YAKLAŞIMLAR
  "Rasyonelleştirme" kavramının fizik dünyadan dile aktarılması: Yeni uygulama alanları. "Rasyonelleştirme" kavramının sonu ve bunun yol açtığı epitemolojik sonuçlar. "Represantation" kavramının irdelenmesi.  

              14.   BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ II  
  Şu   başlıklar üzerinde durulmaktadır: Bilim adamının ve   sorularının   psikolojik arkaplanları. Bilimsel ve   felsefî   metinlerin okunması   ve   yorumlanması. Alıntı   yapma   yöntemleri. Tez   yazma   sorunları.
   
   1. KATEGORİLER SORUNU
  Mantıkta ve metafizikte/ontolojide kategorilerin anlamı ve içeriği konularında bilgi vermek.
   
              16.   MEDENİYET ANALİZİ  

  Medeniyet Analizi dersinde, medeniyetin kültürden neşet edişi; tarihte hangi kültürlerin hangi şartlar altında medeniyetleştikleri ele alınmıştır. Bazı medeniyetlerin felsefîleşerek daha üstün bir konuma niye ve nasıl gelmiş oldukları üzerine geniş açılı inceleme yapılmaktadır.
   
              17.   MODERN FELSEFENİN DOĞA ANLAYIŞI  

  Modern doğa anlayışı, bilgi ve teknoloji açısından inceleme konusu yapılmaktadır. Bacon ve Descartes'ın doğa ve teknik anlayışları, modern teknoloji açısından incelenir. Günümüz çevre sorunlarıyla modern doğa anlayışları arasındaki ilişkiler inceleme konusu yapılmaktadır.
   
   1. TÜRKİYE'DE BİLİM KURUMLARI
  Rasadhane, muvakkithane, şifahane, daruttıp, müneccimbaşılık, tersane, tophane, gibi klasik bilim kurumları ile darulkelp, telkihhane, rasadhane-i amire, sismoloji, meteoroloji gibi modern bilim kurumları ele alınarak bu kurumların işleyiş, faaliyet alanları ve bilime katkıları üzerinde durulmaktadır

   1. MEŞŞÂÎLERDE BİLGİ PROBLEMİ 
  Bu derste sudur felsefesi bağlamında insan aklının Faal akılla ilişkisi sorunu ve rasyonel bilgiyle vahiy bilgisi arasındaki benzerlik ve farklılıklar incelenmektedir.
   
   1. ARİSTOTELESÇİ RUH ANLAYIŞLARI
  Aristoteles'in Peri Psykhes   adlı eserinde belirmiş olan problemlerin üzerine düşünülerek ve anılan eseri hedef veya kaynak alarak ele alınan Helenistik ve Ortaçağ felsefelerinde iz bırakmış çeşitli filozofların "De Anima"ları üzerinde değerlendirmelerde bulunulmaktadır.
   
   1. 17. YÜZYIL FELSEFESİ VE SPİNOZA
  Descartes'in bıraktığı önemli sorunlar, ondan sonraki felsefelerin sorun alanını oluşturmuştur. Bu sorunlarda en önemli yanıt denemelerinden biri olan, 21. y.y.'da yeniden ele alınan Spinoza Felsefesi'dir. Etika, bu çalışmaların merkezini oluşturmuştur.  

              22.   ORTAÇAĞ FİLOZOFLARINDA DOĞA ANLAYIŞLARI: HIRİSTİYAN FİLOZOFLARI  
  Albertus Magnus (veya Universal Hoca) (1193-1280), Boethius, Roger Bacon, Duns Scotus.
   
             23.   İNSAN FELSEFESİ      
  Ernst Casirer'in metinlerinin irdelenmesi İnsanın Antropolojik   varlık olarak ele alınışı
  İnsanın Varlık Yapısı hangi yaklaşımla değerlendirilmelidir.
   
  •       PROGRAMIN AMAÇ KAPSAM VE TARİHÇESİ
  Felsefe Bölümü, Edebiyat Fakültesi'nin ilk ve en eski bölümlerinden birisi olup, gerek öğretim üyesi, gerek yetiştirdiği öğrenciler vasıtası ile ülkemizin kültür hayatına bugüne kadar önemli katkılarda bulunmuştur.

  1865 yılında faaliyete geçen Darülfünun'da okutulan dersler arasında "Tarih Felsefesi" de yer almıştır. 1900'de yapılan düzenleme ile, üniversitenin Edebiyat Şubesi'nde Felsefe dersleri, Psikoloji ve Sosyoloji ile birlikte "Hikmet-Nazariye" başlığı altında okutulmuştur. İkinci Dünya Savaşı sonrası, Almanya!dan gelen öğretim üyeleri Felsefe Bölümü kadrosuna katılmıştır.

  Felsefe Bölümü, 1981 yılına kadar sertifika sistemine göre eğitimini sürdürmüştür. Önceleri Felsefe Tarihi, Sistematik Felsefe ve Mantık kürsülerinden oluşan bölüme, 1971 yılında, Türk-İslam Düşüncesi Tarihi kürsüsü de katılmıştır.

  Felsefe Bölümü'nde hem öğretim üyelerinin hem de öğrencilerin katıldığı ulusal ve   uluslararası toplantılar, sempozyumlar ve benzeri etkinlikler düzenlenmektedir. Çeşitli felsefe kurumlarında, etkin üyeler olarak çalışan bölüm mensupları, yurtiçinde ve yurtdışında düzenlenen toplantılara da katılmaktadırlar.

  Felsefe Bölümü, felsefe, mantık ve bilim tarihi alanlarına ilişkin derslerden oluşan programı ile öğrencilerine düşünce tarihinin genel ve özel niteliklerini kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu derslerin yanı sıra bölüm içi seminerleri ile de felsefenin tanıtımını gerçekleştirmektedir.
   
   
  • MEZUNİYET SONRASI ÇALIŞMA ALANLARI
  Öğrenciler, mezuniyet sonrasında çalıştıkları alanla ilgili olarak çeşitli meslek guruplarında etkili olabilirler. Örneğin Felsefe gurubu öğretmenliği, metin yazarlığı, gazetecilik, editörlük, halkla ilişkiler v.b. alanlarda çalışabilirler.  
   

Felsefe ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |