Reklamcılık ve Halkla İlişkiler Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Bahçeşehir Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Reklamcılık ve Halkla İlişkiler Doktora Programı - Kurumda - Beşiktaş - İstanbul

 • Giriş gereklilikleri
  Reklamcılık ve Halkla İlişkiler Doktora Programı’na yapılan başvurular aşağı da yer alan çok sayıda ölçüt göz önünde bulundurularak değerlendirilecektir. : * Lisansüstü diploması * Yükseklisans düzeyinde alınmış bütün dersleri ve notları gösteren belge (transcript) * İki adet referans mektubu * Yüksek Lisans Tezi veya Projesinin bir örneği * Aday tarafından kaleme alınmış doktora çalışmasını neden yapmak istediğini, amacını ve çalışmasının olası sonuçlarını belirten en fazla 1500 kelimelik bir yazı * Adayların ALES’ten Sözel 60’ın üzerinde ya da GRE’den sözel 350 ve sayısal 550 üzerinde puan almaları (lisans programından başvuranlar için ALES 70 puan) * İngilizce dil yeterliliği için : İngilizce dil yeterliliği için: TOEFL’dan en az 79 (IBT), 213 (CBT) ve 550 (PBT), IELTS’den en az 6.5, ÜDS ‘den 65 ya da Bahçeşehir Üniversitesi İngilizce Seviye Tespit Sınavı'ndan 65 puan puan almaları gerekir. * Reklam ve Halkla İlişkiler bölümü öğretim üyeleri tarafından aday öğrenciler mülakata alınırlar. Doktora programına öğrencinin kabul edilmesi için, aday öğrencinin ilgili puan türünde yeterli ALES puanı, transkript, diploma (veya mezuniyet belgesi), ALES (veya GRE , sözel GMAT) sınavı sonuç belgesi, biri akademik olmak üzere en az iki referans mektubu, erkek adaylar askerlik izin belgesini ve mali yükümlülüklerini yerine getirdiğini gösteren belgeyi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğüne bizzat sunmaları gerekir.
 • Program tanımları
  Reklamcılık ve Halkla İlişkiler Doktora Programı  ileride çeşitli üniversitelerde Reklamcılık ve Halkla İlişkiler  alanlarında ders vermeye veya ileri düzeyde bilimsel araştırma yapmaya yönelik olarak hazırlanmak isteyen ya da endüstride veya iş dünyasında araştırma alanlarında kariyer yapmayı hedefleyen eğitiminde yüksek başarı göstermiş olan master öğrencilerine yönelik olarak tasarlanmıştır.

  Reklamcılık ve Halkla İlişkiler Doktora Programı insan davranışı, pazarlama ve kültürden gücünü alan  disiplinler bütünü olduğu göz önünde bulundurulduğunda, öğrencilerin İletişim Bilimleri alanında son derece çok-yönlü bir eğitimle donanım kazanmaları gerekmektedir.  İletişim Bilimleri doktora programı Reklamcılık ve Halkla İlişkiler  alanlarında teorik, yaratıcı ve araştırma konularında ders yükünü tamamlamış olan öğrencilerin iki ya da üç farklı disipline yönelerek ve halkla ilişkiler  alanlarındaki bilgilerini farklı disiplenlerle bütünleştirebileceklerdir.   Örneğin reklamın psikolojik etkileri üzerinde yoğunlaşmayı hedefleyen bir öğrenci psikoloji disiplininden, reklamın ekonomi içerisindeki yeri ve etkileri üzerine çalışmayı hedefleyen bir öğrenci ise ekonomi disiplininden dersler alarak disiplinler arası bir yaklaşımla alanlarında derinleşme fırsatına sahip olacaklardır.
  Böylelikle öğrenciler kendi bireysel amaçları doğrultusunda hareket ederek seçmiş oldukları uzmanlık alanında daha derinlemesine bir araştırma ve beceri geliştirme olanağına sahip olacaklardır. Her doktora öğrencisi reklamcılığın belli bir alanında gerçek bir uzman olabilecek şekilde kariyerini şekillendirebilecektir.

  Özet olarak programın amacı kendisini sürekli geliştirebilen, toplumun ve pazarın sorunlarına yapıcı çözümler üretebilen iletişim bilimciler yetiştirmek ve sosyal bilim araştırma altyapısını oluşturup, ülkemizdeki reklam ve halkla ilişkiler  teorilerinin, araştırmasının ve eğitiminin gelişimine katkıda bulunmaktır. 

  Reklamcılık ve Halkla İlişkiler Doktora Programının Öğrenim Dili Türkçedir.

  Reklamcılık ve Halkla İlişkiler Doktora Programı 1 yıl ders, bir yıl da tez yazımı olmak üzere toplam 2 yıllıktır. Doktora programının 1 yıllık ders süreci tamamlandığında öğrenci yeterlik sınavına girmeye hak kazanır. Yeterlilik sınavında geçen öğrenci  doktora tezi yazmaya hak kazanır ve sürenin bitiminde savunmasını yaparak programdan mezun olur.

  Reklamcılık ve Halkla İlişkiler Doktora Programının ilk yılında  zorunlu dersler olan İletişim Kuramları ve İletişim Araştırmaları  dersini 2 dönem olmak üzere  alacaklardır. Aynı yarıyıllarda  1 alan seçmeli ,1 genel seçimli ders (kendi alanlarında oluşturulan seçmeli ders havuzundan ders alacaklardır) ve seminer dersi alacaktır. 1. yıl her dönem  öğrencinin alacağı kredi sayısı 11’dir. Her dönemde alınacak seçmeli ders sayısı 1’dir.  Doktora programının toplam ders kredisi 2 dönem  için 22 kredidir.

  Öğrenci istediği taktirde genel seçmeli derslerden her dönem 1’er tane ( 3’er kredi) fazladan alabilme hakkına sahiptir.

  Bilimsel Hazırlık Programı

  Yüksek Lisansı farklı disiplinlerden olan öğrenciler için başvurdukları doktora programına uyumlarını sağlamak amacıyla Bilimsel Hazırlık Programı uygulanabilir. Bu program kapsamında Bahçeşehir Üniversitesi Yüksek Lisans Programlarında bulunan aşağıdaki derslerin alınması zorunludur. Bu temel derslerin hangilerinin öğrenci tarafından alınacağı öğrencinin Doktora danışmanı tarafından belirlenir. Bilimsel hazırlık programına kabul edilen bir doktora öğrencisinin alması zorunlu dersler, ilgili doktora programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok bir takvim yılıdır. Bu süre yarıyıl izinleri dışında uzatılamaz. Bu programda geçirilen süre, bu yönetmelikte belirtilen yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dahil edilmez. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğimizde belirtildiği üzere bilimsel hazırlık programına kabul edilen doktora öğrencisinin başvurmuş olduğu programa başlayabilmesi için bilimsel hazırlık programı derslerinin tümünü en az B notu ile tamamlaması gerekir.

  Bilimsel Hazırlık Ders Listesi


  Genel İletişim ve Medya I
  İstatistik ve Araştırma I
  Genel İletişim ve Medya II
  İstatistik ve Araştırma II

  DERS LİSTESİ
    
  Mass Communication and the Media I & II    
  Statistics and Research I & II
  Kitle İletişim Kuramları ve Araştırmaları I    
  Kitle İletişim Kuramları ve Araştırmaları II    
  Tüketici Davranışı    
  Stratejik Reklamcılığın İlkeleri    
  Göstergebilim ve Retorik Eleştri    
  İkna Edici İletişim Kuramları    
  Yaratıcı Strateji    
  Kampanya Analizleri    
  Niteliksel ve Niceliksel Araştırma Yönt.    
  Bütünleşik İletişim Yönetimi    
  Seminer I    
  Seminer II    
  Reklamcılık Kuram ve Araştır. Çağdaş Yaklaşımlar    
  Doktora Tezi   

  DERS TANIMLARI

  Mass Communication and the Media I & II
  Bu ders iki dönemliktir. Her iki dönemde de iletişimin temel kuramları ve medya teorileri üzerinde olup, doktora programına diğer disiplinlerden gelen öğrenciler için iletişim Kuramlarına giriş niteliği taşımaktadır.

  Statistics and Research I & II

  Bu ders iki dönemliktir. Her iki dönemde temel istatistik ve araştırma yöntemleri üzerinde durularak,doktora programındaki ileri istatistik ve araştırma yönetemlerine hazırlık niteliği taşımaktadır.

  Kitle İletişim Kuramları ve Araştırmaları I
  İki dönemlik olan bu derste iki dönem boyunca kitle iletişim ile toplumsal, siyasal, kültürel yapı arasındaki etkileşimin kuramsal boyutlarının, kitleler psikolojisi, tüketim toplumu, popüler kültür, kitle kültürü, Okullar, enformasyon, iktidar, ideoloji, liberalizm, yapısalcılık, post-yapısalcılık, modernite, post-modernite gibi kavram ve olgular ayrıntılı olarak incelenecek, kitle iletişim modelleri ve iletişimin sayısal olarak yeniden yapılanması , kitle iletişim araçlarının toplumsal etkileri üzerinde de durulmakta ve ileri araştırma metodolojileri üzerinde ayrıntılı olarak durulacaktır.

  Kitle İletişim Kuramları ve Araştırmaları II
  İki dönemlik olan bu derste iki dönem boyunca kitle iletişim ile toplumsal, siyasal, kültürel yapı arasındaki etkileşimin kuramsal boyutlarının, kitleler psikolojisi, tüketim toplumu, popüler kültür, kitle kültürü, Okullar, enformasyon, iktidar, ideoloji, liberalizm, yapısalcılık, post-yapısalcılık, modernite, post-modernite gibi kavram ve olgular ayrıntılı olarak incelenecek, kitle iletişim modelleri ve iletişimin sayısal olarak yeniden yapılanması , kitle iletişim araçlarının toplumsal etkileri üzerinde de durulmakta ve ileri araştırma metodolojileri üzerinde ayrıntılı olarak durulacaktır.

  Tüketici Davranışı
  Bu dersin amacını öğrencilere hedef tüketicilerin ihtiyaçlarını, arzularını, isteklerini, satın alma nedenlerini doğru biçimde anlayabilmelerine ve ihtiyaçlarını tatmin etmeye yönelik pazarlama programı geliştirilmesi ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması oluşturmaktadır. Ders, pazarlamada müşteri odaklı kültür, tüketici davranışının pazarlamadaki önemi, müşteri tatmini ve müşteri sadakati yaratma, tüketim olgusu, ihtiyaç ve istekler, tüketici davranışı kavramı ve özellikleri, tüketici davranışı ve pazarlama stratejisi, tüketicilerin satın alma davranışları ve kararları, tüketicilerin satın alma davranışlarını etkileyen faktörler, satın alma karar süreci, tüketicilerin satın alma alışkanlıkları gibi konuları kapsamaktadır.

  Stratejik Reklamcılığın İlkeleri
  Bu ders reklamcılık alanını stratejik bir süreç olarak tanımlayarak bütüncül bir yaklaşım içerisinde reklam stratejilerini, reklam araştırmasını ve reklam medyasını tanıtır.

  Göstergebilim ve Retorik Eleştri
  Seminer biçiminde yürütülen çağdaş gösterge bilimsel eleştirinin temel inceliklerinin aktarıldığı bu derste öğrenciler retorik eleştirinin ana yaklaşımlarını öğrenerek herhangi bir çalışmayı eleştirel olarak ele alacaklardır. Derste birçok konuda uygulanabilecek eleştirel yazı ve düşünce becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

  İkna Edici İletişim Kuramları
  Bu derste çağdaş reklamcılıkta uygulanabilecek iletişim, davranış bilimleri ve ikna kuramları üzerinde yoğunlaşılarak tüketici karar verme süreçleri irdelenir.

  Yaratıcı Strateji
  Bu derste yaratıcılık kuramları ele alınarak yaratıcılık ve yaratıcı pratikleri bir reklam ajansının sosyal yapısı çerçevesinde inceleme altına alınır. Aynı zamanda reklam geliştirme aşamasında yaratıcı stratejinin rolü irdelenir. Öğrenciler bu derste konsept yaratma süreci ve bunların etkin bir biçimde uygulanması üzerinde derinlemesinde çalışmalar üretirler.

  Kampanya Analizleri
  Bu derste yasal ya da ekonomik sistem çerçevesindeki kurumlarla reklamcılık arasındaki ilişkiler incelenir. Öğrenciler reklam sektörünün ve pratiğinin ekonomik sistem içerisindeki rolü üzerinde araştırmalar yaparak sınıf içerisinde seminer çalışmaları çerçevesinde tartışmalar yürütürler.

  Niteliksel ve Niceliksel Araştırma Yönt.
  Bu ders öğrencilerin araştırma sorusu geliştirmesi, araştırma sorunu ya da durumu tanımlanması, araştırma tasarısı oluşturulması, veri toplama ve metodoloji geliştirilmesi, örneklem çerçevesi çizilmesi, veri analizi yöntemlerini belirlenmesi, verileri yorumlanması ve araştırma raporunun yazılması süreçlerini içerir. Öğrenciler iletişim stratejilerinin geliştirilmesi aşamasında, araştırmanın önemini kavrarlar. Ana araştırma terimlerinin üzerinde durulduktan sonra her derste odak grup, derinlemesine görüşme, anket ve içerik analizi ve internet araştırmaları gibi konular ele alınır.

  Bütünleşik İletişim Yönetimi
  Bu derste bütünleşik promosyon sorunsallarının çözümü aşamasında uygulanan yönetim ilkeleri ele alınır. Öğrenciler, reklam, halkla ilişkiler, tanıtım, promosyon, sponsorluk, doğrudan pazarlama, e-iletişim ve satış stratejilerini birleştirerek tüketicilere bir kurumsal kimlik ya da tema çerçevesinde bütünleşik bir ileti olarak bir şirketin marka değerine olan katkısını araştırırlar. Örnek çalışmalar ve egzersizlerle zenginleştirilen  dinamik dersi içeriği dönem sonunda bir projeyle tamamlanır.

  Seminer I
  Seminerler çerçevesinde yürütülen bu derste, Çok Kültürlü Tüketici Pazarları, Reklam ve Hukuk, Reklamcılık ve Medya, Niceliksel Araştırmalar, Reklam Planlaması, İletişim ve Toplumsal Dönüşüm, Reklam Etkililiği ve Duygusal Yaklaşımlar,Halkla İlişkiler teori ve uygulamaları gibi güncel konular tartışılacaktır.

  Seminer II
  Seminerler çerçevesinde yürütülen bu derste, Çok Kültürlü Tüketici Pazarları, Reklam ve Hukuk, Reklamcılık ve Medya, Niceliksel Araştırmalar, Reklam Planlaması, İletişim ve Toplumsal Dönüşüm, Reklam Etkililiği ve Duygusal Yaklaşımlar,Halkla İlişkiler teori ve uygulamaları gibi güncel konular tartışılacaktır.

  Reklamcılık Kuram ve Araştır. Çağdaş Yaklaşımlar
  Derste reklamcılık araştırmaları ve kuramlarında önemli güncel alanlar inceleme altına alınır.

  Doktora Tezi

Halkla i̇lişkiler ve reklamcılık ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |