Cevher ve Kömür Hazırlama Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Teknik Üniversitesi - Ayazağa Kampüsü

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Cevher ve Kömür Hazırlama Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Şişli - İstanbul

 • Giriş gereklilikleri
  ALES Sayısal Puanı minimum 55 olmalıdır. Mininmum Lisans ortalaması 2.5/4.0 (75/100) olmalıdır. Yüksek Lisans Programına cevher hazırlama mühendisliği, maden mühendisliği, metalurji ve malzeme mühendisliği, jeoloji mühendisliği, kimya mühendisliği, çevre mühendisliği, kimya bölümleri ve enerji enstitüsü'nden öğrenci kabul edilecektir mezunları başvurabilir.
 • Program tanımları
  Ders Listesi

  Zorunlu Dersler
  Chemistry of Flotation and Flocculation
  Seminer
  Uzmanlık Alan Dersi
  Mining Geostatistics
  Uygulamalı Parça Mekaniği
  Cevher Hazırlamada Proses ve Tesis Tasarımı
  Seminer
  Uzmanlık Alan Dersi

  Seçmeli Dersler

  Computer Techniques Used in Mineral Pocessing    
  Kömür Teknolojisi
  Kömür ve Cevher Hazırlama Tesislerinin İşletilmesi, Denetimi ve Ekonomisi    
  Değerli Metallerin Zenginleştirilmesi
  Susuzlandırma
  Solution Mining
  Çimento ve Seramik Hammaddelerinin Hazırlanması
  Storage and Handling of Bulk Materials
  İkincil Kazanım Yöntemleri

  Ders İçerikleri

  Chemistry of Flotation and Flocculation (Flotasyon ve Flokülasyon Kimyası)
  Çözelti termodinamiğine giriş, kimyasal potansiyel, serbest enerji, serbest enerji ve denge sabiti. elektrokimyasal tepkimeler, pH hesaplamaları., çeşitli metal iyonlarının tür-konsantrasyon diyagramları, çökme ve çözünme sabitleri, metal iyonlarının hidrolizi, elektriksel çift tabaka, yüzey gerilim ve temas açısı, çeşitli reaktiflerin flotasyonda önemleri, oksit ve silikatların, sülfürlü minerallerin, yarı-çözünür ve yüksek-çözünürlü tuz tipi minerallerin flotasyon mekanizmaları, doğal hidrofobluk: kömür floatsyonunun temel ilkelleri, ince boyutlu tanelerin flotasyonunda karşılaşılan problemler, koagülasyon, dispersiyon, flokülasyon ve selektif flokülasyonun temel ilkeleri, itme ve çekme kuvvetleri, DLVO teorisi, flokülasyonda etkin bağ mekanizmaları, polimerlerin özellikleri, flokülasyon tesis örnekleri.

  Seminer

  Seminerler; öğretim elemanları, çağrılı konuşmacılar ve derse kayıtlı öğrenciler tarafından verilir. Öğrenci Sunumları, tez çalışmaları kapsamında da olabilir.

  Uzmanlık Alan Dersi

  Danışmanın yönetimindeki tez seviyesinde olan tüm yüksek lisans öğrencilerinin çalışma konularının ve bu konulardaki yeni gelişmelerin değerlendirilmesi.

  Mining Geostatistics (Madenciler için Jeoistatistik)

  Bölgesel değişkenler teorisi Matheron tarafından öne sürüldükten sonra jeoistatistik madencilik, jeoloji, hidrolik, meteoroloji gibi pek çok farklı alanda kullanılmıştır. Bu derste, öncelikle tek, iki değişkenli ve uzaysal dağılım, rassal fonksiyon modelleri verildikten sonra, deneysel ve teorik semivariogramların nasıl elde edildiği konusu işlenecektir. Bu aşamadan sonra tahmin probleminin çözümünün gerçekleşebilmesi için kriging yönteminin teori ve uygulaması verilecektir. Bu sayede tüm bir mühendislik projesini optimize etmek ve rezerv tenör ilişkisini sağlamak mümkün olacaktır. Bu derste jeoistatistiksel uygulamaların yapılabilmesi için bilgisayar programlarından faydalınacak ve daha önce yapılmış araştırılmalar saha çalışması olarak verilecektir.

  Uygulamalı Parça Mekaniği

  1. Tane (parça) Tanımı ve Özellikleri: Tane Tanımı, Boyut Özellikleri, Ortalama Boyutlar, Şekil Faktörü Tanımı ve Ölçüm Yöntemleri
  2. Tane (parça ) Sistemleri: Tanımı, Ortak Özellikleri, Parça Yoğunluğu, Bulk Yoğunluğu, Özgül Yüzey Alanı
  3. Boyut Dağılım Fonksiyonları:Normal Dağılım Fonksiyonu, Log-Normal Dağılım Fonksiyonu, Gates-Gaudin Schumann Fonksiyonu, Martin Fonksiyonu, Rosin-Rammler Fonksiyonu
  4. Boyut Ölçüm Yöntemleri:Elek Analiz Yöntemleri, Mikroskobik Yöntemler, Sedimantasyon Yöntemler, Elutriasyon Yöntemleri, Özgül Yüzey Alanı Ölçüm Yöntemleri
  5. Katıların Akışkan İçindeki Karakterleri:Tanımı, Newton Yasası, Stokes Yasası
  6. Cevher Hazırlama İşlemlerinde Katı-Sıvı Hareketlerinin Önemi:Dağıtma ve Boyuta Göre Sınıflandırma ile Zenginleştirme, Özgül Ağırlık Farkına Danayanan Zenginleştirme, Manyetik Ayırma ile Zenginleştirme, Flotasyon ile Zenginleştirme, Kimyasal Çözündürme ile Zenginleştirme
  Cevher Hazırlamada Proses ve Tesis Tasarımı
  Proses ve tesis tasarımının tanımı; numune alma . Mineralojinin proses ve tesis tasarımındaki önemi; proses ekonomisi. Tesis yeri seçiminde etkili olan unsurlar ve tesis yerinin tasarımdaki önemi. Tuvenan cevher stoklama - harmanlama ve stoktan alma işlemleri ve boyutlandırma   tasarım. Kırma ve eleme devrelerinin tasarımı. Kırıcı ve elek seçimi, boyutlandırılması ve kırma ünitesi tasarımı. Öğütme devrelerinin tasarımı. Değirmen ve sınıflandırıcı seçimi, boyutlandırılması ve öğütme ünitesi tasarımı. Fiziksel Zenginleştirme devrelerinin tasarımı. Fiziksel Zenginleştirme ekipmanlarının seçimi, boyutlandırılması ve tesis tasarımı. Flotasyon devrelerinin tasarımı. Flotasyon devresi ekipmanlarının seçimi ve tesis tasarımı

  Seminer
  Seminerler; öğretim elemanları, çağrılı konuşmacılar ve derse kayıtlı öğrenciler tarafından verilir. Öğrenci Sunumları, tez çalışmaları kapsamında da olabilir.

  Uzmanlık Alan Dersi
  Danışmanın yönetimindeki tez seviyesinde olan tüm yüksek lisans öğrencilerinin çalışma konularının ve bu konulardaki yeni gelişmelerin değerlendirilmesi.

  Computer Techniques Used in Mineral Pocessing (Cevher Hazırlamada Kullanılan Bilgisayar Teknikleri)
  Boyut küçültme işlemlerinin matematiksel modellemesi; matriks modeli, kinetik model. Endüstriyel ölçüdeki boyut küçültme makinalarının matematiksel modellemesi; konili kırıcılar, çubuklu değirmenler, bilyalı değirmenler. Hidrosiklonların matematiksel modellemesi; modelin oluşturulması, mineral karışımlarının davranışı, koniklik açısının ve siklon boyunun performansa olan etkisi. Eleklerin matematiksel simulasyonu; titreşimli elekler, wedge-wire elekler. Malzeme dengesi hesaplamaları, model parametrelerinin hesaplanması. Simulasyon ile devre tasarımı; kırma devreleri, öğütme devreleri, klasifikasyon devreleri. Flotasyonun modellenmesi, flotasyon devreleri.

  Kömür Teknolojisi

  Kömürün önemi, Türkiye de ve Dünyada Kömür Rezervleri, Kömürlerin Fiziksel, Mekanik ve Kimyasal Özellikleri, Kömürlerin Sınıflandırılması, Kömür Hazırlama Teknolojisi, Kömür Yıkama Yöntemleri, Kömürün Petrografisi, Kömürden Örnek Alma, Kömürün Susuzlaştırılması, Kömürün Kükürdünün Giderilmesi, Akışkan Yatak ve Kömürün Yakılması, Kömür ve Su Karışımları, Kömürün Briketlenmesi, Karbonizasyon ve Koklaştırma, Sıvılaştırma, Gazlaştırma, Kömürün Çevre İlişkileri, Kömür Ocaklarında Çevre Düzenlemesi, Kömür Kaynaklı Hava Kirliliği, Kömürün Tüketim Alanları, Kömür Ticareti, Karbon İçeren Diğer Önemli Enerji Kaynakları, Turba, Bitümli Şist, Asfaltit, Petrokok.

  Kömür ve Cevher Hazırlama Tesislerinin İşletilmesi, Denetimi ve Ekonomisi    
  1- Cevher ve Kömür Hazırlama Tesislerinin İşletilmesi: Uzman kadro kurulması ve organizasyon
  İş programları, Koruyucu bakım, Personel Eğitimi, Değişen koşullara uyum sağlama, Motivasyon
  2- Tesislerin Denetimi: İdari Denetim, Teknik Denetim, Üretim sonuçlarının değerlendirilmesi, Rapor yazım teknikleri, Kömür ve Cevher Hazırlama tesislerinde denetlenmesi gereken kritik noktalar
  3- Üretim ve Ürün Stratejisi: Koşullara bağlı üretim planlaması, Satış koşullarına bağlı olarak farklı ürünler üretilmesi, Pazar koşulları ışığında yeni ürün üretiminin araştırılması
  4- Cevher Hazırlama Tesislerinin Ekonomisi: Tesis yatırım maliyetleri, Üretim maliyetleri, Maliyet kontrolleri, Maliyet durumu ve önlemler
  5- Ürün Pazarlama ve Satış: Pazarlama stratejileri, Pazarlama teknikleri, Maden ürünlerinin pazarlanması, Konsantre pazarlaması, Türkiye den pazarlanan mallar ve spesifikasyonları, İhracat teknikleri

  Değerli Metallerin Zenginleştirilmesi
  Doğada bulunan altın gümüş mineralleri, özellikleri ve cevher yatakları, tanımlar, ve sınıflandırma; Cevherlerden altın ve gümüşün zenginleştirilmesinde kullanılan fiziksel ve fizikokimyasal zenginleştirme yöntemleri; Cevherlerden altın ve gümüşün zenginleştirilmesinde kullanılan kimyasal zenginleştirme yöntemleri; Cevherlerden altın ve gümüşün zenginleştirilmesinde kullanılan siyanür ve alternatifleri; Cevher mineralojisine bağlı olarak test ve çözündürme proseslerinin seçim kriterleri; Siyanür liçinin kimyası ve termodinamik özellikleri; Konsantre ve çözeltilerden altın ve gümüşün kazanılması; Endüstride Uygulanmakta olan Au-Ag proseslerinden örnekler; Altın ve Gümüş proseslerindeki yeni gelişmeler; Siyanürlü atıkların yönetimi (siyanür bozundurma /uzaklaştırma /geri kazanım yöntemleri); Altın-gümüş tesis atıkları, çevresel etkileri, uygulanan standartlar, tehlikeli katı ve sıvı atıklar yönetmeliği ve irdelenmesi; Platin grubu metallerin doğada bulunuşu, özellikleri ve kazanım yöntemleri; Nadir metallerin doğada bulunuşu, özellikleri ve kazanım yöntemleri

  Susuzlandırma

  Bu ders çerçevesinde, susuzlandırma yöntemleri; çökeltme veya kıvamlaştırma, filtrasyon ve termik kurutma başlıkları altında verilerek, mineral süspansiyonlardaki denge, gravite çökelmesi ve tikinerler, santrifuj kuvvet çökelmesi, koagülasyon ve flokülasyonun esasları verilecektir.

  Uygulamaya yönelik olarak, tikiner dizaynı, tikiner dizaynına etki eden faktörler, tikiner boyutlarının seçimi, tikiner tipleri, filtre hesapları, filtre ortamının belirlenmesi, filtre tipleri, kurutma sistemleri, kurutucu tipleri hakkında temel bilgilerin yanında mühendislik hesapları en son gelişmelerle birlikte anlatılacaktır.

  Solution Mining
  Kimyasal Madencilik, maden ekonomisi ve cevher değerlendirilmesi gözönüne alınarak;(in-situ) yerinde şartlarda cevher üretimi, liç türleri, bakteriyel liç ve cevherlerin liçe hazırlanması, yerinde liç (in-situ liç), tank liçi ve yığın liçin pratik yönleri, metallerin doymuş liç çözeltilerinden tekrar kazanılması konularını içermektedir. Ayrıca kimyasal madencilik konularında öğrenciler tarafından seminerler hazırlanarak sunulmaktadır

  Çimento ve Seramik Hammaddelerinin Hazırlanması (Beneficiation of Cement andSeramic Raw Materials)
  Seramik ve çimento hammaddelerinin endüstrideki yeri ve önemi. Seramik ve çimento sanayinde kullanılan hammaddeler ve özellikleri. Seramik hammaddelerinin zenginleştirilmesinde uygulanan prosesler. Seramik ve çimento hammaddelerinin zenginleştirilmesinde kullanılabilecek geliştirilmiş zenginleştirme cihazları. Türkiye nin seramik ve çimento hammaddeleri kaynakları, rezervleri ve yarı mamul üretim potansiyelleri.

  Storage and Handling of Bulk Materials (Katı Malzemelerin Depolanması ve Akışı)

  Giriş; masif katıların depolanması ve akış özellikleri; Depolama sistemleri, temel malzeme özellikleri; Katıların akış özellikleri, akış kanalları; Katıların akış özelliklerinin belirlenmesi; Depolama sistemlerinin tasarımı; Silo tasarımı, duvar basınçları, besleyiciler; Oluk tasarımında sürtünmenin ve adezyonun etkisi; Segregasyon ve harmanlama.

  İkincil Kazanım Yöntemleri

  Katı atıklar hakkında genel bilgi ve sınıflandırılması. Boyuta göre sınflandırma yöntemleriyle katı atıkların geri kazanımı. Manyetik ayırma yöntemleri ile katı atıkların geri kazanımı. Flotasyon ile katı atıkların geri kazanımı. Gravite yöntemleri ile katı atıkların geri kazanımı.

Mühendislik ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |