Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Üniversitesi - Beyazıt ve Vezneciler Kampüsü

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Doktora Programı - Kurumda - Fatih - İstanbul

 • Program tanımları
      *  PROGRAMIN ADI
        ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ANABİLİM DALI

      * PROGRAMIN TÜRÜ
        DOKTORA

      * PROGRAMIN YÜRÜTÜCÜSÜ

        Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Sedat MURAT

      * PROGRAMIN İLİŞKİLİ OLDUĞU FAKÜLTE VE BÖLÜM
        ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ / İKTİSAT FAKÜLTESİ

        Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Sedat MURAT
        Fakülte Dekanı: Prof. Dr. Şahin AKKAYA

   * OKUTULAN DERSLER VE İÇERİKLERİ

  1.      SOSYAL HUKUKTA GÜNCEL GELİŞMELER
        ( Prof. Dr.  Metin KUTAL )
   
  Ders İçeriği:
  v     Bireysel iş hukuku alanındaki güncel gelişmeler
  v     Uluslar arası çalışma normlarına uyum bakımından yeni Türk İş Kanunu nda yapılan değişiklikler
  v     Avrupa hukukuna uyum bakımından yapılan değişiklikler
  v     Toplu iş hukuku alanındaki yeni gelişmeler (2821 Sayılı Sendikalar Kanunu, 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu)
  v     Sosyal Güvenlik Kanunu alanındaki güncel gelişmeler (Ulusal Sağlık Sigortası ve sosyal güvenlik reformu)
   
  2.      İKTİSADİ DEMOKRASİ AÇISINDAN ÇOK ORTAKLI ANONİM
        ŞİRKETLER
        ( Prof. Dr. Ömer A. AKSU )
   
  Ders İçeriği:
  v     İktisadi demokrasi ve endüstriyel demokrasi kavramları
  v     Çalışanların yönetime katılımı
  v     Çok Ortaklı Anonim Şirketlerin hukuki altyapısı
  v     ABD, Almanya, Japonya, İngiltere ve Türkiye de Çok Ortaklı Anonim Şirket yapıları
  v     ABD, Almanya, Japonya, İngiltere ve Türkiye de Çok Ortaklı Anonim Şirketlerin ekonomik etkileri, yönetim kademeleri, yönetime katılım ve hissedarlık ilişkisi bakımından kıyaslanması
   
  3.      SERVETİN YAYGINLAŞTIRILMASI POLİTİKALARI
         ( Prof. Dr. Ömer A. AKSU )
   
  Ders İçeriği:
  v     Gelir ve servet dağılımı politikaları
  v     Adil gelir ve servet dağılımı sorunu
  v     Gelir ve servet dağılımını etkileyen faktörler
  v     Servetin fonksiyonları ve bu fonksiyonlardaki gelişmeler ve değişmeler (iktidar fonksiyonu, özgürlük fonksiyonu, güvenlik fonksiyonu, prestij fonksiyonu, gelir getirme fonksiyonu)
  v     Servetin Yaygınlaştırılması politikaları
  v     İşçi elinde servet teşkili politikaları
  v     Gelir dağılımındaki farklılıklar kapsamında Anonim Şirketler
   
  4.      KÜRESELLEŞME VE EMEK PİYASALARININ YÖNETİMİ
         ( Prof. Dr. Gülten KUTAL )
   
              Ders İçeriği:
  v      Resmi istihdam bürolarının; emek piyasalarının yönetimi, ILO nun 88 sayılı sözleşmesi ve Türkiye İş Kurumu bakımından önemi ve fonksiyonları
  v     1929 ekonomik krizi sonrasında özel istihdam bürolarının ortaya çıkışı ve fonksiyonları
  v     Özel istihdam büroları ile ilgili olarak ILO tarafından kabul edilen sözleşmeler (34, 96 ve 181 sayılı sözleşmeler ve tavsiyelerin tartışılması)
  v     Türkiye İş Kurumu nun işlevleri
  v     Türkiye deki özel istihdam bürolarının yasal dayanakları
   
  5.      ULUSAL SOSYAL POLİTİKANIN GÜNCEL SORUNLARI
        ( Doç. Dr. Süleyman ÖZDEMİR )
   
  Ders İçeriği:
  v     İşsizlik
  v     Yoksulluk ve gelir adaletsizliği
  v     Yaşlı nüfus
  v     Özürlüler
  v     Kadınlar
  v     Sokak çocukları
  v     İç ve dış göç
  v     Türkiye de yabancı-kaçak-göçmen işçiler
  v     Kayıtdışı ekonomi ve istihdam
  v     Konut açığı
  v     İş-meslek kazaları
  v     Sosyal güvenlik alanında yaşanan sorunlar
  v     Sosyal politika açısından AB ye uyum
   
  6.      ÖZELLEŞTİRME VE ÇALIŞMA SORUNLARI
        ( Doç. Dr. Halis Y. ERSÖZ )
   
  Ders İçeriği:
  v     Özelleştirmenin tanım, kavram ve gelişimi
  v     Özelleştirmenin amaçları ve yöntemleri
  v     Türkiye de özelleştirme süreci
  v     Özelleştirmenin sosyal etkileri
  v     Özelleştirmenin istihdama etkisi
  v     Özelleştirmenin sendikalaşma ve sendikal faaliyetlere etkisi
  v     Özelleştirmenin toplu pazarlığa etkisi
  v     Özelleştirmenin ücret ve çalışma koşullarına etkisi
   
  7.      BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ
        ( Prof. Dr. Berrak KURTULUŞ )
   
  Ders İçeriği:
  v     Araştırmaya giriş
  v     Araştırmanın yapılandırılması
  v     Anket araştırması
  v     Alan araştırması
  v     Araştırmanın değerlendirilmesi
  v     Verilerin analizi
  v     Kütüphanelerin kullanılması
  v     Araştırmanın rapor edilmesi
   
  8.      SOSYAL DEVLET   SOSYAL SİYASET
        ( Prof. Dr. Recep SEYMEN )
   
  Ders İçeriği:
  v     Sosyal devlet ve sosyal siyaset kavramlarının tanımı
  v     Devletin sosyal görevleri
  v     Kamu malları ve dışsallıklar
  v     Bilgi piyasaları
  v     Sigorta piyasası
  v     Transfer harcamaları
  v     Gelir dağılımı, Lorenz Eğrisi ve Gini katsayısı
  v     Sosyal siyasette yeni gelişmeler
   
  9.      TÜRKİYE VE AB NİN KARŞILAŞTIRMALI SOSYAL YAPISI
        ( Prof. Dr. Sedat MURAT )
   
  Ders İçeriği:
  v     AB nin doğuşu ve gelişimi
  v     Türkiye-AB ilişkileri
  v     Türkiye ve AB nin demografik yapısı (nüfus, evlenmeler, boşanmalar, doğurganlık ve ölümler)
  v     Türkiye ve AB nin işgücü yapısı (işgücünün yapısı ve özellikleri, işsizlik ve istihdam politikaları)
   
  10.  MODERN İŞ YAŞAMI
        ( Doç. Dr. Tekin AKGEYİK )
   
  Ders İçeriği:
  v     Birinci Ders: Giriş
  v     İkinci Ders: Modern İş Yaşamı Kavramı: Tanım ve Çerçeve
  v     Üçüncü Ders: İş Yaşamında Etik Değerler
  v     Dördüncü Ders: İşyerinde Özel Yaşama Müdahale Sınırları, Özel Yaşamın Korunması
  v     Beşinci Ders: İşyerinde Psikolojik Taciz ve Yansımaları
  v     Altıncı Ders: İşyerinde Farklılıkların Korunması ve Yönetimi
  v     Yedinci Ders: Kurumsal Sosyal Sorumluluk: Modern İş Yaşamının Yeni Rotası
  v     Sekizinci Ders: İşyerinde İnsani Değerlere Yeniden Dönüş
  v     Dokuzuncu Ders: Öğrenci Prezentasyonları
  v     Onuncu Ders: Öğrenci Prezentasyonları
   
  11.  YOKSULLUK VE MÜCADELE POLİTİKALARI
        ( Doç. Dr. Halis Y. ERSÖZ )
   
  Ders İçeriği:
  v     Yoksulluk tanım ve kavramları
  v     Yoksullukla ilgili mücadele politikalarının doğuşu ve gelişimi
  v     Yoksullukla mücadelede uluslararası kuruluşların rolü
  v     Yoksulluktan etkilenen gruplara (kadınlar, çocuklar, çalışan yoksullar, yaşlılar) yönelik mücadele politikaları
  v     Türkiye de yoksulluk ve özellikleri
   
   
  BAHAR DÖNEMİ:
   
  12.  GELİR DAĞILIMI POLİTİKASI AÇISINDAN ÇOK ORTAKLI ANONİM
        ŞİRKETLER
        ( Prof. Dr. Ömer A. AKSU )
   
  Ders İçeriği:
  v     Gelir dağılımı politikasının çerçevesi
  v     Gelir dağılımı teorileri
  v     Gelir dağılımı politikasının amaçları (eşitlik ilkesi, asgari yaşama seviyesinde asgari gelir hakkı ilkesi, gelir farklılıklarının üst seviyede sınırlandırılması ilkesi, çalışma ilkesi, ihtiyaç ilkesi, herkese eşit muamele ilkesi)
  v     Çok Ortaklı Anonim Şirketlerin yasal, sosyal, ekonomik ve kültürel boyutu
  v     Çok Ortaklı Anonim Şirketler ve gelir dağılımı ilişkisi
  v     Borsa kapitalizmi
   
   
   
  13.  ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİNDE YENİ GELİŞMELER
        ( Doç. Dr. Tekin AKGEYİK )
   
  Ders İçeriği:
  v     Birinci Ders: Giriş
  v     İkinci Ders: Sosyal Güvenlikte Reform: Problemler ve Değişim
  v     Üçüncü Ders: Türkiye de İşgücü Piyasası Analizleri: İstihdam, İşsizlik ve Ekonomik Büyüme
  v     Dördüncü Ders: İşgücü Piyasası Esnekliği (Yeni Yasal Zemindeki Tartışmalar)
  v     Beşinci Ders: Çalışma Süreleri Esnekliği: Yasal Modeller ve Uygulamalar
  v     Altıncı Ders: Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Gönüllülük: Modern İş Yaşamının Yükselen Değeri
  v     Yedinci Ders: Karşılaştırmalı Bir Kontekste Endüstri İlişkileri: Sosyal Devletin Sonu mu?
  v     Sekizinci Ders Dokuzuncu Ders: Öğrenci Sunuşları
   
  14.  İŞSİZLİK VE İSTİHDAMDA YENİ BOYUTLAR
        ( Prof. Dr. Gülten KUTAL )
   
  Ders İçeriği:
  v     Dünyada, Avrupa Birliği nde ve Türkiye deki işsizlik sorunu ve bu konudaki tartışmalar
  v     İşsizlikle mücadele politikaları ve Avrupa İstihdam Yasası
  v     İşsizlikle mücadelede esnek çalışma türleri (part-time çalışma, kısa süreli çalışma, tele çalışma, evden çalışma, vs.), eksik istihdam, Türkiye de istihdamın yapısı ve çözüm önerileri
   
  15.  TOPLU PAZARLIĞIN İKTİSADİ ETKİLERİ
        ( Prof. Dr. Recep SEYMEN )

Çalışma ekonomisi ve endüstri i̇lişkileri ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |