Adalet Hizmetleri Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Bahçeşehir Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Adalet Hizmetleri Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Beşiktaş - İstanbul

 • Program tanımları
  Son yıllarda yapılan değişiklikler sonucunda ortaya çıkan Yeni Ceza Adalet Sistemi, beraberinde ülkemiz için önem teşkil eden müesseseleri de gündeme getirmiştir. Yeni Ceza Adalet Sistemi’nde yer alan hukukçulara verilen eğitimlerin yanı sıra, bu sistemin sağlıklı bir şekilde yürümesinde çok hayati görevleri olan bazı görevlilerin eğitilmesi de aynı şekilde önem arz etmektedir. Özellikle, yeni sistemin belkemiğini teşkil eden denetimli serbestlik, sosyal hizmetler, adli kolluk, infaz koruma memurluğu, özel güvenlik hizmetleri gibi fonksiyonları yerine getirecek ve büyük çoğunluğu hukuk eğitimi almamış olan bu kişilerin, hukukumuzdaki yenilikler hakkında eğitim almaları, sadece bu kişilere değil, ülkemizin ceza adaletine de yapılacak mühim bir katkı olacaktır.

  Programın içeriği hazırlanırken, ceza adalet sistemimizde önemli değişiklikler meydana getiren, Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun, Çocuk Koruma Kanunu, Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve bunlarla ilgili yönetmelikler gibi başlıca hukuki düzenlemelerde yer alan konular açısından gerekli eğitim ihtiyacı göz önünde tutulmuştur.

  Ders Planı

  1.Yarıyıl

  Anayasa Hukuku    
  Seçmeli Ders    
  Seçmeli Ders
  Seçmeli Ders

  2.Yarıyıl


  İnsan Hakları Hukuku    
  Seçmeli Ders    
  Seçmeli Ders 
    
  3. ve 4. Yarıyıl

  İdare Hukuku    
  Seçmeli Ders   
  Seçmeli Ders    
  Proje    

  SEÇMELİ DERSLER:

  Ceza Hukuku Genel Hükümler    
  Ceza Hukuku Özel Hükümler    
  Adli Bilimlere Giriş    
  Kriminoloji    
  Penoloji    
  Adalet Psikolojisi
  Ceza Muhakemesi Hukuku    
  Polis ve Hukuku    
  İnfaz Hukuku    
  Viktimoloji    
  Çocuk Hukuku    
  Özel Güvenlik Hukuku    
  Delil Hukuku
  Koruma Tedbirleri    
  Suçun Ekonomik Temelleri    
  Davranış Bilimleri    
  Çocuk Gelişimi ve Psikolojisi    
  Sosyolojiye Giriş

  Ders Tanımları

  Anayasa Hukuku
  Anayasa Hukuku dersinde, hukuk devleti, demokrasi, insan hakları ve temel hak ve özgürlükler kavramları ile devlet ve vatandaşlar arasındaki ilişkiler uluslararası boyutlarıyla incelenmektedir. Ayrıca güncel olaylar ve özellikle Anayasa Mahkemesi kararları da ders konularına dahil edilmektedir.

  İnsan Hakları Hukuku
  Anayasa’da yer alan temel hak ve özgürlüklerin incelenmesine bir anlamda katkıda bulunacak bu derste, daha çok uluslararası nitelikteki düzenlemeler ve uygulamalar incelenecektir. Bu sayede, iç hukukumuzdaki normların, modern hukukun gereklerine uygun olup olmadığı tartışılabilecektir.

  İdare Hukuku
  Adli kolluk mensupları kamu görevlileri olduğundan, kendilerini yakından ilgilendiren normlar hakkında bilgi sahibi olmaları yararlarına olacaktır. Bu anlamda, özellikle Devlet Memurları Kanunu gibi özlük işleri ile ilgili mevzuata ve bilgiye hakim olmaları esastır.

  Ceza Hukuku Genel Hükümler
  Ceza hukukuna hakim olan temel prensipler incelenecektir. Bu bağlamda, ceza kanunlarının yorumu ve uygulanması, suçun unsurları, iştirak, teşebbüs ve içtima gibi suçun özel gerçekleşme şekilleri, yaptırım teorisi ile cezaların saptanması konuları ele alınacaktır.

  Ceza Hukuku Özel Hükümler
  Bu başlık altında, adli kolluk mensuplarına TCK’da yer alan suçlar hakkında bilgi verilmesi amaçlanmıştır. Bu şekilde, suç sonrası inceleme yapmakla görevli adli kolluk mensupları, araştırmasını yapacakları suçlarla ilgili bilgi sahibi olacakları gibi, kamu görevlisi olarak hangi durumlarda hangi suçlarla karşı karşıya olabilecekleri hakkında da bilgi sahibi olacaklardır.

  Adli Bilimlere Giriş
  Adli bilimler, içerik olarak adli tıp, psikoloji ve hatta kriminal antropoloji gibi konuların yer aldığı bir bilim dalı olarak tanımlanabilir. Programa katılacak olanların, genel yapı itibariyle adli görevler üstlenecekleri düşünüldüğünde, adli bilimler hakkında genel bilgi sahibi olmaları yararlı görülmüştür.

  Kriminoloji
  Kriminoloji suçun açıklamasını yapan, suçlu davranışın nedenlerini inceleyen, suçun önlenmesi ve suçlulukla mücadele ile ilgilenen bir bilim dalıdır. Suç ile yakından ilgili olan kolluk mensuplarının da, suçun sebeplerini ve suçlu davranışları ile bilgi sahibi olması gereklidir.

  Penoloji
  Suç işleyenler hakkında uygulanacak önlemleri, yaptırımları, cezaları ve bunları uygulama yöntemlerini inceleyen bilim dalı olan Penoloji dersinde bu bilim dalının temel kavramları ve uygulama yönetmeleri incelenmektedir.

  Adalet Psikolojisi
  Adalet psikolojisi, bireyi suça iten nedenleri araştıran psikoloji dalıdır. Diğer bir deyişle, bu derste suçlu davranışın bireysel nedenleri, suçun engellenmesi ve cezanın etkililiği hususlarında, psikoloji biliminin ışığında, bilgi sahibi olunması amaçlanmaktadır.

  Ceza Muhakemesi Hukuku
  Adli kolluk müessesesi esas itibariyle muhakeme hukukunun konusudur. Bu derste, suç hakkında yapılacak araştırma, soruşturma işlemlerinde kendilerine düşen görevleri nasıl yerine getirmeleri gerektiği hakkında bilgi alacaklardır. Özellikle koruma tedbirleri ile ilgili bahisler adli kolluk mensuplarını yakından ilgilendirmektedir.

  Polis ve Hukuku
  Bu başlık altında, özel olarak mesleki bilgiler verilmesi amaçlanmaktadır. Bu anlamda polis teşkilatı ile ilgili ayrıntılı bilgilere yer verilecek, özellikle kolluğun önleyici görevleri incelenecektir.

  İnfaz Hukuku
  Denetimli serbestlik müessesesinin çoğu zaman infaz aşamasında uygulama alanı bulan bir kavram olması sebebiyle, bu ders kapsamında öğrencilerin ilgili hukuk mevzuatının uygulamaları konusunda bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır.

  Viktimoloji
  Viktimolojinin amacı, mağduru psikolojik, sosyal ve hukuksal boyutlar arasındaki ilişkiler kapsamında incelemek ve sonuçta deviktimizasyonunun sağlanması için gerekli şartları ortaya koymaktır. Ders kapsamında suç mağduru; mağdur tipolojisi, bunun suç nedenleri ile olan bağlantısı, suç korkusu, suçu önleme, suçun mağdurlar üzerindeki etkileri, mağdurun suçtaki rolü ve sorumluluğu, korumaya, desteğe ve giderime ilişkin olarak mağdurun gereksinimleri özellikle üzerinde durulan konulardır.

  Çocuk Hukuku
  Çocuk hukuku, özellikle çocuk suçlularla ilgilenen denetimli serbestlik görevlilerinin ilgi alanına girmektedir. Ders kapsamında bu özel uzmanlık alanında çalışanların ilgili hukuk mevzuatı ve uygulama örnekleri konusunda bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır.

  Özel Güvenlik Hukuku
  Kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyetteki özel güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesine ilişkin esas ve usulleri belirlemeyi amaçlayan 5188 Sayılı Kanunun incelenmesini ve bu hizmeti yerine getirecek kişilerin bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır.


  Delil Hukuku
  Özel güvenlik temel eğitim programı uyarınca, özellikle olay yeri koruma ve acil olarak toplanması gerekli delilleri toplamak ve koruma altına almak yükümlülüğü altında bulunan özel güvenlik görevlilerinin, bu konuda eğitilmesi amaçlanmaktadır.

  Koruma Tedbirleri
  Bu ders kapsamında Özel güvenlik temel eğitim programı uyarınca, görevlilerin kontrol noktalarına yapacakları yakalamalar, aramalar, el koymalar, zor kullanmalar ile ilgili mevzuata ve uygulamalara ilişkin bilgilendirme amaçlanmaktadır.

  Suçun Ekonomik Temelleri
  Bilindiği üzere, suç dediğimiz olgunun çeşitli sebepleri vardır. Bu sebepler arasında önemli bir yeri ekonomik olanlar tutar. Dolayısıyla, suçun sebepleri ile ilgili değerlendirme yaparken, bu olgunun gerisinde yatan ekonomik ilişkilerin de doğru analizini yapmak gerekmektedir. Diğer bir deyişle, suçla mücadelenin polisiye veya adli yönünün yanı sıra, ekonomik yönü ile de ilgilenmek zorunluluğu vardır. Bu dersin amacı da, söz konusu hususu değerlendirmektir.

  Davranış Bilimleri
  Yaşadığımız toplumun davranışlarımız üzerindeki etkileri, genel psikoloji ve sosyal psikoloji dahilinde bireyin yetenekleri, özellikleri, öğrenme becerileri,tutumları ve gelişimleri gibi davranış bilimlerine ait temel konularda bilgi sahibi olmak ve kişilerin davranışlarını değerlendirebilmek, bir adli kolluk mensubunun sahip olması gereken özelliktir.

  Çocuk Gelişimi ve Psikolojisi

  Çocuk Gelişimi ve Psikolojisi dersi, özellikle suça sürüklenen çocuklar konusunda çalışacaklar düşünülerek programa dahil edilmiştir. Bu bakımdan, özellikle Çocuk Koruma Kanunu'nun benimsediği suça sürüklenen çocuk kavramının, katılımcıların zihinlerinde daha da somutlaşmasını sağlamak amaçlanmıştır. Suça sürüklenen çocuklarla nasıl iletişim kurulması gerektiği, onların geç olmadan topluma kazandılırmasının yolları irdelenmeye çalışacaktır.

  Sosyolojiye Giriş
  Bu ders ile, program katılımcılarının toplum biliminin temel prensipleri hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır. Bu sayede, üstlendikleri görev itibarıyla kamu görevi/hizmeti sunmakla görevli olan öğrencilerin, mensubu oldukları toplum hakkında sağlıklı değerlendirme yapabilmeleri hedeflenmektedir.

Llm ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |