Yapım Yönetimi ve Teknolojisi Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Kültür Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Yapım Yönetimi ve Teknolojisi Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Bahçelievler - İstanbul

 • Program tanımları
  Yapım Yönetimi ve Teknolojisi Yüksek Lisans Programı

  İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Bölümü, yaşam boyu mimarlık eğitimini sürdürecek olan bireye düşünme, sorgulama, yanıt arama ve yeniden yapılandırma sorumluluğu ve becerisi kazandırmak çerçevesinde yapılandırılmıştır.
   
  Bu eğitim anlayışının devamını oluşturacak yüksek lisans programlarında ise, kuram ve uygulama bağlamında gerekli birikimle donatılmış araştırmacı ve uygulayıcılar yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Bilimsel yöntemlerle araştırma yapabilme becerisi kazandırılması yanında, bilgiye erişme, erişilen bilgiyi değerlendirip yorumlayabilme yeteneğinin kazandırılması da hedeflenmektedir. Bu doğrultuda, ulusal ve uluslararası düzeyde gereksinim duyulan ileri teknoloji, modern sanat ve ileri bilgi birikimiyle donatılmış nitelikli mezunlar verilmesi bütün programlarımızın amacını oluşturmaktadır. Öğretim dili Türkçe ve İngilizce’dir.
   
  DERS PROGRAMI

  Geliştirilmiş Yapı Gereçleri
  Yapma Çevrede Enerji Korunumu                            
  Gelişmiş Yapım Teknolojileri               
  İnşaat Sektöründe Kalite Yönetimi                  
  Maliyet Tahmin ve Hesaplama Yöntemleri       
  Mimarlık Ekonomisi    
  Mimari Aydınlatma
  Yapı ve Yapım Kusurları         
  Yapı Endüstrisi ve Sorunları                
  İnşaat Sektöründe Örgütlenme Sorunları         
  Toplu Konutlarda Bakım/Onarım/İşletme Sorunları    
  Kaynak Yönetimi        
  Yapım Yönetim Teknikleri      
  Proje I
  Proje I
  Dönem Projesi
  Seminer
  Yüksek Lisans Tez Çalışması

  DERS İÇERİKLERİ


  FAY001 Geliştirilmiş Yapı Gereçleri 
  Yeni yapı malzemelerinin tanımı ve sistem açısından sınıflandırılmaları bağlamında yapı ve taşıyıcı sistem gereçleri, Toprak, taş, ahşap, beton, çelik, pvc, vb yardımcı gereçler, Donanım gereçleri ve kaplama gereçlerinin incelenmesi.
   
  FAY002 Yapma Çevrede Enerji Korunumu 
  Enerji korunumu kavramı, Yapma çevrenin optimal pasif ısıtma-iklimlendirme sistemi olarak tasarlanması, Isıtma ve iklimlendirmede etkili olan tasar parametreleri, Isıtma ve iklimlendirme işlevi açısından tasar parametreleri için optimum değerlerin belirlenmesi, Yapma çevrenin optimal doğal aydınlatma sistemi olarak tasarlanmasıyla enerji korunumu, Doğal aydınlatmada etkili olan tasar parametreleri, Doğal aydınlatma işlevi açısından tasar parametreleri için optimum değerlerin belirlenmesi, Kullanılmakta olan (yapımı bitmiş) yapılarda enerji korunumu artırımı (ısı izolasyonu, hava sızıntılarını önlenmesi vb) modelleri.
   
  FAY003 Gelişmiş Yapım Teknolojileri 
  Teknolojik gelişme ve yapımın endüstrileşmesi, Açık ve kapalı sistemler, Fabrikada, yapı yerinde, atölyede ve yerinde üretimin özellikleri, Biçimlendirilmiş bütünleşik-teknolojik yapı malzemeleri, Katkı malzemeleri, İleri kalıp teknikleri, Prefabrike küçük-orta-büyük boy eleman üretiminde üretim sorunları, Üretim-taşıma-montajda kullanılan araçlar, İleri teknoloji kullanımında tasarım sorunları.
   
  FAY 004 İnşaat Sektöründe Kalite Yönetimi 
  Kalite kavramı ve kalite yönetimi, Kaliteli yönetim ilkeleri, Kalite yönetiminin genel gelişimi, İnşaat sektöründe kalite yönetimi ve uygulamaları, Yapı malzemesi üretiminde kalite kavramı, artan önemi ve uygulamaları, Kaliteli yönetim ve üretim artışı ilişkileri.
   
  FAY005 Maliyet Tahmin ve Hesaplama Yöntemleri 
  Temel maliyet kavramları, Mal sahibi ve inşaat firması açısından binaların planlama, yapım ve kullanım evrelerinde söz konusu olabilen temel maliyet kararlarının incelenmesi, Bu kararlarda kullanılan maliyet bilgilerinin elde edilmesi, Sürecin farklı evrelerinde kullanılan maliyet tahmin ve hesaplama yöntemlerinin tanıtılması, Mal sahibi ve inşaat firması açısından kullanılan yöntem ve amaçların farklılıklarının ortaya konması.
   
  FAY006 Mimarlık Ekonomisi 
  Bina sektörünün ülke ekonomisi içindeki yeri, Firma ve proje düzeyinde ekonomik kararlar, Tasarım, yapım ve kullanım evresinde maliyeti etkileyen faktörler, İnşaat firmalarının uzun ve kısa dönem maliyetleri, Proje maliyetinin belirlenmesinde rol alan faktörler, Teklif fiyatı belirlenmesinde kullanılan teknikler.
   
  FAY007 Mimari Aydınlatma 
  Görsel konfor, görsel konfor değişkenleri, Görme hızı, görüş keskinliği ve kontrast duyarlılığı, Kamaşma, Renk ve renk kuramları, Görsel açıdan konforlu bir çevrenin oluşmasında etkili olan tasar parametreleri, Doğal, yapma ve bütünleşik aydınlatma kavramları, sistemleri ve bu sistemlerin tasarımında etkili olan parametrelerin optimum performans gösterecek değerlerinin belirlenmesi, Doğal, yapma ve bütünleşik aydınlatma sistemlerine ilişkin hesap teknikleri ve sistem tasarım yöntemleri, Çeşitli mimari uygulama örneklerinin tartışılması.
   
  FAY008 Yapı ve Yapım Kusurları 
  Yapıda tasarımdan, uygulamadan, çevreden, kullanımdan ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan kusurlar, Geleneksel ve geliştirilmiş yapı türlerinin sistem ve gereç yönleri ile ele alınması, Yapıda taşıyıcı koruyucu elemanlardaki hasarların oluşması ve öneri çözümler, Isı, nem ve su hareketlerinin yapı ürünlerindeki olumsuz etkileri ve öneri çözüm yollarının araştırılması, Hasarsız yapı oluşturma ilkeleri ve yardımcı gereçler incelenmesi.
   
  FAY009 Yapı Endüstrisi ve Sorunları 
  Sektör, proje, kuruluş, işletme ve işlem düzeyinde ortaya çıkan finansal/ekonomik/teknolojik, organizasyonel/yönetimsel sorunların analizi ve bunların mevcut mevzuat ve uygulama gelenekleri açısından irdelenmesi.
   
  FAY010 İnşaat Sektöründe Örgütlenme Sorunları 
  Örgüt kavramı, ilkeleri, bölümlere ayrılma, karar verme, gruplaşma ve anlaşmazlık çözümü, Örgütsel değişim ve gelişme, Örgütlenme ve yönetimde psikoloji, yönetim ve örgüt psikolojisinin gelişimi, Örgütlerde psikolojik sorun ve şikayetler, Motivasyon, Liderlik, Stres yönetimi, Örgütlerde davranış, Davranış biçimlerinin örgütlerdeki yeri ve önemi, Örgütsel kültür konuları ve inşaat sektöründe yüklenici, alt yüklenici, müşteri ilişkileri ve tasarım büroları çerçevesinde ele alınması.
   
  FAY011 Toplu Konutlarda Bakım / Onarım / İşletme Sorunları 
  Toplu konut tanımı, Toplu konut üretiminin örgütlenmesi, Toplu konut finansman modelleri, Toplu konut tasarımında bakım/onarım/işletme ye yönelik kararlar, Toplu konut tasarımında bakım / onarım/işletmeye yönelik proje bilgilerinin oluşturulması, Yaşam dönemi maliyet yaklaşımı, Kullanım aşamasında bakım/onarım /işletmenin örgütlenmesi ve yönetimi, Periyodik/planlı ve acil onarım-bakım programları.
   
  FAY012 Kaynak Yönetimi 
  İnşaat işinin temel yapım girdileri olan malzeme, işgücü, ekipman ve taşeron girdilerinin yönetimi, Bu girdilerin planlanması ve kontrolü ile ilgili teknikler ve yöntemler.
   
  FAY013 Yapım Yönetim Teknikleri 
  Yönetim tekniklerinin tanımı sınıflandırılması ve tarihsel gelişim süreci, Yapımın planlanması; Programlama teknikleri, Bilgisayar destekli programlama, Süre planlaması denetimi, Maliyet planlaması/ denetimi, İlerlemenin değerlendirilmesi, Bütçe oluşturulması, Kaynak ihtiyaç programları, Kaynak dengelemesi, İşletmelerde çoklu proje programlaması.
   
  FAY014 Proje I 
  Sanat, tarih, ekonomi, sosyal yaşam, psikoloji, çevre ve teknoloji gibi yan disiplinlerin kuramsal verilerinin değerlendirilmesi, bu verilerin tasarım girdisine dönüştürülerek yararlanılması, yorumlanması ve çeşitli teknikler ve araçlarla sunulmasına ilişkin proje çalışması.
   
  FAY015 Proje II 
  Sanat, tarih, ekonomi, çevre, teknoloji, mühendislik bilimleri, temel bilimler, insan ve toplum bilimleri gibi yan disiplinlerin kuramsal verilerinin değerlendirilmesi, bu verilerin tasarım girdisine dönüştürülerek yararlanılması, yorumlanması ve çeşitli teknikler ve araçlarla sunulması, sonuçlardan tez çalışmalarında yararlanılabilecek girdilerin elde edilmesine ilişkin proje çalışması.
   
  FAY101 Dönem Projesi 
  Tezsiz yüksek lisans programı öğrencileri tarafından yapılır.
   
  FAY102 Seminer 
   
  FAY103 Yüksek Lisans Tez Çalışması

Mimarlık ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |