Mimarlık Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Maltepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Mimarlık Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Maltepe - İstanbul

 • Program tanımları
  Mimarlık Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı

  Mimarlık Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı, eğitim ve öğretime katkı sağlayacak bilgi ve teknolojinin takip edilmesi, uluslararası standartlara ulaşmak ve çevresel değerlerin korunması için, üst düzeyde mimarlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

  Bu hedeflere yönelik olarak, ülke ihtiyaçlarına yönelik çalışmaların yapılması, toplumla üniversitenin bütünleşmesi, nitelikli araştırmaların yapılması ve ülke kültürel varlıklarının tespit ve değerlendirilmesi gibi stratejiler ön görülmüştür.

  Mimarlık anabilim dalında hem tezli hem de tezsiz yüksek lisans programı bulunmaktadır. Tezli yüksek lisans programında en az 7 ders + tez; tezsiz yüksek lisans programında en az 10 ders + bir dönem projesi alınmaktadır.


  Güz Dönemi Açılacak Dersler

  Zorunlu Dersler

  Bina- Çevre İlişkisi
  Araştırma Projesi I
  Seminer
  Proje
  Yüksek Lisans Tezi

  Seçmeli Dersler
  Koruma ve Restorasyon İlkeleri
  Yapı Tesisatında Teknolojik Gelişmeler
  Proje Yönetimi ve Tasarım Sistemleri
  Toplu Konut Tasarımının Tarihsel Gelişimi
  Koruma Teknik ve Yöntemleri
  Geleneksel Yapılarda Malzeme ve Yapım Teknikleri
  Yapı Teknolojisi
  Mimarlıkta Özel Konular I
  Mimarlıkta Özel Konular II

  Bahar Dönemi

  Zorunlu Dersler

  Araştırma Yöntemleri
  Araştırma Projesi II
  Seminer
  Proje
  Yüksek Lisans Tezi

  Seçmeli Dersler
  Kentsel Koruma
  Eski Yapıların Yeniden Kullanımı
  Bina Türleri ve Türk Mimarlık. Tarihi
  İnşaat Yönetimi
  Konut, Kimlik, Kültür ve Aidiyet
  Tarihi Çevre Koruma ve Tasarım Sorunları
  Mimarlıkta Malzeme
  Ekoloji ve Mimarlık
  Mimarlıkta Özel Konular III
  Mimarlıkta Özel Konular IV

  DERS İÇERİKLERİ

  MİM 501 Koruma ve Restorasyon İlkeleri
                   
  “Kültür” kavramı; “Kültür varlığı” kavramının tanımı ve içeriği; Kültür varlığının oluşumu; Taşınmaz kültür varlıklarının sınıflandırılması; Taşınmaz kültür varlıklıkların değerleri ve bu değerleri tehdit eden etkenler Restitüsyon, restorasyon, renovasyon, entegrasyon,liberasyon yöntemleri. 

  MİM 506 Eski Yapıların Yeniden Kullanımı  
  Yapısal ömrünü tamamlamadan işlevsel eskimeye uğrayan binaların yeniden canlandırılması: etkin bir koruma yöntemi olarak yeniden kullanım.

  MİM 508 Kentsel Koruma
   
  “Sit” kavramının tanımlanması; Sit türleri: doğal sitler, arkeolojik sitler, tarihî sitler, kentsel sitler; Sit alanlarında yapılabilecek uygulamalar; Yurt içi ve yurt dışından örnekler. 

  MİM 510 Bina Türleri ve Türk Mimarlık Tarihi
   
  Türklerin tarih içinde yaşadıkları dönemlerde yapılan bina türlerinin tanıtılması; Dinî, askerî, din dışı binaların tanımlanması; bunların işlevleri ve çağdaş kullanıma uygun olup olmadıkları; külliyeler ve tanımlamaları; geleneksel konutlar, tipolojileri ve korunmaları. 

  MİM 511 Yapı Tesisatında Teknolojik Gelişmeler 
  Teknolojik gelişmelere bağlı olarak yapılarda sıhhî-ısıtma-havalandırma ve aydınlatma tesisatlarının mimarî tasarım ve uygulamalara etkileri. 

  MİM 513 Bina-Çevre İlişkisi 
  Bölgesel mimarinin oluşumuna yol açan sosyal, doğal ve yapma çevre etkilerinin mimari tasarıma yansıması; zaman içinde, toplumsal gelişime bağlı olarak sosyal çevre, doğal çevre ve yapma çevredeki değişmelerin “yapıcı-kullanıcı” açısından analizi ve gelecekteki boyutlarının tartışılması. 

  MİM 515 Proje Yönetimi ve Tasarım sistemleri 
  Proje başlangıç verileri ve hedef tanımları; sistem tanımı ve prosedürleri: ön çalışma ve fizibilite çalışmaları; finansman planları; gelişme trendleri; değerlendirme; proje gelişimi ve planlaması; proje yönetimi ve kontrolü. 

  MİM 518 İnşaat Yönetimi 
  Tasarım sonrası, yapı uygulama aşamasında yönetimsel bilgiler; örnek bir ihale dosyası
  hazırlanması ve buna ilişkin uygulama bilgileri. 

  MİM 519 Toplu Konut Tasarımının Tarihsel Gelişimi 
  Toplu konut”, “sosyal konut” ve “halk konutu” kavramları; bir toplumsal birim olarak “toplu konut”; “yaşama birimi” ve “minimum yaşam koşulları” kavramları; mimari ile öngörülen yaşam biçimi; modern mimarlık’ın Avrupa’daki öncü örnekleri ve Türkiye’deki yansımaları.  
  MİM 520 Araştırma Yöntemleri 
  Araştırma kavramı, önemi, türleri; çeşitli yaklaşımlar ve teknikler; araştırma aşamaları; araştırma tasarımı, araştırmanın duyurulması. 

  MİM 521 Araştırma Projesi I 
  Mimari tasarım çalışmasına temel oluşturacak verilerin oluşturulması; doğal, sosyal ve yapma çevre verilerinin belgelendirilmesi ve değerlendirilmesi; yasa ve yönetmelikler, teknoloji ve maliyet araştırmaları; konsept oluşturulması. 

  MİM 522 Araştırma Projesi II 
  Araştırma Projesi I’de (MİM521) yapılan geniş çaplı araştırmanın verilerinden yararlanarak bir mimari tasarım hazırlanması. 

  MİM 524 Konut, Kimlik, Kültür, Aidiyet
   
  Konut, insanların barınma ihtiyacını karşıladığı bir mekândır. Bu mekanda ve yakın çevresinde insanlar kendi kimliklerini yansıtmaktadır. Bu derste insanlar bu kimliklerini nasıl mekana yansıttıkları incelenecektir. Konut içinde ve yakın çevresinde (mahalle ölçeğinde) araştırmalar yapılacaktır. Konutta insanlar kimliklerini açık bir şekilde ifade etmektedir. Toplumların farklı kültürleri vardır, buna göre konutlarını ve yakın çevrelerini şekillendirmekteler. Bu ders kapsamında, farklı kültürlerdeki konut oluşumları irdelenecektir. Aidiyet, kimlik oluşumunu etkileyen bir başka veridir. Bu derste aidiyetin insanlarda nasıl oluştuğunu, ve kimliğe etkileri üzerinde tartışılacaktır. Kapalı sitelerde, farklı semtlerde, gecekondularda oturan kişilerin belli kimlikleri var ve kendilerini bir gruba ait hissetmektedirler.  

  MİM 525 Koruma Teknik ve Yöntemleri  
  Tarihi yapılarda bozulma nedenleri ve bunların teşhisi, strüktürel deformasyonların saptanması için yöntemler, anıtsal ve sivil mimarlık örneklerinde uygulanan müdahale teknikleri teorik ve somut örnekler üzerinde irdelenmektedir. 

  MİM 526 Tarihi Çevre Koruma ve Tasarım Sorunları 
  Korunmaya değer tarihi çevrelerin özgün mimarisini yaratan kentsel, yapısal ve sosyo-kültürel özelliklerinin belirlenmesi için kullanılacak analiz ve belgeleme yöntemlerinin irdelenmesi;  bu özellikler ışığında yoğun tarihi çevrelerdeki sıhhileştirilmesi gerekli alanlara yeni yapı yaparken, ya da eski yapıya yeni ek getirirken göz önüne alınması gerekli temel ilke ve veriler, konuya yönelik uluslar arası kararlar; farklı tarihi yapı gruplarının yeniden işlevlendirilmesi konusunda güncel yaklaşımlar; Avrupa ve Amerika’ dan tarihi çevre koruma ve tasarım örnekleri üzerinde tartışma; Türkiye den ve İstanbul dan seçilen eski dokuya yeni yapı ve eski yapıya yeni ek uygulamalarının incelenmesi.
   
  MİM 527 Geleneksel Yapılarda Malzeme ve Yapım Teknikleri 
  Tarih boyunca değişik uygarlıklarda ve farklı coğrafi bölgelerde yapı sanatında kullanılan malzemeler, onların yeğlenme nedenleri ile malzemenin yapım sistemlerinin oluşturulmasındaki rolü, dönemlere ve yörelere göre farklılaşan ya da ortak özellikler taşıyan yapım teknikleri zamandizinsel ve karşılaştırmalı olarak irdelenmektedir. 

  MiM 528 Mimarlıkta Çağdaş Malzeme
  Mimarlıkta kullanılan malzemelerden çelik, plastik, cam, tekstil, akıllı kompozit yapı malzemeleri gibi çağdaş malzemelerin tanımı, özellikleri, üretim karakteristikleri, sınıflandırma ve tarihçeleri. Uygulama teknikleri ve kullanımlarına ilişkin bilgi.

  MİM 529
  Yapı Teknolojisi 
  Günümüzdeki teknolojik gelişmelerin yapı tasarımına ve yapım sürecine etkilerinin incelenmesi amaçlanmaktadır. 

  MİM 530
  Ekoloji ve Mimarlık 
  Ekolojinin tanımı ve mimari tasarımdaki yeri. Ekolojik tasarım kriterlerinin ve tasarım sürecinin irdelenmesi. Konunun örnek projeler üzerinden tartışılması. Yenilenebilir enerji kaynakları. Güneş enerjisi ve bina tasarımında etkin-edilgen kullanımı.  

  MİM 581 Mimarlıkta Özel Konular I 
  İçerik konulara göre belirlenecektir. 
  MİM 582 Mimarlıkta Özel Konular III 
  İçerik konulara göre belirlenecektir.
   
  MİM 583 Mimarlıkta Özel Konular II
   İçerik konulara göre belirlenecektir. 

  MİM 584 Mimarlıkta Özel Konular IV 
  İçerik konulara göre belirlenecektir. 

  MİM 585 Seminer 
  Tez çalışmasına yönelik olarak kavramsal ve kuramsal çerçevenin oluşturulabilmesi için araştırma
  çalışması. Araştırma alanları, öğrenciler tarafından seminerler şeklinde sunulacaktır.

  MİM 586 Seminer
  Tez çalışmasına yönelik olarak kavramsal ve kuramsal çerçevenin oluşturulabilmesi için araştırma çalışması. Araştırma alanları, öğrenciler tarafından seminerler şeklinde sunulacaktır.
   
  MİM 587 Proje 

  MİM 588 Proje
   

  MİM 589 Yüksek Lisans Tezi
   

  MİM 590  Yüksek Lisans Tezi

Mimarlık ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |