Kentsel Tasarım Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Aydın Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Kentsel Tasarım Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Küçükçekmece - İstanbul

 • Giriş gereklilikleri
  Mimarlık bölümünden mezun olmaları gerekmektedir. Şehircilik, Peyzaj Mimarlığı, İş İdaresi gibi yan disiplinlerden gelen adaylar programa kabul edilirler. Ancak diploma ünvanı kısıtlamaları konusundaki kurallara tabi tutulurlar. Ayrıca mimar olmayan öğrencilerin ana programa kayıt yaptırmadan önce (süresi bir yılı aşmayan) bir denklik kursuna devam etmeleri gerekir.
 • Program tanımları
  KENTSEL TASARIM DERS PROGRAMI

  Ülkemizde mimarlık mesleğinin dört yıllık bir öğretim programına sığdırılmasının zor olduğuna ilişkin görüşler çerçevesinde beş yıllık mimarlık öğretim programının gerekli olduğu da tartışılmaktadır. Öte yandan hızlı gelişme yapılanma ve kentsel dönüşüm programları yanında kaçak yapılaşmayı önlemeye dönük daha etkili önlemler gelecekte mimarlık kentsel tasarım şehircilik, peyzaj mimarlığı çevre tasarımı vb. Konularda, kamu ve özel kuruluşlar için ihtisaslaşmış “mimar kentsel tasarımcı” ihtiyacını kaçınılmaz olarak artıracaktır.

  Kentsel Tasarım Master Programı’nın başlıca amacı, gerek kamu gerek özel sektörde kent tasarımcılarının gereksinimi olan temel teori ve uygulama bilgisini sağlamak; entellektüel bilgi dağarcığının, araştırma ve tasarım becerilerinin sürekli geliştirilmesi yoluyla daha iyi bir kentsel çevre vizyonunun ve modellerinin geliştirilmesine katkıda bulunmaktadır. Program kapsamında, kentsel mekan strüktürü, kamuya açık alanların organizasyonu ve tasarımı, konut ünitelerinin planlanması, çevre düzenlenmesi, kentsel yenileme, tarihi koruma ve restorasyon, kentsel tasarım yönetimi vb. konu alan zorunlu ve seçme dersler yer almaktadır. Bu programa devam etmek isteyen adayların

  Mimarlık bölümünden mezun olmaları gerekmektedir. Şehircilik, Peyzaj Mimarlığı, İş İdaresi gibi yan disiplinlerden gelen adaylar programa kabul edilirler. Ancak diploma ünvanı kısıtlamaları konusundaki kurallara tabi tutulurlar. Ayrıca mimar olmayan öğrencilerin ana programa kayıt yaptırmadan önce (süresi bir yılı aşmayan) bir denklik kursuna devam etmeleri gerekir.

   
  KENTSEL TASARIM DERS PROGRAMI

  ZORUNLU DERSLER

  MYL501 Mimari Araştırma Teknikleri (3-0) 3
  MYL503 Mimarlık Tarihi ve Teorisi (İleri) (3-0) 3
  MYL518 Yerleşim Düzenlemesi ve Tasarımı (3-0) 3
  MYL519 Mimari Proje-Kentsel Tasarım (1-6) 4
  MYL520 Kentsel Tasarım Yönetimi (3-0) 3
  MYL520 Dönem Projesi (0-10) 5

  SEÇMELİ DERSLER
  DERS ADI KREDİ
  MYL521 Kentsel Tasarımda Özel Konular (3-0) 3
  MYL522 Kentsel Yenileme (3-0) 3
  MYL523 Kentsel Donatım Planlaması (3-0) 3
  MYL524 Peyzaj Mimarlığının Esasları (3-0) 3
  MYL506 Bina Morfolojisi (3-0) 3
  MYL525 Peyzaj Teorisi ve Tasarımı (3-0) 3
  MYL526 Kent Mobilyaları Tasarımı (2-2) 3
  MYL516 Bilgisayar Destekli Mimarı Araştırma (3-0) 3

  DERS İÇERİKLERİ

  Mimari Araştırma Teknikleri (3+0)3
  Araştırmanın felsefesine farklı yaklaşım ve yöntemlere giriş. Problem çözme, planlama, programlama, analiz, sentez ve değerlendirme yoluyla araştırma becerisinin geliştirilmesi ve bir mimari problemin çözümünü, belirli bir işlem sırasını izleyerek gerçekleştirme.

  Mimarlık Tarihi ve Teorisi (ileri) (3+0)3
  Ders, klasik dönemden günümüze insan yapısı fiziksel çevrenin genel bir görünümünü çizer. Kültürel ve coğrafi veriler bağlamında kapsam, çok daha geniş olsa da, asıl vurgu Batı dünyası üzerindedir. Dersin amacı; kültür ve coğrafya ile de ilişkilendirilen yapım teknikleri üzerinde durarak; kent ve yapı ölçeğinde insan yapısı fiziksel çevrenin; mimarlığın; tarihine ve teorilerine bir açılım sağlanmasıdır.

  Yerleşim Düzenlemesi ve Tasarımı (3+0)3
  Çevre planlama ve tasarımına ilişkin kavram, prensip, standart ve yöntemler; çevre planlama ve tasarımında tarihsel yaklaşım; çağdaş kapsam ve karmaşıklık; fiziksel çevre ve bileşenleri; arazinin biçimi, doğal ve insan yapısı elemanların organizasyonu; tasarım ve çevre koşullarının ilişkisi; tasarım prosedürleri; aktiviteler, dolaşım, birimler, servisler, görsellik, bitkilendirme ve diğer detaylar. Ders, workshop çalışmalarıyla desteklenmektedir.

  Mimari Proje – Kentsel Tasarım (1+6) 4
  Çalışma alanının özel konumu dikkate alınarak inşa edilmiş ya da yeni gelişmekte olan bir bölgede geliştirme önerisi hazırlanması. Öğrencinin, kentsel çevrenin geliştirilmesinde tasarımcı olarak katkıda bulunmaya hazırlanması amaçlanmaktadır. Stüdyo çalışmaları, işin doğası, kapsamı ve yürütülmesi ile ilgili seminerlerle desteklenecektir.

  Kentsel Tasarım Yönetimi (3+0) 3
  Kentsel tasarımda yönetimin ve yasal mekanizmaların rolü; kentsel çevrenin oluşumuna yön veren yönetmelik ve kurallar; bölgeleme, konut ve yapı kodları; yasalar ve kentsel çevre üzerindeki etkileri; idari ve yasal kurumların kentsel tasarıma yaklaşımları, yönetimsel bir proses olarak kentsel tasarım; yönetimin proje geliştirme ve tasarım kontrolü işlevleri.

  Dönem Projesi (0-10) 5
  Öğrencinin seçtiği onaylanmış bir konuda, belirli bir öğretim elemanının danışmanlığı altında yürütülerek sonuçlandırılan ve mezuniyet öncesinde jüri önünde sözlü olarak sunulacak ve savunulacak; konu ile ilgili standartların araştırılmasına; gerekli analizlerin yapılmasına dayalı, orijinal detaylı bir kentsel tasarım çalışması.

  Kentsel Tasarımda Özel Konular (3+0) 3

  Belirli kentsel tasarım konularında araştırma egzersizleri; seçilen konudaki son gelişmelerin, kapsam ve kontekstin tartışılması, konunun kentsel tasarımın teori ve uygulama alanları ile bağlantısı; konu içerisinde özel tema ve ilgi alanlarının tanımlanması ve ileri araştırmaya yönelik genel stratejilerin oluşturulması.

  Kentsel Yenileme (3+0)3
  Kentsel büyüme ve değişim süreçleri; kentsel yenileme gereksinimi; strüktürel-fonksiyonel, ekonomik-sosyal, çevresel-görsel bozulma; koruma, restorasyon; emlak ekonomisi, maliyet-kar değerlendirmesi, sosyo-kültürel ortam, yenileme ve koruma; Suudi Arabistan, İslam dünyası ve başka bölgelerden örneklerin eleştirel değerlendirilmesi.

  Kentsel Donatım Planlaması (3+0) 3
  Farklı tiplerdeki kent birimlerinin ve servis sistemlerinin tasarımı ve yerleşimlerine ilişkin konsept ve yaklaşımlar; birimlerin birbirleriyle ve servis sistemleriyle, tüm kentin fiziksel strüktürüyle olan ilişkileri; kent yaşamının kalitesi; servis sistemlerinin mekansal olan ve olmayan yönleri açısından finans ve bağlantılı konular.

  Peyzaj Mimarlığının Esasları (3+0) 3
  Peysaj ve Peysaj Tasarımına ilişkin temel kavramlar; peysajı oluşturan doğal-kültürel-yapay elemanların, insan-toplum ile etkileşim içinde bir bütün oluşturmaya yönelik tasarımının ilkeleri.

  Bina Morfolojisi (3+0)3
  Ders, tarihte şehir morfolojisinin gelişiminin genel bir çerçevesini çizerek; tipolojiler ve yapı tipleri ile ilgili bir öngörü oluşturmayı amaçlamaktadır.

  Peyzaj Teorisi ve Tasarımı (2+2) 3
  Peysaj tasarımı ilkeleri; tasarımı yönlendiren peysaj etmenlerinin form oluşumundaki rolü; tanımlanan formların oluşturulması, ilişkilendirilmesi; form guruplamalarından projelendirmeye geçiş; projelendirme süreci ve değerlendirme.

  Kent Mobilyaları Tasarımı (3+0)3
  Kentsel Mekanlar: Meydan, Sokak, Cadde, Pazar yeri, Park, Otopark, Durak; Dış Mekanlardaki İnsan Eylemleri: İnsan eylemleri ve bu eylemleri karşılayacak araç-gereç ve ekipmanları; Ekipman Örnekleri: Oturma grupları, Banklar, Çöp kutuları, WC, Bankamatik kabinleri, Otobüs tramvay durakları; Tasarıma Konu Oluşturacak Ürünlerdeki Geleneksel, İşlevsel, Estetiksel Sorunların Saptanması; Analiz Edilmesi; Ürün Tasarımına Zemin Hazırlayacak Bilgilerin Elde Edilmesi; Elde Edilen Bilgilerin Tasarımda Kullanılacak Düzeye Getirilmesi, Sentezlenmesi.

  Bilgisayar Destekli Mimari Araştırma (3+0)3
  Araştırma yöntemlerine yönelik problem tanımlama, probleme uygun hipotez kurma ve test etme süreci anlatılacak. Mimarlık alanında kullanılan bilgisayar programları tanıtılacak. Proje alanlarında yapılan analitik etüt bilgilerinin bilgisayar programlarına nasıl aktarıldığı islenecektir.

Mimarlık ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |