Yapı Deprem Mühendisliği Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Maltepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Yapı Deprem Mühendisliği Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Maltepe - İstanbul

 • Program tanımları
  Yapı Deprem Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı

  Depreme dayanıklı yapı tasarımı konusu, son yıllarda gerek ülkemizde gerekse dünyada üzerinde yoğun olarak çalışılan bir konudur. Ülkemizin hemen hemen tamamı deprem olgusu ile karşı karşıyadır. Deprem nedeni ile maddi manevi büyük kayıplara uğrayan ülkemizde, bu konuda yetişmiş teknik insan gücü açığı vardır. Teklif edilen, Yapı-Deprem Mühendisliği Yüksek Lisans Programının amacı öncelikle ülkemizde bu açığın kapatılmasına katkıda bulunmak, depreme karşı yapı tasarımı yapabilecek mühendisler yetiştirmektir.

  Tezli yüksek lisans programı dört yarıyıldır. Birinci ve ikinci yarıyıllarda yer alan derslerin en az iki tanesi ile üçüncü yarıyıldaki seminer dersi zorunludur. Diğer kredili dersler seçmeli dersler arasından seçilir. Alınması gereken en az toplam kredi 21 dır. 
  Tezsiz yüksek lisans programı dört yarı yıldır. Alınması gereken en az toplam kredi 30 dur. Dönem projesi dersi zorunludur.

  DERS PROGRAMI

  Güz Dönemi
     
  Zorunlu Dersler
  Mühendislik Matematiği
  İleri Yapı Dinamiği

  Seçimlik Dersler
  Dalga Mekaniği
  Elastisite Teorisi
  Zemin Dinamiği
  Diferansiyel Denklemlerin Sayısal Çözüm Yöntemleri
  Mühendislik Sismolojisi
  Yüzeysel ve Derin Temeller
  Seminer
  Proje
  Yüksek Lisans Tezi
     
  Bahar Dönemi
   
  Zorunlu Dersler
  Yapı Analizinde Matris Metotları
  Deprem  Mühendisliği

  Seçimlik Dersler
  Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımında Aktif ve Pasif Kontrol
  Yapıların Elastik Stabilitesi
  Plak ve Kabuklar
  Sonlu Elemanlar Yöntemi
  Betonarme Yapıların Onarım ve Güçlendirme Malzemeleri
  İleri Yapı Statiği
  Seminer   
  Proje
  Yüksek Lisans Tezi
   
  DERS İÇERİKLERİ

  YD 501 Mühendislik Matematiği 
  Matrisler, lineer cebrik denklem sistemleri, özdeğerler-özvektörler, köşegenleştirme, üçgenleştirme, matris fonksiyonları, diferansiyel denklemler, kuvvet serisi çözümleri, özel fonksiyonlar, kompleks analiz, Laplace transformu, Fourier seri ve entegralleri.

  YD 503 İleri Yapı Dinamiği
   
  Taşıyıcı sistemlerin dinamik özellikleri, tek serbestlik dereceli sistemin serbest titreşimi, sönümlü titreşim, harmonik yük, periyodik yükleme, genel dinamik yükleme, genelleştirilmiş tek serbestlik dereceli sistem, Rayleigh yöntemi, çok serbestlik dereceli sistem, hareket denklemleri, serbest titreşim, ortogonallik koşulları, mod şekilleri, zorlanmış titreşim, mod birleştirme yöntemi, sayısal yöntemler, yayılı parametreli sistemler, hareket denklemi, boyuna, kayma ve eğilme titreşimleri, deprem etkisindeki tek serbestlik dereceli sistem, spekrum kavramı, deprem etkisindeki çok serbestlik dereceli sistem, modal birleştirme yöntemi, sayısal yöntemler. 

  YD 505 Dalga Mekaniği
   
  Giriş ve tanımlar. Temel denklemler, sonsuz ortamda dalga yayılımı. dalga tipleri, genleşme ve kayma dalgaları, düzlem dalgalar, kütle kuvvetlerinden oluşan dalgalar. SH dalga kaynakları, silindirik ve küresel oyuklardan yayılan harmonik genleşme dalgaları, yarı sonsuz ortamda dalgalar, yarım uzayda düzlem dalgaların yayılımı ve yansıması, eğik dalgalar, yüzey dalgaları, karışık sınır koşulları altında dalga yansıması, SH dalga kaynağı, çözüm yöntemleri, tabakalı ortamlarda dalgalar, birbirine değen iki yarı-sonsuz ortamda düzlem dalgalar, Love dalgaları, silindirik oyuktan SH dalgalarının saçılması, düzlem dalgaların kırılması, dalgalarda enerji. 

  YD 507 Elastisite Teorisi
   
  Gerilme analizi, şekil değiştirme analizi, bünye denklemleri, genelleştirilmiş Hooke yasaları, elastisite teorisinin temel denklemleri, gerilme problemi, yer değiştirme problemi, uygunluk koşulları, düzlem elastisitenin genel teorisi, düzlem gerilme hali, düzlem şekil değiştirme hali, dik eksen takımında çözüm, Airy gerilme fonksiyonu, çok terimlilerle çözüm. biharmonik fonksiyonlar, Fourier serileri ile çözüm, kutupsal koordinatlar, değişim yöntemleri ve yaklaşık çözümler 

  YD 509 Zemin Dinamiği
   
  Depremler, sismisite, sismik risk ve tehlike, spektral ivme, zeminlerin deprem etkisinde gerilme şekil değiştirme özellikleri, sıvılaşma ve sıvılaşmaya karşı alınacak önlemler, zemin büyütmesi ve mikro bölgeleme, sismik bölgelerde temel tasarımı, depremlerde şevlerde stabilitenin değerlendirilmesi, depremler sırasında istinat duvarları ve zemin dayanma yapılarının davranışı, depremlerde tünel ve can damarı şebekelerinin davranışı, geoteknik deprem mühendisliğinde sayısal yöntemler, geoteknik tasarıma ilişkili deprem yönetmelikleri. 

  YD 511 Diferansiyel Denklemlerin Sayısal Çözüm Yöntemleri
   
  Sayısal türev, sayısal integrasyon (Newton-Cotes integrasyon formülleri, kompozit integrasyon formülleri, Gauss integrasyon formülleri, tekil integraller, Filon yöntemi, Richardson extrapolasyonu ve integrallere uygulanması), Fourier yöntemleri (genel bilgiler, hızlı Fourier transformu), adi diferansiyel denklemlerin başlangıç değer problemi (Euler yöntemi, yüksek mertebeden Taylor yöntemleri, Runge-Kutta yöntemleri, ikinci mertebeden adi diferansiyel denklemlerin çözümü, yüksek mertebeden diferansiyel denklemler, diferansiyel denklem sistemlerinin çözümü, çok adımlı yöntemler), adi diferansiyel denklemlerin sınır değer problemi (atış yöntemi, sonlu farklar yöntemi), kısmi türevli diferansiyel denklemlerin çözümü. 

  YD 513 Mühendislik Sismolojisi
   
  Depremler, levha tektoniği, elastik geri sekme teorisi, deprem büyüklükleri, Türkiyenin tektoniği ve depremselliği, Kuzey Anadolu  Fay Hattı, Türkiyedeki depremler, deprem dalgalarının özellikleri, iki ve üç boyutlu ortamlarda deprem dalgasının yayılışı, sismik şiddet cetvelleri, aletsel şiddetler, kuvvetli deprem ivme kaydının özellikler Fourier genlik spektrumu ve davranış spektrumları ile ilişkisi, deprem risk analizi, deprem ivmesinin similasyonu,
  YD 515 Yüzeysel ve Derin Temeller
  rijit ve esnek temellerde taban basıncı dağılışı, münferit, mütemadi, Ve radyejeneral temellerin hesapları, yatak katsayısı yöntemi, Kany yöntemi, derin temeller, ayak temeller, kazıklı temel tipleri ve tasarım tipleri. 

  YD 585 Seminer
   
  Seminer süresince yüksek lisans öğrencileri belirlenen konularda sunum ve tartışma  yapacaklardır. 

  YD 587 Proje
   
  Tezsiz yüksek lisans için bağımsız araştırma konuları. 

  YD 589 Yüksek Lisans Tezi
   

  YD 502 Yapı Analizinde Matris Metotlar
   
  Çubukta iç enerji, tesir katsayıları, virtüel iş ilkesi, toplam potansiyel enerji, tamamlayıcı potansiyel enerji, Castigliano teoremleri, hiperstatik sistemler, düzlem kafes sistemler ve bilgisayar programlama, uzay kafes sistemler ve bilgisayar programlama, eğik ve elastik mesnet, düzlem çerçeveler ve bilgisayar programlama, elastik zemine oturan kiriş, değişken kesitli kiriş, elastik bağlı kiriş, parabolik ve dairesel eksenli çubuklar, uzay çerçeveler ve genel halde bilgisayar programlama, dinamik yükler altında yapı davranışı ve bilgisayar programlama ile belirlenmesi, yapının burkulma hesabı

  YD 504 Deprem Mühendisliği
   
  Depremin oluşumu, spektrum kavramı, çok serbestlik dereceli sistem, mod birleştirme yöntemi, depreme dayanıklı yapı tasarımı, deprem yönetmeliği, deprem davranışının belirlenmesinde spektra çözümleme ve basitleştirmiş yaklaşımlar, deprem etkisindeki betonarme yapı elemanlarının davranışı, plastik mafsal kavramı, boyutlandırmada kapasite ilkesi, depreme dayanıklı yapı tasarımı, depreme karşı güvenlik, sınır durumlar, yapısal düzensizlikler, tasarım spektrumu, elastik deprem yükünün belirlenmesi, deprem yükü etkisi, ivme spektrumu, taşıyıcı sistemin sünekliği, eşdeğer hesap yükü yöntemi, mod birleştirme yöntemleri, betonarme yapılar için kurallar, kat yerdeğiştirmeleri, temel ayırıcı sistemlerin tasarımı.

  YD 506 Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımında Aktif ve Pasif Kontrol
   
  Kontrol için gerekli matematik bilgiler: Lineer kontrol sistemlerinin temelleri, Optimalliğin gerekli ve yeterli koşulları. Aktif ve pasif kontrolun tanımı. Pasif ve aktif kontrol mekanizmalarının tanıtılması: Aktif tendon kontrolu, pasif ve aktif kütlesel sönümleyiciler, viskoz sönümleyiciler, taban izolasyon sistemleri. Çok katlı yapıların toplu kütleli sistem olarak modellenmesi ve genel formülasyonu. Kontrol algoritmaları: Klasik lineer optimal kontrol, kutup atama yöntemi, ani optimal kontrol, tahmine dayalı yaklaşık optimal kontrol. Çözüm teknikleri. Lineer olmayan sistemlerin optimal kontrolu. Yayılı kütleli sistemlerde kontrol .

  YD 508 Yapıların Elastik
   
  Dengenin kararlılığı, dallanma, kolonların büyük yer değiştirme teorisi, ilkel eğrilikli kolonlar, dışmerkez yüklü kolonlar, elastik olmayan burkulma, kolonların genel teorisi, ara yüklerle yüklü kolonlar, değişken kesitli kolonlar, burkulma yüklerinin belirlenmesi için yaklaşık yöntemler, ardışık yaklaşım yöntemi, sonlu farklar yöntemi, varyasyon yöntemleri. sonlu elemanlar yöntemi, kiriş kolonlar, çerçevelerin burkulması, çubukların burulma burkulması, çubukların yanal burkulması, vurgu stabilitesi, kolonun dinamik burkulması, ince plakların burkulması. 
  YD 510 Plak ve Kabuklar 
  Çubuklar, çerçeveler, klasik plak teorisi, dikdörtgen plaklar, dairesel plaklar, enerji yöntemleri, plakların titreşimi, plakların burkulması, kabukların geometrik tanımı,asal eğrilikler, Gauss eğriliği, Gauss-Codazzi denklemi, kabuk denge denklemleri, kabuk şekil değiştirmeleri.bünye bağıntıları, sınır koşulları, genel kabuk denklemleri 

  YD 512 Sonlu Elemanlar Yöntemi
   
  Genel kavramlar. varyasyon ve ağırlıklı artıklar yöntemi. Sonlu elemanlar yönteminin Rayleigh-Ritz ve Galerkin yöntemlerine uygulanması. Minimum potansiyel enerji ve virtüel deplasman yöntemi, şekil fonksiyonları matrisi sonlu eleman karakteristikleri, yakınsaklık kriterleri, C tipi sürekli şekil fonksiyonları bir, iki ve üç boyutlu elemanlar. İki boyutlu gerilme analizi, gerilme analizi kiriş ve düzlem çerçeve elemanlar, alt sistem kullanma. C° tipi sürekli elemanlara ait yüksek mertebeden şekil fonksiyonları ve çıkarılışı.C1 tipi sürekli şekil fonksiyonları ve çıkarılışı. Eğrisel izoparametrik elemanlar ve sayısal entegrasyon,.
  YD 514 Betonarme Yapıların Onarım ve Güçlendirme Malzemeleri 
  Malzemelerin mekanik özellikleri (dayanım, rijitlik, kırılma, yorulma, çekme şekil değiştirme kapasitesi ). Dürabilite ve betonarme yapılarda çatlama, onarımda kullanılan polimerik reçinalar ve polimer betonları. Güçlendirme malzemelerinin üretiminde kullanılan lifler; lif takviyeli malzemelerin mikromekaniği. Güçlendirme malzemelerinin gerilme-şekil değiştirme davranışı. Güçlendirme malzemelerinin dürabilitesi. Yapıların onarımında ve güçlendirilmesinde kullanılan özel betonlar (betonun aderansı, çelik tel takviyeli beton, betonla mantolama, betonla yama) 

  YD 516 İleri Yapı Statiği
   
  Direkt deplasman metodu, doğru ve eğri eksenli çubukların rijitlik ve yükleme özellikleri, hesap esasları, malzeme bakımından doğrusal olmayan sistemler, doğrusal olmayan şekil değiştirmelerin yayılı olması  hali, doğrusallaştırma teknikleri,doğrusal olmayan şekil değiştirmelerin yayılı olmaması hali, plastik  mafsal kavramı,  limit yük hesabı, Geometri değişimi bakımından doğrusal olmayan sistemler, II mertebe hesabı..    

  YD 586 Seminer
   
  Seminer süresince yüksek lisans öğrencileri belirlenen konularda sunum ve tartışma  yapacaklardır. 

  YD 588 Proje
   
  Tezsiz yüksek lisans için bağımsız araştırma konuları. 

  YD 590 Yüksek Lisans Tezi 

İnşaat mühendisliği ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |